AX - Ilbeygi Bros

Report
‫مهدی ایل بیگی‬
‫دانشگاه آزاد اسالمی دماوند‬
‫• يک دستورالعمل مي‌تواند شامل عناصر زير باشد‪:‬‬
‫توضیحات‬
‫]‪[;comment‬‬
‫عملوند(ها)‬
‫نام دستورالعمل‬
‫])‪[operand(s‬‬
‫برچسب‬
‫]‪[label‬‬
‫]‪[mnemonic‬‬
‫• مثال‪:‬‬
‫‪;add contents of BX to AX‬‬
‫‪AX, BX‬‬
‫‪ADD‬‬
‫‪L1:‬‬
‫• کاربرد فيلد ‪ Label‬آن است که مي‌توانهد آدرد دسهتورالعمل را به صهورت نمهاد عهد‬
‫از اسههمول ي لينههک شههدن برنام ه بهها يههک برچسههب نشههان دهههد‪ .‬دسههتورالعمل‌ها ديبههر ب ه‬
‫راحتي مي‌توانند ب دستورالعمل مزبور رجوع کنند‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫• هر دستور زبان اسمولی در یک خط کد يارد می شود‪ .‬ههر خهط از کهد مهی توانهد حهد اک هر‬
‫‪ 128‬کرکتر داشت باشد‪.‬‬
‫• اسههتهادز از توضههیحات مناسههب در برنام ه م ه اسههت‪ .‬هههر توضههیکی بهها کرکتههر ; ش ه ‌ريع مههی‬
‫شود ي تا انتهای خط می تواند ادام داشت باشد‪.‬‬
‫• يجود خطوط خالي مجاز است ي اسهتهادز از آن هها بهرا جهدا کهردن بيهم هها ميتله‬
‫کد برنام مهيد است‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫• هر نام (نام متغیر یا برچسب ي ‪ ،)...‬حداک ر می تواند دارای ‪ 31‬کرکتر باشد‪.‬‬
‫• کرکترهها شهامل حهري ‪ a‬تها ‪ z‬ي ارقهام ‪ 0‬تها ‪ 9‬ي نمادههای ميوهو‬
‫? می باشند‪.‬‬
[email protected] . ، _ ، $ ،‬ي‬
‫• زبهان اسهمولی ‪ Case Sensitive‬نیسهت‪ ،‬ععیهح حههري کوچهک ي بهزری در ایهب زبهان بهها‬
‫ه متهايت در نظر گرفت نمح شود‪.‬‬
‫• قوانین نامگذاری‪:‬‬
‫‪ .1‬اس نمح تواند با یک رق شريع گردد‪.‬‬
‫‪ .2‬اس نمح تواند یکی از کلمات ذخیرز شدز در اسمولی باشد‪.‬‬
‫‪ .3‬از ( ‪ ) .‬فقط عنوان ايلین کرکتر نام‪ ،‬می توان استهادز نمود‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫• چند نمون نامبذاری صحیح‪:‬‬
‫• چند نمون نامبذاری نامعتبر‪:‬‬
‫‪5‬‬
:‫• س بيم اصلی یک برنام اسمولی‬
stack
Data Segment .1
Stack Segment .2
data
Code Segment .3
code
6
Stacksg
Stacksg
segment
Dw 32h dup(0)
ends
Datasg
segment
data
Datasg
ends
Codesg
segment
Assume ss:stacksg,ds:datasg , cs:codesg
Main
proc near
Mov ax,datasg
Mov ds,ax
start
program
Main
Codesg
Mov ax,4c00h
Int 21h
endp
ends
End main
7
Stacksg
Stacksg
Datasg
Datasg
segment
Dw 32h dup(0)
ends
segment
X DW 10h
Y DW 1234h
ends
Codesg
segment
Assume ss:stacksg, ds:datasg, cs:codesg
Main
proc near
Mov ax,datasg
Mov ds,ax
;-----------------------------------------
MOV AX, X
MOV BX, Y
ADD AX, BX
MOV X, AX
;-----------------------------------------Mov ax,4c00h
Int 21h
Main
endp
Codesg
ends
End main
8
‫• ب هرای یعری ه یههک متغیههر‪ ،‬ابتههدا نههام آن را مذههنو کههردز ي س ه‬
‫توانی مقدار ايلی ب متغیر انتساب دهی ‪.‬‬
‫• ساختار کلی یعری‬
‫متغیر‪:‬‬
‫مقدار(های) ايلی‬
‫نوع متغیر‬
‫‪100‬‬
‫‪DB‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪DW‬‬
‫‪X2‬‬
‫‪434565‬‬
‫‪DD‬‬
‫‪X3‬‬
‫‪457234572457‬‬
‫‪DQ‬‬
‫‪X4‬‬
‫‪12312312342342‬‬
‫‪DT‬‬
‫‪X5‬‬
‫‪Define Word = 2Byte‬‬
‫‪Define Quad Word = 8Byte‬‬
‫‪9‬‬
‫‪Define Ten Byte = 10Byte‬‬
‫نام متغیر‬
‫‪X1‬‬
‫‪Define Byte = 1Byte‬‬
‫‪Define Double Word = 4Byte‬‬
‫بهها ذکههر نههوع متغیه ‌هر مههی‬
‫متغیر ‪ X1‬از نوع ‪ Byte‬و با مقدار اولیه صفر تعریف می شود‬
‫‪DB 0‬‬
‫‪X1‬‬
‫?‬
‫‪DB‬‬
‫‪X2‬‬
‫‪25H‬‬
‫‪DB‬‬
‫‪X3‬‬
‫‪0AFH‬‬
‫‪DB‬‬
‫‪X4‬‬
‫‪DB‬‬
‫‪X5‬‬
‫‪DB 15,100,200‬‬
‫‪X6‬‬
‫’‪DB ‘A’,’B’,’C’,’D‬‬
‫‪X7‬‬
‫)‪DUP(100‬‬
‫‪10‬‬
‫‪DB‬‬
‫‪X8‬‬
‫)?( ‪DUP‬‬
‫‪20‬‬
‫‪DB‬‬
‫‪X9‬‬
‫متغیر ‪ X2‬از نوع ‪ Byte‬و با مقدار اولیه نامعلوم تعریف می شود‬
‫حرف ‪ H‬نشان دهنده مبنای ‪ 16‬برای مقدار اولیه می باشد‬
‫اعداد مبنای ‪ 16‬اگر با حروف ‪ A‬تا ‪ F‬شروع شوند‪ ،‬قبل از آن ها ‪ 0‬می‬
‫گذاریم تا با نام متغیر اشتباه نشوند‪.‬‬
‫حرف ‪ B‬نشان دهنده مبنای ‪ 2‬برای مقدار اولیه می باشد‬
‫متغیر ‪ X6‬آرایه ای از نوع ‪ Byte‬و با سه خانه و مقدار اولیه معلوم‬
‫تعریف می شود‪.‬‬
‫متغیر ‪ X8‬آرایه ای از نوع ‪ Byte‬و با ‪ 10‬خانه و مقدار اولیه ‪ 100‬برای‬
‫همه خانه ها‪ ،‬تعریف می شود‪.‬‬
‫متغیر ‪ X10‬از نوع ‪ Byte‬به عنوان آدرس ابتدای یک رشته کرکتری‪،‬‬
‫تعریف می شود‪.‬‬
‫متغیر ‪ X11‬آرایه ای از نوع ‪ Byte‬با مقادیر اولیه متفاوت‪ ،‬تعریف می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪01011110B‬‬
‫’‪‘ABCDEDFG‬‬
‫‪10,20,’AC’,15‬‬
‫‪X10 DB‬‬
‫‪DW‬‬
‫‪X11‬‬
‫•‬
‫اگر نحهوز ذخیهرز سهازی یهک عهدد چنهد بهایتح در حافظه ای بها خانه ههای یهک بهایتح‪ ،‬به نحهوی باشهد که بایهت ههای بها‬
‫ارزش کمتههر در آدرد هههای کههوچیتر ذخیههرز شههوند‪ ،‬مههی خههویی نحههوز ذخیههرز سههازی ‪ Little-Endian‬اسههت‪ .‬اگههر بایههت‬
‫های با ارزش بیشتر در آدرد های کوچیتر ذخیرز شوند‪ ،‬می خویی نحوز ذخیرز سازی ‪ Big-Endian‬اسهت‪ .‬مثهال‬
‫برای ‪:Little-Endian‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪1001‬‬
‫‪1002‬‬
‫‪c5‬‬
‫‪1003‬‬
‫‪4f‬‬
‫‪1004‬‬
‫‪….‬‬
‫‪4F‬‬
‫‪C5‬‬
‫‪WORD‬‬
‫‪11‬‬
‫• فرمت کلی دستور یعری‬
‫ثابت ها ب شکل زیر است‪:‬‬
‫مقدار‬
‫‪EQU‬‬
‫نام ثابت‬
‫• مثال‪:‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪EQU‬‬
‫‪Max‬‬
‫• بهها نوشههتن دسههتور فههو در ‪ ،Data Segment‬در ياقههس اسههمولر هههر جهها ک ه در برنام ه‬
‫کلم ‪ Max‬را بیابد‪ ،‬بجای آن مقدار ‪ 1000‬را جایبزیب می کند‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫• دسههتورات (ماننههد … ‪ )MOV, ADD,‬ب ه زبههان ماشههین ترجم ه ي س ه اج هرا مههی‬
‫گردنههد‪ ،‬يلههی شههو دسههتورات در زمههان اج هرا يجههود ندارنههد ي فقههط ب هرای راهنمهها ی اسههمولر‬
‫استهادز می شوند‪.‬‬
‫• چند نمون از شو دستورات‪:‬‬
‫… ‪• DB, DW, DD, DQ, EQU, ASSUME, SEGMENT, END,‬‬
‫‪13‬‬
‫• از ایب دستور برای انتقال محتویات رجیسترها یها متغیرهها اسهتهادز مهی گهردد‪ .‬فرمهت کلهی‬
‫دستور ‪ MOV‬ب شکل زیر است‪:‬‬
‫‪Destination, Source‬‬
‫‪MOV‬‬
‫قوانین دستور ‪:MOV‬‬
‫‪ .1‬هر دي عملوند نمح توانند همزمان مکان ها ی از حافظ باشند‪.‬‬
‫‪ .2‬اندازز عملوندها باید ییسان باشد‪.‬‬
‫‪ .3‬مقود نمح تواند عدد ثابت ي رجیسترهای ‪ CS, IP‬باشد‪.‬‬
‫‪ .4‬اگ ههر مقو ههد یک ههی از رجیس ههترهای ‪SS, ES‬‬
‫رجیسترهای عمومی )… ‪ (AX, BX,‬باشد‪.‬‬
‫•‬
‫‪14‬‬
‫‪ DS,‬باش ههد‪ ،‬مو ههداک بای ههد یک ههی از‬
‫نیته ‪ :‬ایههب محههديدیت ههها در تمههامی دسههتورات دي عملونههدی (مثههل‪ADD, SUB, :‬‬
‫…) برقرار می باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫انتساب دو مکان از حافظه نادرست است‬
‫انتساب به مقدار ثابت نادرست است‬
‫انتساب به ثبات ‪ CS‬نادرست است‬
‫انتساب به ثبات ‪ IP‬نادرست است‬
‫انتساب عدد به ثبات ‪ DS‬نادرست است‬
‫انتساب مکانی از حافظه به ثبات ‪ SS‬نادرست است‬
‫‪15‬‬
‫مبداء و مقصد در انتساب باید هم اندازه باشند‬
‫×‬
‫×‬
‫×‬
‫×‬
‫×‬
‫‪‬‬
‫×‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫×‬
‫‪X, 24‬‬
‫‪• MOV‬‬
‫‪Y, X‬‬
‫‪• MOV‬‬
‫‪25, Z‬‬
‫‪• MOV‬‬
‫‪CS, 0H‬‬
‫‪• MOV‬‬
‫‪IP, AX‬‬
‫‪• MOV‬‬
‫‪DS, 100H‬‬
‫‪• MOV‬‬
‫‪DS, AX‬‬
‫‪• MOV‬‬
‫‪SS, X‬‬
‫‪• MOV‬‬
‫‪AX, BX‬‬
‫‪• MOV‬‬
‫‪AX, 132‬‬
‫‪• MOV‬‬
‫‪AL, BX‬‬
‫‪• MOV‬‬
‫• فرمت کلی دستور ‪:XCHG‬‬
‫‪Operand1, Operand2‬‬
‫‪XCHG‬‬
‫• ایب دستور ميه کلم ‪ Exchange‬است ي عملی را انجام مي دهد ك در زبهان هها‬
‫سههطح بهها بهها سه دسههتور صههورت مههي گیههرد‪ .‬ايههب دسههتور محتویههات عملونههد ايل ي عملونههد‬
‫ديم را بهها يگههديبر یعههويه نمههودز ب ه صههوریي ك ه ب ه سههي ل زمههاني ي حافظ ه كمت هر نيههاز‬
‫داشت باشد‪.‬‬
‫• در صههورت اسههتهادز از حافظه اصههلي‪ ،‬عملونههد حافظه بايههد عملونههد ديم دسههتور ‪xchg‬‬
‫‪XCHG‬‬
‫‪AX, X1‬‬
‫باشد‪ .‬مثال‪:‬‬
‫• دستورالعمل ‪ xchg‬ثوات پرچ را یغيیر نمي دهد‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫جمس‬
‫جمس ب کمک بیت نقلی‬
‫تهریق‬
‫تهریق با بیت قرض ح‬
‫گسترش بایت ب کلم‬
‫گسترش کلم ب ‪Double‬‬
‫ضرب‬
‫تقسی‬
‫قرین کردن‬
‫کاهم‬
‫افزاعم‬
‫‪17‬‬
‫• فرمت کلی دستور ‪:ADD‬‬
‫‪Destination, Source‬‬
‫‪ADD‬‬
‫• محته ههوی ‪ Source‬به هها محته ههوی ‪ destination‬جمه ههس شه ههدز نتیج ه ه در ‪destination‬‬
‫قرار می گیرد‪ .‬ایب دستورالعمل ريی فلگ ها اثر دارد‪.‬‬
‫‪PF‬‬
‫‪OF‬‬
‫‪ADD DEST, SRC‬‬
‫‪CF‬‬
‫‪SF‬‬
‫‪ZF‬‬
‫‪AF‬‬
‫‪18‬‬
‫‪DEST ← DEST + SRC‬‬
ADD AX, BX
AX ← AX + BX
ADD AX, M
AX ← AX + M
ADD M, AX
M ← M + AX
ADD CX, 0FC25H
CX ← CX + 0FC25H
CORRECT
ADD M,N
ERROR
ADD AL,CX
19
‫• فرمت کلی دستور ‪:ADC‬‬
‫‪Destination, Source‬‬
‫• با انجام ايب دستور بيت ‪ carry‬در عمليات جمس‪ ،‬شركت خواهد نمود‪.‬‬
‫• ایب دستور نیز فلگ ها را یغییر می دهد‪.‬‬
‫‪PF‬‬
‫‪ADC DEST,SRC‬‬
‫‪OF‬‬
‫‪CF‬‬
‫‪SF‬‬
‫‪ZF‬‬
‫‪AF‬‬
‫‪20‬‬
‫‪DEST + SRC + CF‬‬
‫‪DEST‬‬
‫‪ADC‬‬
‫• فرمت کلی دستور ‪:SUB‬‬
‫‪Destination, Source‬‬
‫‪SUB‬‬
‫ی ‪ Source‬از ‪ Destination‬که گردیههدز‪ ،‬نتیجه در ‪ Destination‬قهرار‬
‫• محتههو ‌‬
‫دادز می شود ي محتوی ‪ Source‬یغییر نمح کند‪.‬‬
‫• ایب دستور نیز فلگ ها را یغییر می دهد‪.‬‬
‫‪PF‬‬
‫‪OF‬‬
‫‪SUB DEST,SRC‬‬
‫‪CF‬‬
‫‪SF‬‬
‫‪ZF‬‬
‫‪21‬‬
‫‪AF‬‬
‫‪DEST←DEST - SRC‬‬
‫• فرمت کلی دستور ‪:SBB‬‬
‫‪Destination, Source‬‬
‫‪SBB‬‬
‫ی ‪ Source‬ع ههبيز بی ههت قرض ه ح از ‪ Destination‬ک ه گردی ههدز نتیج ه در‬
‫• محت ههو ‌‬
‫‪ Destination‬قرار دادز می شود ي محتوی ‪ Source‬یغییر نمح کند‪.‬‬
‫• ایب دستور نیز فلگ ها را یغییر می دهد‪.‬‬
‫‪PF‬‬
‫‪OF‬‬
‫‪SBB DEST, SRC‬‬
‫‪CF‬‬
‫‪SF‬‬
‫‪ZF‬‬
‫‪22‬‬
‫‪AF‬‬
‫)‪DEST - (SRC + CF‬‬
‫‪DEST‬‬
‫• بهرای بدسههت آيردن مجمههوع دي عههدد ‪ FF253E H‬ي ‪ 26E45 H‬بههدلیل اینیه ایههب دي‬
‫عههدد اعههداد بزرخههی هسههتند ي بیشههتر از ‪ 16‬بیههت بهرای نمههاعم آن ههها نیههاز اسههت (در صههوریی که‬
‫محاسههوات مهها ‪ 16‬بیتههح اسههت)‪ ،‬پ ه بایههد ابتههدا ‪ 16‬بیههت پههایییح آن ههها را بهها ه ه جمههس کنههی ي‬
‫س سراغ ‪ 16‬بیت با ی (با ارزش بیشتر) آن ها بريی ‪ .‬اما در جمهس قسهمت بها ی اعهداد‬
‫فههو ‪ ،‬بایههد رق ه نقلههی ک ه از مجمههوع قسههمت هههای پههایییح ایجههاد شههدز را نیههز در جمههس در نظ هر‬
‫ببیری ‪ .‬دستور ‪ ADC‬ایب کار را برای ما انجام می دهد‪ .‬پ برای جمس کردن اعداد بهزری‬
‫بوورت زیر عمل می کنی ‪:‬‬
‫حاصل جمع در ‪ DX:AX‬قرار خواهد گرفت‬
‫‪23‬‬
‫‪AX, 253E H‬‬
‫‪AX, 6E45 H‬‬
‫‪DX, 0FF H‬‬
‫‪DX, 2 H‬‬
‫‪MOV‬‬
‫‪ADD‬‬
‫‪MOV‬‬
‫‪ADC‬‬
‫• بهرای بدسههت آيردن تهاضههل دي عههدد ‪ FF253E H‬ي ‪ ،26E45 H‬بههدلیل اینیه ایههب دي‬
‫عههدد اعههداد بزرخههی هسههتند ي بیشههتر از ‪ 16‬بیههت بهرای نمههاعم آن ههها نیههاز اسههت (در صههوریی که‬
‫محاس ههوات م هها ‪ 16‬بیت ههح اس ههت)‪ ،‬پ ه بای ههد ابت ههدا ‪ 16‬بی ههت پ ههایییح آن ه هها را از ه ه ک ه کن ههی ي‬
‫سه ب ه س هراغ ‪ 16‬بیههت بهها ی (بهها ارزش بیشههتر) آن ههها بههريی ‪ .‬امهها در تهریههق قسههمت بهها ی‬
‫اعههداد فههو ‪ ،‬درصههوریی ک ه یههک ياحههد ب ه ‪ 16‬بیههت پههایییح قههرش دادز باشههی ‪ ،‬بایههد ایههب رق ه‬
‫قرضه ح (که در ‪ Carry‬ذخیههرز مههی شههود) را نیههز در تهاضههل قسههمت هههای بهها ی درنظههر ببیهری ‪.‬‬
‫دستور ‪ SBB‬ایب کار را برای ما انجام مهی دههد‪ .‬په بهرای تهریهق اعهداد بهزری بوهورت زیهر‬
‫عمل می کنی ‪:‬‬
‫حاصل تفریق در ‪ DX:AX‬قرار خواهد گرفت‬
‫‪24‬‬
‫‪AX, 253E H‬‬
‫‪AX, 6E45 H‬‬
‫‪DX, 0FF H‬‬
‫‪DX, 2 H‬‬
‫‪MOV‬‬
‫‪SUB‬‬
‫‪MOV‬‬
‫‪SBB‬‬
‫‪Convert Byte to Word‬‬
‫‪• CBW‬‬
‫‪Convert Word to Double‬‬
‫‪• CWD‬‬
‫• دستور ‪ CBW‬یک بایت را ب دي بایت گسترش می دهد‪ ،‬بدیب صورت ک بیت ع ‌بمهت‬
‫(می تواند ‪ 0‬یا ‪ 1‬باشد) را در تمامی بیت های بایت با ی کپح می نماید‪.‬‬
‫بیت عالمت‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪0‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫• دستور ‪ CWD‬یک کلم (دي بایتح) را ب چ ار بایت گسترش می دهد‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪0‬‬
‫• فرمت کلی دستور ‪ MUL‬ي ‪:IMUL‬‬
‫‪MUL‬‬
‫‪Operand‬‬
‫‪IMUL‬‬
‫‪Operand‬‬
‫• دس ههتور ‪ MUL‬به هرای ض ههرب اع ههداد ت ههی عبم ههت ي دس ههتور ‪ IMUL‬به هرای ض ههرب اع ههداد‬
‫عبمتدار می باشد‪ .‬قوانین زیر در ایب دي دستور يجود دارد‪:‬‬
‫– چنانچه ه عملون ههد از ن ههوع بای ههت باش ههد محت ههوای عملون ههد در محت ههوای ‪ AL‬ض ههرب ش ههدز ي نتیجه ه در‬
‫‪ AX‬ق هرار م ههی گی ههرد‪ .‬پ ه مق ههدار ‪ AL‬را ب ه عن ههوان عملون ههد ايل قو ههل از نوش ههتن دس ههتور ‪،MUL‬‬
‫مقدار دهی می نمایی ‪.‬‬
‫– چنانچ ه عملونههد از نههوع ‪ WORD‬باشههد‪ ،‬محتههوای عملونههد در محتههوای ‪ AX‬ضههرب شههدز نتیج ه‬
‫در ‪ DX : AX‬قهرار مههی گیههرد ي محتههوی ثوههات هههای ‪ DX , AX‬از بههین مههی ريد‪ .‬په در ایههب‬
‫حالت‪ AX ،‬ب عنوان عملوند ايل است‪.‬‬
‫– عملوند ثابت نمح تواند باشد‪.‬‬
‫– ایب دستور ريی فلگ ها اثر دارد‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫• اگههر عملونههد از نههوع بایههت باشههد‪ ،‬عملونههد در ‪ AL‬ضههرب مههی شههود ي حاصههل یههک ديبههایتح‬
‫(کلم ) می شود ي در ‪ AX‬ذخیرز می گردد‪.‬‬
‫‪WORD‬‬
‫‪BYTE * BYTE‬‬
‫‪AX ← OPERAND * AL‬‬
‫• اگ ههر عملون ههد از ن ههوع کلمه ه (ديب ههایتح) باش ههد‪ ،‬عملون ههد در ‪ AX‬ض ههرب م ههی ش ههود ي حاص ههل‬
‫ضرب یک چ اربایتح (‪ )Double‬می شود ي در ‪ AX:DX‬ذخیرز می گردد‪.‬‬
‫‪DOUBLE‬‬
‫‪WORD * WORD‬‬
‫‪← OPERAND * AX‬‬
‫‪27‬‬
‫‪AX DX‬‬
MOV AL,100
MOV BL,200
MUL BL
MOV AX,1000
MOV CX,5000
MUL CX
AX = 200*100=20000
(AX,DX) ← AX * CX
DX
4C
AX
4B40
28
‫• فرمت کلی دستور ‪ DIV‬ي ‪:IDIV‬‬
‫تقسیم اعداد بی عالمت‬
‫‪Operand‬‬
‫‪DIV‬‬
‫تقسیم اعداد عالمتدار‬
‫‪Operand‬‬
‫‪IDIV‬‬
‫• عملوند ثابت نمح تواند باشد‪.‬‬
‫• چنانچ ه عملونههد از نههوع بایههت باشههد‪ ،‬محت ههوای ‪ AX‬بههر محت ههوای عملونههد تقس ههی شههدز‪،‬‬
‫نتیج در ‪ AL‬قرار می گیرد ي باقیماندز تقسی در ‪ AH‬قرار خواهد گرفت‪.‬‬
‫• چنانچ ه ه عملونه ههد از نه ههوع ‪ WORD‬باشه ههد‪ ،‬محته ههوای ‪ DX:AX‬به ههر محته ههوای عملونه ههد‬
‫تقس ههی ش ههدز‪ ،‬نتیج ه تقس ههی در ‪ AX‬ق هرار م ههی گی ههرد ي باقیمان ههدز در ‪ DX‬ق هرار خواه ههد‬
‫گرفت‪.‬‬
‫‪29‬‬
DIV
AX
OPERAND 8bit
OPERAND 8bit
DIV
DX,AX
OPERAND 16bit
AX
AL
AH
OPERAND 16bit
DX
30
MOV AX,102
MOV CL,5
DIV CL
MOV
MOV
MOV
DIV
DX,4040H
AX,1200H
BX,500H
BX
MOV AX, 1000
DIV 120
AL = AX / CL = 20
AH = AX % CL = 2
(DX,AX) = 40401200H
AX = (DX,AX) / BX
DX = (DX,AX) % BX
ERROR
‫عملوند تقسی نمح تواند‬
‫عدد باشد‬
31
‫• فرمت کلی دستور ‪ DIC‬ي ‪:INC‬‬
‫‪INC‬‬
‫‪Destination‬‬
‫‪DEC‬‬
‫‪Destination‬‬
‫دسهتورالعمل ‪ INC , DEC‬به ترتیهب عملونهد مقوهد را به انهدازز یهک ياحهد کهاهم ي‬
‫یا افزاعم می دهد‪.‬‬
‫عملوند نمح تواند ثابت باشد‪.‬‬
‫ایههب دسههتورات مقههدار عملونههد مقوههد را ب ه صههورت يههي عههدد بههدين عبمههت در نظههر مههي‬
‫گیرند‪.‬‬
‫فلگ ها ‪ SF ،OF‬ي‪ ZF‬را یغيیرمي دهند يلي فلگ ‪ CF‬را یغيیر نمي دهند‪.‬‬
‫تهريههق‬
‫ایههب دسههتورات بهرا افهزاشم ي رههاهم شههمارندز ههها مهيدنههد ي از دسههتورات جمههس ي ‌‬
‫رارامدترند‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪32‬‬
INC
OPERAND
INC
MEM
INC
X
INC
REG8
INC
AL
INC
CX
‫مثال‬
INC
REG16
INC
REG32
INC
EBX
OF SF ZF AF PF
33
‫• فرمت کلی دستو ‌ر‪:NEG‬‬
‫‪Destination‬‬
‫‪NEG‬‬
‫• ای ههب دس ههتورالعمل عملون ههد خ ههود را قرین ه م ههی نمای ههد‪ ،‬ععی ههح میم ههل ‪ 2‬آن را محاس ههو م ههی‬
‫نماید‪.‬‬
‫• ايب دستور بر ري يي ثوات يا یک سلول از حافظ استهادز مي شود‪.‬‬
‫• ايه ههب دسه ههتور عبمه ههت را عه ههوش مه ههي كنه ههد‪ .‬در صه ههورت مثنه ههت به ههودن آن را منهه ههي ي در یه ههر‬
‫اينوورت آن را مثنت مي كند‪.‬‬
‫• ایب دستور بر ريی فلگ ها تاثیر می گذارد‪.‬‬
‫‪34‬‬
NEG REG8
NEG CL
NEG REG16
NEG AX
NEG OPERAND
‫مثال‬
NEG REG32
NEG EBX
NEG MEM
NEG X
OF SF ZF AF PF CF
35
‫• دستورالعمل )‪:CLC (Clear Carry Flag‬‬
‫– مقدار ‪ Carry Flag‬را برابر صهر قرار مي دهد‪.‬‬
‫‪CF = 0‬‬
‫• دستورالعمل )‪:STC (Set Carry Flag‬‬
‫– مقدار ‪ Carry Flag‬را برابر ‪ 1‬قرار مي دهد‪.‬‬
‫‪CF = 1‬‬
‫• دستورالعمل )‪:CMC (Compliment Carry Flag‬‬
‫– مقدار ‪ Carry Flag‬را میمل مي کند‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫• برا انتقال دادز ها از يي محل ب محل ديبر از دستور ‪ MOV‬استهادز مي شود‪.‬‬
‫• ب هرا جابج ههاوي محت ههوا دي ثو ههات ی هها ی ههک ثو ههات ي مک ههانی از حافظ ه ‪ ،‬از دس ههتور ‪XCHG‬‬
‫استهادز مي شود‪.‬‬
‫• عمل جمس با دستور‌ ‪ ADD‬ي تهريق با ‪ SUB‬صورت مي گیرد‪.‬‬
‫• دس ههتورالعمل ‪ INC‬ب هرا ي ههي ياح ههد اف هزاشم ي ‪ DEC‬ب هرا ي ههي ياح ههد ر ههاهم بک ههار م ههی‬
‫ريند‪ ،‬ك راربرد زياد در حلق ها تگرار دارند‪.‬‬
‫• دستورات ‪ IMUL‬ي ‪ IDIV‬ضرب ي تقسي در نماعم مگمل ‪ 2‬هستند‪.‬‬
‫• دستورات ‪ MUL‬ي ‪ DIV‬ضرب ي تقسي اعداد بدين عبمت هستند‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫• دس ههتورات ‪ ADC‬ي ‪ SBB‬ب هرا عملي ههات جم ههس ي تهري ههق ب هها اس ههتهادز از بي ههت س ههرريز ي ها‬
‫قرض ي ي ب منظور جمس ي تهريق اعداد بزری ب ار مي ريند‪.‬‬
‫• ب هرا جل ههوگیر از خط هها تقس ههي ‪ ،‬ههول مقس ههوم را ب هها دس ههتورات ‪ CBW‬ي ‪ CWD‬دي‬
‫برابر مي كني ‪.‬‬
‫• دس ه ههتورات ‪ CLC‬ي ‪ STC‬ي ‪ CMC‬به ه هرا پ ه ههاو ك ه ههردن‪ ،‬ی ه ههک ك ه ههردن ي مگم ه ههل ك ه ههردن‬
‫‪ Carry Flag‬ب ار مي ريند‪.‬‬
‫• دسه ههتورالعمل هه ههاوي ك ه ه عملونه ههد آن در داخه ههل ثوه ههات هه هها ق ه هرار دارنه ههد از سه ههرعت بيشه ههتر‬
‫برخوردار خواهند بود‪.‬‬
‫• دستورات ضرب ي تقسي سيار كندتر از جمس ي تهريق اجرا مي شوند‪.‬‬
‫‪38‬‬
39

similar documents