Document

Report
Oes anifail anwes gyda ti?
Do you have a pet?
Pa anifail?
What animal?
Beth ydy enw’r __?
What is the __’s name?
Beth ydy lliw ___?
What colour is ___?
Faint ydy oed___?
How old is___?
Ble mae __ yn byw?
Where does __ live?
Beth mae __ yn bwyta / yfed?
What does __ eat / drink?
Pa anifail hoffet ti gael?
What animal would you like to have?
Hoffet ti gael__?
Would you like to have a __?
Oes / Nac oes
Yes / No
Mae __ gyda fi
ci – dog
I have a __
cath – cat
Twts / Enw’r __ ydy Twts
cwningen – rabbit
Twts / The __ is called __
bochdew – hamster
Du / Mae __ yn ddu
mochyn gini – guinea pig
Black / __ is black
llygoden – mouse
Saith / Mae __ yn saith
llygoden fawr – rat
Seven / __is seven
Mewn basged / Mae__ yn byw mewn basged
ceffyl – horse
In a basket / __ lives in a basket
mochyn – pig
Bwyd tun / Mae __ yn bwyta bwyd tun
dafad – sheep
Tin food / __ eats tin food
asyn – donkey
Yn fy marn i
Hoffwn i gael__
In my opinion
I would like to have__
bydji – budgie
Dw i’n hoffi
Hoffwn / Na hoffwn
caneri – canary
I like
Yes / No
parot – parrot
Dw
i
ddim
yn hoffi
mynd am dro – to go for a walk
I don’t like
rhedeg ar ôl – to run after
pysgodyn aur – goldfish
GOFALU AM ANIFEILIAID
Mae’n
gas gyda fi
dringo coed – to climb trees
pysgod – fish
Rhaid__ - you must
I hate
bwyd ffres – fresh food
Rhaid cael – you must have
dŵr glân – clean water
crwban – tortoise
Peidiwch â__ – don’t__
cwmni da – good company
neidr – snake
Cofiwch__ - remember__
BYW – to live
llawer o ffrindiau – lots of friends
pry copyn - spider
basged – basket
digon i wneud – lots to do
cae – field
caets – cage
ANIFEILIAID Y SW
hefyd
YN Y SW
cenel – kennel
Blaidd – wolf
pengwyn - penguin
also
Wyt ti’ wedi bod mewn sw?
cwb - hutch
Camel – camel
teigr - tiger
weithiau
Have you been in a zoo?
garej – garage
Eliffant – eliphant
dolffin - dolphin
sometimes
Ble est ti? Where did you go?
y gegin – the kitchen
Fflamingo – flamingo epa - ape
fel arfer
Pryd est ti? When did you go?
bowlen – bowl
Giraff – giraffe
gorila - gorilla
usually
Gyda phwy ? With who?
sied – shed
Llew – lion
morfil - whale
bob amser
Gest ti amser da ?
stabal – stable
Llewpart – leopard
mwnci - monkey
all the time
Did you have a good time?
tanc – tank
Morlo – seal
sebra - zebra
Do / Naddo – yes / no
y tŷ – the house
Panda – panda
ystlum - bat
BERFAU – verbs
byw – to live
cysgu – sleep
hoffi – to like
casau – to hate
bwyta – to eat
yfed – to drink
cerdded – to walk
rhedeg – to run
dod – to come
mynd – to go
chwarae – to play
neidio – to jump
dringo – to climb
ymladd – to fight
cnoi – to bite
poeri – to spit
BWYTA
bwyd siop – shop food
bwyd tun – tin food
cig – meat
cnau – nuts
ffrwythau – fruit
gwair – hay
hadau – seeds
letys – lettuce
porfa – grass
dŵr - water
llaeth – milk
Oes anifail anwes gyda ti?
Do you have a pet?
Pa anifail?
What animal?
Beth ydy enw’r __?
What is the __’s name?
Beth ydy lliw ___?
What colour is ___?
Faint ydy oed___?
How old is___?
Ble mae __ yn byw?
Where does __ live?
Beth mae __ yn bwyta / yfed?
What does __ eat / drink?
Pa anifail hoffet ti gael?
What animal would you like to have?
Hoffet ti gael__?
Would you like to have a __?
Oes / Nac oes
Yes / No
Mae __ gyda fi
ci – dog
I have a __
cath – cat
Twts / Enw’r __ ydy Twts
cwningen – rabbit
Twts / The __ is called __
bochdew – hamster
Du / Mae __ yn ddu
mochyn gini – guinea pig
Black / __ is black
llygoden – mouse
Saith / Mae __ yn saith
llygoden fawr – rat
Seven / __is seven
Mewn basged / Mae__ yn byw mewn basged
ceffyl – horse
In a basket / __ lives in a basket
mochyn – pig
Bwyd tun / Mae __ yn bwyta bwyd tun
dafad – sheep
Tin food / __ eats tin food
asyn – donkey
Yn fy marn i
Hoffwn i gael__
In my opinion
I would like to have__
bydji – budgie
Dw i’n hoffi
Hoffwn / Na hoffwn
caneri – canary
I like
Yes / No
parot – parrot
Dw
i
ddim
yn hoffi
mynd am dro – to go for a walk
I don’t like
rhedeg ar ôl – to run after
pysgodyn aur – goldfish
GOFALU AM ANIFEILIAID
Mae’n
gas gyda fi
dringo coed – to climb trees
pysgod – fish
Rhaid__ - you must
I hate
bwyd ffres – fresh food
Rhaid cael – you must have
dŵr glân – clean water
crwban – tortoise
Peidiwch â__ – don’t__
cwmni da – good company
neidr – snake
Cofiwch__ - remember__
BYW – to live
llawer o ffrindiau – lots of friends
pry copyn - spider
basged – basket
digon i wneud – lots to do
cae – field
caets – cage
ANIFEILIAID Y SW
hefyd
YN Y SW
cenel – kennel
Blaidd – wolf
pengwyn - penguin
also
Wyt ti’ wedi bod mewn sw?
cwb - hutch
Camel – camel
teigr - tiger
weithiau
Have you been in a zoo?
garej – garage
Eliffant – eliphant
dolffin - dolphin
sometimes
Ble est ti? Where did you go?
y gegin – the kitchen
Fflamingo – flamingo epa - ape
fel arfer
Pryd est ti? When did you go?
bowlen – bowl
Giraff – giraffe
gorila - gorilla
usually
Gyda phwy ? With who?
sied – shed
Llew – lion
morfil - whale
bob amser
Gest ti amser da ?
stabal – stable
Llewpart – leopard
mwnci - monkey
all the time
Did you have a good time?
tanc – tank
Morlo – seal
sebra - zebra
Do / Naddo – yes / no
y tŷ – the house
Panda – panda
ystlum - bat
BERFAU – verbs
byw – to live
cysgu – sleep
hoffi – to like
casau – to hate
bwyta – to eat
yfed – to drink
cerdded – to walk
rhedeg – to run
dod – to come
mynd – to go
chwarae – to play
neidio – to jump
dringo – to climb
ymladd – to fight
cnoi – to bite
poeri – to spit
BWYTA
bwyd siop – shop food
bwyd tun – tin food
cig – meat
cnau – nuts
ffrwythau – fruit
gwair – hay
hadau – seeds
letys – lettuce
porfa – grass
dŵr - water
llaeth – milk
ci – dog
cath – cat
cwningen – rabbit
bochdew – hamster
mochyn gini – guinea pig
llygoden – mouse
llygoden fawr – rat
ceffyl – horse
mochyn – pig
dafad – sheep
asyn – donkey
1
bydji – budgie
caneri – canary
parot – parrot
pysgodyn aur – goldfish
pysgod – fish
Oes anifail anwes gyda ti?
Do you have a pet?
Pa anifail?
What animal?
2
Oes / Nac oes
Yes / No
Mae __ gyda fi
I have a __
Beth ydy enw’r __?
What is the __’s name?
Beth ydy lliw ___?
What colour is ___?
Twts / Enw’r __ ydy Twts
Twts / The __ is called __
Du / Mae __ yn ddu
Black / __ is black
Faint ydy oed___?
How old is___?
Ble mae __ yn byw?
Where does __ live?
Beth mae __ yn bwyta / yfed?
What does __ eat / drink?
Saith / Mae __ yn saith
Seven / __is seven
Mewn basged / Mae__ yn byw mewn basged
In a basket / __ lives in a basket
Bwyd tun / Mae __ yn bwyta bwyd tun
Tin food / __ eats tin food
mynd am dro – to go for a walk
heddiw – today
ddoe – yesterday
yfory - tomorrow
crwban – tortoise
neidr – snake
pry copyn - spider
7
YN Y SW
Wyt ti’ wedi bod mewn sw?
Have you been in a zoo?
Ble est ti? Where did you go?
Pryd est ti? When did you go?
Gyda phwy ? With who?
Sut est ti? How did you go?
6
GOFALU AM ANIFEILIAID
Rhaid__ - you must
Rhaid cael – you must have
Peidiwch â__ – don’t__
Cofiwch__ - remember__
ANIFEILIAID Y SW
teigr - tiger
Eliffant – eliphant
Giraff – giraffe
Llew – lion
sebra - zebra
Panda – panda
dolffin - dolphin
gorila - gorilla
mwnci - monkey
hefyd
also
weithiau
sometimes
fel arfer
usually
bob amser
all the time
Dw i’n hoffi
I like
Dw i ddim yn hoffi
I don’t like
BYW – to live
basged – basket
cae – field
caets – cage
4
cenel – kennel
cwb - hutch
garej – garage
y gegin – the kitchen
bowlen – bowl
sied – shed
stabal – stable
tanc – tank
y tŷ – the house
BERFAU – verbs
byw – to live
cysgu – sleep
hoffi – to like
casau – to hate
bwyta – to eat
yfed – to drink
cerdded – to walk
rhedeg – to run
dod – to come
mynd – to go
chwarae – to play
neidio – to jump
dringo – to climb
ymladd – to fight
cnoi – to bite
poeri – to spit
3
BWYTA
bwyd siop – shop food
bwyd tun – tin food
ceirch – oats
cig – meat
cnau – nuts
dail – leaves
ffrwythau – fruit
gwair – hay
5
hadau – seeds
letys – lettuce
llysiau – vegetables
porfa – grass
dŵr - water
llaeth – milk
ci – dog
cath – cat
cwningen – rabbit
bochdew – hamster
mochyn gini – guinea pig
llygoden – mouse
llygoden fawr – rat
ceffyl – horse
mochyn – pig
dafad – sheep
asyn – donkey
1
bydji – budgie
caneri – canary
parot – parrot
pysgodyn aur – goldfish
pysgod – fish
Oes anifail anwes gyda ti?
Do you have a pet?
Pa anifail?
What animal?
2
Oes / Nac oes
Yes / No
Mae __ gyda fi
I have a __
Beth ydy enw’r __?
What is the __’s name?
Beth ydy lliw ___?
What colour is ___?
Twts / Enw’r __ ydy Twts
Twts / The __ is called __
Du / Mae __ yn ddu
Black / __ is black
Faint ydy oed___?
How old is___?
Ble mae __ yn byw?
Where does __ live?
Beth mae __ yn bwyta / yfed?
What does __ eat / drink?
Saith / Mae __ yn saith
Seven / __is seven
Mewn basged / Mae__ yn byw mewn basged
In a basket / __ lives in a basket
Bwyd tun / Mae __ yn bwyta bwyd tun
Tin food / __ eats tin food
mynd am dro – to go for a walk
heddiw – today
ddoe – yesterday
yfory - tomorrow
crwban – tortoise
neidr – snake
pry copyn - spider
7
YN Y SW
Wyt ti’ wedi bod mewn sw?
Have you been in a zoo?
Ble est ti? Where did you go?
Pryd est ti? When did you go?
Gyda phwy ? With who?
Sut est ti? How did you go?
6
GOFALU AM ANIFEILIAID
Rhaid__ - you must
Rhaid cael – you must have
Peidiwch â__ – don’t__
Cofiwch__ - remember__
ANIFEILIAID Y SW
teigr - tiger
Eliffant – eliphant
Giraff – giraffe
Llew – lion
sebra - zebra
Panda – panda
dolffin - dolphin
gorila - gorilla
mwnci - monkey
hefyd
also
weithiau
sometimes
fel arfer
usually
bob amser
all the time
Dw i’n hoffi
I like
Dw i ddim yn hoffi
I don’t like
BYW – to live
basged – basket
cae – field
caets – cage
4
cenel – kennel
cwb - hutch
garej – garage
y gegin – the kitchen
bowlen – bowl
sied – shed
stabal – stable
tanc – tank
y tŷ – the house
BERFAU – verbs
byw – to live
cysgu – sleep
hoffi – to like
casau – to hate
bwyta – to eat
yfed – to drink
cerdded – to walk
rhedeg – to run
dod – to come
mynd – to go
chwarae – to play
neidio – to jump
dringo – to climb
ymladd – to fight
cnoi – to bite
poeri – to spit
3
BWYTA
bwyd siop – shop food
bwyd tun – tin food
ceirch – oats
cig – meat
cnau – nuts
dail – leaves
ffrwythau – fruit
gwair – hay
5
hadau – seeds
letys – lettuce
llysiau – vegetables
porfa – grass
dŵr - water
llaeth – milk

similar documents