Phatra PowerPoint Presentation Template

Report
1
Investment DW
พลัง Leverage สำหรั บ
นักลงทุน VI
31 July 2014
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
เกี่ยวกับกำรอบรม
หัวข้ อ
วัตถุประสงค์ :
เหมาะสาหรับ
รายละเอียด
เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมอบรม
1. เข้ าใจถึงกฎระเบียบการแข่ งขัน Click2Win DW @ Phatra
2. เข้ าใจลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW
3. ความแตกต่ างระหว่ าง iDW และ tDW
4. เกณฑ์ การคัดเลือก DW ที่น่าสนใจลงทุน
5. กลยุทธ์ การลงทุนด้ วย iDW
1. ผู้เข้ าร่ วมแข่ งขัน Click2Win DW @ Phatra
2. กลุ่มผู้ลงทุนที่ยังไม่ มีพนื ้ ฐานใน DW
Investment DW พลัง Leverage สำหรับนักลงทุน VI
31 July 2014
2
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
3
กติกาการแข่ งขัน Click2Win DW @ Phatra
Investment DW พลัง Leverage สำหรับนักลงทุน VI
31 July 2014
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
กติกาการแข่ งขัน Click2Win DW @ Phatra
หัวข้ อ
เงินลงทุนเริ่มต้ น
ประเภทหลักทรัพย์ ท่ ีซอื ้
ขายได้
4
รายละเอียด
5,000,000 บาท
หุ้นสามัญใน SET และ MAI , หน่วยลงทุน, ETF และ Derivative
Warrants (DW) แต่ไม่สามารถซื ้อขาย Warrant ทุกชนิดได้ โดย
คาสัง่ การซื ้อขายจะถูกจากัดปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์
(Volume) โดยสามารถซือ้ ขาย ได้ ไม่ เกินปริมาณและมูลค่ าการ
ซือ้ ขายทีเ่ กิดขึ้นจริงในตลาด SET และ MAI*
Pre-open: เวลา 09:55 - 10:00 น.
Open:
เวลา 10:00 - 12:30 น.
ช่ วงบ่ าย
Pre-open: เวลา 14:25 - 14:30 น.
Open:
เวลา 14:30 - 16:30 น.
Call Market : ขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณและราคาที่มี
การซื ้อขายจริ งในตลาดฯ
ค่ าธรรมเนียมการซือ้ ขาย Commission Fee (0.15% ของจานวนเงินที่ซื ้อหรื อขาย) และ
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม (7% ของ Commission fee)
ที่ใช้ คานวณในระบบ
ช่ วงเวลาการซือ้ ขาย
ช่ วงเช้ า
* เฉพำะกรณีห้ นุ สำมัญและ ETF เท่ ำนั้น
Investment DW พลัง Leverage สำหรับนักลงทุน VI
31 July 2014
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
กติกาการแข่ งขัน Click2Win DW @ Phatra
(เพิ่มเติมในส่ วนที่เป็ น Derivative Warrant)
หัวข้ อ
รายละเอียด
การเพิ่มปริมาณซือ้ ขาย
ในระบบ
ปริ มาณการซื ้อขายในตลาดจริ งคูณด้ วย 15 เท่า
ราคา DW ที่สามารถซือ้
ขายได้ ในระบบ
ต้ องเป็ นราคาที่มีการซื ้อขายเกิดขึ ้นจริ งในตลาดฯ
Corporate Action
กรณีถือหุ้นอ้ างอิง : การแตกพาร์ การเพิ่มพาร์ การจ่ายปั นผลด้ วย
เงินสดหรื อหุ้นสามัญเท่านัน้ หากมีการจ่ายปั นผลด้วย warrant ทาง
โครงการฯ จะถือว่า ปั นผลเป็ น ศูนย์
กรณีถือ DW : ปรับสิทธิให้ ตามประกาศของผู้ออก
การครบกาหนดอายุ
กรณีถ้านักลงทุนถือ DW และไม่ได้ ขายภายหลังวันซื ้อขายสุดท้ าย
ระบบจะชาระราคาโดยใช้ ราคาสุดท้ ายที่เกิดจริ งบนกระดาน (Last)
Investment DW พลัง Leverage สำหรับนักลงทุน VI
31 July 2014
5
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
กติกาการแข่ งขัน Click2Win DW @ Phatra
หัวข้ อ
6
รายละเอียด
ระยะเวลาการแข่ งขัน
1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2557
การจัดอันดับ
- จัดอันดับจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (NAV) ในวันที่สิ ้นสุดการแข่งขัน
จากสูงสุดไปน้ อยสุด (กรณีมีผ้ แู ข่งขันมีมลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (NAV)
เท่ากัน จะนับจากบัญชีที่มีมลู ค่าซื ้อขาย DW สูงสุด)
- ต้ องมีมลู ค่าซื ้อขายของ DW ในพอร์ ตลงทุนอย่างน้ อยร้ อยละ 80
ของมูลค่าซื ้อขายทังหมด
้
- ต้ องมีการส่งคาสัง่ ซื ้อขายและมีการจับคูไ่ ด้ เป็ นจานวนไม่น้อยกว่า
5 หลักทรัพย์
ประกาศผล
15 ตุลาคม 2557 ผ่านทาง www.phatrawarrant.com
ภาษีจากเงินรางวัล
ผู้ได้ รับรางวัลมีภาระต้ องจ่ายภาษีหรื อถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย บน
รางวัลที่ได้ รับ
เงื่อนไขอื่นๆ
คาตัดสินของบล.ภัทรถือเป็ นสิ ้นสุด
ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.phatrawarrant.com
Investment DW พลัง Leverage สำหรับนักลงทุน VI
31 July 2014
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
ตัวอย่ างการการส่ งคาสั่งซือ้ ขาย DW ในระบบ Click 2 Win [email protected]
Investment DW พลัง Leverage สำหรับนักลงทุน VI
31 July 2014
ราคา DW ที่
เกิดขึน้ จริง
Volume ที่
เกิดขึน้ จริง
(หน่ วย)
Volume ที่
สามารถซือ้ ได้
ใน Click 2 Win
(หน่ วย)
1.59
2,000
30,000
1.57
96,000
1,440,000
1.56
20,000
300,000
1.54
1,000
15,000
1.53
6,125,000
91,875,000
1.52
50,000
750,000
1.47
31,000
465,000
7
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
8
ลักษณะทั่วไปของ DW
Investment DW พลัง Leverage สำหรับนักลงทุน VI
31 July 2014
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
ตลาด DW ในประเทศไทย
9
0.04
3.5%
0.04
3.0%
0.03
2.5%
0.03
2.0%
0.02
1.5%
0.02
1.0%
0.01
DW Turnover
% DW Turnover to SET
May-14
Apr-14
Feb-14
Mar-14
Jan-14
Dec-13
Oct-13
Nov-13
Sep-13
Jul-13
Aug-13
Jun-13
Apr-13
May-13
Mar-13
Feb-13
Jan-13
Dec-12
Nov-12
Oct-12
Sep-12
Aug-12
Jul-12
Jun-12
May-12
0.0%
Apr-12
0.00
Feb-12
0.5%
Mar-12
0.01
Jan-12
Trillions (Baht)
DW Market Turnovers as % to Total Market
• DW ในประเทศไทยกาลัง
ได้ รับความนิยมอย่างสูงจาก
นักลงทุน
• มูลค่าการซื ้อขายรายเดือน
เพิ่มขึ ้นทะลุ 30,000 ลบ. ใน
เดือน มิ.ย. 56 และ ก.ย. 56
ซึง่ เป็ นการเพิ่มขึ ้นกว่า 6
เท่ า เปรี ยบเทียบปี 54
• มูลค่าการซื ้อขาย DW
ปั จจุบนั คิดเป็ นประมาณ
2-3% ของมูลค่าการซื ้อขาย
รวม
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
ภัทร “06” DW “ให้คุณมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะยาวทีม่ ากกว่า ”
Phatra 06DW
Market Share by Trading Value
Phatra 06DW
Market Share by Outstanding Premiums
2,500
2,000
12%
450
45%
10%
400
40%
350
35%
300
30%
250
25%
200
20%
150
15%
100
10%
50
5%
8%
1,500
6%
1,000
4%
500
2%
% Market Share (RHS)
May
Mar
Jan
Nov
Sep
Jul
May
Mar
Jan
Nov
Sep
Jul
May
Mar
0%
Jan
0
Trading Value in MB (LHS)
10
-
0%
Feb Mar Apr May Jun Jul Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
Outstanding Value (million baht)
Mkt Shares (%)
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
11
DW คืออะไร
• ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) หรื อเรียกสัน้ ๆว่ า DW เป็ นตราสาร
ที่ผ้ ูออกให้ สิทธิกับผู้ซอื ้ ในการซือ้ (Call DW) หรื อขาย (Put DW) หุ้นอ้ างอิงในอนาคตที่
ราคา จานวน และเวลาที่กาหนดซึ่งผู้ออก DW จะเป็ นบุคคลที่สาม เช่ น บริ ษัท
หลักทรั พย์ (Broker)
ประเภทของ DW
European (ใช้ สิทธิได้ เมื่อหมดอายุเท่านัน)
้
การชาระราคา
Cash Settlement นักลงทุนจะได้ รับชาระเงินตามส่วนต่างของราคา
หลักทรัพย์อ้างอิง (ในกรณี In the Money)
การเสนอขาย
Direct listing (เสนอขายผ่านระบบการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
ผู้ออก / Market Maker
(12 Issuers)
PHATRA (06), BLS (01), CGS (03), CIMBS (07), ASP (08), KGI (13),
TNS (16), KTZMICO (18), SCBS (23), RHB-OSK (27) ,MQ (28),
MBKEST (42)
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
12
ประเภทของสิทธิ
สิทธิซือ้
Call DW
DW ที่ให้ สิทธิซอื ้
สิทธิขาย
Put DW
DW ที่ให้ สิทธิขาย
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
13
ชื่อย่ อ DW (ระบบ 8 หลัก)
• สาหรั บ DW ที่ออกก่ อนวันที่ 2 ก.ค. 2556 เป็ นต้ นไป
• เช่ น CPF06CC, BGH06CB เป็ นต้ น
รหัสผู้ออก
U U U U I
ชื่อย่ อสินทรัพย์ อ้างอิง
รุ่ น
I C A
ประเภท Call / Put
*เริ่มใช้ ช่ ือย่ อกับ DW ที่ออกใหม่ เท่ านัน้ ไม่ เปลี่ยนชื่อย่ อของรุ่นที่ยังไม่ หมดอายุ
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
14
ชื่อย่ อ DW (ระบบ 12 หลัก)
•
•
•
•
เพิ่มตัวย่ อ ปี และเดือน ของวันซือ้ ขายสุดท้ าย
ไม่ พลาดโอกาสซือ้ ขายก่ อนหมดอายุ
สาหรับ DW ที่ออกตัง้ แต่ วันที่ 2 ก.ค. 2556 เป็ นต้ นไป
เช่ น BANP06C1502A, ADVA06C1601A เป็ นต้ น
รหัสผู้ออก
U U U U I
ชื่อย่ อสินทรัพย์ อ้างอิง
I C
ปี เดือน ซือ้ ขายสุดท้ าย
Y Y MM
ประเภท Call / Put
A
รุ่ น โดยเรียงจาก A-Z ตามรุ่ นที่มี
Last Trading Month เดียวกัน
*เริ่มใช้ ช่ ือย่ อกับ DW ที่ออกใหม่ เท่ านัน้ ไม่ เปลี่ยนชื่อย่ อของรุ่ นที่ยังไม่ หมดอายุ
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
15
การครบกาหนดอายุ

หากนักลงทุนถือ DW จนครบกาหนดอายุจะถูกใช้ สิทธิโดยอัตโนมัติ (Automatic
Exercise) กรณี DW มีสถานะ In-the-money
o สาหรั บ Call DW:
ราคาปิ ดของหุ้นอ้ างอิง ณ วันซื ้อขายสุดท้ าย > ราคาใช้ สิทธิ
o สาหรั บ Put DW:
ราคาปิ ดของหุ้นอ้ างอิง ณ วันซื ้อขายสุดท้ าย < ราคาใช้ สิทธิ

นักลงทุนจะได้ รับเงินจากการใช้ สิทธิเท่ ากับ
ส่วนต่างระหว่างราคาหุ้น
อ้ างอิงกับราคาใช้ สิทธิ
อัตราการใช้ สิทธิ
ต่อหน่วย
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
16
ประเด็นภาษี

ซือ้ -ขายก่ อนวันซือ้ ขายสุดท้ าย (Last Trading Day):
o กาไรที่เกิดขึน้ จากส่ วนต่ างราคา (Capital gain)
ได้ รับยกเว้ นภาษีเหมือนกับหุ้นและหลักทรั พย์ อ่ ืนที่ซือ้ ขายใสตลาดหลักทรั พย์ ฯ

ซือ้ แล้ วถือจนครบกาหนดอายุ:
o เงินสดส่ วนต่ าง (ในกรณี In-the-Money) ที่ได้ จากการใช้ สิทธิ
ถือเป็ นเงินได้ พงึ ประเมินและต้ องนาไปคานวณจ่ ายภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาด้ วย
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
สถานะของราคาใช้ สิทธิ (Exercise Price)
เมื่อเทียบกับราคาตลาดของหุ้นอ้ างอิง
17
โดยทัว่ ไปเราสามารถแบ่งประเภทของ DW ตามสถานะของราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เมื ่อเทียบกับราคาตลาดของหุน้ อ้างอิ งได้ 3 ประเภท คื อ
In-the-money (ITM)
At-the-money (ATM)
Out-the-money (OTM)
Call DW
ราคาใช้ สิทธิ < ราคาหุ้นอ้ างอิง
ราคาใช้ สิทธิ = ราคาหุ้นอ้ างอิง
ราคาใช้ สิทธิ > ราคาหุ้นอ้ างอิง
Put DW
ราคาใช้ สิทธิ > ราคาหุ้นอ้ างอิง
ราคาใช้ สิทธิ = ราคาหุ้นอ้ างอิง
ราคาใช้ สิทธิ < ราคาหุ้นอ้ างอิง
มากกว่ า 0
เท่ ากับ 0
เท่ ากับ 0
มูลค่ าที่แท้ จริง
ราคา DW ในตลาดปกติจะมีมูลค่ ามากกว่ ามูลค่ าที่แท้ จริง
โดยมูลค่ า DW ที่เพิ่มขึน้ มานัน้ เกิดจากอายุคงเหลือของ DW ซึ่งก็คือ มูลค่ าตามระยะเวลา (Time Value) นั่นเอง
• อายุของ DW ที่คงเหลืออยู่นีม้ ีมูลค่ าเพราะราคาหุ้นอ้ างอิงมีโอกาสที่จะปรับตัวไปในทางที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
นักลงทุนเพิ่มขึน้
• อย่ างไรก็ตาม เมื่ออายุคงเหลือลดลง Time Value ก็จะลดลงตามไปด้ วยจนเหลือ 0 เมื่อถึงวันใช้ สิทธิ หรือ
การเกิด Time Decay ในแต่ ละวันนั่นเอง
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
18
มูลค่ าที่แท้ จริง + มูลค่ าของเวลา
รำคำ DW = มูลค่ ำที่แท้ จริ ง (Intrinsic Value) + มูลค่ ำของเวลำ (Time Value)
Call DW Put DW
Time
Value
Time Value=
DW Price – Intrinsic Value
อายุคงเหลือ DW
Expected Volatility
อัตราดอกเบี ้ยปราศจากความเสี่ยง
อัตราเงินปั นผลของหุ้นอ้ างอิง
Neutral*
Neutral*
*ผู้ออกส่วนมากจะทาการปรับสิ ทธิ ให้เมื อ่ หุ้นอ้างอิ งมี การจ่ายเงิ นปั นผล
Intrinsic
Value
Intrinsic Value =
Call: Max(Spot – Exercise,0)
Put: Max(Exercise - Spot,0)
Call DW Put DW
มูลค่าทรัพย์อ้างอิง
ราคาใช้ สิทธิ
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
19
การดูแลสภาพคล่ องโดย Market Maker
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
20
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนใน DW
Investment DW พลัง Leverage สำหรับนักลงทุน VI
31 July 2014
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
21
ประโยชน์ ของ DW
1. ใช้ เงินลงทุนน้ อยกว่าการลงทุนโดยตรงบนหุ้นอ้ างอิง
2. สามารถทากาไรได้ มากแม้ ห้ นุ อ้ างอิงจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้ อย (Gearing)
3. จากัดผลขาดทุนแต่สามารถทากาไรได้ ไม่จากัด
4. สามารถทากาไรได้ ทงในภาวะที
ั้
่ราคาของหุ้นอ้ างอิงปรับตัวเพิ่มขึ ้นและลดลง
5. มีสภาพคล่องสูง เนื่องจาก มีผ้ ดู แู ลสภาพคล่อง (Market Maker) ทาให้ ผ้ ลู งทุนสามารถทาการซื ้อ
ขาย DW ได้ เมื่อต้ องการ
6. Market Maker จะมีหน้ าที่ดแู ลราคา DW ให้ เปลี่ยนแปลงไปตามทฤษฎี ซึง่ ขึ ้นกับราคาหุ้นอ้ างอิงและ Effective
Gearing ของ DW ตัวนันๆ
้
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
22
ราคา DW เทียบกับหุ้นอ้ างอิง
ใช้ เงินลงทุนน้ อยกว่ าการลงทุนโดยตรงบนหุ้นอ้ างอิง
ราคาหุ้นอ้ างอิง
= 58.50 บาท
ราคา DW
ต่ อ 1 หุ้นอ้ างอิง
= 28.25 บาท
(1.13 * 25)
ที่มา: www.phatrawarrant.com ณ วันที่ 28 ก.ค. 57
ขาดทุน
สูงสุด
สามารถทากาไรได้ มากแม้ ห้ นุ อ้ างอิงจะเปลี่ยนแปลงไป
เพียงเล็กน้ อย (Gearing)
จากัดผลขาดทุนแต่ สามารถทากาไรได้ ไม่ จากัด
อัตราการใช้ สิทธิ = 25 DW ต่ อ 1 หุ้น
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
23
การเคลื่อนไหวของราคา Call DW (BJC06C1507A)
สามารถทากาไรได้ ทงั ้ ในภาวะที่ราคาของหุ้นอ้ างอิงปรับตัวเพิ่มขึน้ และลดลง
ที่มา: www.phatrawarrant.com ณ วันที่ 28 ก.ค. 57
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
24
การเคลื่อนไหวของราคา Put DW (DTAC06P1507A)
สามารถทากาไรได้ ทงั ้ ในภาวะที่ราคาของหุ้นอ้ างอิงปรับตัวเพิ่มขึน้ และลดลง
ที่มา: www.phatrawarrant.com ณ วันที่ 28 ก.ค. 57
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
25
Effective Gearing และ % Time Decay
Effective Gearing
% การเปลี่ยนแปลงของราคา DW เมื่อราคาหุ้นอ้ างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1%
% Time Decay
% การเปลี่ยนแปลงของราคา DW ที่ลดลงเมื่อเวลาผ่ านไป 1 วันทาการ โดย
สมมติว่าปั จจัยอื่นๆคงที่
นักลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนหรื อประมาณกาไร/ขาดทุน โดยใช้ สูตรง่ ายๆ คือ
% กาไร / ขาดทุน = Effective Gearing * (% การเปลี่ยนแปลงของหุ้นอ้ างอิง) – (จานวนวัน * % Time Decay)
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
ตัวอย่ างการประมาณกาไร/ขาดทุนด้ วย
Effective Gearing และ % Time Decay
ตัวอย่าง 1: ราคาหุ้น DTAC ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
(แสดงผลของ Effective Gearing)
ตัวอย่าง 1: ราคาหุ้น DTAC ไม่เปลี่ยนแปลง
(แสดงผลของ Time Decay)
DTAC
DTAC06CA
81.50
0.90
ต้ นทุน
Effective Gearing
1
3.2
%Time Decay
-
ระยะเวลาลงทุน
ราคาหุ้น/DW
ต้ นทุน
% กาไร/ขาดทุน
26
DTAC
DTAC06CA
81.50
0.90
Effective Gearing
1
3.2
0.24%
%Time Decay
-
0.24%
5
5
ระยะเวลาลงทุน
5
5
85
1.02
ราคาหุ้น/DW
81.50
0.89
4.9%
13.3%
% กาไร/ขาดทุน
0%
-1.1%
ประมาณกาไร/ขาดทุน
(3.2 * 4.9%) – (5 * 0.24%) ~ 13.3%
ประมาณกาไร/ขาดทุน
(3.2 * 0%) – (5 * 0.24%) ~ -1.1%
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
27
สภาพคล่ องของ DW
BANP06C1601A
B-Vol
MM Bid Vol
~ 2 mi – 3 mil
Bid
Ask
A-Vol
3,004,700
0.63
0.64
3,006,200
2,008,240
0.62
0.65
2,907,700
3,001,030
0.61
0.66
2,102,960
2,010,000
0.60
0.67
2,520,000
3,010,000
0.59
0.68
2,220,000
MM Ask Vol
~ 2 mi – 3 mil
เมื่อปริมาณ Bid หรื อ Offer ต่าลง Market Maker จะ เติมปริมาณ Bid/Ask
มีสภาพคล่ องสูง เนื่องจาก มีผ้ ูดูแลสภาพคล่ อง (Market Maker)
ทาให้ ผ้ ูลงทุนสามารถทาการซือ้ ขาย DW ได้ เมื่อต้ องการ
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
28
การดูแลสภาพคล่ องโดย Market Maker
Market Maker จะมีหน้ าที่ดูแลราคา DW ให้ เปลี่ยนแปลงไปตามทฤษฎี
ราคา DW
ราคา DW
Call
DW
Put
DW
0
ราคาใช้ สิทธิ
ราคาหุ้น
ราคา DW ก่ อนวันหมดอายุ
• ราคา Call DW จะขึน้ ลงตามราคาหุ้นแม่
• เป็ นตราสารที่ให้ Leverage (Gearing) กับนักลงทุน
• มี Time Decay เมื่อเวลาผ่ านไป
0
ราคาใช้ สิทธิ
ราคาหุ้น
ราคา DW ณ วันหมดอายุ
• ราคา Put DW จะขึน้ ลงสวนทางกับราคาหุ้นแม่
• เป็ นตราสารที่ให้ Leverage (Gearing) กับนักลงทุน
• มี Time Decay เมื่อเวลาผ่ านไป
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
29
ความเสี่ยงของ DW
1. ความเสี่ยงด้ านราคาของ DW ที่การเปลี่ยนแปลงของราคา DW จะขึ ้นกับราคาของหุ้นอ้ างอิงเป็ นหลัก โดยปกติราคา
ของ Call (Put) DW จะลดลงเมื่อราคาหุ้นอ้ างอิงลดลง (เพิ่มขึ ้น)
2. ราคาของ DW มีความผันผวนสูง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคา DW มีอตั ราทดที่ขึ ้นอยู่กบั ราคาหลักทรัพย์
อ้ างอิง และปั จจัยที่สาคัญอื่นๆ เช่น อายุคงเหลือ อัตราดอกเบี ้ย เป็ นต้ น
3. DW ที่มีอายุจากัด โดยทัว่ ไปจะมีอายุ 2 เดือนถึง 2 ปี เมื่อพ้ นระยะเวลาที่กาหนด DW จะหมดอายุไป
4. ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออก (Credit risk) เนื่องจากผู้ออก DW อาจไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่กาหนดไว้ ใน
ข้ อกาหนดสิทธิ
5. ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องในกรณีที่ DW ได้ ถกู กระจายในตลาดจนครบจานวนแล้ วทาให้ Market Maker ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
หมายเหตุ: นักลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของ DW ในแต่ละรุ่นจากหนังสือชี ้ชวน ข้ อกาหนดสิทธิ และ Factsheet และควรทา
ความเข้ าใจกับความเสี่ยงของ DW ก่อนตัดสินใจลงทุน
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
30
ความเสี่ยงของ DW (Sold out)
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องในกรณีท่ ี DW ได้ ถูกกระจายในตลาดจนครบจานวนแล้ วทาให้ Market Maker ไม่ สามารถ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้
Bid-Ask Spread ห่ าง
PTTG06CC
B-Vol
ราคาเสนอซือ้ สูง
ผิดปกติ
ปริมาณเสนอซือ้ ในแต่
ละช่ องมีจานวนไม่
สม่ าเสมอ
Bid
Ask
A-Vol
1,000
1.25
1.34
1,000
1,000
1.19
1.35
9,000
1,252,800
1.18
1.37
20,000
1,218,500
1.17
1.39
1,000
1,229,800
1.16
ปริมาณ
เสนอขายมี
จานวนน้ อย
ลักษณะอื่นๆ เช่ น ราคาเคลื่อนไหวไม่ สัมพันธ์ กับราคาหุ้นอ้ างอิง เป็ นต้ น
ข้ อควรระวัง : หาก DW ถูกกระจายจนครบจานวนแล้ ว Market Maker จะไม่ สามารถดูแลราคาให้ เป็ นไปตามทฤษฎีได้
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
31
รู้จัก Investment DW
Investment DW พลัง Leverage สำหรับนักลงทุน VI
31 July 2014
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
32
iDW คืออะไร ?
Investment Derivative Warrant
iDW = ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ เพื่อการลงทุน

Investment Derivative Warrant (iDW) คือ DW ที่มี
o อายุท่ ยี าวประมาณ 1-2 ปี นับจากวันที่เริ่มซือ้ ขายจนถึงวันซือ้ ขายสุดท้ าย

มีสถานะ In-the-money (สามารถใช้ สิทธิได้ ) มาก
o Call DW: ราคาใช้ สิทธิ < ราคาตลาดปั จจุบันของหุ้นอ้ างอิง
o Put DW: ราคาใช้ สิทธิ > ราคาตลาดปั จจุบันของหุ้นอ้ างอิง
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
33
ประเภทของ DW ตามวัตถุประสงค์
DW
iDW
tDW
Investment DW
Trading DW
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
เพื่อการลงทุน
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
เพื่อการซือ้ ขาย
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
34
ลักษณะของ
tDW
iDW
iDW และ tDW
ข้ อจากัดของ Trading DW โดยทั่วไป
นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นโดยพิจารณาจากปั จจัยพื ้นฐานเป็ นหลัก มักมีข้อจากัดในการใช้ ประโยชน์จาก
Derivative Warrant (DW) เพื่อสร้ างผลตอบแทนแบบมีอตั ราทด (Leverage) เนื่องจาก DW โดยทัว่ ไป จะ
มีต้นทุนในการถือครองสูง กล่าวคือหากราคาหุ้นอ้ างอิงไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่นกั ลงทุนคาดหมายใน
ระยะสัน้ (โดยทัว่ ไปภายใน 1 สัปดาห์) ราคาของ DW จะมีการปรับตัวลดลงจากราคาอนุพนั ธ์ที่ลดลงตาม
ระยะเวลาคงเหลือ (Time Decay)
ข้ อได้ เปรี ยบของ Investment DW
Investment DW มี ค่าถือครองต่ากว่า DW ทัว่ ไป เนื่องจากราคาใช้ สิทธิของ Investment DW จะถูก
กาหนดให้ ต่ากว่าราคาปั จจุบนั ของหุ้นอ้ างอิงค่อนข้ างมาก* ทาให้ มลู ค่าของอนุพนั ธ์ ที่แงงใน Investment
DW ต่ามาก ต้ นทุนการถือครองของ Investment DW ส่วนใหญ่จึงเหลือเพียงส่วนของดอกเบี ้ยเท่านัน้
รวมทังยั
้ งสามารถขายทากาไรได้ หากราคาหุ้นอ้ างอิงปรับตัวในทิศทางที่คาดการณ์ในระยะสันอี
้ กด้ วย
*ในกรณี ของ Investment Call DW
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
35
ลักษณะของ iDW และ tDW
Investment DW
ราคา DW
Trading DW
ราคา Call DW ก่ อนวัน
ครบกาหนดอายุ
ราคา DW
ราคา Call DW ก่ อนวัน
ครบกาหนดอายุ
61.50
Time Decay
น้ อยกว่ า
40.00
54.50
มูลค่ าที่แท้ จริงของ
Call DW
16.50
ราคาใช้ สิทธิ
100
154.50
0
ราคาใช้ สิทธิห่างจากราคาปั จจุบันมากกว่ า
ราคาหุ้น
PTTEP 0
ราคาใช้ สิทธิ
138
Time Decay
มากกว่ า
มูลค่ าที่แท้ จริงของ
Call DW
154.50
ราคาหุ้น
PTTEP
ราคาใช้ สิทธิห่างจากราคาปั จจุบันน้ อยกว่ า
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
36
สรุ ปความแตกต่ างระหว่ าง iDW และ tDW
iDW
tDW
ต่า
สูง
อัตราทด (Leverage)
2X – 3X
3X – 4X
ราคาใช้ สิทธิ (Exercise Price)
- สาหรับ DW ประเภท Call
- สาหรับ DW ประเภท Put
ต่ากว่ า
สูงกว่ า
สูงกว่ า
ต่ากว่ า
นักลงทุนระยะปานกลางถึงยาว
และสามารถทากาไรระยะสัน้ ได้
หากราคาหุ้นอ้ างอิงปรับตัวใน
ทิศทางที่คาดการณ์
เน้ นลงทุนระยะสัน้ (Trading)
โดยทั่วไปไม่ ควรเกิน 1 สัปดาห์
ต้ นทุนการถือครอง (Time Decay)
นักลงทุนเป้าหมาย
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
37
ตัวอย่ างการลงทุนใน iDW และ tDW
ตัวอย่ าง: เปรี ยบเทียบความแตกต่ างระหว่ าง Investment DW (PTTE06CD) กับ Trading DW (PTTE98CA) หากนัก
ลงทุนคาดการณ์ ว่าหุ้น PTTEP จะปรั บตัวเพิ่มขึน้ จาก 7% ภายในเวลา 3 เดือน
PTTEP
PTTE06CD
PTTE98CA
ราคาใช้ สทิ ธิ
100
138
อัตราใช้ สทิ ธิ
50 : 1
40 : 1
อายุของ DW (วันทาการ)
246
167
35% ITM
11.03% ITM
1.23*
1.02*
Implied Volatility
45%
62%
Effective Gearing
2.25x
2.70x
% Time Decay
-0.04%
-0.15%
% Premium (Breakeven)
4.53%
14.90%
% Moneyness
ราคาตลาด
* ราคาจากสูตร Black-Scholes Model
154.50
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
38
ตัวอย่ างการลงทุนใน iDW และ tDW
ถ้ าหุ้น PTTEP ปรั บตัวขึน้ จาก 154.50 เป็ น 165 บาท (+6.80%) ภายในเวลา 3 เดือนจริง นักลงทุน
จะได้ รับผลตอบแทนในแต่ ละทางเลือกเท่ ากับ
PTTEP
PTTE06CD
PTTE98CA
ราคาตลาด
(6 มี.ค. 56)
154.50
1.23
1.02
ราคาตลาด 3 เดือนถัดมา
(6 มิ.ย. 56)
165.00
1.38*
1.06*
ระยะเวลาถือครอง
(วันทาการ)
61 วัน
61 วัน
61 วัน
(%) Return
6.80%
12.19%
3.92%
* ราคาจากสูตร Black-Scholes Model
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
39
ตัวอย่ างการลงทุนใน iDW และ tDW
PTTE06CD
PTTE98CA
100
138
35% ITM
11.03% ITM
ราคาตลาด
1.23*
1.02*
Implied Volatility
45%
62%
Effective Gearing
2.25x
2.70x
% Time Decay
-0.04%
-0.15%
% Premium (Breakeven)
4.53%
14.90%
ราคาใช้ สิทธิ
% Moneyness
* ราคาจากสูตร Black-Scholes Model
ค่ าถือครองต่ อวันต่า:
ถ้ าราคาหุ้น PTTEP ปรั บตัวเพิ่มขึน้ 1% ราคา
PTTE06CD จะปรั บตัวขึน้ ตามประมาณ 2.25%
ในขณะที่ PTTE98CAปรับตัวขึน้ ประมาณ 2.70%
อย่ างไรก็ตาม ค่ าถือครองต่ อวันของ PTTE06CD
ต่ากว่ ามากคือประมาณ 0.04% ต่ อวันเท่ านัน้
ค่ าพรี เมียมต่า:
หากนักลงทุนใช้ กลยุทธ์ “ซือ้ แล้ วถือ” ไปจนครบ
กาหนดอายุ PTTE06CD จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อราคา
หุ้น PTTEP ปรั บตัวขึน้ เพียง 4.5% ในขณะที่
จุดคุ้มทุนในกรณี PTTE98CA อยู่ท่ ี 14.9%
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
40
จุดเด่ นของ iDW
1.
ค่ าถือครอง และ ค่ าพรี เมียม (จุดคุ้มทุน) ต่า
2.
สร้ างผลตอบแทนแบบอัตราทด(Leverage) ให้ กับนักลงทุน
3.
ใช้ เงินลงทุนน้ อยเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้น
4.
มีการดูแลสภาพคล่ องโดย Market Maker
5.
Bid-ask spread แคบ
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
41
เกณฑ์ การคัดเลือก DW ที่น่าสนใจลงทุน
Investment DW พลัง Leverage สำหรับนักลงทุน VI
31 July 2014
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
42
วางแผนการลงทุนใน DW ได้ อย่ างไร?
เลือก
หุ้นอ้ างอิง
• เลือกหุ้นอ้ างอิง
• คาดการณ์ ราคาเป้าหมาย
• คาดการณ์ ระยะเวลาที่ราคาหุ้นอ้ างอิงจะไปถึงเป้าหมาย
เลือก
Call / Put
• คาดว่ าหุ้นจะขึน้ ซือ้ Call
• คาดว่ าหุ้นจะลง ซือ้ Put
เลือก
DW
กาหนดแผนการ
ลงทุน
• เปรี ยบเทียบ DW ของหลายๆ Issuer โดยพิจารณาจาก Effective Gearing, Time
Decay และ Implied Volatility (ไม่ ควรลงทุนใน DW ที่ Out the Money และใกล้
หมดอายุ)
• กาหนดราคาที่ต้องตัดขาดทุน (Price Stop Loss)
• กาหนดระยะเวลาที่ต้องตัดขาดทุน (Time Stop Loss)
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
43
การเลือก DW
ลงทุนสัน้ หรื อลงทุนยาว ?
ต้ องการ Gearing มาก?
ถ้ า Gearing เท่ าๆ กัน
tDW
iDW
ลงทุนไม่ เกิน 1-2 สัปดาห์
อาจลงทุนตัง้ แต่ 3 สัปดาห์ ขนึ ้ ไป
มาก
เลือก Eff. Gearing 3 เท่ า
ขึน้ ไป (ระวัง Time Decay
ที่อาจสูงตาม)
ไม่ มาก
เลือกตัวที่ Eff. Gearing
2-3 เท่ า
เลือก DW ที่
Implied Vol ต่า
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
การเปรี ยบเทียบ DW ผ่ าน
www.phatrawarrant.com
44
www.phatrawarrant.com >> เครื่ องมือ DW >> Indicator >> Compare
ต้ องการ Gearing มาก?
ลงทุนสัน้ หรื อลงทุนยาว ?
ถ้ า Gearing เท่ าๆ กัน
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
45
DW แบบไหนเหมาะกับสไตล์ การเทรดของคุณ
ข้ อดี
ข้ อเสีย
ประเภทนักลงทุนที่เหมาะ
In-The-Money
มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหุ้นแม่สงู (Delta),
Time decay ต่อวันต่า
มีอตั ราทด (Effective
Gearing) ต่าและใช้ เงินลงทุน
ที่มากกว่า
นักลงทุนระยะกลาง
หรื อระยะยาว
At-The-Money
มีอตั ราทด (Effective Gearing)
สูงกว่า และใช้ เงินลงทุนที่น้อย
กว่ากรณี In the Money
มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหุ้นแม่ต่ากว่า, Time
decay ต่อวันสูงกว่ากรณี In
the money
นักลงทุนระยะสั ้น
หรื อระยะกลาง
Out-of-the-Money
มีอตั ราทด (Effective Gearing)
สูงและเงินลงทุนน้ อย
มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหุ้นแม่ต่า (Delta),
Time decay ต่อวันสูง
นักลงทุนระยะสั ้น
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
46
จุดเด่ นของ DW รหัส 06
จุดเด่ นของ DW รหัส 06
1. การเคลื่อนไหวของราคาจะเป็ นไปตามค่า Effective Gearing และค่า Delta
2. มีการส่งคาสัง่ ซื ้อและขายตลอดเวลาเพื่อให้ นกั ลงทุนสามารถซื ้อหรื อขายคืนได้ ทนั ทีที่ต้องการ
3. มีการเติม order ตลอดเวลาในกรณีที่นกั ลงทุนต้ องการซื ้อหรื อขาย DW จานวนมากๆ
4. โปรแกรม Algorithm จะคานวณราคาให้ เคลื่อนไหวไปตามราคาหุ้นอ้ างอิงในทันที
5. ส่วนต่างของราคาเสนอซื ้อและขาย (Bid-Offer Spread) แคบ
6. จะมีการแจ้ งเตือนนักลงทุนในกรณีที่ DW ใกล้ หมดอายุหรื ออาจมีเหตุให้ Market Maker (PHATRA) ไม่
สามารถทาหน้ าที่ได้ ตามข้ อกาหนดสิทธิ
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
47
กลยุทธ์ การลงทุนด้ วย iDW
06 iDW พลัง Leverage ที่ออกแบบสำหรั บ VI
28 December 2013
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
48
Directional Trade (Bull Market)
เงินลงทุนต่ อ 1 หุ้นอ้ างอิง
อัตราทด (Leverage)
ต้ นทุนทางการเงิน
Dividend
Downside Protection
Transaction Cost
ใช้ DW เป็ นทางเลือกแทนการซือ้ หุ้น
ซือ้ Call iDW
ซือ้ หุ้น
ต่ากว่ าราคาหุ้น
เท่ ากับราคาหุ้น
2X – 3X
1X
Opportunity Cost ต่ากว่ า
เพราะราคาหุ้นมากกว่ าราคา DW
+ Time Decay
มีการปรั บสิทธิ
(เสมือนได้ รับเงินปั นผลเต็มจานวน
และไม่ เสีย W/T)
มี
ต่ากว่ า
เพราะราคา DW ต่ากว่ าราคาหุ้น
Opportunity Cost สูงกว่ า
เพราะราคาหุ้นมากกว่ าราคา DW
ได้ รับเงินปั นผลเต็มจานวน
และต้ องเสีย W/T
ไม่ มี
สูงกว่ า
เพราะราคาหุ้นสูงกว่ าราคา DW
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
49
ทาไม Call iDW ถึงน่ าสนใจ




ใช้ เงินลงทุนน้ อยกว่ าหุ้น
Transaction Cost ต่ากว่ าหุ้น
มี Downside Protection
เสมือนได้ รับเงินปั นผล โดยไม่ ต้องจ่ าย W/T
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
50
Liquidity Enhancement
เปลี่ยนจาก Stock เป็ น Call DW (ความเสี่ยงคงเดิม)
ราคาปั จจุบัน (บาท)
Effective Gearing
SCC
SCC06CB
476
1.11
1
1.92X
ขาย
SCC
1 หุ้น
ซือ้
SCC06CB
223 หุ้น
เพื่อให้ นักลงทุนมีความเสี่ยงใกล้ เคียงเดิมที่สุด
ขาย SCC 1 หุ้น ต้ องซือ้ SCC06CB = 476 / (1.11 x 1.92) = 223 หน่ วย
ได้ รับเงินสดเพิ่มขึน้ มา = 476-223x1.11 = 228.47 บาทต่ อหุ้น
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
51
Leverage Up by iDW
เปลี่ยนจาก Stock เป็ น Call DW (จานวนเงินคงเดิม)
ราคาปั จจุบัน (บาท)
Effective Gearing
SCC
SCC06CB
476
1.11
1
1.92X
ขาย
SCC
1 หุ้น
ซือ้
SCC06CB
428 หุ้น
เพื่อให้ นักลงทุนดารงเงินลงทุนไว้ เท่ าเดิม
ขาย SCC 1 หุ้น ต้ องซือ้ SCC06CB = 476 / 1.11 = 428 หน่ วย
เพิ่ม Effective Gearing จาก 1 เท่ า มาเป็ น 1.92 เท่ า
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
52
Directional Trade (Bear Market)
ใช้ DW เป็ นทางเลือกแทนการขายชอร์ ตหุ้น
ซือ้ Put iDW
ขายชอร์ ตหุ้น
2X – 3X
ต้ องยืมหุ้นก่ อนชายชอร์ ตและต้ อง
ขายชอร์ ตไม่ ต่ากว่ าราคา Last
2X
ความเสี่ยงการโดนเรี ยกหุ้นคืน
ไม่ มี
มี
การเติมเงินหลักประกัน (Margin Call)
ไม่ มี
มี
Time Decay
มีการปรั บสิทธิ
(เสมือนจ่ ายเงินชดเชยเงินปั นผล)
มี
ต่ากว่ า
เพราะราคา DW ต่ากว่ าราคาหุ้น
SBL Fee
ต้ องคืนหุ้น หรื อ จ่ ายเงินชดเชยเงิน
ปั นผล
ไม่ มี
สูงกว่ า
เพราะราคาหุ้นสูงกว่ าราคา DW
ความสะดวก
อัตราทด (Leverage)
ต้ นทุนทางการเงิน
Dividend
Upside Protection
Transaction Cost
ซือ้ ได้ เหมือน DW ทั่วไป
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
53
Pair Trading
ซื้อ KBANK + ขาย SCB สามารถทดแทนได้ ด้วย
ซื้อ Call DW บน KBANK + ซื้อ Put DW บน SCB
ขาย KBANK + ซื้อ SCB สามารถทดแทนได้ ด้วย
ซื้อ Put DW บน KBANK + ซื้อ Call DW บน SCB
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
54
KBANK/SCB and its Bollinger Band
Short KBANK
Long SCB
Long KBANK
Short SCB
Short KBANK
Long SCB
Long KBANK
Short SCB
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
55
KBANK/SCB and its Bollinger Band
Long Put on KBANK
Long Call on SCB
Long Call on KBANK
Long Put on SCB
Long Put on KBANK
Long Call on SCB
Long Call on KBANK
Long Put on SCB
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group
56
The information attached hereto is not intended to be nor does it constitute an offer of securities to any person. Investment
in securities including derivatives warrants described herein should not be made without due consideration of the risks and
suitability of the investment in the context of the individual’s risk tolerance and investment profile and only after reading any
relevant prospectus, offering memorandum, factsheet or other like material and in consultation with an investment adviser or
broker. The value of investments may go down as well as up and past results is no guarantee of future performance.
The material in this communication is for informational and educational purposes only. While the information contained
herein has been obtained from sources believed to be reliable, we makes no representation or warranty as to its accuracy or
completeness and does not undertake any duty to update the material in light of future events.
This communication does not constitute a recommendation to invest or take other action in any country or in any securities
traded or listed on any named exchange or otherwise, nor shall it be construed as investment, legal or tax advice. Phatra
accepts no liability whatsoever for any consequence based on or arising from the use of this communication or its contents.
A member of the
Kiatnakin Phatra Financial Group

similar documents