Slide 1

Report
МОНГОЛБАНК
Монгол Улсын төлбөрийн
тэнцлийн гүйцэтгэл, төсөөлөл
Төлбөрийн тэнцлийн статистик, судалгааны хэлтэс
Валют, эдийн засгийн газар
“Төлбөрийн тэнцэл, валютын бодлогын
дэд зөвлөл”-ийн хуралдаан
2012.10.15
I.
Төлбөрийн тэнцлийн 2012 оны
гүйцэтгэл
Төлбөрийн тэнцэл
Урсгал дансны тэнцэл
Хөрөнгө ба санхүүгийн данс
Нийт тэнцэл (Баруун тэнхлэг)
1,500
1,000
581
500
359
162
0
166
112
38
181
-36
-177
-13
-500
-1,000
-1,500
Q1 '10
Q2 '10
Q3 '10
Q4 '10
Q1 '11
Q2 '11
Q3 '11
Q4 '11
Q1 '12
Q2 '12
3
Урсгал тэнцэл
100
-4%
-100
-300
-24%
-25%
-500
-700
93%
-11%
-14%
-24%
Шилжүүлэг
-33%
Орлого
-900
-1,100
Бараа, үйлчилгээний худалдаа
-34%
-39%
-39%
Урсгал дансны тэнцэл, ДНБ-нд эзлэх хувиар
(Баруун тэнхлэг)
Q1 '10
Q2 '10
Q3 '10
Q4 '10
Q1 '11
Q2 '11
Q3 '11
Q4 '11
Q1 '12
Q2 '12
4
Бараа, үйлчилгээний худалдаа
140%
Бараа, үйлчилгээний худалдаа
8
Гадаад худалдааны нөхцөл
2.2
120%
7
100%
80%
2.0
6
1.8
60%
5
40%
1.6
20%
4
0%
-20%
1.4
3
-40%
1.2
2
-80%
Q1
'10
Q2
'10
Q3
'10
Q4
'10
Q1
'11
Q2
'11
Q3
'11
Q4
'11
Q1
'12
Өсөлтийн хурдын зөрүү
Бараа, үйлчилгээний экспортын жилийн өөрчлөлт
Бараа, үйлчилгээний импортын жилийн өөрчлөлт
Q2
'12
1
1.0
2009m1
2009m4
2009m7
2009m10
2010m1
2010m4
2010m7
2010m10
2011m1
2011m4
2011m7
2011m10
2012m1
2012m4
2012m7
-60%
Худалдааны нөхцөл
Экспортын индекс
Импортын индекс
3 per. Mov. Avg. (Худалдааны нөхцөл)
5
Бараа, үйлчилгээний худалдаа
Тэнцлийн ДНБ-нд эзлэх хувь (баруун тэнхлэг)
Экспорт. ФОБ
Гадаад худалдааны тэнцэл, 2012 оны эхний 9
сарын байдлаар
Импорт. ФОБ
2,000
Эхний 9 сар
1,800
Өөрчлөлт
хувь
2011
2012
Нийт эргэлт
8,308
8,477
2.0
Экспорт. ФОБ
3,482
3,232
-7.2
Импорт. СИФ
4,826
5,246
8.7
Тэнцэл
-1,345
-2,014
49.8
1,600
-8%
1,400
1,200
-11%
1,000
800
-20%
600
400
-29%
200
Эх сурвалж: ГЕГ
0
Q3 '10
Q4 '10
Q1 '11
Q2 '11
6
Урсгал данс: Экспорт
/сая ам.доллараар/
2012
Тоо/ хэм
( мян.тн,кг)
Дүн
%
2 ,5 9 4
90%
12,084
1,247
43%
382
558
Төмрийн хүдэр/баяж.
4,309
Боловсруулаагүй нефть
Цайрын хүдэр ба баяж.
1. Ашигт малтмал
Өөрчлөлт
2011
Тоо/ хэм
( мян.тн,кг)
Дүн
%
Дүн
%
%2
2 ,5 6 0
90%
34
1%
1.2 %
11,687
1,154
41%
93
8%
4%
19%
377
662
23%
(104)
-16%
-4%
356
12%
3,749
275
10%
81
30%
3%
2,146
207
7%
1,493
150
5%
57
38%
2%
77
73
3%
83
100
4%
(27)
-27%
-1%
1,413
61
2%
2,708
126
4%
(65)
-52%
-3%
Жонш, лейцит, нефелинт
282
66
2%
265
62
2%
4
6%
0%
Молибдений хүдэр/баяж
3
26
1%
3
31
1%
(5)
-15%
0%
16 4 .3
6%
Чулуун нүүрс
Зэсийн баяжмал
Мөнгөжөөгүй алт
2 . Ноос, ноолуур
14 8 .7
5%
16
10 %
0 .5 %
Ямааны угаа.ноолуур
3,418
137
5%
2,433
115
4%
22.5
20%
15%
Ямааны сам.ноолуур
297
27
1%
325
34
1%
(7.0)
-21%
-5%
114
4%
13 9
5%
(26)
- 18 %
- 0 .9 %
3 . Бусад
Нийт дүн
2,872
2,848
23.9
1%
%2 - Өсөлтөд оруулсан хувь нэмэр (contribution to the growth)
7
Экспортын өөрчлөлт
Тоо
хэмжээний
өөрчлөлт
%
Үнийн
өөрчлөлт
1. Ашигт малтмал
93
274%
(59)
Чулуун нүүрс
39
42%
7
Төмрийн хүдэр ба баяжмал
%
Нийт
өөрчлөлт
%
-174%
34
142%
54
58%
93
389%
-7%
(111)
107%
(104)
-435%
41
51%
40
49%
81
340%
Боловсруулаагүй нефть
66
115%
(9)
-15%
57
238%
Цайрын хүдэр ба баяжмал
(6)
23%
(21)
77%
(27)
-114%
(60)
93%
(5)
7%
(65)
-271%
Жонш, лейцит, нефелинт
4
111%
(0)
-11%
4
15%
Молибдений хүдэр ба баяжмал
2
-44%
(7)
144%
(5)
-20%
44
280%
(28)
-180%
16
65%
Ямааны угаасан ноолуур
46.5
207%
(24.0)
-107%
22.5
94%
Ямааны самнасан ноолуур
(2.9)
42%
(4.0)
58%
(7.0)
-29%
(71)
276%
45
-176%
(26)
-107%
276%
(42.1)
-176%
Зэсийн баяжмал
Мөнгөжөөгүй алт
2. Ноос, ноолуур
3. Бусад
Нийт
65.9
23.9
8
Импортын гүйцэтгэл
2012
Төрөл
Үйлдвэрлэлийн орц
Хүнд механизм, тоног төх.
Суудлаас бусад автомашин
Төмөр хийц, металл бүт.
Бусад бүтээгдэхүүн
Нефть
Дизель түлш
АИ-92, АИ-95
А-80 болон бусад
Өргөн хэрэглээ
Суудлын автомашин
Цахилгаан бараа
Бүх төрлийн эм
Бусад өргөн хэрэглээний
Хүнс
Гурил, будаа, талх
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн
Төрөл бүрийн өөх тос
Согтууруулах ундаа
Хүнсний ногоо
Бусад
Бусад импорт
Бусад
Нийт дүн
Тоо/хэм
(тн,мян.ш)
8,893
674
24,069
87,884
501,488
160,456
156,352
32
688
1,199
11,154
82,455
3,466
15,851
20,242
53,723
42,463
Өөрчлөлт
2011
Дүн
%
1,435
794
533
38
69
943
571
202
170
558
317
107
48
85
136
48
13
21
19
9
25
1,588
1,588
31%
55%
37%
3%
5%
20%
61%
21%
18%
12%
57%
19%
9%
15%
3%
36%
10%
15%
14%
7%
18%
34%
4,660
Тоо/хэм
(тн,мян.ш)
5,286
561
30,984
319,044
429,498
132,343
116,823
34
659
2,524
10,610
61,433
2,474
14,712
15,021
60,038
39,506
Дүн
1,405
844
468
40
54
727
461
136
130
461
270
90
32
68
120
38
9
22
14
11
26
1,478
1,478
4,191
%
34%
60%
33%
3%
4%
17%
63%
19%
18%
11%
59%
20%
7%
15%
3%
32%
8%
18%
11%
10%
22%
35%
Дүн
Хувь
Хувь2
29
(49)
64
(1)
16
216
110
66
40
97
47
17
16
17
16
10
4
(1)
5
(2)
(1)
110
110
2%
-6%
14%
-3%
29%
30%
24%
48%
31%
21%
18%
19%
49%
25%
13%
26%
47%
-3%
39%
-18%
-5%
7%
7%
1%
-3%
5%
0%
1%
5%
15%
9%
6%
2%
10%
4%
3%
4%
0%
8%
4%
-1%
4%
-2%
-1%
3%
7%
468
11%
11%
9
Урсгал дансны алдагдлын санхүүжилт
1 200
1 000
800
1,200
Зээлийн санхүүжилт
Зээлийн бус санхүүжилт
Албан нөөцийн санхүүжилт
961
Нийт санхүүжилт, баруун тэнхлэг
600
1,000
750
800
743
400
668
576
200
487
0
600
472
400
- 200
- 400
193
145
- 600
200
62
- 800
0
Q1 '10
Q2 '10
Q3 '10
Q4 '10
Q1 '11
Q2 '11
Q3 '11
Q4 '11
Q1 '12
Q2 '12
10
Зээлийн бус санхүүжилт
2 000
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт
Багцын хөрөнгө оруулалт
Бусад хөрөнгө оруулалт
Нийт зээлийн бус санхүүжилт
1,032
987
1 500
1,200
998
1,000
1 000
800
609
647
631
500
435
353
0
- 500
600
103
400
200
139
-1 000
0
Q1 '10
Q2 '10
Q3 '10
Q4 '10
Q1 '11
Q2 '11
Q3 '11
Q4 '11
Q1 '12
Q2 '12
11
Сая ам.доллар
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт
1,600
1,400
1,350
1,322
1,200
1,053
986
1,000
896
900
Q4' 11
Q1' 12
800
568
600
426
441
Q2' 10
Q3' 10
400
200
194
0
Q1' 10
Q4' 10
Q1' 11
Q2' 11
Q3' 11
Q2' 12
12
Зээлийн санхүүжилт
200
200
134
137
150
109
87
100
149
85
103
100
80
66
150
50
50
5
6
0
0
-36
- 50
- 100
- 150
-50
Засгийн газар
Банк
-99
-85
Банкнаас бусад хувийн хэвшил
Нийт зээлийн санхүүжилт
-100
-150
Q1 '09 Q2 '09 Q3 '09 Q4 '09 Q1 '10 Q2 '10 Q3 '10 Q4 '10 Q1 '11 Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12
13
Гадаад валютын албан нөөц
3,000
2,718.1
2,500
2,273.9
2,000
1,500
1,000
500
0
Q1 '09 Q2 '09 Q3 '09 Q4 '09 Q1 '10 Q2 '10 Q3 '10 Q4 '10 Q1 '11 Q2 '11 Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12
14
II.
Гадаадын хөрөнгө оруулалтын
позици /2 дугаар улирал/
Гадаад секторын үзүүлэлт: BOP (урсгал), IIP (үлдэгдэл)
Төлбөрийн
тэнцэл (BOP)
Урсгал ба
хөрөнгийн
данс
Гадаад
хөрөнгө
оруулалтын
позиц (IIP)
IIP
(Хугацааны эхэнд)
Санхүүгийн
данс
Дахин үнэлгээ
/Үнэ, ханш, бусад/
IIP
(Хугацааны
эцэст)
Алдаа ба
орхигдуулга
16
Позиц: -10.1: Гадагш (+5.8), Дотогш (-15.9)
А. ГАДААД АКТИВ
5,820.9
Б. ГАДААД ПАССИВ
15,903.6
1. Шууд хөрөнгө оруулалт (гадаад руу)
1.1 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө ба ашгийн дахин оруулалт
1.2 Бусад хөрөнгө
1,062.5
1,060.4
2.1
6. Шууд хөрөнгө оруулалт (гадаадаас)
6.1 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө ба ашгийн дахин оруулалт
6.2 Бусад хөрөнгө
11,082.5
4,351.8
6,730.7
2. Багцын хөрөнгө оруулалт
2.1 Хөрөнгийн хувьцаа
2.2 Өрийн бичиг
3. Санхүүгийн дериватив
24.4
20.2
4.2
0.5
4. Бусад хөрөнгө оруулалт
4.1 Худалдааны зээл
4.2 Зээл
4.2.1 Төв банк
4.2.2 Засгийн газар
4.2.3 Банк санхүүгийн байгууллага
4.2.4 Аж ахуйн нэгж
4.3 Бэлэн мөнгө ба харилцах
4.4 Бусад актив
1,825.4
496.3
21.7
0.0
0.0
21.7
0.0
1,307.5
0.0
5. Нөөц актив
5.1 Мөнгөжсөн алт
5.2 Зээлжих тусгай эрх
5.3 ОУВС-д байршуулсан хөрөнгө (цэвэр)
5.4 Бэлэн валют ба харилцах
2,908.2
178.6
68.0
0.2
2,661.4
7. Багцын хөрөнгө оруулалт
7.1 Хөрөнгийн хувьцаа
7.2 Өрийн бичиг
8. Санхүүгийн дериватив
9. Бусад хөрөнгө оруулалт
9.1 Худалдааны зээл
9.2 Зээл
9.2.1 Төв банк
9.2.2 Засгийн газар
9.2.3 Банк санхүүгийн байгууллага
9.2.4 Аж ахуйн нэгж
9.3 Бэлэн мөнгө ба харилцах
9.4 Бусад пассив
913.9
85.7
828.3
0.5
3,906.7
277.6
3,394.9
264.5
1,891.8
291.3
947.3
110.3
124.0
В. ПОЗИЦ
(10,082.7)
10. Шууд хөрөнгө оруулалт (цэвэр)
11. Багцын хөрөнгө оруулалт (цэвэр)
12. Санхүүгийн дериватив (цэвэр)
13. Бусад хөрөнгө оруулалт (цэвэр)
14. Нөөц актив
(10,020.0)
(889.5)
(0.0)
(2,081.3)
2,908.2
17
Ерөнхий ангиллаар: Пассив (42%) - Позиц (135%)
Гадагш хийсэн хөрөнгө оруулалт
Гаднаас оруулсан хөрөнгө оруулалт
Позиц
20
15
10
5
0
-5
(1.7)
(2.5)
(4.3)
(6.4)
- 10
(7.7)
(9.0)
(10.1)
- 15
Q4 '10
Q1 '11
Q2 '11
Q3' 11
Q4 '11
Q1 '12
Q2 '12
18
Санхүүгийн хэрэгслээр: ГШХО (x2.2), НИЙТ (x2.3)
3.0
0
ГВАН-ийн үлдэгдэл
1.0
- 1.0
-2
- 1.7
- 2.5
- 3.0
-4
Сан.үүсмэл.хэр-ийн
позиц
- 4.3
- 5.0
Бусад
хөр.оруулалтын
позиц
-6
- 7.0
-8
Багцын
хөр.оруулалтын
позиц
-10
Шууд
хөр.оруулалтын
позиц
- 6.4
- 9.0
- 7.7
- 11.0
- 9.0
- 13.0
- 10.1
- 15.0
-12
Q4 '10
Q1 '11
Q2 '11
Q3' 11
Q4 '11
Q1 '12
Нийт позиц (Баруун
тэнхлэг)
Q2 '12
19
III.
Төлбөрийн тэнцлийн төсөөлөл
2012 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
2009
-341.8
-188.8
2010
-886.7
-180.4
2011
-2,758.6
-992.9
1. Экспорт Ф.О.Б
2. Импорт Ф.О.Б
1,885.4
2,074.2
2,908.5
3,088.9
4,817.5
5,810.4
4,412.3
6,103.8
-8%
5%
Б. Үйлчилгээ (цэвэр)
В. Цэвэр орлого
Г. Урсгал шилжүүлэг (цэвэр)
-143.2
-195.4
185.7
-294.5
-598.8
187.0
-1,160.5
-843.4
238.2
-1,261.4
-660.8
287.0
9%
-22%
20%
II. Хөрөнгө, санхүүгийн данс
А. Хөрөнгийн данс
Б. Санхүүгийн данс
1. Шууд хөрөнгө оруулалт
2. Багцын хөрөнгө оруулалт
3. Бусад хөрөнгө оруулалт
768.8
160.5
608.3
569.8
-82.1
120.6
1,743.7
152.2
1,591.5
1,629.7
894.3
-932.4
2,864.2
113.9
2,750.3
4,620.1
77.0
-1,946.8
2,875.0
147.2
2,727.7
3,621.0
887.9
-1,781.2
0%
29%
-1%
-22%
III. Төлбөрийн тэнцэл
555.5
873.1
27.8
-249.0
I. Урсгал данс
А. Гадаад худалдааны тэнцэл
2012F 2012/2011
-3,326.7
21%
-1,691.5
70%
-9%
Эх сурвалж: Монголбанк
21
Гадаад зах зээлээс хараат, эмзэг байдал...
Хятадын эдийн засгийн өсөлт
Евро бүсийн эдийн засаг
5.0%
Инфляци
Эдийн засгийн өсөлт
4.0%
2011 оны 9 сар
2012 оны 4 сар
2012 оны 6 сар
11.0%
3.0%
10.5%
2.0%
10.0%
1.0%
9.5%
0.0%
9.0%
9.0%
-1.0%
-2.0%
8.5%
-3.0%
8.2%
8.0%
-4.0%
-5.0%
2009
2010
2011
2012 F
8.0%
7.5%
2008
2009
2010
2011
2012F
Эх сурвалж: ОУВС
22
Экспортын түүхий эдийн үнэ буурах...
Металлын үнийн индекс, 2005 = 100, (зэс, хөнгөн
цагаан, төмрийн хүдэр, цагаан тугалга, никель,
цайр, хар тугалга, уран)
280
260
240
Чулуун нүүрсний Экспортын үнэ
Өвөр монголын чулуун нүүрсний үнэ
140
220
120
200
100
180
80
160
60
140
40
20
80
0
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
100
11,000
Цэвэр зэсийн үнэ, (LME спот үнэ),
ам.доллар/тонн
200
180
9,000
160
8,000
140
7,000
120
6,000
100
5,000
80
4,000
60
3,000
40
2,000
20
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
10,000
Хятадын импортын төмрийн хүдэр (CFR Тианжин
боомт), ам.доллар/тонн
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
120
23
Экспортын бүтээгдэхүүний үнийн төсөөлөл
2011
2012 F
2013 F
Эх сурвалж
Зэс, LME ($/тн.)
8,813
7,876
7,601
Bloomsbury ME
Алт, ($/унц)
1,576
1,680
1,773
Bloomberg ME
110
120
110
Bloomberg high
2,193
1,956
2,175
Bloomberg ME
76.7
83.7
85.7
Монголбанк
11,070
9,737
9,737
Deutsche bank
101.4
96.6
85.2
Монголбанк
Brent газрын тос
($/брл.)
Цайр, LME ($/тн.)
Төмрийн хүдэр,
экспорт ($/тн.)
Молибденийн оксид
($/тн.)
Нүүрс, хилийн дундаж
үнэ ($/тн.)
24
Төсөв, мөнгөний бодлогын чиглэл
ТӨРӨӨС МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН ТАЛААР
2013 ОНД БАРИМТЛАХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
МОНГОЛ УЛСЫН 2013
ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ
Нэгдсэн төсөв
Үүнээс: Улсын
төсөв
•
Инфляцийг 2013 оны эцэст 8%-иас
хэтрүүлэхгүй, 2014-2015 онд 5-7%
–
–
Эрэлтийн:
Мөнгөний бодлогын хэрэгсэл
Нийлүүлэлтийн: Засгийн газартай хамтран
хязгаарлах
Орлого
/тэнц.сэн/
7,088.3
(40.2% ДНБ)
5,223.6
(29.6% ДНБ)
Зарлага
7,449.3
(42.2% ДНБ)
5,979.7
(33.9% ДНБ)
•
Валютын ханш: макро эдийн засгийн суурь
нөхцөлөөр тодорхойлогдон уян хатан тогтох
Тэнцэл
360.9
(-2.0% ДНБ)
756.2
(-4.3% ДНБ)
•
Мөнгөний бодлогын шийдвэр гаргалт,
хэрэгжилт: Ил тод, нээлттэй
25
Урсгал тэнцлийн төсөөлөл /2013/
Худалдааны тэнцэл
1,000
Урсгал шилжүүлэг (цэвэр)
Цэвэр орлого
Үйлчилгээ (цэвэр)
Урсгал данс
500
0
-500
-1,000
-1,500
-2,000
-2,500
-3,000
-3,500
-4,000
2007
2008
2009
2010
2011
2012F
2013F
26
Төлбөрийн тэнцлийн суурь төсөөлөл /2013/
Хөрөнгө, санхүүгийн данс
Урсгал данс
Нийт төлбөрийн тэнцэл
4,000
3,000
2,000
1,000
0
35
135
2004
2005
389
556
288
873
28
-233
-249
-1,000
-2,000
-3,000
-4,000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012F
2013F
27
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
Bank of Mongolia
Baga toiruu-3, 15160 Ulaanbaatar 46, Mongolia
Tel: +976-11-321088 Fax: +976-11-327088
http://www.mongolbank.mn

similar documents