Document

Report
‫امکان سنجی استقرار سامانه تشخیص سریع بیماری های عفونی در شناور‬
‫های سطحی به روش مرور سیستماتیک‬
‫ناخدایکم پزشک شاهرخ ایروانی‬
‫فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد‬
‫مقدمه‬
‫مقدمه‬
‫‪ ‬بیشتر روشهای رایج تشخیص و شناسایی عفونتهای باکتریائی و ویروس ی‪،‬‬
‫دقیق هستند اما‬
‫‪ o‬انجامشان وقت‌گیر بوده و به تجهیزات متعدد و تخصص باالی‬
‫فرد آزمایش کننده نیاز دارد‬
‫‪ ‬یک شناور سطحی هنگام ورود به مأموریت‪ ،‬عبارتست از محیطی با تجهیزات ‌و‬
‫بسیار آسیب پذیر در برابر شیوع عفونت های‬
‫‌‬
‫پرسنل محدود و در عین حال‬
‫واگیر بین افراد‬
‫هدف‬
‫‪ ‬با توجه به اینکه انجام پروژه های امکان سنجی در هر زمینه ای‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫می تواند هزینه های وارده بر سیستم را کاهش دهد‬
‫منتج به انتخاب بهترین روش ها و باال رفتن بازدهی نیروی انسانی خواهد شد‬
‫‪ ‬این مرور با هدف امکان سنجی استقرار سامانه تشخیص سریع بیماری های‬
‫عفونی در شناور های سطحی صورت گرفته است‬
‫روش شناس ی مطالعه‬
‫روش شناس ی‬
‫‪ ‬در اين مرور سیستماتیک‬
‫‪ ‬مقاالت پایگاه اطالعاتی مدالین (از ‪ 1966‬تا ‪( EMBASE ،)2012‬از ‪ 1988‬تا ‪)2012‬‬
‫‪ ‬مقاالت مروری منتشر شده در پایگاه ‪ Cochrane Library‬بررس ی گردید‬
‫‪ ‬در مجموع ‪ 39‬مقاله با کلید واژه های اصلی این مطالعه در پایگاه های اطالعاتی یافت شد‬
‫‪ ‬بر اساس معیار های ورود و خروج مطالعات به این مرور سیستماتیک‪ 19 ،‬مقاله مورد بررس ی نهائی قرار گرفت‬
‫‪ ‬یافته ها بر اساس استاندارد های پایگاه کوکران (‪ )Cochrane‬دسته بندی و تجزیه و تحلیل شد‬
‫یافته ها‬
‫یافته ها‬
‫‪ ‬سامانه های تشخیص سریع آزمایشگاهی متفاوتی در کشور های مختلف مورد‬
‫بررس ی و در برخی موارد بهره برداری قرار گرفته است‬
‫‪ ‬عمده سامانه های رایج برای این هدف بیشتر مبتنی بر یکی از روش های زیر می‬
‫باشند‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪PCR‬‬
‫‪LAMP‬‬
‫‪Line Probe Assay‬‬
‫‪ ‬از بین این سامانه ها‪ ،‬روش های تشخیص ی مبتنی بر ‪Reverse‬‬
‫می‬
‫‪ Hybridization‬که از فن آوری ‪ Line Probe Assay‬استفاده‬
‫کنند‪ ،‬مزیت ویژه ای دارند که عبارتست از‬
‫•‬
‫بر متخصص‬
‫نیاز به تجهیزات متعدد ‌و کار ‌‬
‫عدم ‌‬
‫روش ‪PCR‬‬
‫‪ ‬روش ‪PCR‬روش ی سریع و حساس است که دارای مزایای بسیاری است اما‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫دارای محدودیت هایی نیـز می باشد مانند‬
‫چرخههای حرارتی زیاد‬
‫استفاده از دستگاه ترموسایکلر گران قیمت‬
‫نیاز به انجام روش های آشکار سازی و تشخیص محصول پس از اتمام ‪PCR‬‬
‫‪ o‬و به همین دلیل استفاده در آزمایشگاه های صحرایی و سیار به صرفه نمی باشد‬
‫روش ‪LAMP‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫روش تکثیر هم دمای ‪ DNA‬وابسته به حل ــقه‬
‫روش ی ساده‬
‫با کارایی باال‬
‫این روش توسط نوتومی و همکاران در سال ‪ 2000‬معرفی گردید‬
‫در این روش ‪DNA‬به طور اختصاص ی و با کارایی و سرعت باال در شرایط تک‬
‫دمائی (‪ )Isothermal‬می یابد‬
‫تجهیزات گران قیمت نیاز ندارد‬
‫لیکن‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تکرار پذیری نتایج آن کمتر از دو روش دیگر است که از اعتبار آن می کاهد‬
‫تفسیر نتایج آن مشکل تر از روش های دیگر است و به فرد بسیار مجرب نیاز دارد‬
‫روش ‪LIPA‬‬
‫‪ ‬در این روش تکرار پذیری نتایج در باالترین سطح قرار دارد‬
‫‪ ‬سادگی تفسیر نتایج در حد تعیین ‪ pH‬با نوار های ‪ pH‬می باشد‬
‫‪ ‬امکان تعیین نوع ویروس یا باکتری همزمان با تشخیص وجود دارد (مانند نمونه‬
‫زیر که مربوط به تشخیص و تعیین ژنوتیپ ویروس هپاتیت ‪ B‬می باشد)‬
‫‪ ‬امکان طراحی نوار ها (‪ )Strip‬برای عوامل عفونی خاص هر منطقه جغرافیائی‬
‫وجود دارد‬
‫ی‬
‫بحث و نتیجه گیر ‌‬
‫بحث‬
‫‪ ‬تخیص سریع آزمایشگاهی اصوال" بر پایه دو روش مولکولی صورت‬
‫می گیرد‬
‫‪ PCR ‬و یا ‪ LAMP‬که با وجود سهولت و سرعت لیکن نیازمند تجهیزات‬
‫تخصص ی و کاربران ویژه و متخصص هستند و این امر هزینه استقرار این‬
‫سامانه ها را در همه شناور های سطحی بسیار افزایش می دهد‪.‬‬
‫‪ ‬سامانه های تشخیص ی مبتنی بر ‪ Reverse Hybridization‬به کاربر‬
‫متخصص نیاز نداشته و با شرکت پرسنل مسئول بهداشت شناور سطحی در‬
‫کارگاه های کوتاه مدت توانائی استفاده از کیت های تشخیص ی در وی ایجاد می‬
‫گردد‬
‫بحث‬
‫‪ ‬استفاده از این تکنولوژی در کنتر ‌ل بهداشت شناو ‌ر های سطحی از نظر‬
‫تشخیص سریع عوامل عفونی ویروس ی‪ ،‬انگلی و باکتریال (مانند عوامل ایجاد‬
‫گاستروانتریت حاد) کامال" مؤثر خواهد بود‬
‫ی این عفونت ها در بین کارکنان شناور های سطحی نیز گام‬
‫مهار همه گیر ‌‬
‫‪ ‬در ‌‬
‫ابتدائی و اصلی را بر می دارد‬
‫با تشکر از توجه شما‬
‫‪15‬‬

similar documents