3. بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی

Report
‫استاد ارجمند سرکار خانم دکتر حق شناس‬
‫حمیدرضا روحی مقدم‬
‫دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی‬
‫‪911045572‬‬
‫کلیه عملیاتی که بانک با پول خارجی یا ارز انجام می شود که عبارتند از‪:‬‬
‫‪ .1‬خرید و فروش ارز‬
‫‪ .2‬افتتاح انواع حسابهای ارزی‬
‫‪ .3‬نقل و انتقاالت ارزی‬
‫‪ .4‬عملیات مربوط به معامالت ارزی‬
‫‪ .5‬عملیات مربوط به اعتبارات اسنادی‬
‫‪ .6‬عملیات مربوط به بروات اسنادی و وصولیها‬
‫‪ .7‬عملیات مربوط به ضمانتنامه های ارزی‬
‫‪ .8‬عملیات مربوط به تسهیالت ارزی‪ ،‬فاینانس و ریفاینانس و‬
‫ارزی‬
‫صندوق ذخیره‬
‫‪ .1‬روشهای سنتی‬
‫‪ .1-1‬روش حساب باز‪ :‬ارسال کا ال توسط فروشنده ابر مبنای اعتماد کامل او‬
‫یدار پس ااز دریافت کال (ریسک با ال برای صاد ار‬
‫پرداخت وجه کا ال توسط خر ا‬
‫کننده)‬
‫‪ .1-2‬روش پیش پرداخت کامل‪ :‬ارسال وجه کا ال ااز طریق حواله توسط خریدا ار‬
‫برای فروشنده ‪ .‬ارسال کا ال توسط فروشنده پس ااز دریافت وجه (ریسک با ال‬
‫برای وارد کننده)‬
‫‪ .2‬روشهای مدرن‬
‫‪ .2-1‬اعتبارات اسنادی‬
‫‪ .2-2‬وصولی ها‬
‫با توجه به اهمیت زیاد قراردادهای بین املللی‪ ،‬اتاق بازرگانی بین‬
‫املللی (‪ )ICC‬با هدف کمک به خریدار و فروشنده‪ ،‬ترمهای‬
‫تجارت بین املللی (‪ )INCOTERMS‬را برای تعیین میزان‬
‫وظایف‪ ،‬تعهدات و مسئولیتهای خریدار و فروشنده ارائه نمود‪ .‬این‬
‫اصطالحات با ریسک ناش ی از صدمه دیدن یا از بین رفتن کاال سرو‬
‫کار داشته و کاری به انتقال مالکیت کاال از فروشنده به خریدار‬
‫ندارد‪.‬‬
‫گروه ‪E‬‬
‫گروه ‪F‬‬
‫گروه ‪C‬‬
‫گروه ‪D‬‬
‫‪EXW‬‬
‫تحویل کاال در محل کار فروشنده‬
‫‪FCA‬‬
‫تحویل کاال به حمل کننده در مبدأ حمل‬
‫‪FAS‬‬
‫تحویل کاال در کنار کشتی در مبدأ حمل‬
‫‪FOB‬‬
‫تحویل کاال روی عرشه کشتی در مبدأ حمل‬
‫‪CFR‬‬
‫هزینه و کرایه حمل کاال تا مقصد بعهده فروشنده‬
‫‪CIF‬‬
‫هزینه‪ ،‬حق بیمه و کرایه حمل کاال تا مقصد بعهده فروشنده‬
‫‪CPT‬‬
‫هزینه و کرایه حمل کاال پرداخت شده تا مقصد بعهده فروشنده‬
‫‪CIP‬‬
‫هزینه‪ ،‬حق بیمه و کرایه حمل کاال پرداخت شده تا مقصد بعهده فروشنده‬
‫‪DAF‬‬
‫تحویل کاال در مرز‬
‫‪DES‬‬
‫تحویل کاال روی عرشه کشتی در بندر مقصد‬
‫‪DEQ‬‬
‫تحویل کاال روی بارانداز اسکله در بندر مقصد‬
‫‪DDU‬‬
‫تحویل کاال در مقصد عوارض پرداخت نشده‬
‫‪DDP‬‬
‫تحویل کاال در مقصد عوارض پرداخت شده‬
‫اعتبار اسنادی التزام مشروط صادر کننده اعتبار (بانک گشاینده)‬
‫است و به صورت اعتبار به تقاضای مشتری بانک گشایش می شود و‬
‫بانک را مکلف می سازد به شرط رعایت شرایط مقرر در اعتبار اسنادی‬
‫از جانب ذینفع‪ ،‬وجه مذکور در اعتبار اسنادی را با در نظر گرفتن‬
‫شرایط ذیل به ذینفع یا به حواله کرد وی پرداخت نماید‪:‬‬
‫‪ .1‬پرداخت به شخص ثالث (ذینفع اعتبار) یا حواله کرد وی یا قبول و‬
‫پرداخت برات صادره ذینفع‬
‫‪ .2‬صدور مجوز برای بانک دیگر به منظور پرداخت وجه اعتبار یا قبول‬
‫برات ذینفع‬
‫‪ .3‬صدور مجوز برای بانک دیگر به منظور معامله اسناد‬
‫‪ .1‬مذاکره با فروشنده‪/‬فروشندگان و دریافت پیش فاکتور‬
‫‪ .2‬انجام عملیات ثبت سفارش کاال نزد وزارت بازرگانی‬
‫‪ .3‬عقد قرارداد و دریافت بیمه نامه حمل‬
‫‪ .4‬مراجعه به بانک و اخذ مدارک و ارائه تعهد نامه‪ ،‬تضمین‪ ،‬وثایق و پیش پرداخت و ‪...‬‬
‫‪ .5‬گشایش اعتبار توسط بانک خریدار و ابالغ آن به فروشنده توسط بانک کارگزار ابالغ‬
‫کننده‬
‫‪ .6‬تهیه‪/‬ساخت و ارسال کاال توسط فروشنده بر اساس شرایط اعتبار اسنادی‬
‫‪ .7‬ارائه اسناد حمل توسط فروشنده به بانک کارگزار و دریافت وجه یا اخذ تأییدیه سررسید بر‬
‫اساس شرایط اعتبار و در صورت تطبیق اسناد حمل با شرایط اعتبار‬
‫‪ .8‬ارسال اسناد توسط بانک معامله کننده به بانک گشایش کننده‬
‫‪ .9‬بررس ی و کنترل اسناد توسط بانک خریدار‬
‫‪ .10‬دریافت باقیمانده وجه اعتبار‪/‬وثایق و تضمینات در صورت مدتدار بودن اعتبار و ظهر‬
‫نویس ی و تحویل اسناد به خریدار‬
‫‪ .11‬ترخیص کاال از گمرک و ارائه برگه ترخیص کاال به بانک جهت رفع تعهد‬
‫چرخه اعتبار اسنادی‬
‫) فاکتور تجاری‬1(
(Commercial
Invoice)
‫) فهرست عدل‬6(
‫بندی‬
(Packing List)
‫) گواهي مبداء‬2(
(Certificate of
Origin)
‫اسناد حمل‬
‫) بیمه نامه‬5(
(Insurance)
‫) گواهی بازرس ی‬4(
(Inspection
Certificate)
‫) بارنامه‬3(
(Bill of
Lading)
‫اعتبار را می نماید‪.‬‬
‫ا‬
‫‪ .1‬خریدار یا متقاض ی (‪ :)Applicant‬درخواست صدو ار گشایش‬
‫ی گشایش می گردد‪.‬‬
‫اعتبار به نفع و ا‬
‫ا‬
‫‪ .2‬فروشنده یا ذینفع( ‪:)Beneficiary‬‬
‫‪ .3‬بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی (‪ :)Issuing Bank‬ابر اساس درخواست متقاض ی اقدام به‬
‫اعتبار اسنادی به نفع ذینفع می نماید‪.‬‬
‫ا‬
‫گشایش‬
‫‪ .4‬بانک تعیین شده (‪ :)Nominated Bank‬ااز طرف بانک گشاینده جهت ابالغ‪ ،‬دریافت اسناد‪،‬‬
‫انتقال‪ ،‬تأیید‪ ،‬پرداخت‪ ،‬معامله او قبولا برات انتخاب می گردد‪.‬‬
‫اعتبار اسنادی به ذینفع مورد استفاده‬
‫ا‬
‫‪ .5‬بانک ابالغ کننده (‪ :)Advising Bank‬فقط برای ابالغ‬
‫قر اار می گیرد‪.‬‬
‫اعتبار به ذینفع‪ ،‬نسبت به معامله‬
‫ا‬
‫‪ .6‬بانک معامله کننده (‪ :)Negotiating Bank‬عالوه ابر ابالغ‬
‫اسناد هم اقدام مینماید‪.‬‬
‫‪ .7‬بانک تأیید کننده (‪ :)Confirming Bank‬بنا به درخواست بانک گشاینده‪ ،‬نسبت به تأیید‬
‫در قبال ذینفع‬
‫اعتبار اسنادی اقدام نموده او تعهد خود را به تعهد بانک گشاینده جهت ایفای تعهد ا‬
‫ا‬
‫اعتبار اسنادی را ننموده‪ ،‬اما ذینفع به‬
‫ا‬
‫اضافه مینماید‪ .‬چنانچه بانک گشایش کننده درخواست تأیید‬
‫هزینه خود درخواست تأیید نموده او اجابت گردد‪ ،‬این نوع تأیید‪ ،‬تأیید مسکوت ( ‪Silent‬‬
‫‪ )Confirmation‬نامیده میشود‪.‬‬
‫اعتبار اسنادی‬
‫ا‬
‫‪ .8‬بانک پوشش دهنده (‪ :)Reimbursing Bank‬بنا به دستورا بانک گشاینده‬
‫اعتبار اسنادی به بانک مطالبه کننده (پرداخت وجه پس ااز دریافت تقاضای بانک‬
‫ا‬
‫نسبت به پوشش‬
‫معامله کننده) اقدام مینماید‪.‬‬
‫اعتبارت اسنادي نقدي (ديداري) ‪Sight‬‬
‫‪LC‬‬
‫اعتبارت اسنادي مدتدار (يوزانس)‬
‫‪Usance LC‬‬
‫اعتبار اسنادي گشايش شده به صورت‬
‫ا‬
‫در‬
‫ا‬
‫اعتبار‬
‫ا‬
‫ديداريا (نقدي) هنگامي كه ذينفع‬
‫اسنادي نسبت به ارسال كا ال اقدام او سپس‬
‫اسناد حمل بدونا مغايرت مطابق با شرايط د ار‬
‫اعتبار اسنادي را به بانك ذيربط (بانك‬
‫ا‬
‫متن‬
‫معامله کننده اعتبار) ارائه ميدهد‪ ،‬بانك مزبورا‬
‫در مهلت‬
‫موظف است پس ااز رسيدگي اسناد ا‬
‫مقررا (‪ 5‬رو از کاریا ابر اساس ‪،)UCP 600‬‬
‫اعتبار اسنادي مطابق‬
‫ا‬
‫نسبت به پرداخت وجه‬
‫اعتبار اسنادي قيد شده عمل‬
‫ا‬
‫در متن‬
‫آنچه ا‬
‫نمايد‪.‬‬
‫در اعتبارات اسنادي گشايش شده به‬
‫ا‬
‫بار‬
‫صورت يوزانس‪ ،‬هنگامي كه ذينفع اعت ا‬
‫اسنادي نسبت به ارسال كا ال اقدام او‬
‫اسناد بدونا مغايرت را به بانك ذيربط‬
‫ارائه مي دهد‪ ،‬ااز تاريخ ارائه اسناد‪/‬بارنامه‬
‫او پس ااز خاتمه دورة يوزانس مبلغ اعتب اار‬
‫را ااز بانك مربوطه اخذ خواهد نمود‪.‬‬
‫بانکها عمدتاا وجه این اسناد را تنزیل‬
‫نموده او وجه آنرا قبل ااز سررسید به‬
‫فروشنده پرداخت مینمایند‪.‬‬
‫نرخ تعرفه‬
‫عنوان تعرفه‬
‫مبلغ کارمزد‬
‫گشایش اعتبار اسنادی‬
‫‪ 1‬در هزار برای سه ماه اول‬
‫‪ 1000‬دالر‬
‫بررس ی‪ ،‬کنترل‪ ،‬ظهرنویس ی و واریز اسناد‬
‫نیم در هزار‬
‫‪ 500‬دالر‬
‫کارمزد فروش ارز بازرگانی‬
‫‪ 5‬در ده هزار‬
‫‪ 500‬دالر‬
‫هزینه پذیرش تعهد پرداخت (در مورد اعتبارات مدتدار و حداقل ‪ %2‬نسبت به اصل و فرع پس‬
‫از کسر پیش پرداخت (بافرض ‪)%10‬‬
‫ریفاینانس با فرض یکساله)‬
‫کارمزد حاصل از پذیرش ضمانتنامه وارداتی (‪ %20‬اعتبار)‬
‫‪ 5/1‬درصد در سال‬
‫‪ 2000‬دالر‬
‫‪ 3000‬دالر‬
‫جمع مبلغ كارمزد دريافتي‪ 7.000 :‬دالر معادل تقريبي ‪210/000/000‬ريال‬
‫سایر منابع درآمد‪:‬‬
‫‪ .1‬پیش دریافت‪ :‬حداقل به میزان ‪ %10‬مبلغ اعتبار اسنادی (بابت سپرده‪ ،‬خرید اعتبار‪ ،‬تبدیل به ریال)‬
‫‪ .2‬تفاوت نرخ ارز‪( :‬بین نرخ ارز خریداری شده از بازار بین بانکی با نرخ فروش ارز به مشتری)‬
‫‪ .3‬ضمانتنامه های ارزی‪ :‬صدور ضمانتنامه تحت اعتبار اسنادی گشایش شده و اخذ کارمزد طبق تعرفه‬
‫سوئیفت «انجمن جهانی خدمات بین بانکی» می باشد‪ .‬با ارسال پیام از طریق شبکه‬
‫سوئیفت‪ ،‬امکان برقراری ارتباط بین رایانه های دو بانک و انجام کلیه مراحل‬
‫حسابداری از قبیل عملیات بستانکار و بدهکار نمودن حسابهای ذیربط‪ ،‬تهیه‬
‫صورتحساب و صورت مغایرت بدون دخالت نیروی انسانی امکانپذیر می باشد‪.‬‬
‫قابلیت اطمینان به این سیستم نزدیک به ‪ %100‬می باشد‪ .‬ارسال پیام ظرف چند‬
‫ثانیه صورت پذیرفته و هر عضو شبکه سوئیفت باید حداقل در روزهای کاری ‪8‬‬
‫ساعت آمادگی دریافت پیام داشته باشد‪ .‬همچنین هزینه ارسال پیام سوئیفتی از‬
‫هزینه سایر روشهای ارسال پیام از جمله تلکس ارزانتر است‪ .‬استفاده کنندگان از‬
‫سوئیفت عبارتند از‪:‬‬
‫‪ .1‬اعضاء‬
‫‪ .2‬اعضاء فرعی‬
‫‪ .3‬شرکت کنندگان‬
‫سوئیفت یک شبکه جهانی تبادل اطالعات بانکی است ‪.‬‬
‫در بلژیک قرارداشته او‬
‫مرکز آن ا‬
‫ا‬
‫که تمام بانکها عض او این شبکه هستند‪.‬‬
‫در برخی مناطق دنیا دارد ‪.‬‬
‫نیز ا‬
‫نمایندگی هایی ا‬
‫در‬
‫نیز نمایندگی هایی ا‬
‫مرکز ا‬
‫متمرکز میباشد ‪ .‬این ا‬
‫ا‬
‫در لبنان‬
‫در اسیا ا‬
‫نمایندگی آن ا‬
‫ی هرکشو ار میتواند نمایندگی آن را داشته‬
‫داخل کشورها دارد که هم بانک مرکز ا‬
‫باشد وهم شرکتهایی را بعنوان نماینده درکشورها تاسیس میکنند‪.‬‬
‫بابت اشتراک بانکها حق عضویتی را تعیین نموده او بابت خدمات او سروایس ها او‬
‫تعداد سوئیفت مبلغی را دریافت مینماید ‪.‬‬
‫مز‬
‫تبادل اطالعات بین بانکها ااز طریق سوئیفت او با تبدیل کلیه اطالعات به ر ا‬
‫در بانک مقصد او مبدا میباشد‪.‬‬
‫مز آن ا‬
‫انجام میشود ‪.‬که کشف ر ا‬
‫قبل ااز سوئیفت تمام مبادلت ااز طریق تلکس انجام میشد که پروژه ای حذف‬
‫خطر است ‪.‬‬
‫بسیار هم اپر ا‬
‫شده میباشد ‪ .‬او ا‬
‫ی‬
‫با تحریم سوئیفت نقل او انتقال پو ال به سختی صورت میپذیرد ‪ .‬ریسک او خط ار پذیر ا‬‫این تبادل اطالعات افزایش می یابد ‪.‬برای جایگزینی سوئیفت میتوان به مراجعه حضوری‬
‫او تلکس او فکس او اینترنت اشاره کرد که مخاطرات خاص خود رادارند‪.‬‬
‫وابستگی بانکها به سوئیفت طوری است که بدون استفاده از این سیستم سرعت‬‫‪،‬سهولت امنیت بطور کامل از بین میرود ‪.‬‬
‫ سوئیفت از سال ‪ 1378‬در ایران شروع بکار کرد‬‫ روزانه ‪ 18‬میلیون پیام بین بانکها در ‪ 210‬کشور جهان انجام میشود ‪.‬‬‫ طراحی سوئیفت به نوعی میباشد که درصد اشتباه در آن بسیار اندک است ‪ .‬در‬‫صورتی که مشخصه پیام بطور صحیح مطابق با استانداردها تنظیم نشود سیستم‬
‫از قبول آن خودداری می کند ‪ .‬ادعای سوئیفت این است که ‪ 99/99‬درصد دقیق‬
‫است ‪.‬‬
‫ پیام های سوئیفت بسیار دقیق و دارای رمز نامفهوم وبسیار سریع ودرچند ثانیه مخابره‬‫میشود ‪.‬‬
‫‪ -‬هزینه سوئیفت از سایر ابزار ها بسیار کمتر است ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬افزايش مخاطره در خصوص منابع بانک‬
‫‪ - 2‬افزايش مطالبات‬
‫‪ - 3‬تاثیر روي ريسك اعتباريا‬
‫‪ - 4‬كاهش اعتماد فروشندگان بین املللي به سيستم بانکی‬
‫‪ - 5‬تحميل هزينه هاي تامین مالي‬
‫‪ - 6‬كاهش اعتماد عمومي به نظام بانكي‬
‫‪-7‬عدم گشایش اعتبار و نقل و انتقالت مالی با سایر کشورها‬
‫‪-8‬قطع منابع ارزی و عدم تزریق منابع به شرکتها‬
‫‪-9‬افزایش ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی‬
‫بنابراین‪ ،‬بانکدار شخص ی است که بتواند ریسک کشور و ریسک اعتباری مشتریش را ارزیابی و‬
‫بر اساس آن تصمیم به اعطای وام و اعتبار نماید‪.‬‬
‫باتشکر از استاد گرامی و بذل توجه دوستان‬
‫حمیدرضا روحی مقدم‬
‫‪911045572‬‬

similar documents