tulemustasud

Report
TULEMUSTASUD
Rakendamise mõttekus, üldised põhimõtted, toimimise eeldused
Rakendamise mõttekus
Tegevuskeskkond
muutlik
+
−
++
V
stabiilne
stabiilne
Organisatsiooni
majandustulemus
muutlik
Üldised põhimõtted
• Levinud arusaamad
– tulemused on paranevad, kui inimesed pingutavad rohkem
– tulemustasuga on võimalik pöörata tähelepanu organisatsiooni jaoks
olulistele aspektidele
– tulemustasu eristab terad sõkaldest
• Tehnilised parameetrid:
– individuaalne ja/või
meeskondlik
– põhineb tulemusel,
kompetentsidel ja/või
staažil
– olemuselt lühiajaline,
kuni aastase
perspektiiviga (short
term incentives)
Mõõdik
Miinimum
Soovit. tase
Pingut. tase
Ajakulu
40 päeva
30 päeva
25 päeva
60%
70%
80%
2 viga
testimisel
1 viga
testmisel
0 viga
testimisel
80%
100%
120%
Kliendi rahulolu
Töökindlus
Tulemustasu
Tulemustasu toimimise eeldused
•
•
•
•
•
•
Selged ja arusaadavad eesmärgid
Suutlikkus neid eesmärke saavutada
Suutlikkus mõõta objektiivselt individuaalset panust
Õiglased, järjepidevad ja aktsepteeritud mõõdikud, mis võtavad arvesse kõiki
töö aspekte
Suhteliselt lühikese ajaperioodi peale tuvastatav selge seos pingutuse ja
tulemuse vahel
Tasu piisav väärtus
Lihtsad arvestuspõhimõtted
•
Projektipõhine tulemustasu toimib parimal viisil (täiendavalt eelloetletule), kui:
•
–
–
–
–
meeskonnal on piisav autonoomia
tiimi liikmed on vastastikuses sõltuvuses nii ülesannete kui oskuste poolest
meeskonna koosseis on stabiilne ja piirid selgelt määratletavad
meeskonna liikmed on suutelised ja tahtelised avaldama eriarvamust, kui see on töö
teostamiseks tervikuna vajalik
Analüüsi skeem
1. Eesmärk - mida soovitakse saavutada
2. Seos organisatsiooni strateegiaga – milline võiks olla
tulemustasu põhimõtteid lugedes selle organisatsiooni
strateegia
3. Mõõdikud – mida ja kui tihti mõõdetakse
4. Arusaadavuse määr – milline käitumine, toode ja/või
teenus on kõige prioriteetsem; mida tuleb suurema tasu
saamiseks teha
5. Administreeritavus – kui lihtne või keeruline on
arvestamise ja väljamaksmise protsess
6. Dokumentatsiooni korrektsus – võimalikud juriidilised
kitsaskohad ja mitmetimõistmise võimalused

similar documents