ดาวน์โหลดไฟล์

Report
ก
โดยทัว่ ไปเราพบน้าทัง้
3 สถานะ คือ
ของแข็ง
ของเหลว และแก๊ส
ซึ่งเป็ น
สมบัตส
ิ าคัญอยางหนึ
่งของน้า
สมบัตอ
ิ น
ื่ ๆ
่
ของน้าทีค
่ วรทราบ ไดแก
้า
้ ่ รูปรางของน
่
เปลีย
่ นแปลงไปตามภาชนะ
น้าจะรักษา
ระดับผิวหน้าให้อยูในแนวราบเสมอ
และจะ
่
เป็ นตัวทาละลายสารบางอยางได
ดี
่
้
ข
1. นักเรียนสามารถทดลอง
สมบัตบ
ิ างประการของน้าได้
2. นักเรียนสามารถอธิบาย
เกีย
่ วกับสมบัตบ
ิ างประการของ
น้าได้
แบบทดสอบกอนเรี
ยน เรือ
่ ง
่
สมบัตข
ิ องน้า
1. ข้อใดเป็ นไมใช
ิ องน้า
่ ่ สมบัตข
ก. ก๊าซ
ข. ของแข็ง
ค. ตะกอน
ง. ของเหลว
ค
2. วิธก
ี ารใดเป็ นการเปลีย
่ นสถานะ
จากของแข็งเป็ น
ของเหลว
ก. การตมน
้ ้า
ข. ไอศกรีมละลายในถวย
้
ค. น้าค้างหยดในยามเช้า
ง. การนาไอศกรีมแช่ในช่องแช่
แข็ง
ง
1
2
1
2
แผนภาพแสดงขั้นตอนการทดลอง
จากภาพการทดลอง ให้นักเรียน
ตอบคาถาม ข้อ 3-5
ขัน
้ ตอนในการทดลอง
1. ใส่น้าปริมาณเทา่ ๆ กันในขวด
2 ใบ
2. ปิ ดฝาขวดใบที่ 1 และนาไป
แช่ในถังทีม
่ น
ี ้าแข็ง
ผสมเกลือประมาณ 10 15 นาที จากนั้นจึงนา
ออกมาวางทิง้ ไว้อีก 10 - 15
นาที สั งเกตและ
บันทึกการเปลีย
่ นแปลงของ
น้าในขวด
3. เทน้าจากขวดใบที่ 2 ลงในกา
ต้มน้า แลวให
้
้
ความร้อน ขณะทีน
่ ้าเดือด
นาขวดแกวที
่ ห้ง
้ แ
มาอังเหนือพวยกาประมาณ 1
จ
3. นักเรียนคิดวา่ เมือ
่ น้าแข็งไดรั
้ บความ
ร้อนจะ
เกิดการเปลีย
่ นแปลงอยางไร
่
ก. น้าจะขุน
่
ข. น้าจะละลาย
ค. น้าจะรอนขึ
น
้
้
ง. น้าจะเป็ นฟอง
ฉ
4. จากผลการทดลอง นักเรียนคิดวาสิ
่ ่ง
ทีน
่ ก
ั เรียนตองการศึ
กษาคืออะไร
้
ก. ประโยชนของน
้า
์
ข. คุณภาพของน้า
ค. สมบัตข
ิ องน้า
ง. สถานะของน้า
ช
5. นักเรียนคิดวาจะสรุ
ปผลการทดลองนี้
่
วาอย
างไร
่
่
ก. น้าสามารถเปลีย
่ นแปลงตัวเอง
ตามภาชนะ
ข. น้าเปลีย
่ นแปลงสถานะตาม
อุณหภูม ิ
ค. น้าสามารถคายความรอนได
้
้
ง. น้าสามารถละเหยเป็ นไอได้
ซ
6. เมือ
่ เรานาน้าไปตมในกา
จะเกิดไอพุง่
้
ออกมาจากกาตมน
้ ้า
เราเรียกวา่
ก. ไอน้า
ข. เดือด
ค. เคลือ
่ นที่
ง. ความรอน
้
ฌ
7. ข้อใดคือสมบัตข
ิ องน้า
ก. น้าสามารถเปลีย
่ นรูปรางตาม
่
ภาชนะ
ข. น้ามีลก
ั ษณะขุนและเป็
นตะกอน
่
ค. น้าแข็งเป็ นสมบัตข
ิ องน้า
ง. น้ามีหลายสี
ฑ
8.
นักเรียนคิดวา่
ของน้า
จากภาพ
เกีย
่ วของกั
บสมบัต ิ
้
หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ไมเกี
่ วของ
เพราะน้าไมได
่ ย
้
่ อยู
้ ใน
่
ภาชนะ
ข. เกีย
่ วของ
เพราะน้าแข็งสามารถละลาย
้
ได้
ฒ
9. อุปกรณในข
อใด
“ไมใช
์
้
่ ่ ” อุปกรณใน
์
การทดลองสมบัตข
ิ องน้า
ก. น้าแข็งกอนเล็
ก , บีกเกอร ์ , แทง่
้
แก้วคนสาร
ข. น้าแข็งก้อนเล็ก , กะละมัง ,
ตะเกียงแอลกอฮอล ์
ค. น้าแข็งกอนเล็
ก , บีกเกอร,์
้
ตะเกียงแอลกอฮอล ์
ณ
10. ข้อใดเป็ นสารในชีวต
ิ ประจาวัน
ก. เกลือ
ข. ไอโอดีน
ค. โมโนโซเดียมกลูตาเมต
ง. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
์
์
ข้ อ
1
2
3
4
5
คำตอบ
ข้ อ
6
7
8
9
10
คำตอบ
1
“เรามักคุ้นเคยกับน้า
ในสถานะของเหลว
ติ
เรามาเรียนรูสมบั
้
ของน้ากันดีกวา”
่
สมบัตข
ิ องน้า
1. สมบัตท
ิ างกายภาพ
ของน้า
ภาพที่ 1 ภูเขา
น้าแข็ง
1.1 น้าเป็ นสารทีม
่ ี 3
สถานะ
เรามักคุ้นเคยกับน้าใน
สถานะของเหลว เนื่องจาก
เราสามารถนามาใช้ประโยชน์
ไดอย
เช่น ดืม
่
้ างหลาย
่
ประกอบอาหาร เป็ นต้น แต่
2
กิจกรรมหนูน้อยนัก
ทดลอง
กิจกรรมที่ 1 การเปลีย
่ นสถานะของน้า
ปัญหา น้ามีกส
ี่ ถานะและมีการเปลีย
่ นสถานะได้
อยางไร
่
ภาพ
สถานะ
ของน้า
3
4
อุปกรณ์
1.น้าแข็งกอนเล็
ก 1 ถุง
้
แอลกอฮอล ์
พร้อมทีก
่ น
้ั ลม
4.ตะเกียง
1 ชุด
2.แทงแก
วคนสาร
1 อัน
่
้
ทดลอง 1 หลอด
5.หลอด
วิธท
ี า 1.นาน้าแข็งใส่บีกเบอรขนาด
500 มิลลิลต
ิ ร
์
5
สั งเกตลักษณะของน้าแข็ง
แลวบั
้ นทึกผล
2.ตัง้ บีกเกอรใส
10 นาที
้
์ ่ น้าแข็งทิง้ ไวประมาณ
โดยใช้แทงแก
วคนสาร
่
้
คนน้าแข็ง สั งเกตการเปลีย
่ นแปลง แลว
้
บันทึกผล
3.นาน้าทีไ่ ดจากการละลายของน
้าแข็งประมาณ
้
200 มิลลิลต
ิ ร
มาใส่ในหลอดทดลอง
แล
วน
าไปอั
ง
กั
บ
้
ภาพ
น
า
ที
ไ
่
ด
จากการ
้
ภาพ
นาแทงแก
ว
้
ภาพ
น้าแข็งใส่ใน
่
้
ละลายของน้าแข็งมาใส่
ตะเกียบีงแอลกฮอล
เกต
้าแข็งใน
์ สั งคนสารคนน
กเกอร ์
หลอดทดลองอังกับ
บีกเกอร ์ แลวบันทึกผล
การเปลีย
่ นแปลง
้
ตะเกียงแอลกอฮอล
บันทึกผลการทดลอง
12
จากการทดลอง นักเรียนจะเห็นไดว้ า่ เมือ่ น้าแข็ง
ไดรั
จะทาให้น้าแข็งเกิด
้ บความเดือดรอนจากอากาศ
้
การเปลีย
่ นสถานะ จากของแข็งเป็ นของเหลว และ
เมือ
่ น้าไดรั
ยงแอลกอฮอล ์ จะ
้ บความรอนจากตะเกี
้
เปลีย
่ นสถานะจากของเหลวกลายเป็ นแก๊ส ดังนั้น
จึงสรุปไดว
่ ี 3 สถานะ ซึ่งการ
้ า่ น้าเป็ นสารทีม
เปลีย
่ นสถานะของน้าขึน
้ อยูกั
่ บอุณหภูม ิ
แผนภาพ
การเปลีย
่ น
สถานะของน้า
6
กิจกรรมหนูน้อยนัก
ทดลอง
กิจกรรมที่ 2 สารทีล
่ ะลายในน้า
ปัญหา เมือ
่ เติมสารบางชนิดลงไปในน้า สมบัต ิ
ของน้าจะเปลีย
่ นแปลงหรือไม่
เอ! มันจะ
เปลีย
่ นแปลงรึ
เปลาน
่ ้ า....?
3
4
อุปกรณ์
1.น้าดืม
่ 1 ขวด
ขวด
2.น้าตาลทราย 1 ช้อนชา
ใบ
3.เกลือ 1 ช้อนตวง
4.สี ผสมอาหาร 1
5.แกวน
้ ้า 3
6.ช้อนตวง 1 คัน
วิธท
ี า 1.แบงน
่ ใส่แกวน
กัน
่ ้าดืม
้ ้า 3 ใบ ปริมาณเทาๆ
่
5
แลวสั
่ และ
้ งเกตสี กลิน
ชิมรสชาติของน้า แลวบั
้ นทึกผล
2.เติมน้าตาลทรายลงในแกวน
้ ้าใบที่ 1 แลวคนให
้
้
เข้ากัน
3.สั งเกตสี กลิน
่ และชิมรสชาติของน้าจากแกว
้
น้าใบที่ 1 แลวบั
้ นทึกผล
4.ปฏิบต
ั ซ
ิ า้ ขอ
้ 2-3 โดยใส่เกลือป่านลงในแก้วน้า
ใบที่ 2 และหยดสี ผสม
อาหารลงในแกวน
้าใบที่ 3
้
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
แบงน
่ ใส่แกวน
่ ้าดืม
้ ้า
3 ใบ
เติมน้าตาลทรายลงใน
แกวใบที
่ 1
้
เติมเกลือป่นลงใน
แกวใบที
่ 2
้
เติมสี ผสมอาหารใน
แกวใบที
่ 3
้
ตารางบันทึกผล
การทดลอง
15
สาร
สี
1.น้าเปลา่
2.น้าผสม
น้าตาล
3.น้าผสมเกลือ
ป่น
4.น้าผสมสี ผสม
อาหาร
สมบัตข
ิ องน้า
กลิน
่
รส
จากการทดลอง นักเรียนจะเห็นไดว้ า่ น้าบริสุทธิ ์
มีสมบัต ิ คือ ไมมี
่ และไมมี
่ สี ไมมี
่ กลิน
่ รสชาติ
แตน
่ ้ามีสมบัตใิ นการละลายสารบางอยางได
่
้ เช่น
น้าตาลทราย เกลือป่น
สี ผสมอาหาร เป็ นต้น
ทาให้น้ามีสมบัตต
ิ างจากเดิ
ม เราจึงพบวา่ น้าใน
่
ธรรมชาติไมบริ
่ สุทธิ ์
แผนภาพ
การทดลอง
กิจกรรมที่ 2
6
กิจกรรมหนูน้อยนัก
ทดลอง
กิจกรรมที่ 3 น้ามีรป
ู รางอย
างไร
่
่
ปัญหา
หรือไม่
น้ามีรป
ู รางเปลี
ย
่ นไปตามภาชนะทีบ
่ รรจุ
่
3
4
อุปกรณ์
1.ขวดโหล
1 ใบ
4.ถวย
1 ใบ
้
2.ขวดน้าดืม
่ 1 ใบ
ใบ
3.เหยือก 1 ใบ
5.แกวน
้ ้า 1
6.น้า
วิธท
ี า 1.เติมน้าลงในขวดโหลให้เต็ม สั งเกตรูปรางของ
่
5
น้า แลวบั
้ นทึกผล
2.ทาการทดลองซา้ ขอ
่ นภาชนะเป็ น
้ 1 แตเปลี
่ ย
ขวดน้าดืม
่ เหยือก ถ้วย และ
แก้วน้า ตามลาดับ
3.นาน้าทีเ่ ติมลงในภาชนะตางๆ
มาวาง
่
เปรียบเทียบรูปรางของน
ั ษณะ
้าวามี
่
่ ลก
เหมือนหรือแตกตางกั
นอยางไร
แลวสรุ
ปผล
่
่
้
การทดลอง
ภาพ เติมน้าลงภาชนะ
ทัง้ หมด
ตารางบันทึกผล
การทดลอง
ภาชนะ
1.ขวดโหล
2.ขวดน้าดืม
่
3.เหยือก
4.ถวย
้
5.แกวน
้ ้า
การเปลีย
่ นแปลงรูปรางของน
้า
่
เปลีย
่ นแปลง
ไม่
อืน
่ ๆ
เปลีย
่ นแปลง
15
จากการทดลอง นักเรียนจะเห็นไดว้ า่ น้าทีม่ ี
สถานะเป็ นของเหลว จะมีรป
ู รางเปลี
ย
่ นแปลงไป
่
ตามภาชนะทีบ
่ รรจุ เช่น ถ้าน้าอยูในขวดโหลก็
จะ
่
มีรูปรางเหมื
อนกับขวดโหล ถ้าน้าอยูในขวดก็
จะมี
่
่
รูปรางเหมื
อนกับขวด เป็ นต้น
่
แผนภาพ
การทดลอง
กิจกรรมที่ 3
6
กิจกรรมหนูน้อยนัก
ทดลอง
กิจกรรมที่ 4 ระดับของน้า
ปัญหา
น้ามีการรักษาระดับในแนวราบหรือไม่
สู้ๆ นะคะ
3
อุปกรณ์
4
ขวดพลาสติกมีฝาปิ ด 1 ใบ
วิธท
ี า 1.ให้เทน้าใส่ในขวดพลาสติกประมาณครึง่ หนึ่งของ
5
ขวดแลวปิ
้ ดฝาให้แน่น
2.ตัง้ ภาชนะทีบ
่ รรจุน้าไวในแนวตั
ง้ แนวนอน
้
เอียงทางดานซ
้
้าย และดานขวา
้
สั งเกตผิวหน้าของน้าวามี
่ นแปลง
่ การเปลีย
หรือไม่ แลวบั
้ นทึกผล
ภาพ กิจกรรมการทดลอง
ตารางบันทึกผล
การทดลอง
การตัง้ ภาชนะ
1.ตัง้ ตรง
2.ตัง้ เอียงซ้าย
3.ตัง้ เอียงขวา
4.แนวนอน
การเปลีย
่ นแปลงระดับของน้า
เปลีย
่ นแปลง
ไม่
อืน
่ ๆ
เปลีย
่ นแปลง
15
จากการทดลอง นักเรียนจะเห็นไดว้ า่ เมือ่ เราวาง
ภาชนะทีบ
่ รรจุน้าอยูในแนวตั
ง้ แนวนอน วางเอียง
่
ทางดานซ
ระดับผิด
้
้าย หรือวางเอียงทางดานขวา
้
หน้าของน้าจะอยูในแนวราบเสมอ
ดังนั้นจึงสรุปไดว
่
้ า่
น้ามีสมบัตริ ก
ั ษาระดับในแนวราบ
แผนภาพ
การทดลอง
กิจกรรมที่ 4
6
1. น้าเป็ นสารทีม
่ ี 3 สถานะ
ซึง่ การเปลีย
่ นสถานะของ
นาขึน
้ อยูกั
มิ
่ บอุณหภู
2. น้ ้าในธรรมชาติ
ไมบริ
่ สุทธิ ์
3. น้าจะมีรป
ู ราง
่
เปลีย
่ นแปลงไปตาม
บ
่ รรจุบใน
4. น้ามีสภาชนะที
มบัตริ ก
ั ษาระดั
แนวราบ
แบบทดสอบหลังเรียน เรือ
่ ง
สมบัตข
ิ องน้า
1. ข้อใดเป็ นไมใช
ิ องน้า
่ ่ สมบัตข
ก. ก๊าซ
ข. ตะกอน
ค. ของแข็ง
ง. ของเหลว
ค
2. วิธก
ี ารใดเป็ นการเปลีย
่ นสถานะจาก
ของแข็ง
เป็ นของเหลว
ก. การตมน
้ ้า
ข. ไอศกรีมละลายในถวย
้
ค. น้าค้างหยดในยามเช้า
ง. การนาไอศกรีมแช่ในช่องแช่
แข็ง
ง
1
2
1
2
แผนภาพแสดงขั้นตอนการทดลอง
จากภาพการทดลอง ให้นักเรียน
ตอบคาถาม ข้อ 3-5
ขัน
้ ตอนในการทดลอง
1. ใส่น้าปริมาณเทา่ ๆ กันในขวด
2 ใบ
2. ปิ ดฝาขวดใบที่ 1 และนาไป
แช่ในถังทีม
่ น
ี ้าแข็ง
ผสมเกลือประมาณ 10 - 15
นาที จากนั้นจึงนา
ออกมาวางทิง้ ไวอี
้ ก 10 15 นาที สั งเกตและ
บันทึกการเปลีย
่ นแปลงของ
น้าในขวด
3. เทน้าจากขวดใบที่ 2 ลงในกา
ต้มน้า แลวให
้
้
ความรอน
ขณะทีน
่ ้าเดือด
้
นาขวดแกวที
่ ห้ง
้ แ
มาอังเหนือพวยกาประมาณ 1
จ
3. นักเรียนคิดวา่ เมือ
่ น้าแข็งไดรั
้ บ
ความรอนจะเกิ
ดการเปลีย
่ นแปลง
้
อยางไร
่
ก. น้าจะขุน
่
ข. น้าจะละลาย
ค. น้าจะรอนขึ
น
้
้
ง. น้าจะเป็ นฟอง
4. นักเรียนคิดวาจะสรุ
ปผลการทดลองนี้
่
วาอย
างไร
่
่
ก. น้าสามารถเปลีย
่ นแปลงตัวเอง
ตามภาชนะ
ข. น้าเปลีย
่ นแปลงสถานะตาม
อุณหภูม ิ
ค. น้าสามารถละเหยเป็ นไอได้
ง. น้าสามารถคายความรอนได
้
้
ช
5. จากผลการทดลอง นักเรียนคิดวาสิ
่ ่ง
ทีน
่ ก
ั เรียนตองการ
้
ศึ กษาคืออะไร
ก. ประโยชนของน
้า
์
ข. คุณภาพของน้า
ค. สมบัตข
ิ องน้า
ง. สถานะของน้า
ฉ
ซ
6. เมือ
่ เรานาน้าไปตมในกา
จะเกิดไอพุง่
้
ออกมาจากกาตมน
้ ้า
เราเรียกวา่
ก. ไอน้า
ข. เดือด
ค. เคลือ
่ นที่
ง. ความรอน
้
ฌ
7. ข้อใดคือสมบัตข
ิ องน้า
ก. น้ามีหลายสี
ข. น้าแข็งเป็ นสมบัตข
ิ องน้า
ค. น้ามีลก
ั ษณะขุนและเป็
นตะกอน
่
ง. น้าสามารถเปลีย
่ นรูปรางตาม
่
ภาชนะ
8.
นักเรียนคิดวา่
ของน้า
จากภาพ
เกีย
่ วของกั
บสมบัต ิ
้
หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ไมเกี
่ วของ
เพราะน้าไมได
่ ย
้
่ อยู
้ ใน
่
ภาชนะ
ข. เกีย
่ วของ
เพราะน้าแข็งสามารถละลาย
้
ได้
ค. ไมเกีย
่ วของ เพราะน้าไมมีสมบัตเิ ป็ น
ฑ
ฒ
9. อุปกรณในข
อใด
“ไมใช
์
้
่ ่ ” อุปกรณใน
์
การทดลองสมบัตข
ิ องน้า
ก. น้าแข็งกอนเล็
ก , บีกเกอร ์ , แทง่
้
แก้วคนสาร
ข. น้าแข็งก้อนเล็ก , กะละมัง ,
ตะเกียงแอลกอฮอล ์
ค. น้าแข็งกอนเล็
ก , บีกเกอร,์
้
ตะเกียงแอลกอฮอล ์
ณ
10. ข้อใดเป็ นสารในชีวต
ิ ประจาวัน
ก. เกลือ
ข. ไอโอดีน
ค. โมโนโซเดียมกลูตาเมต
ง. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
์
์
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ขอ
้
1
2
3
4
5
คาตอบ
ข
ข
ข
ข
ก
ขอ
้
6
7
8
9
10
คาตอบ
ก
ง
ข
ข
ก

similar documents