de presentatie

Report
Toegankelijkheid Gemeenschappelijk Wonen
Martijn Felder
Pieter van de Werdt
Welkom
Presentatie Landelijke Vereniging Centraal Wonen
Eindhoven, 10 november 2012
Programma
 Doelstelling van het onderzoek
 Toegankelijkheidsproblemen
 Vormen van gemeenschappelijk wonen
 Beheer en eigendomsconstructies
 Gevolgen voor toegankelijkheid en betrokkenheid
 Vragen en discussie
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek
Aanleiding
Centraal Wonen Wageningen wil voor alle inkomensgroepen toegankelijk blijven.
Toegankelijkheid staat echter onder druk door:
1. Europese wet- en regelgeving
2. Beleid woningcorporatie
3. Beleid CWW
Samenstelling gemeenschap
Inrichting
Ruimteverdeling
Beschikbaarheid
Groepsbelang
Privé belang
Samenwerking
Doorstroming
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Toe-eigening
Doelgroep
Betrokkenheid
Resultaten van het onderzoek
Het onderzoek
Probleemstelling Bewonersvereniging
 Hoe kan Centraal Wonen Wageningen zo goed mogelijk toegankelijk blijven voor alle
inkomens (doel) groepen?
Onderzoeksdoel Wetenschapswinkel Wageningen
 Toegankelijkheidsproblemen binnen het Centraal Wonen in kaart brengen en bekijken
welke beheer- en eigendom constructies goed passen bij Centraal Wonen.
Onderzoekers
 Martijn Felder
 Pieter van de Werdt
Probleemperceptor
Vastgoedmanagement
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek
Wat hebben we gedaan
Literatuurstudie
Observatie
Interviews met bewoners
Interviews met woonconsulenten, experts en woningcorporaties
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek
Uitwerking
Onderzoek Gemeenschappelijk wonen
Toegankelijkheidsproblemen ervaren door
geïnterviewde bewoners
(Deel 1)
Eigendom en beheerconstructies voor
Gemeenschappelijk Wonen
(Deel 2)
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek
Centraal Wonen Wageningen
Wie Wat Waar
Een heterogene groep bewoners die zich inzetten voor:
Het realiseren van woongemeenschappen, waarin
huishoudens in een grote verscheidenheid, met behoud
van zelfstandigheid, meer mogelijkheden voor contact
en onderlinge hulp hebben en gemeenschappelijke
voorzieningen zelf beheren’
in “het Punt” en “het Binnenveld” te Wageningen
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek
Bewoners over toegankelijkheid in CW Wageningen
Voor wie moet (wil) CW toegankelijk zijn?
 Moeten (potentiele) bewoners de doelstelling onderbouwen
 Het interne toewijzingsbeleid en de passendheidscriteria
Hoe kan CW de toegankelijkheid voor haar doelgroep bevorderen?
 Effect van de inkomensgrens
 Effect van huurmutaties
 Effect van CWW beleid
 Doorstroming (wat voor rol speelt....)
Rol verhuurder
 Wat kan de woningcorporatie nog bieden
 Is hier ruimte om hierin zelf een grotere rol te spelen
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek
Er moet discussie worden gevoerd
 Wet- en regelgeving belemmeren de toegankelijkheid
Bewoners geven echter ook een aantal andere factoren aan die gekoppeld worden aan
toegankelijkheid
 Een alternatieve beheer- en eigendomsconstructie moet daarom meer doen dan alleen de
toegankelijkheid vergroten voor mensen die meer verdienen dan de inkomensgrens
Het is daarom belangrijk dat bewoners in discussie gaan over:
 De gemeenschappelijke doelstelling(en) en doelgroep(en)
 Waar toegankelijkheid daarbij binnen CWW kan/moet worden bevorderd
 En daarnaast welke beheer- en eigendomsconstructies hier op aansluiten
Onderzoek naar verschillende beheer/ eigendoms-constructies die inspelen
op deze meervoudige probleempercepties.
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek
Beheer- en eigendomsconstructies
resultaten deel 2
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek
Onderzoek naar beheer- en eigendomsconstructies
• Welke vormen van gemeenschappelijk wonen komen er voor?
• Welke beheer en eigendomsconstructies zijn mogelijk en relevant voor
gemeenschappelijk wonen?
• Wat zijn de gevolgen voor de toegankelijkheid en betrokkenheid van
deze constructies?
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek
Identificeren Typen Gemeenschappelijk Wonen
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek
Eigendom en beheer constructies
• Eigendom en gebruik gescheiden?
• Mogelijkheden koop en huur
• Koopvarianten, erfpacht
• Verenigingen en stichtingen
• Gemengd eigendom
• Schematische weergave afstemming typen en constructies
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek
Afstemming woontypen en constructies
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek
Toegankelijkheid en betrokkenheid
• Toegankelijkheid
 Wet- en regelgeving
 Economische toegankelijkheid
• Betrokkenheid
 Fysieke betrokkenheid
 Sociale betrokkenheid
• Schematische weergave toegankelijkheid
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek
Toegankelijkheid verschillende huishoudens
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek
Dus......
 Wat is onze specifieke situatie?
 Welke mate(n?) van gemeenschappelijkheid zijn er in onze
woongemeenschap
 Hoe zit het met de gemiddelde woonduur
 Voor welke doelgroep(en) moeten we toegankelijk zijn
Hoe kunnen we de toegankelijkheid door middel van beheer- en
eigendomsconstructies uitbreiden?
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek
Beheer- en eigendomsconstructies
 Verkoop?
 Koopconstructies (kopen met korting)?
 Te woon?
 Sociale huur én commerciële huur?
De woningcorporatie kan een waardevolle partner zijn. Zij kunnen in het
realiseren van alle bovenstaande mogelijkheden een rol spelen. Daardoor
maken zij (theoretisch) optimale toegankelijkheid mogelijk.
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek
Resumé
 Evalueren CWW en verkennen mogelijkheden
 Doelstelling (en)
 Toegankelijkheidsproblemen
 Vormen van gemeenschappelijk wonen
 Beheer en eigendomsconstructies
 Gevolgen voor toegankelijkheid en betrokkenheid
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek
Om de discussie op gang te brengen
Peter met 2 kinderen verdiend 25.000 euro per jaar. Hij ziet centraal wonen als een
mogelijkheid waar hij full time kan werken en zijn kinderen veel vrijheid hebben. Bij CW kan
hij in een eengezinswoning terecht komen, dat is heel wat beter dan de flatjes op de Nude.
Henk en Ingrid verdienen samen 80.000 euro per jaar. Hun kinderen zijn al het huis uit. Ze zijn
op zoek naar een meer gemeenschappelijke vorm van wonen en hechten waarde aan sociale
contacten, gedeelde zorg en gezamenlijk beheer. Wel willen ze graag ruim blijven wonen.
Ingrid wil potten blijven bakken en Henk heeft een verzameling flipperkasten en soms komen
de kleinkinderen nog wel eens logeren.
Welk huishouden sluit het beste aan bij de doelstelling van CW?
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek
Discussie
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek
Discussiepunten
 Wat zijn de doelstelling(en) van CW (heterogeen, actief, eerlijke
ruimteverdeling)
 Voor welke doelgroep(en) moet CW daarom op wat voor manier
toegankelijk zijn?
 Bevorderen doorstroming (huurmutaties, inkomensgrens, X+1)?
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek
Discussiepunten
 Koopconstructies?
 Sociale en commerciële huur?
 Te woon?
 Koop en huur onder één dak?
 Sleutelrol van de woningcorporatie?
TOEGANKELIJKHEID GEMEENSCHAPPELIJK WONEN.
Resultaten van het onderzoek

similar documents