روش تجزیه و تحلیل درونی

Report
‫بنامش ‪،‬بیادش‪،‬درپناهش‬
‫تجزیه و تحلیل درونی‬
‫(تجزیه و تحلیل نسبت ها)‬
‫برای تجزیه و تحلیل چهار روش وجود دارد‪:‬‬
‫‪ .1‬روش تجزیه و تحلیل درونی)‪ :(Internal Analysis‬مقایسه اقالم‬
‫مندرج در یک صورتحساب با یکدیگر است‪.‬‬
‫‪ .2‬روش تجزیه و تحلیل مقایسه ای )‪:(Comparative Analysis‬‬
‫مقایسه اقالم مندرج در صورتحسابهای چند دوره با یکدیگر است‪.‬‬
‫‪ .3‬روش تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش ‪(Working Capital‬‬
‫)‪ :Analysis‬شناسایی عوامل موثر در تغییرات وضعیت مالی و‬
‫کاهش و افزایش پول مورد نیاز موسسه است‪.‬‬
‫‪ .4‬روش تجزیه و تحلیل خطر)‪ :(Risk Analysis‬سنجش خطراتی که‬
‫سرمایه گذاری موسسه با آن مواجه است‪ ،‬می باشد‪.‬‬
‫روش تجزیه و تحلیل درونی‬
‫نسبت های مالی‬
‫• جهت ارزيابي توان نقدينگي شركت است كه پشتوانه‬
‫بازپرداخت بدهيهاي جاري شركت است‪.‬‬
‫• ميزان استفاده از بدهي را شركت نشان ميدهد كه‬
‫شاخص ريسك مالي شركت است ‪.‬‬
‫• نشانگر كارايي شركت در استفاده از منابع و دارايي ها‬
‫است ‪.‬‬
‫• ارزيابي سودآوري شركت است ‪.‬‬
‫• در برگیرنده نسبت هایی است که مبتنی بر ارزش بازار‬
‫سهام می باشند‪.‬‬
‫نسبت هاي نقدينگي‬
‫نسبت هاي اهرمي‬
‫نسبت هاي فعاليت (كارايي)‬
‫نسبت هاي سودآوري‬
‫نسبت هاي ارزش بازار‬
‫نسبت های نقدینگی‬
‫• نسبت جاري ‪ :‬از تقسیم داراییهای جاری بر بدهیهای‬
‫جاری بدست می آید‪.‬‬
‫(رقم باالتر وضعيت نقدينگي بهتر است وطلبکاران با اطمینان‬
‫خاطر بیشتر وام یا خدمات یا کاال در اختیار شرکت قرار‬
‫خواهند داد‪ ،‬كال كمتر از ‪ 2‬مطلوب نمي باشد)‬
‫‪ =2.639119485122656‬سال ‪89‬‬
‫‪ =1.929430650238706‬سال ‪90‬‬
‫نسبت های نقدینگی‬
‫• نسبت آني ‪ :‬از تقسیم داراییهای جاری منهای موجودیها ‪،‬‬
‫بر بدهی های جاری بدست می آید‪.‬‬
‫(توانایی انجام تعهدات کوتاه مدت‪ ،‬با استفاده از داراییهای با‬
‫نقدینگی بسیار زیاد را اندازه گیری می کند‪ ،‬بهتر است از‬
‫يك كمتر نباشدوبا متوسط صنعت مقایسه می شود برای‬
‫تجزیه و تحلیل)‬
‫‪ = 1.358175543326182‬سال ‪89‬‬
‫‪ = 1.217211833135281‬سال ‪90‬‬
‫نسبت های نقدینگی‬
‫• نسبت وجه نقد‬
‫‪:‬حاصل تقسیم وجه نقد بر بدهی های‬
‫جاری می باشد‪.‬‬
‫(این نسبت برای زمانی می باشد که بخواهیم بررسی کنیم شرکت‬
‫در همین لحظه تا چه حد توانایی پرداخت بدهی های جاری را‬
‫دارا می باشد‪).‬‬
‫‪ = 1.150918757578584‬سال ‪89‬‬
‫‪ = 0.5303437780140513‬سال ‪90‬‬
‫نسبت های نقدینگی‬
‫• نسبت سرمایه در گردش خالص به کل دارایی ها‬
‫‪:‬از تقسیم سرمایه در گردش خالص(دارایی جاری –بدهی‬
‫جاری) برکل دارایی ها بدست می آید‪.‬‬
‫(این نسبت نشانگر میزان نقدینگی کوتاه مدت شرکت را نشان می‬
‫دهد)‬
‫‪ = 0.29948361954860736339209125561684‬سال ‪89‬‬
‫‪ = 0.21110800687561854522897419748936‬سال ‪90‬‬
‫نسبت های نقدینگی‬
‫• دوره استقامت ‪:‬از تقسیم دارایی های جاری بر‬
‫متوسط هزینه های عملیاتی روزانه بدست می آید‪.‬‬
‫(این نسبت نشان میدهد در صورت عدم کسب درآمد‪،‬شرکت‬
‫تا چه مدت می تواند به فعالیت خود ادامه دهد‪).‬‬
‫‪ =582.34387289602013528393896492056‬سال ‪89‬‬
‫‪ =616.9933333333333‬سال ‪90‬‬
‫نسبت هاي اهرمي‬
‫• نسبت بدهي ‪:‬در محاسبه این نسبت کل بدهی اعم از‬
‫جاری و بلند مدت را بر ارزش دفتری کل تقسیم می کنند‪.‬‬
‫(نشان ميدهد در مقابل هر ریال دارایی چه مقدار بوسيله‬
‫بدهي تامين شده است‪) .‬‬
‫‪ =0.231036226162140‬سال ‪89‬‬
‫‪ =0.270677759836‬سال ‪90‬‬
‫نسبت هاي اهرمي‬
‫• نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام ‪ :‬از‬
‫تقسیم بدهی بر حقوق صاحبان سهام بدست می آید‪.‬‬
‫( ميزان باالي اين نسبت نشانگر ريسك باالي شركت است و‬
‫وام دهندگان در آتي يا قرض نخواهند داد ويا بهره باال‬
‫طلب خواهند كرد)‬
‫‪ = 0.30045137888492‬سال ‪89‬‬
‫‪ = 0.37113602867178‬سال ‪90‬‬
‫ضریب مالکانه‪:‬از تقسیم مجموع دارایی ها به مجموع حقوق‬
‫صاحبان سهام بدست می آید‪.‬‬
‫نسبت هاي اهرمي‬
‫• نسبت بدهی بلند مدت ‪ :‬حاصل تقسیم بدهی بلند‬
‫مدت بر حاصل جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی بلند‬
‫مدت می باشد‪.‬‬
‫(این نسبت میزان ظرفیت وامگیری از منابع وام دهندگان را‬
‫بیان می کند هر قدر این نسبت کوچک باشد‪ ،‬امکان اخذ‬
‫وام برای موسه بیشتر خواهد شد‪).‬‬
‫‪ = 0.059129769931‬سال ‪89‬‬
‫‪ = 0.05633707892705‬سال ‪90‬‬
‫نسبت هاي اهرمي‬
‫• نسبت دفعات پوشش هزينه بهره ‪ :‬از تقسیم‬
‫سود قبل از بهره و مالیات )‪ (EBIT‬بر بهره بدست می آید‪.‬‬
‫(نماينگر تعداد دفعاتي است كه سود مي تواند بهره را‬
‫پوشش دهد‪ ،‬نسبت باال نشانگر توان باالي پرداخت بهره و‬
‫پايين بودن ريسك شركت خواهد بود )‬
‫‪ = 10.814016172530997‬سال ‪89‬‬
‫‪ = 8.70226969292‬سال ‪90‬‬
‫نسبت هاي فعاليت (كارايي)‬
‫• نسبت گردش موجودي كاال ‪ :‬این نسبت را از‬
‫تقسیم فروش خالص بر موجودی کاال به میزانی که در‬
‫ترازنامه پایان سال منعکس است‪ ،‬بدست آورده اند‪.‬‬
‫(مرتبه باال نشان دهنده كارايي باال در استفاده از موجودي‬
‫كاال مي باشد – نشانه مديريت كاال مي باشد)‬
‫‪ = 1.87953591107‬سال ‪89‬‬
‫‪ = 2.1767994614‬سال ‪90‬‬
‫نسبت هاي فعاليت (كارايي)‬
‫• دوره سرمايه گذاري موجودي كاال ‪ :‬از تقسیم‬
‫نمودن ‪ 365‬روز بر دفعات گردش کاال‪ ،‬دوره گردش کاال‬
‫حاصل می گردد‪.‬‬
‫(نشانگر دوره متوسط سرمايه گذاري بر روي موجودي كاال‬
‫است)‬
‫‪ = 194‬سال ‪89‬‬
‫‪ = 168‬سال ‪90‬‬
‫نسبت هاي فعاليت (كارايي)‬
‫• نسبت گردش دارايي هاي ثابت‪ :‬حاصل تقسیم‬
‫فروش بر خالص دارایی های ثابت می باشد‪.‬‬
‫(مرتبه باال نشانگر كارايي باال در استفاده از دارايي هاي‬
‫ثابت است)‬
‫‪ = 0.849524415530‬سال ‪89‬‬
‫‪ = 0.62686290376964‬سال ‪90‬‬
‫نسبت هاي فعاليت (كارايي)‬
‫• نسبت دوره وصول مطالبات ‪ :‬فروش خالص‬
‫ساالنه را بر ‪ 365‬روز سال تقسیم کرده‪ .‬سپس جمع‬
‫مطالبات را بر متوسط فروش روزانه تقسیم می نماییم‪.‬‬
‫(معیار اندازه گیری مدت زمان الزم برای جمع آوری وجه نقد‬
‫حاصل از فروش مشتریان است‪).‬‬
‫‪ = 26.853554594175760‬سال ‪89‬‬
‫‪ = 30.09681843853‬سال ‪90‬‬
‫نسبت هاي فعاليت (كارايي)‬
‫• دوره بازپرداخت بستانکاران‪:‬ابتدا گردش حساب‬
‫های پرداختنی را از تقسیم بهای تمام شده کاالی فروش‬
‫رفته بر حساب های پرداختنی بدست آورده‪ ،‬سپس ‪ 365‬را‬
‫بر این عدد تقسیم می نماییم‪.‬‬
‫(دوره پرداخت به بستانکاران برای برنامه ریزی و بودجه بندی‬
‫پرداخت به بستانکاران در هر ماه و میزان وجه نقدی که‬
‫شرکت باید هر ماه برای پرداخت به بستانکاران فراهم‬
‫سازد‪ ،‬به کار می رود‪).‬‬
‫‪ = 14.619453423‬سال ‪89‬‬
‫‪ = 10.513128112‬سال ‪90‬‬
‫نسبت هاي فعاليت (كارايي)‬
‫• نسبت گردش سرمایه درگردش خالص ‪ :‬برای‬
‫تعیین نسبت گردش سرمایه جاری بایستی فروش خالص‬
‫را بر سرمایه در گردش تقسیم کنند تا نسبت گردش‬
‫سرمایه جاری معین گردد‪.‬‬
‫(این نسبت بیان کننده چگونگی استفاده از سرمایه جاری در‬
‫امر خرید و فروش کاال یا در مسیرهای اصلی شرکت است‬
‫و در مقایسه با همین نسبت در سالهای قبل مورد تحلیل‬
‫قرار می گیرد‪) .‬‬
‫‪ = 1.46882528120‬سال ‪89‬‬
‫‪ = 1.6680723161814‬سال ‪90‬‬
‫نسبت هاي سودآوري‬
‫• نسبت حاشيه خالص سود‬
‫‪:‬حاصل تقسیم سود‬
‫خالص بر فروش می باشد‪.‬‬
‫(نشان دهنده عملكرد شركت در زمينه هاي قيمت گذاري‬
‫محصول و كنترل هزينه هاي توليدي و غير توليدي است باال‬
‫بودن آن نشانه سودآوري باال است )‬
‫‪ = 0.32893394459869‬سال ‪89‬‬
‫‪ = 0.249979829491‬سال ‪90‬‬
‫نسبت هاي سودآوري‬
‫درصد بازده دارایی ها ‪ :‬برای تعیین درصد بازده‬
‫داراییها‪ ،‬سود ویژه را بر جمع داراییها به صورت خالص‬
‫تقسیم نموده و در عدد ‪ 100‬ضرب می کنند‪.‬‬
‫(این درصد برای سنجش بازدهی داراییها و یا در واقع برای‬
‫بکارگیری داراییها جهت کسب و کار مورد استفاده قرار می‬
‫گیرد و در واقع شاخص نهایی برای سنجیدن استفاده بهینه‬
‫از داراییها می باشد‪.‬‬
‫‪ = 0.1446944606‬سال ‪89‬‬
‫‪ = 0.088028752‬سال ‪90‬‬
‫نسبت هاي سودآوري‬
‫• درصد بازده حقوق صاحبان سهام ‪:‬از تقسیم سود‬
‫خالص بر مجموع حقوق صاحبان سهام بدست می آید‪.‬‬
‫(مهمترين نسبت مورد توجه سهامداران است كه به ازاي هر يك‬
‫ریال چقدر بازده دريافت مي كند)‬
‫‪ = 0.1881681109‬سال ‪89‬‬
‫‪ = 0.12069939423‬سال ‪90‬‬
‫نسبت هاي ارزش بازار‬
‫• نسبت سود هر سهم ‪:‬از تقسیم سود خالص بر تعداد‬
‫سهام منتشره بدست می آید‪.‬‬
‫• (نشان دهنده سود کسب شده به ازای هر سهم در يك‬
‫دوره است )‬
‫‪ = 314‬سال ‪89‬‬
‫‪ = 200‬سال ‪90‬‬
‫نسبت هاي ارزش بازار‬
‫• نسبت پرداخت سود نقدي‬
‫‪ :‬از تقسیم سود تقسیمی‬
‫بر سود خالص بدست می آید‪.‬‬
‫• (نشان دهنده درصدي ازسود سال است كه بطور نقدي‬
‫بين سهامدارن عادي تقسيم مي شود)‬
‫‪ = 0.42401162105‬سال ‪89‬‬
‫‪ = 0.6100053792361‬سال ‪90‬‬
‫نسبت هاي ارزش بازار‬
‫• نسبت قیمت به درآمد هر سهم ‪ :‬از تقسیم قیمت‬
‫بازار هر سهم بر درآمد هر سهم بدست می آید‪.‬‬
‫(نشان دهنده بهایی است که سرمایه گذاران حاضرند به ازای‬
‫یک دالر سود جاری شرکت پرداخت نمایند‪).‬‬
‫= سال ‪89‬‬
‫‪ =6‬سال ‪90‬‬
‫نسبت هاي ارزش بازار‬
‫•‬
‫نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم‪:‬‬
‫از تقسیم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم‬
‫بدست می آید‪.‬‬
‫=‪ =w/2506.72‬سال ‪89‬‬
‫= سال ‪90‬‬
• http://modiriat0mali0kar.blogfa.com

similar documents