การใช้งาน phpMyAdmin - dusithost.dusit.ac.th

Report
การใช้ งาน phpMyAdmin
เพือ่ จัดการฐานข้ อมูล MySQL
ระบบฐานข้ อมูล MySQL
เป็ นโปรแกรมฐานข้อมูลที่รองรับระบบฐานข้อมูล
ภาษา SQL ซึ่งเป็ นภาษาที่ใช้สร้างฐานข้อมูลที่
เข้าใจง่าย ซึ่งเหมาะสาหรับองค์กร หรื อบุคคล
ทัว่ ไป ที่มีความต้องการใช้ฐานข้อมูลขนาดเล็กและ
ปานกลาง อีกทั้งเป็ น freeware และรองรับ
ระบบปฏิบตั ิการ Windows และ Linux
phpMyAdmin เป็ น application ที่
พัฒนาให้ ใช้ งาน MySQL ได้ ง่ายขึน้
ไม่ ต้องพิมพ์คาสั่ งทีละบรรทัด แต่ ใช้ ผ่าน
user interface ซึ่งเป็ น graphic
วิธีใช้ งาน phpMyAdmin
เปิ ด Web Browser ขึน้ มา
พิมพ์ http://localhost หรือ
http://127.0.0.1
Username: root
Password: 12345
การสร้ างฐานข้ อมูล
เช่ น
ฐานข้ อมูล “register”
เลือกภาษา เป็ น tis620_th_ci
เพือ่ ให้ กรอกข้ อมูลทีเ่ ป็ นภาษาไทยได้
ฐานข้ อมูล เช่ น ฐานข้ อมูลชื่อ “register”
วิธีการสร้ างตาราง
“userinfo”
ข้ อมูลผู้ใช้
จานวน 7 field
ชนิดของข้ อมูล
?
กาหนด primary key
การแทรก field ในตาราง
การเพิม่ ข้ อมูลในตาราง
ให้ เลือกตาราง แล้ วคลิกที่ Tab
“แทรก”
พิมพ์
ข้ อมูล
ภาษา SQL
เปิ ดดูข้อมูลทีเ่ พิม่ เข้ าไปในตาราง
แก้ ไขข้ อมูลในตาราง
คลิกทีร่ ู ป
หน้ า record ทีต่ ้ องการแก้ ไข
การลบข้ อมูลในตาราง
(แทรกข้ อมูลในตารางอีก 1 record ก่อน ค่ อยลบ)
คลิกทีร่ ู ป
หน้ า record ทีต่ ้ องการลบ
การลบตาราง
คลิกเลือกฐานข้ อมูล register
คลิกป่ ุม ทีต่ ารางทีต่ ้ องการลบ
การลบฐานข้ อมูล
คลิกแท็บ
Assignment
ฝึ กสร้ างฐานข้ อมูลใหม่
สร้ างตารางเหมือนเดิม
แต่ ให้ กรอกข้ อมูลอย่ างน้ อย 10 record

similar documents