Энд дарж татаж авна уу.

Report
Багшийн судалгаа
800
700
682
600
500
400
300
200
120
102
мате-м/зүй
мате-физик
100
0
математик
мэргэжил
Багшийн судалгаа
Ажилласан жил
ажилласан
жил 25-аас
дээш
24%
ажилласан
жил 1 - 5
29%
ажилласан
жил 18 - 24
13%
ажилласан
жил 12 - 17
13%
ажилласан
жил 6 - 11
21%
Тэргүүлэх зэрэг
зэрэг
зөвлөх
1%
тэргүүлэх
20%
зэрэггүй
49%
заах аргач
30%
Гадаад орнуудын сургалтын агуулга,
арга зүйн чиг хандлага
 Дунд ангид :
 1.Агуулга нь аль болох хэрэглэгээ тал руу хандсан
 2.Тухайн үйлдэл, дүрмийг олон аргаар батлах
/ Дараа нь уг үйлдэл, дүрмийн тодорхойлолтыг
гаргах/
 Ахлах ангид :
 Сонголттой шинжлэх ухааны онол давамгайлсан.
Багш ажлын байрандаа хөгжих боломжийн
талаар /Блог /
Арга зүйн зөвлөмж 17
Арга зүйн зөвлөмж 17
 Интеграци хичээл
 Зүсч зүйх аргаар геометрийн







батлах бодлогуудыг бодох
Тойрог сэдвийг сурах бичигт
хэрхэн тусгасан талаар хийсэн
анализ,дүгнэлт
Математикийн хичээлд
хэрэглэгддэг томьёонууд
Судалгаат хичээл
Математикийн хичээлийн
шалгалтын даалгаварын
Блупринт
Сурагчдын амжилтыг үнэлэх
даалгавар боловсруулах







Ээлжит хичээлийн төлөвлөлт
Математикийн хичээлээр хүүхэд нэг
бүрийг хөгжүүлэхдээ "Уламжлалт
монгол аргыг хэрэглэх нь"
Солонгос улсад багш солилцоогоор
ажилласан ажлын туршлага
Сургалтын хэрэглэгдэхүүний
харьцуулалт
Сурагчдаар судалгаа хийлгэх
Судалгаа хийх арга зүй
Тригонометр функц
Хольцын бодлогуудыг олон аргаар
бодох
Блогт байрласан
Бодолттой бодлогын тоо
2598
Хөтөлбөр, Цахим хичээл
Сэдвүүд
8-р
анги
653
9-р
анги
792
Оимпиад
55
Хавтгайн
геометр
864
Хольц
ын
бодлог
ууд
34
д/д
Хөтөлбөр
Цахим хичээл
1
54
36
Тригно
метр
200
Шалгалтын сэдвүүд/ Блогт байгаа /
Шалгалтын сэдвүүд
д/д
6-р анги
7-р анги
Стандарт
олимпиадын
сэдвүүд
Багш
шалгалтын
сэдэв -20132014
Багш
шалгалтын
сэдэв -20142015
Индексийн
шалгалтын
сэдвүүд 2013,
2014 /5-р анги
/
1
5-р анги төгссөн хүүхдүүдээс 2008 онд бага ангийн сурагчдын
унших бичих чадварын судалгаа хийсэн.2014 онд Боловсролын
чанарын үнэлгээ хийсэн.Шалгалтын сэдэв 2 хэсэгтээ :1-р хэсэг нь
20 тест 20 минут , дундаа 10 минут завсарлаад 2-р хэсэгтээ
орно.2-р хэсэг 20 тесттэй тест бүр 2 оноо .Нийт шалгалтын
хугацаа 60 минут
2
9-р анги Боловсролын чанарын үнэлгээ хийгдсэн.Мөн 2 хэсэгтээ.
Хугацаа 60 минут
Стандартыг хэрэгжилтийг сайжруулах
чиглэл
Мэдлэг, чадвар 8-р анги жишээ /Бүрэн
эхээрээ блог дээр байгаа/
№
Бүлэг сэдэв
Дэд сэдэв
D түвшин
C- түвшин
 Зэргийн чанар
 Натурал илтгэгчтэй
ашиглан хялбар
зэргийг зөв уншиж,
үйлдэл гүйцэтгэдэг
тэмдэглэх ,
байх
 зэргийн
 нэг ба олон
тодорхойлолтыг
гишүүнтийг ялгах
мэддэг байх
Олон

Нэг ба олон гишүүнт
Тооны стандарт гишүүнтийг нэмж

бичлэгийг зөв хийх
хасах төсөөтэй
гишүүдийг эмхтгэх
 Нэг гишүүнтийг нэг
гишүүнтээр үржүүлэх,
хуваах үйлдлийг
гүйцэтгэх
1
Алгебрийн рационал
илэрхийлэл
Үржүүлэхийн
хураангуй томъёо
7 томъёог

таних задаргааг зөв
бичих, унших ,
цээжлэх,
B- түвшин
A- түвшин
 нэг гишүүнтийг
олон гишүүнтээр
үржүүлэх, хуваах
үйлдлийг гүйцэтгэх
 олон гишүүнтийг
олон гишүүнтээр
үржүүлэх, хуваах
үйлдлийг гүйцэтгэх ,
батлах
нэг гишүүнтийг

олон гишүүнтээр
үржүүлэх, хуваах
үйлдлийг
зохиох,загвар
ашиглан асуудлаа
шийдвэрлэх
Тэгш өнцөгтийн

талбай ,приметрийг
хувьсагчаар
илэрхийлж бодож
чаддаг байх
Дүрмүүдийг

хоёр тийш нь
хэрэглэж ,
томъёонуудыг илэрхийлэл

хялбарчлах ,
ашиглан тоон
илэрхийллийг хялбар 
Томъёо
аргаар бодох
ашиглан
тэнцэтгэлийн үл
мэдэгдэх гишүүнийг
олох
Томъёонуудыг

зураг дүслэлээр
,алгебраар үндэслэн
батлах,
тоон болон

алгебрын
илэрхийллийг
хялбарчлах, утгыг
олох
алгебрын

бутархайн хуваарийн
ижил бус
хуваарийг


ижил
квадрат гурван

Алгебрын рационал
хуваарьтай алгебрын үржвэрт задлан ижил
хуваарьтай алгебрын
гишүүнтийг бүтэн
илэрхийллийн
алгебрын бутархайн хуваарьтай болгож
бутархайн 4 үйлдэл
квадрат ялгах аргаар
адилтгал хувиргалт
4 үйлдэл, бутархайг алгебрын бутархайг
гүйцэтгэх
үржигдэхүүнд задлан
хураах
хялбарчлах
бутархайг
хялбарчлах
Сурагчдын эзэмших мэдлэг чадварын
жагсаалтыг гаргах, зөвлөмж
 D-түвшин –таних, сэргээн санах, ойлгох
 C-түвшин- хэрэглэх
 B-түвшин-үнэлж , дүгнэх
 A-түвшин –төлөвлөх, бүтээх
 Блумын таксаномын 6 ангилалыг дээрх түвшинд
харгалзуулах
Тушаал журмын хэрэгжилт
 БШУЯ-ны сайдын А/311
тоот тушаал
 Сонгон судлах цаг дээр үзэх
хичээлийн хөтөлбөрийг
сургалтын менежер
батална.
 Математикийн хичээлийн
хувьд геометрийн
хичээлийг сонгон судлах
цаг дээр түлхүү оруулах
 БШУЯ-ны сайдын А/305
тоот тушаал/Тухайн
сургуульд 1 жил ажиллаж
байж зэрэгт орно. гэсэн
заалт байхгүй./
 А/293 тоот тушаал
 Багшийн ажлыг үнэлж,
дүгнэх шалгуур үзүүлэлт
/Тодорхой, үнэлж дүгнэж
болохуйц байх/
 7-р анги, 12-р ангид шинэ
сурах бичиг, багшийн ном
гарсан. 7-р ангид шинээр
хөтөлбөр гарахгүй.
Удирдах ажилтанд анхаарах асуудлууд
 Багшид мэргэжлийн зэрэг олгоход дүгнэлт
гаргадаггүй. /Журмын дагуу/
 Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг дүгнэхэд
баталгаажуулалт хийдэггүй.Тайлбар байхгүй
оноо тавьсан.
 Багшид тавьж байгаа шаардлагаа тодорхой
болгох /ажлын бүх чиглэлээ тэр чигт хандуулах/
Багшид тавьж байгаа шаардлага
 Багш бүр тодорхой сэдвийн дагуу сургалт явуулах бэлтгийг хангах
 Заах аргын секцийн үйл ажиллагааг тогтмол чанартай явуулах.
 Багш сургах, заах гэхээсээ илүү хүүхдэд мэдлэг бүтээх боломж олгож





сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах.
Багш сурагчдад хүлээцтэй хандах, аль болох сурагчид өөрсдөө
асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр хичээл сургалтын
үйл ажиллагааг зохион байгуулах бэлтгэлээ хангаж ажиллах
Сурагчийн сурах үйл ажиллагаанд гарч буй ахиц амжилтыг
урамшуулан, дэмжих
Багш сурагчийн ахиц амжилтыг тооцоход, тухайн сэдвээр эзэмших
мэдлэг чадварын жагсаалтыг нарийвчлан гаргаж мөрдөж ажиллах
Багш сурагчдад заасан зүйлийг хүлээж авах чадвар биш, аливаа
зүйлийг өөрөө сурах арга барил эзэмшүүлэх
Багш сургалтын үйл ажиллагаагаа бүтэн жилээр төлөвлөж 1-4
улирлуудад өөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө боловсруулж,
мөрдөж , үр дүнг тооцож ажиллах
Дэвших шалгалт
 Дэвших шалгалтын талаар
 Дэвших шалгалт –Бага дунд боловсролын тухай
хуулинд:Суралцагчдын эзэмшсэн мэдлэг,
чадварыг төгсөх болон дэвших шалгалтаар
үнэлнэ.

similar documents