Cvičenie č.3

Report
1. Technologický postup výroby odliatku – príklad.
Zadanie
Cvičenie č.3
Pre súčiastku jednoduchého tvaru podľa výrobného
výkresu spracujte rámcový technologický postup jej
výroby odlievaním. Uvažujte o kusovej výrobe
Vypracovanie má obsahovať:
 Nakreslenie výrobného výkresu zadanej súčiastky
 Voľba materiálu odliatku
 Určenie údajov potrebných k spracovaniu
výkresovej dokumentácie
 Návrh formovacích rámov
 Návrh vtokovej sústavy
Pri návrhu technologického postupu výroby
odliatku sa vychádza z konštrukčného výkresu
strojnej súčiastky, ktorá má byť zhotovená
odlievaním
 Pri spracovaní technologického postupu výroby
odliatku sa vychádza zo základných údajov:
1.) strojnícky výkres súčiastky
2.) počet odliatkov

A) Stanovenie technológie výroby
 Vychádza sa z určenia charakteru výroby
(kusová, sériová, hromadná)
 Na základe charakteru výroby sa volí
technológia výroby formy podľa
požadovaného stupňa presnosti odliatku
B) Návrh modelového zariadenia
a) voľba materiálu modelu
b) voľba deliacej roviny
c) stanovenie celkových prídavkov
- prídavok na zmraštenie
- prídavok na obrábanie
- technologických prídavkov
d) rozhodnutie o nutnosti predlievania otvorov,
stanovenie tvaru a počtu jadier
e) určenie rozmerov známok
C) Voľba spôsobu výroby foriem z hľadiska
 Voľby formovacích materiálov
 Spôsobov používaných v zlievarní suśene
formy a pod.)
 Voľby formovacích rámov (veľkosť, tvar...)
 Sériovosti výroby
D) Voľba spôsobu výroby jadier
 Výroba jadier má dôležité miesto pri
požiadavkách na kvalitu odliatkov
 Jadrami sa nazývajú tie časti foriem, ktoré
vytvárajú dutiny v odliatku
 Polohu jadra vo forme zabezpečujú známky
 Jadrá sa tepelne viac namáhajú ako forma, z
čoho vyplýva požiadavka na vyššiu
žiaruvzdornosť jadrových zmesi a dôkladné
odplynenie
E) Výpočet vtokovej sústavy
 Pri výpočte vtokovej sústavy sa vychádza z
objemu odliatku resp. hmotnosti kovu m,
ktorý pretečie zárezom, aby vyplnil formu
 Čas liatia s pre menšie a tenkostenné odliatky
sa určí napr. podľa Diederta

Kde h je súčiniteľ podľa hrúbky steny odliatku
- pre 3 až 4 mm h=1,63
- pre 4 až 8 mm h=1,85
- pre 8 až 15 mm h=2,2
Výpočet prierezu zárezu je základom na
výpočet jednotlivých častí vtokovej sústavy
 Hmotnosť kovu, ktorý pretečie pri odlievaní
zárezmi bude:

ρ- je hustota tekutého kovu
v- rýchlosť prúdu kovu v záreze
[m.1/s]

Na výpočet H_v platí vzorec:
[m]
H_c – je výška od zárezu k hladine vo vtokovej
jamke [m]
P – výška odliatku nad vtokovým zárezom [m]
C – výška odliatku [m]

Pri prúdení taveniny vo vtokovej sústave
vznikajú straty, ktoré zahrňuje súčiniteľ
prietokových strát μ
F) Určenie tepelných uzlov na odliatku,
stanovenie miest náliatkov a chladidiel,
výpočet veľkosti náliatkov
 Zmrašťovaním väčšiny zliatin kovov vznikajú
v odliatku dutiny - stiahnutiny
 Zapríčiňuje to nedostatok tekutého kovu,
ktorý nahradí úbytok tekutej fázy v oblasti,
ktorá je stuhnutým kovom už uzatvorená –
tepelný uzol
 Stiahnutiny odstraňujeme náliatkovaním, teda
ich premiestňovaním do náliatku, ktorý
potom odstraňujeme
Náliatok musí spĺňať tieto podmienky:
- musí mať dostatočný objem, aby bol
nadbytok tekutého kovu na doplnenie
stiahnutiny
- musí mať vhodný tvar, aby mal malé
tepelné straty a stuhol až po stuhnutí
vlastného odliatku
Matematický výpočet veľkosti náliatkov je
zložitý a vychádza zo základnej požiadavky,
aby čas tuhnutia náliatku bol dlhší ako čas
tuhnutia odliatku

Výpočet veľkosti náliatkov možno vypočítať
za predpokladu, že účinnosť náliatku sa bude
posudzovať koeficientom nehospodárnosti
náliatku X, ktorý určuje pomer:
Veľkosť koeficientu nehospodárnosti náliatkov X
Typ náliatku
Podtlakový
Atmosférický uzatvorený
Atmosférický otvorený
X
12
7–9
9 – 12
Pretlakový
5,5 – 7,5
Izolovaný
4 – 5,5
Exotermický
3

Ak stiahnutina vznikne len v náliatku, možno
jej objem určiť zo vzťahu:
Výpočet veľkosti náliatku:

Rozmery náliatku sa najčastejšie zvolia tak,
aby jeho výška bola približne o polovicu
väčšia ako priemer
Chladidlá
 Pri zložitých odliatkoch sa môžu vyskytnúť
miesta nahromadenia kovu, ktoré by bolo len
ťažko možné náliatkovať
 Na zabránenie vzniku sústredených
stiahnutín vkladáme do formy chladidlá na
urýchlenie chladnutia týchto miest
 Chladidlá sú z materiálu, ktorý ma väčšiu
tepelnú vodivosť ako formovacia zmes a
preto lepšie odvádza teplo
G) Určenie výrobných pomôcok
 Druh a počet modelov
 Modelové dosky
 Formovacie rámy
 Spotreba formovacej zmesi
 A pod.
H) Určenie technologických údajov
 Teplota liatia
 Doba liatia
 Zaťažovanie foriem
 A pod.
I) Výpočet doby chladnutia vo forme
J) Stanovenie tepelného spracovanie odliatku
K) Určenie kontroly a odovzdávajúcich
predpisov podľa STN, alebo podmienok
zákazníka
Poloha odliatku vo forme sa volí podľa zásad:
a) Usmerneného tuhnutia
b) Umiestnenia funkčných plôch
c) Spoľahlivého uloženia jadier
d) Uloženia tenkých stien odliatkov v dolnej
časti formy, pod určitým uhlom alebo zvisle
Deliaca plocha sa volí podľa:
a) Dosiahntia najmenšieho počtu jadier
b) Dosiahnutia minimálnej výšky formy
c) Umiestenia základných prvkov odliatku do
jednej polovice formy
d) Uloženia hlavných jadier v dolnej polovici
formy
e) Získania rovnej deliacej roviny
[1] Kráľ J., Zdravecká E. – Základy strojárskej
výroby , elfa s.r.o. ,Košice 2004, ISBN 8089066-72-0 , 142s.
[2] Blaščík a kol. – Technológia tvárnenia,
zlievárenstva a zvárania , Alfa. ,Bratislava
1988, 063-563-87 TTZ , 832s.

similar documents