Slide 1 - Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Report
T.C. Bursa Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
İL AFET MÜDAHALE PLANLAMASI
TOPLANTISI
28 AĞUSTOS 2014
BURSA
Türkiye Afet Müdahale Planı
Amaç ve Kapsam
AMAÇ
Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev
alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve
sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve
sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini
belirlemektir.
KAPSAM
TAMP, ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil
durumlara müdahalede görev alacak, bakanlık,
kurum/kuruluşlar, özel kuruluşlar, STK’lar ve gerçek kişileri kapsar.
2
BURSA
Türkiye Afet Müdahale Planı
Hedefler
HEDEFLER
•
•
•
•
•
•
•
•
Hayat kurtarmak
Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale
döndürmek
Müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek
Halk sağlığını korumak ve sürdürmek
Mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak
Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak
İkincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak
Kaynakların etkin kullanımını sağlamak
3
BURSA
SORUMLULUK
İl Hizmet Grubu planlarının hazırlanması ve uygulanmasından
Hizmet Grubundan sorumlu ana çözüm ortağı olan kurum ve
kuruluşlar asli sorumlu olmakla birlikte, Hizmet Grubu planlarında
görevlendirilen destek çözüm ortağı kurum ve kuruluşlar, özel
sektör, STK’lar ve gerçek kişiler de ayrı ayrı sorumludur.
Kurum ve kuruluşlarda planların hazırlanması ve uygulanmasından
en üst yöneticiler, İl Afet Müdahale Planlarının hazırlanması ve
uygulanmasından Valiler, özel kuruluşlarda ise sahipleri veya yetkili
temsil organları sorumludur.
4
BURSA
AFET YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAR
5
BURSA
Türkiye Afet Müdahale Planı
Operasyonel Planlar
6
BURSA
Planlar Neyi İfade Ediyor?
7
BURSA
Türkiye Afet Müdahale Planı
Plan Entegrasyonu
8
BURSA
Türkiye Afet Müdahale Planı
Ulusal ve Yerel Düzey
9
BURSA
Türkiye Afet Müdahale Planı
Organizasyon Şeması
10
BURSA
Türkiye Afet Müdahale Planı
Organizasyon Şeması
11
BURSA
Türkiye Afet Müdahale Planı
Yerel Afet Müdahale Organizasyonu
Bilgi Teknolojileri
Kurumu
Karayolları 14.Bölge
Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Mdlüğü
AFAD
B.Şehir Belediyesi
İtfaiye Daire Bşk.lığı
İl Emniyet Müdürlüğü
İLBANK A.Ş.
AFAD
AFAD
AFAD
Ulaştırma, Denizcilik,
Haberleşme 4.Bölge
Md.lüğü
KIZILAY
Aile ve Sosyal
Politikalar İl Md.lüğü
İl Göç İdaresi Md.lüğü
UEDAŞ Genel
Müdürlüğü
AFAD
İl Sağlık Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü
Karayolları 14.Bölge
Müdürlüğü
AFAD
AFAD
Aile ve Sosyal
Politikalar İl Md.lüğü
AFAD
Defterdarlık
Büyükşehir Belediye
Başkanlığı
12
BURSA
Türkiye Afet Müdahale Planı
Ulusal Düzey Yönetim Sistemi
13
BURSA
Türkiye Afet Müdahale Planı
Yerel Düzey Yönetim Sistemi
14
BURSA
Türkiye Afet Müdahale Planı
Müdahale Seviyeleri
15
BURSA
Türkiye Afet Müdahale Planı
Olay Türü Planlar
16
BURSA
Türkiye Afet Müdahale Planı
Olay Türü Planlar
OLAY TÜRÜ
Su baskını
Baraj patlaması
Orman yangını
YER ALMASI GEREKEN HİZMET GRUPLARI
Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve
Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar
Tespit
Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve
Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar
Tespit
Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve
Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Teknik Destek,
Zarar Tespit
Sanayi yangınları
Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve
Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Teknik Destek, Zarar Tespit, KBRN
Toplu nüfus
hareketleri
Siber saldırı
Kimyasal
Haberleşme, Güvenlik ve Trafik, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Enerji, Barınma, Beslenme, Yangın,
Zarar Tespit
Teknik Destek, Güvenlik ve Trafik, Haberleşme, Enerji, Zarar Tespit
Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve
Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit
Biyolojik afetler ve
Salgın Hastalıklar
Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve
Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit
Radyolojik ve
nükleer kazalar
Haberleşme, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Enerji,
Barınma, Beslenme, Yangın, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit
Kuraklık
Deprem
Ulaşım kazaları
Gıda Tarım ve Hayvancılık, Sağlık, Alt Yapı, Zarar Tespit
BURSA
Tüm Hizmet Grupları
Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Enerji, Enkaz Kaldırma, Teknik
Destek, Zarar Tespit
17
Genel değerlendirmenin sonunda ilimizde
yapılacaklar;
•
İL AFET MÜDAHALE PLANI
•
YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU
OPERASYON PLANLARI
18
BURSA
ULUSAL DÜZEY HİZMET GRUBU PLANLARI
ULUSAL DÜZEY HİZMET GRUBU PLANLARI
Bu planlar ana çözüm ortağı bakanlık kurum ve kuruluşlar
ile destek çözüm ortakları tarafından hazırlanır.
Ulusal düzey hizmet grubu planlarının birbirleri arasındaki
uyum ve standartların sağlanabilmesi için Başkanlık tarafından
incelenerek onay aşamasına getirilir,
Başbakan veya Başkanlığın bağlı olduğu Başbakan
Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer.
Planlar Başkanlıkça belirlenen formata göre yapılır.
Bu planda müdahale hizmetlerine ihtiyaç duyabilecek tüm
kaynakların mevcut durumu ülke düzeyinde tespit edilir.
19
BURSA
İL AFET MÜDAHALE PLANI
İL AFET MÜDAHALE PLANI
(1) Valinin başkanlığında, AFAD İl Müdürünün koordinasyonunda
Afet öncesi, sırası ve sonrasında ilk müdahale planlamasının temel
prensiplerini içeren T.A.M.P. İle entegre İL AFET MÜDAHALE PLANI;
Türkiye Afet Müdahale Sistemi içinde yerel düzeyde yer alan
ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, Hizmet
Gruplarının diğer Hizmet Grupları ile olan ilişkilerini, afet ve acil
duruma hazırlık ve müdahale süreçlerini anlatmakta ve afet ve acil
durum anında etkin koordinasyon için gerekli olan Hizmet Grup
teşkilini, ekipman ve insan kaynakları kapasitesinin mevcut
durumunu ve ihtiyaç duyulan kapasiteyi sunmaktadır.
20
BURSA
İL AFET MÜDAHALE PLANI
İl Afet Müdahale Planları, Başkanlık tarafından incelenerek
verilecek uygun görüş sonrası Valiler tarafından onaylanarak
yürürlüğe girer.
(2) İl Planı kapsamında müdahale organizasyon sistemi oluşturulur
ve bu sistem;
- Operasyon
- Bilgi Planlama
- Lojistik ve Bakım
- Finans ve idari işler
olmak üzere 4 servis olarak yapılandırılır.
(3) İl Afet Müdahale Planı ile entegre olacak şekilde;
- Yerel düzey hizmet grubu operasyon planları
- Yerel düzey olay türü planları hazırlanır.
21
BURSA
İL AFET MÜDAHALE PLANI
Hangi afet türleri için ayrıca olay türü planı hazırlanacağı
“İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulları” tarafından belirlenir.
İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu;
- Vali veya Vali Yardımcısının başkanlığında
- İl Afet ve Acil Durum Müdürü
- Garnizon Komutanı
- Belediye Başkanı
- İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
- Hizmet Gruplarından sorumlu il yöneticileri
- İhtiyaç duyulan diğer il yöneticilerinden oluşur.
22
BURSA
Bursa İli Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
Adı Soyadı
Ünvanı
Kurul Görevi
Münir Karaloğlu
Vali
Başkan
Ergun Güngör
Vali Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Tm.Gn.Seyfullah Saldık
Garnizon Ve Jandarma Bölge Komutanı
Üye
Recep Altepe
Büyükşehir Belediye Başkanı
Üye
J. Albay Yurdakul Akkuş
İl Jandarma Komutanı
Üye
Sabri Durmuşlar
İl Emniyet Müdürü
Üye
İbrahim Tarı
İl Afet Ve Acil Durum Müdürü
Üye
Dr.Özcan Akan
İl Sağlık Müdürü
Üye
Yusuf Atılgan
Defterdar
Üye
Eyüp Gül
Çevre Ve Şehircilik İl Müdürü
Üye
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İstanbul Bölge Müdür Üye
Yardımcısı
Kadir Akarkaya
Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü
Üye
Öner Özgür
Karayolları 14.Bölge Müdürü
Üye
Orhan Doğan
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı
Üye
23
BURSA
Bursa İli Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
Adı Soyadı
Ünvanı
Kurul Görevi
Ali Ekrem Ayti
İller Bankası Bursa Bölge Müdürü
Üye
Dr.Sunay Özkul
Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürü
Üye
Kızılay Marmara Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdür
Yardımcısı
Üye
Mehmet Islamoğlu
UEDAŞ Genel Müdürü
Üye
Harun Özmaden
Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme 4. Bölge Müdürü
Üye
Nurdan Berkem
İl Göç İdaresi Müdürü
Üye
Ömer Çelik
İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürü
Üye
24
BURSA
İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun Görev ve
Sorumlulukları
a) İl Afet Müdahale Planının incelenmesinin uygun bulunması durumunda,
kurul kararı ile Başkanlığa onaya sunulmasını sağlamak,
b) İl hizmet grubu operasyon planlarını hazırlatmak ve onaylamak,
c) Hizmet grubu planlarının il afet müdahale planına entegrasyonunu
gerçekleştirmek,
ç) Afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak veya yaptırmak ve alınacak
önlemleri belirlemek,
d) Yerel düzey olay türü planı hazırlanmasına karar vermek ve hazırlamak
veya hazırlatmak,
e) Kritik tesislerin oluşturduğu riskleri önleme çalışmaları yapmak veya
yaptırmak,
f) Eğitimler düzenlemek ve planların uygulanabilirliğini tatbikatlarla
değerlendirmek,
g) Afet ve acil durum hallerinde; bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri
belirlemek, il afet müdahale planının uygulanmasını sağlamak,
ğ) Yılda en az 2 kez Valinin başkanlığında toplanmak,
BURSA
25
h) Afet ve acil durum hallerinde talimat beklemeksizin
il afet ve
acil durum
yönetim merkezinde toplanmak.
YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI
1. Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planları, ana çözüm ortağı
bakanlık, kurum ve kuruluşların taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili birimleri
tarafından destek çözüm ortaklarının da katılımı ile hazırlanır.
İl Kurtarma ve Yardım Komitesinin görevlerini de yerine
getirecek olan “İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu”
tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
Taşra teşkilatı olmayan ana çözüm ortağı Bakanlık, kurum ve
kuruluşların operasyon planları, bağlı ve ilgili birimleri tarafından bir
vali yardımcısının başkanlığında hazırlanır. Gerekli görülürse bölge
teşkilatı olan kurumların bölge müdürlüklerinden de destek alınır.
26
BURSA
YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI
DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLAININ GÖREVLERİ
•
•
•
•
Operasyon planlarının hazırlık çalışmalarına katılmak,
Gerekli personel, araç, gereç, ekipmanları vb. temin etmek,
Operasyonların yürütülmesine destek vermek,
Eğitimli personelin sürekliliğini sağlamak, diğer hizmet
gruplarının çalışmalarını desteklemek,
• Operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek,
• Hizmet grubu sorumlusunun hizmete ilişkin taleplerini yerine
getirmek.
27
BURSA
YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI
2. Yerel düzey hizmet grubu operasyon planlarında; olay
bölgesinde ihtiyaç duyulabilecek tüm kaynakların mevcut durumu
il düzeyinde tespit edilir.
Operasyon
planlarında;
müdahale
çalışmalarında
görevlendirilecek,
- Personel
- Ekipman
- Araç-gereç gibi kaynakları kapsayan envanterler yer alır.
Bu envanterler oluşturulurken destek illerden temin
edilebilecek kaynaklar da ayrı bir cetvelde dikkate alınır.
28
BURSA
YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI
3. Aşağıdaki alanlar tespit edilir ve kapasiteleri ile birlikte koordinatlı
olarak haritalara ve kullanıma açılan veri tabanlarına işlenir.
- Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin mobil olarak
oluşturulabileceği alan
- Hizmet gruplarının konuşlanma alanları
- Hizmetlerin verileceği alanlar
- Çadırkent ve konteynerkent alanları
- Geçici barınmaya uygun kamu binaları ve spor tesisleri
- Toplu konut alanları
- Yardım ve çadır depolama ve dağıtım alanları
- Heliport alanları
- Garaj alanları
29
BURSA
YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI
- Sahra hastanesi ve mobil aşevi yerleri
- Alternatif hasta bakım alanları
- Soğuk hava depoları
- Geçici morg alanları
- Toplu mezarlık alanları
- Telef olan hayvanlar için toplu gömü alanları
- Enkaz döküm alanları
- İhtiyaç duyulacak diğer alanlar
30
BURSA
PLANLARIN GÜNCELLENMESİ
1. Plan ve ekleri, değişiklikler söz konusu olduğunda planı
hazırlayan kurum tarafından güncellenir.
- Plan üzerinde etkisi olmayan ekler, planı hazırlayan kurumun
en üst yöneticisi tarafından,
- Plan değişiklikleri ile plan üzerinde değişiklik yapan ek
değişiklikleri planı onaylamaya yetkili makam tarafından onaylanır.
-Onaylanan planların birer sureti Başkanlığa ve sorumlu
bakanlık, kurum ve kuruluşlara gönderilir.
-Yapılan güncellemeler asli değişiklikleri içeriyorsa onaya
tabidir.
2. Afet müdahale organizasyon sistemi ile ilgili düzenli veri
girişi ve güncellemesi, başkanlıkça oluşturulacak ortak bilişim
altyapısını kullanarak yapılır.
31
BURSA
EĞİTİM VE TATBİKATLAR
Hizmet grubu planlarında belirtilen sayıda Afet
Müdahale Planları kapsamında ulusal ve yerel düzeyde eğitim
ve tatbikatlar düzenlenir.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından tekli
yıllarda ulusal afet tatbikatı düzenlenir.
32
BURSA
YAPILACAKLAR
HİZMET GRUBU SORUMLUSU ANA ÇÖZÜM ORTAĞI KURUMLARCA;
 Sırasıyla Bölge Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü
seviyesinde Hizmet Grubu Yöneticisi belirleyecekler ve İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğüne bildireceklerdir.
 Destek Çözüm Ortağı Kurum ve Kuruluşlar ile Planlama ekibi
oluşturacaklar ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildireceklerdir.

Ana çözüm ortağı olan bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile iletişime
geçerek Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planlamaları esasında Yerel Düzey
Hizmet Grubu Planlarını yapmaya başlayacaklardır.

Planlama çalışmalarının her aşamasında İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü ile koordinasyonda bulunacaklardır.
33
BURSA
YAPILACAKLAR
HİZMET GRUBU SORUMLUSU DESTEK ÇÖZÜM ORTAĞI KURUMLARCA;
 Planlama ekibi oluşturacaklar; Ana Çözüm Ortağı kurum kuruluş ile
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildireceklerdir.

Planlama çalışmalarının her aşamasında; Ana çözüm ortağı olan
kurum ve kuruluşlar ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile işbirliği
içerisinde bulunacaklardır.
34
BURSA
YAPILACAKLAR
TEŞEKKÜR EDERİM
35
BURSA

similar documents