TITLE - СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ

Report
Анализ на дейността
на пом. директор Снежана
Богданова
В изпълнение на основните
задачи пред колектива
на СОУ „Йордан Йовков”
учебна 2013/2014 г.
В началото на учебната година КУТ извърши
всички видове инструктажи по безопасност на
условията на обучение и труд, съобразно
чл.277 от КТ ал. 1 от Правилника за
осигуряване
на
безопасни
условия
на
възпитание, обучение и труд в системата на НП.
В началото на учебната година:
- Класните
ръководители
бяха
инструктирани
съгласно новите условия на възпитание, обучение и
труд в системата на НП. Те от своя страна
инструктираха срещу подпис всички ученици в
журнална книга по безопасност и хигиена на труда.
- Учителите от начален етап, заедно с родителите
определят най-безопасния път на ученика до дома и
задължително извеждат учениците след последния
час с цел опазване живота и здравето на децата.
- Комитетът по условия на труд извърши преглед и
състави протокол, контрол върху условията на труд в
класните стаи, кабинети, салони, състоянието на
противопожарните уреди, схеми за евакуиране при
пожар и природни бедствия.
- Съгласно чл.3 от ПМС № 9/17.01.1995 г. бяха
направени допълнения към трудовите характеристики
на лицата, които ръководят и изпълняват учебните и
трудовите процеси съобразно Правилника за
безопасни и здравословни условия за обучение,
възпитание и труд.
Извършени контролни проверки:
1) Текущи и тематични проверки;
2) Проверка по спазването на изискванията на
правилника за ВТР;
3) Проверка на трудовоправните отношения;
4) Проверка на личните дела на персонала;
5) Проверка на попълването и воденето на трудовите
книжки;
6) Проверка на училищното имущество;
7) Проверка по опазване имуществото на кабинети от
учениците;
8) контрол на учебно-възпитателната работа на учителите в
учебните часове за ЗП, ЗИП и СИП от V – XII клас. Бяха
посетени следните учители: г-жа Ангелина Аврамова, г-жа
Фердане Мехмедали и г-жа Таня Павлова. Учителите
умело работят с дидактични методи и средства.
Използват мултимедийни презентации съобразена с
образователният минимум от учебната програма.
9) Извършен е текущ контрол на комисията за
противообществени прояви с председател: Св. Стерев.
Комисията координира своите действия с държавни,
обществени органи и организации. В училището е
изграден „Кординационен механизъм за противодействие
на тормоза в училище”, утвърден със Заповед № РД 09611/18.05.2012 г. Въведени са правила за поведение на
учениците, чрез промяна в правилника за дейността на
училището.
Сведени
са
до
минимум
противообществените прояви.
10) Извършена и тематична проверка за редовността на
декларациите за ЗИП ,СИП, ПИГ, актуалност на
списъците; ритмичност на изпитванията, успеваемост на
учениците, брой отсъствия – родителски срещи.
11) Правилно водене и съхраняване на учебната
документация, състояние на учебници, тетрадки и
материална книга за взетите учебни часове. Извършена е
проверка върху спазване на изискванията и
изпълнението за противопожарна охрана и безопасност
на труда, всяка година се актуализира плана за БАК,
съобразно изискванията на МОН.
12) Създаден е план за действие на педагогическият и
непедагогическия персонал за ликвидиране на аварии; план за осигуряване на ПАБ при извършване на ремонти
и преоборудване на обекта - план и схеми за евакуация
при пожар или авария; сформиране на нещатен щаб за
ръководството; създаден е дневник за изключване на ел.
захранване след работно време. /чл.11, ал. 2 на
наредбата – съобразно приложение – 1/.
13) Извършена е проверка за използването и
съхранението на техниката, материалите и нагледните
средства в училище, извършена е проверка по
навременно отремонтиране на счупено или повредено
имущество, проверка по изпълнението на извършени
ремонти, относно предписание от ХЕИ – Русе. В тази
насока за м. юли, като МДА, са предвидени закупуването
на два лаптопа, проектори и мултимедийни дъски за
подобряване и обезпечаване на дидактичната и
материална база на училището. По проект УСПЕХ за
учебната 2013/2014 г. са закупени 11 лаптопа LENOVO.
14) Създадена е папка за установяване и
осигуряване на здравословни и безопасни
условия на обучение и труд.
15) Папка трудови злополуки и професионални
заболявания.
16) Списък на работещите, подлежащи на
задължителни
периодични
медицински
прегледи, /чл.287, ал.1 от КТ, чл. 11, т.1 и
чл.19 от Наредба № 3 на МНЗ. Прегледите в
училище се извършват ежегодно от Служба
по трудова медицина.
17) Създадена е документация за учредяване
дейността на КУТ – протоколи от заседанията на
комисията, план за работата на КУТ.
18) В училище е създадена постоянно действаща
експертна комисия и класификационна схема на
училищния архив, съобразно изисквания на
Държавния архив – гр. Велико Търново.
19) Приети са мерки по програмата за превенция на
тормоза в училище, изнесени са лекции от служители
на МВР за агресията на децата в училище,
изработена е индивидуална оценка на децата в риск.

similar documents