Horotvorna cinnost

Report
Horotvorná činnosť
Je proces, pri
ktorom dochádza
k prehýbaniu,
lámaniu a pohybu
blokov zemskej
kôry
Vrása
• Vzniká
pôsobením tlaku
na plastické
horniny
• Tento proces
sa nazýva
vrásnenie
Časti vrásy:
chrbát
rameno
koryto
Vrásnením vzniká
vrásové pohorie
Pohorie Jura medzi Švajčiarskom a Francúzskom
Príkrov
Vzniká, keď sa vrása preklopí, jej stredné
rameno sa utrhne a vrchná časť sa môže
presúvať aj na veľké vzdialenosti
Pohorie, ktoré má príkrovovú
stavbu, sa nazýva príkrovové
Pôsobením tlaku na pevné horniny
vznikajú pukliny a zlomy
Zlom San Andreas
v Kalifornii –
najznámejší na svete
Pozdĺž zlomov
môže dochádzať
k pohybom blokov
zemskej kôry
Pokles
Prešmyk
Priekopová prepadlina
Vzniká
stupňovitým
poklesom
Hrasť
Vzniká
stupňovitým
zdvihnutím
krýh
Posuv
Vzniká pohybom
krýh vo vodorovnom
smere
Vyzdvihnutím krýh zemskej kôry
vzniká kryhové pohorie
Šumava
A aký má význam štúdium a
poznanie porúch zemskej kôry?
tunelov
Stavba jadrových elektrární
skládok odpadov
Pri hľadaní
nerastných
surovín

similar documents