อ่านต่อ - กรมสรรพสามิต

Report
การจัดการความรูข้ องหน่วยงาน
สานักงานสรรพสามิตพื้นทีน่ ราธิวาส
บารากู่ [BARAKU]
โดย นายอภิชาติ วิโรจน์พนั ธุ ์
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ลักษณะทัว่ ไป
มอระกู่ หรือบารากู่ เป็ นอุปกรณ์การสูบอย่างหนึ่ง ลักษณะคล ้ายตะเกียงหลากสี
ต่อกับสายท่อสาหรับสูบ ยาสูบทีน่ ามาใช้กบั อุปกรณ์ทใ่ี ช้เสพ เรียกว่าฮุกคา (Hookah)
เป็ นการนาเอายาสูบมาบดผสมกับเนื้อผลไม้ทีน่ ามาทาให้แห้ง ส่วนอุปกรณ์ในการสูบ
ในประเทศไทยเรียก เตาบารากู่
ทีม่ า
บารากู่ เป็ นวัฒนธรรมในแถบตะวันออกกลางและตุรกี พบได้ในร้านอาหาร
และภัตตาคารทัวไป
่ สูบหลังอาหารแทนบุหรี่ ในเอเชียเริ่มนิยมในวัยรุ่นประเทศ
ปากีสถานและอัฟกานิสถาน และในอินเดีย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ ก็นิยมเพิม่ ขึ้น
อย่างรวดเร็ว ในประเทศไทยบารากู่พบแพร่หลายในสถานทีเ่ ทีย่ วทัวไป
่
อันตรายของบารากู่
ถ้าสูบบารากู่นาน 45 นาที จะได้รบั สารทาร์เป็ น 36 เท่า คาร์บอนมอนนอกไซด์ 15 เท่า และนิโคติน 70 เท่า เมือ่ เทียบกับการใช้บหุ รี่ 9 มวน
เมือ่ สูบติดต่อกันประมาณหนึ่งเดือน ผูส้ ูบจะเริ่มติด มีอาการ
กระสับกระส่ายคิดอะไรไม่ออก
มักมีความเข้าใจว่าการสูบบารากู่มพี ษิ น้อยกว่าการสูบบุหรี่ เป็ นยา
ชูกาลัง และไม่ใช่ยาเสพย์ตดิ ซึง่ เป็ นความเข้าใจทีผ่ ดิ
ความผิดและโทษตามกฎหมายของบารากู่
บารากู่ เป็ นผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภททีย่ งั ไม่ได้แจ้งส่วนประกอบต่อกระทรวงสาธารณสุข
จึงเป็ นสินค้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ไม่สามารถ
จาหน่ายได้ หากผูใ้ ดมีไว้ในครอบครองหรือจาหน่ายมีโทษปรับครัง้ ละ 100,000 บาท
ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาสูบ ของกรมสรรพสามิต การนาเข้าบารากู่ตอ้ งขออนุญาตก่อน
หากไม่ได้รบั อนุญาตจะถือว่าเป็ นสินค้าผิดกฎหมาย การขายหรือมีไว้ขายโทษปรับ 15 เท่า
ของแสตมป์ แต่ไม่นอ้ ยกว่า 100 บาท หากมีไว้ครอบครองเกินกว่า 500 กรัม โทษปรับ
10 เท่าของค่าแสตมป์ แต่ไม่นอ้ ยกว่า 100 บาท
การสูบในทีห่ า้ มสูบก่อให้เกิดควันบุหรี่มอื สอง โทษตามพ.ร.บ.คุม้ ครองสุขภาพของ
ผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2539 โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ราคาญแก่ผูอ้ น่ื โทษตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 โทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
จบการนาเสนอ

similar documents