Науки, що вивчають життя

Report
Урок №2
Сьогодні на уроці розглянемо про:
Пригадайте!
• Хто вперше використав термін “біологія”?
• Які вчені внесли великий вклад в розвиток
біології?
• Які ви знаєте етапи розвитку біології?
Не те, що ви гадаєте, природа:
Не зліпок, не безликеє лице –
В ній є душа, в ній є свобода,
В ній є любов, в ній мозок є!
(Ф.Тютчев )
Біологія
(дав.-гр. βίοσ —
життя,дав.-гр. λόγος —
слово, наука)
• сукупність наук про живу природу, про
живих істот, що населяють Землю чи вже
вимерли, їхні функції, розвиток особин і
родів, спадковість, мінливість, взаємні
стосунки, систематику, поширення на Землі,
про зв'язки між живими істотами і живих
істот з неживою природою. Біологія
встановлює загальні закономірності,
властиві життю у всіх його проявах.
Біологія як наука виникла при пізнанні
людиною оточуючої природи, у
зв'язку з матеріальними умовами
життя суспільства, розвитком
виробничих відносин, медицини,
практичних потреб
людини.
Сучасна біологія — це складний
високодиференційований
комплекс фундаментальних і
прикладних досліджень
живої з багатьох
біологічприроди, яка
складається них дисциплін,
що спеціалізуються на
вивченні структурнофункціональних
особливостей певних
організмів.
• Одними з перших в біологію склалися
комплексні науки по об‘єктах дослідження:
· про тварин – зоологія
· про рослин – ботаніка
· анатомія і фізіологія людини , медицина.
Ботаніка
Зоологія
(дав.-гр. βοτανικός — той, що
стосується трав.
Вивчає:
рослини, гриби і водорості:
їх будову, життєдіяльність,
розмноження, хвороби,
історію розвитку,
географічне поширення,
класифікацію тощо, а також
структуру, розвиток і
розміщення на земній кулі
рослинних угруповань.
В ботаніці:
· альгологія – (фікологія – розділ ботаніки, який
вивчає водорослі);
· бріологія – вивчає моховидних;
· дендрологія – вивчає дерев‘янисті рослини,
кущі;
· лихенологія – вивчає лишайники;
· вірусологія – вивчає віруси.
різноманітність організмів і розподіл їх по
групах вивчає систематика тварин і
систематика рослин.
• Зооло́гія (грец. ζωο та λογος) —
дисципліна, що вивчає навколишній
світ тварин та їхні взаємозв'язки з
довкіллям.
Анатомія
В рамках зоології сформувалися
більш вузькі дисципліни:
• протозоологія – розділ зоології, який
вивчає одноклітинних найпростіших
тварин;
• ентомологія – вивчає комах ;
• орнітологія – вивчає птахів;
• теріологія – маммалогія – вивчає ссавців.
• Вивченням минулої
історії органічного
світу займається
палеонтологія – наука
про тварини та
рослини минулих
геологічних епох, які
вивчаються за
рештками копалин, її
розділи палеозоологія,
палеоботаніка,
палеоекологія.
Другий аспект класифікації біологічних
дисциплін – за властивостями та
виявленням механізмів живого:
1. Форму і будову
організмів вивчають
морфологічні
дисципліни:
· цитологія
· гістологія
· анатомія.
• 2. Склад та ультраструктуру
тканин і клітин :
· біохімія
· біофізика
· молекулярна біологія.
3. Життя тварин і рослин, їх відносини в
умовах навколишнього середовища
вивчає екологія, а більш спеціально:
· гідробіологія
· біогеографія
· біогеноцеологія.
( грец. histos — тканина logos —наука) —
• розділ біології, що вивчає будову
тканин живих організмів. Гістологія є
важливою галуззю медицини, хірургії,
а також біології.
Анато́мія (з грец. ἀνα- — верх і τέμνω —
різати) — це наука про форму,
будову організму та окремих його органів
чи систем.
Є анатомія людини,
або антропотомія,
анатомія тварин,
або зоотомія, та анатомія
рослин, або фітотомія.
Біофізика
Функції живих організмів вивчає:
1. Фізіологія тварин і рослин.
2. Закономірності поведінки тварин –
етологія.
3. Закономірності наслідування і мінливості –
генетика.
4 Закономірності індивідуального розвитку –
ембріологія.
5.Біометрія – математичні методи в біології.
• Фізіоло́гія (грец. φυσιολογία —
природознавство)— це наука про життєві
процеси, діяльність окремих органів та
їх системи і в цілому всього організму.
Основним у фізіології є експериментальний
метод дослідження, який обгрунтував
англійський учений Френсіс Бекон.
• Предметом вивчення фізіології
є функції живого організму, їх зв'язків між
собою, регуляція і пристосування до
навколишнього середовища, походження і
розвиток в процесі еволюції і
індивідуального розвитку особини.
• Ембріоло́гія (від грец. ἔμβρυον — зародок
та грец. -λογία — наука) — розділ біології,
що вивчає ембріональний
період онтогенезу, тобто
ембріони тварин,
їх анатомію й фізіологію,
закономірності їх росту,
розвитку і дозрівання.
- наука про класифікацію
живих організмів
• Ка́рлЛі́нней шведський
природознавець ботанік, зоолог і лікар —
видатний учений XVIII століття, перший
президент Шведської Академії Наук. У1735 році у
віці 28 років він став доктором медицини. У тому
ж році опублікував свою основну працю під
назвою«Система природи» («Systema Naturae»), що
уславила його ім'я.
• Біогеогра́фія — наука, що вивчає
закономірності географічного
поширення тварин і рослин та їхніх
угруповань, а також
характер фауни і флори окремих
територій. Біогеографія поділяється
на зоогеографію (географію тварин)
та фітогеографію (географію рослин).
Методи біологічних досліджень:
• 1. Математичні
2. Фізичні
3. Хімічні, біохімічні
4. Генетичні
5. Мікробіологічні
6. Статистичні
• Сформувалося уявлення про якісно різні
рівні організації живої природи:
• Прагнення до цілісного, синтетичного
пізнання живої природи призвело до
прогресу наук, які вивчають певні
властивості живої природи на всіх
структурних рівнях її організації
• Разючих успіхів починаючи з 1950-х років
досягла молекулярна біологія, яка
розкрила хімічні основи спадковості
(будова ДНК, генетичний код, матричний
принцип синтезу біополімерів). Вчення
про біосферу (В. І. Вернадський) розкрило
масштаби геохімічної діяльності живих
організмів, їхній нерозривний зв'язок з
неживою природою.
Практичне значення біологічних досліджень
і методів для медицини, сільського
господарства, промисловості, розумного
використання природних ресурсів
і охорони природи, а також проникнення в
ці дослідження ідей і методів точних наук
висунули біологію в середині 20 століття на
передові рубежі природознавства.
- ботаніка – вивчає рослини;
- зоологія – вивчає тварини;
- мікологія – вивчає гриби;
- мікробіологія – наука про мікроскопічні
організми, до неї входять вірусологія та
бактеріологія;
- екологія – наука про взаємозв’язки між
організмами та середовищем;
- систематика – вивчає різноманітність
організмів та класифікує їх;
- анатомія – наука про будову організму;
- фізіологія – наука про функції та процеси
життєдіяльності організму;
- гігієна – вивчає вплив різних факторів на
організм та його здоров’я;
- генетика – наука, що вивчає спадковість і
мінливість організмів;
- палеонтологія – вивчає вимерлі організми;
- цитологія – вивчає клітини організмів.
Доповни схему
Біологічні науки
Знайти пару:
1 - Систематика. А – Туберкульозна паличка.
2 – Ботаніка.
Б – Білий гриб.
3 – Зоологія.
В – Гербарій.
4 – Мікробіологія. Г – Царство.
5 – Вірусологія. Д – Горобець.
6 – Мікологія.
Е – Вірус грипу.
[email protected]
Сербул О.А.

similar documents