ต้นแบบอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น PBL MODEL

Report
ต้ นแบบอาชีวศึกษา
เพือ่ พัฒนาท้ องถิ่น
เรียนแบบ PBL : โครงการเหมือน
เจ้ าของอาชีพ ขนาด Lab
College Scale
โดย ศึกษานิเทศก์
ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หน่ วยศึกษานิเทศก์
PBL MODEL
ประกอบด้ วย ๓ ส่ วน
๕ ขั้นตอน การขับเคลือ่ นโครงการของ ศน.
๕ ภาระกิจ ของครูผู้จัดการบูรณาการ
๕ ระดับ การพัฒนาทักษะของผู้เรียน
๕ ขั้นตอน การขับเคลือ่ นโครงการ
๑. การประชุมชีแ
้ จง
๒. การนิเทศอบรมเรือ
่ งการถอดองคความ
์
๓. การนิเทศอบรมการเขียนแผนการ
เรียนรูหน
้ ่ วยบูรณาการ และการสราง
้
สื่ อ ICT
๔. การนิเทศ ติดตาม
๕. การสั มมนา
๕ ภาระกิจของครูผู้จัดการบูรณาการ
๑ ถอดองคความรู
จากเจ
้
้าของอาชีพ
์
๒ ประชาสั มพันธ ์ ให้เพือ
่ นครูเขาร
้ วมใ
่
๓ เขียนแผนการเรียนรูหน
้ ่ วยบูรณา
การ และสรางสื
่ อ ICT
้
๔ ดาเนินการ LAB College Scale
๕ สรุปองคความรู
เป็
้ นเทคโนโลยีของวิท
์
๕ ระดับ การพัฒนาทักษะของผู้เรียน
๑ การเลียนแบบโดยมีผสอนควบคุ
ู้
ม (
๒ การเลียนแบบไดเองโดยไม
มี
ู้
้
่ ผควบค
๓ แมนย
่ า (precision)
๔ การประยุกต ์ (articulation)
๕ ปฏิบต
ั ไิ ดเป็
ิ (na
้ นธรรมชาติของชีวต
แนวทาง หลักการ
หลักการ แนวทาง ในการขับเคลือ่ น
การบูรณาการ เป็ นนวัตกรรมของแตละวิ
ทยาลัย
่
วิจย
ั ชัน
้ เรียน เพือ
่ พัฒนาผู้เรียนเขาสู
้ ่ อาชีพ ตามแนวทาง
ของ Dave’s Psychomotor Domain เป็ นนวัตกรรมของ
ครูผ้สอน
ู
ผู้จัดการบูรณาการ
การออกแบบเป้าหมายรวมกั
น สาหรับการใช้โครงการ
่
เจ้าของอาชีพเป็ นฐาน เป็ น MOU
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนทางอาชีวศึ กษาเกษตร
เป็ นแนะแนวสรางความมั
น
่ ใจให้ผู้เรียน
้
การแพรขององค
ความรู
่
้ เป็ นกระบวนการของผู้จัดการ
์
บูรณาการนาขอมู
้ ลเดิมมาพัฒนากิจกรรมในการผลิตรอบ
ใหม่
การเลือกเจ้าของอาชีพเป็ นฐาน เป็ นนวัตกรรม
วิธีการเรียน ใช้ ทุกรูปแบบของการบูรณาการ
(Models of Integration)
1. แบบสอดแทรก
(Infusion Instruction) แบบผู้สอนคนเดียวไปเลือก
เนื้อหาจากเจ้าของอาชีพ หรืออาชีพทีก
่ าลังดาเนินการลองทาในวิทยาล
มาสอนในรายวิชาของตนเอง
2. แบบคูขนาน
(Parallel Instruction) แบบผู้สอนตัง้ แต่ ๒ คน ขึน
้ ไ
่
ครูผ้สนใจมาร
ู
วมปรึ
กษากับครูผ้จั
ู ดการบูรณาการ ระบุเลือกกิจกรรมยอย
่
่
จะเกิดขึน
้ ในวิทยาลัยใน L-C Scale ชัดเจน เพือ
่ นาไปสอนในรายวิชา
ของตนเอง ครูมาพบกันครัง้ แรกเทานั
่ ้น
3. แบบสหวิทยาการ
(Multidisciplinary Instruction/ Interdisciplinary
แบบผู้สอน ๒ คน ขึน
้ ไปมารวมสร
างอาชี
พ เรียกวาที
่
้
่ มสหสาขา
วิชาชีพ
ครูผ้สนใจพาผู
ู
ากิจกรรม ใน
้เรียนในรายวิชาตนเองมารวมท
่
L-C Scale จนกระทัง่ ไดงานวิ
จย
ั หาขอมู
่ เพิม
่ ผลผลิต และวิจย
ั ชัน
้
้
้ ลเพือ
เรียน
4. แบบขามวิ
ชาหรือเป็ นคณะ (Transdisciplinary Instruction)
้
บูรณาการแบบใดเหมาะสม เป็ นนวัตกรรมของวิทยาลัย
การขับเคลือ่ น
ระยะแรก
การขับเคลือ่ นระยะที่ ๒
ได้ แบบขนาน ครู ผจู้ ดั กำร
ได้ แบบสอดแทรก บูรณำกำร เสนอกิจกรรมที่
สำคัญที่จะเกิดขึ้นใน L-C
ครู นำเนื้อหำ
scale ให้ครู หลำยท่ำนมำ
โครงกำรจำก
เลือกกิจกรรม แล้วแยกย้ำยกัน
เอกสำรเจ้ำของ
ออกไปทำกำรสอน วัดผล
อำชีพ /สื่ อ ict
เจ้ำของอำชีพ ไปใช้ แบบเดิมและหรื อแบบสภำพ
สอนในวิชำตนเอง จริ ง แล้วส่ งผลกำรเรี ยนประจำ
วิชำของตนเอง
วัดผลแบบเดิม
การขับเคลือ่ นระยะที่ ๓
ได้ แบบสหวิทยาการและข้ ามคณะ
วิชา เป็ นกำรยกระดับต่อเนื่องจำก
ระยะที่ ๒ โดยกำรจัดกำรให้ครู นำ
ควำมรู้/ ข้อมูลที่สำคัญ/ ปั ญหำและ
อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ เพื่อชี้ทำง
พัฒนำกำรเพิม่ ผลผลิต มำรวมกัน
ในลักษณะจัดประชุมกลุ่มย่อย
หรื อสัมมนำ เพื่อสร้ำงกิจกรรม
ใหม่ต่อไป วัดผลแบบเดิมน้อยลง
และเพิ่มแบบสภำพจริ งมำกขึ้น
Dave’s Psychomotor Domain
Examples of activities, demonstrations,
and evidence of learning
Stage
Category or
Stage
1
Imitation
Copy action of another
Copy, follow, replicate, repeat,
Watch teacher or trainer and repeat action, process,
adhere, observe, identify,
or activity
mimic, try, reenact, and imitate
2
Manipulation
Reproduce activity from
instructions
Carry out task from written or verbal instructions
3
Precision
Execute skill reliably,
independent of help
Perform a task or activity with expertise and to high Demonstrate, complete, show,
quality without assistance or instruction; able to
perfect, calibrate, control, and
demonstrate an activity to other learners
practice
4
5
Behavior Description
Action Verbs
Re-create, build, perform,
execute, and implement
Construct, solve, combine,
Adapt and integrate expertise
Relate and combine associated activities to develop coordinate, integrate, adapt,
Articulation to satisfy a non-standard
methods to meet varying, novel requirements
develop, formulate, modify,
objective
master, improve, and teach
Automated, unconscious
Define aim, approach, and strategy for use of
Naturalization mastery of activity and related
activities to meet strategic need
skills at strategic level
Design, specify, manage,
invent, and project-manage
http://en.wikiversity.org/wiki/Instructional_design/Psychomotor_behaviors/Introduction
Copy, follow, replicate,
repeat, adhere, observe,
Imitation identify, mimic, try, reenact,
and imitate
Re-create, build,
Manipulation perform, execute, and
implement
Demonstrate, complete,
Precision show, perfect, calibrate,
control, and practice
Construct, solve,
combine, coordinate,
Articulation integrate, adapt, develop,
formulate, modify,
master, improve, and
teach
Design, specify,
Naturalization manage, invent, and
project-manage
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนทางอาชีวศึกษาเกษตร
ฝึ กชำวบ้ำนให้เข้ำใจกำรเกษตรประณี ตใช้เวลำนำนถึง 3 ปี
หำข้อตกลงร่ วมกันในกำรเลือกอำชีพ ผูเ้ รี ยนร่ วมมือกันทุกชั้นปี
โครงกำรที่ใช้เป็ นฐำน ควรเป็ นโครงกำรที่เป็ นอำชีพได้ ทำตลำดได้
ทำงำนโดยไม่ได้คิดหำควำมรู ้ ใช้แรงงำนเท่ำนั้น ไม่ใช่ทิศทำงไปสู่อำชีพเกษตรกรที่น่ำภำคภูมิใจ
เหนื่อยแล้ว มีควำมรู ้ มีกำรคิดวิเครำะห์ไปด้วย คือ กำรเหนื่อยแล้วปลื้มใจ พอใจ
พืชทุกต้นที่ปลูก เป็ นสื่ อกำรเรี ยนรู ้ ดังนั้นปลูก ๑ งำน ก็ได้สื่อจริ งมำเรี ยนรู้มำกมำย
กำรบูรณำกำรต้องมีผลลัพธ์
ที่สมองผูเ้ รี ยนทั้ง ๒ ซี ก ถูกกระตุน้ ให้
พัฒนำ
กำรเกษตรรู้จริ ง เข้ำใจวงจรชีวิต สร้ำงภำพ
แห่งฝันเป็ น สำมำรถสร้ำงอำชีพร่ ำรวยได้
การแพร่ ขององค์ ความรู้จากพีส่ ู่ น้อง
องค์ ความรู้ เหมือนดัง่ เกล็ดผลึกด่ างทับทิม
ใส่ ลงไปในแก้วมีนา้ ใส สี แดงกระจายออกไปจนนา้ ทั้งแก้ วมีสีแดงได้ เอง
ขอบเขตของแก้วนั้น วิทยาลัยต้ องกาหนดและค้ นหาขอบเขตที่เหมาะสม
เป็ นนวัตกรรมของวิทยาลัย
ศูนย์ การเรียนบ้ านนาโต่ วษท. เชียงราย มีนวัตกรรม ทีเ่ กือ้ หนุนการแพร่ องค์ ความรู้
คือ การอยู่หอพักมีการลงงานเช้ า พีช่ ่ วยน้ อง พืน้ ทีด่ ูแลขนาดเล็กมองเห็นกันและกันได้ ทวั่ ถึง
ใช้ สื่อ IT/Face book ทีมครูทุกคนฝึ กตนเองเรียนรู้ไปพร้ อมผู้เรียน หัวหน้ าศูนย์ การเรียนบริการเด่ น
มี อ. ชัยชุ มพล สุ ริยะศักดิ์ เจ้ าของอาชีพ และศึกษานิเทศก์ เป็ นโค้ ช
แนวคิด: Backward Design จากผลผลิตของการบูรณาการ
ผลสะท้อน ผลงำนของ
ผูเ้ รี ยน ผลผลิต คะแนน
สอบ
ภำพกระบวนกำร ฯ
คณิต ระดับชั้น....
เป็ นฐาน : เอกสารตั้งต้ น ..... โดยอาจารย์ ชัยชุ มพล สุ ริยะศักดิ์ จานวน 20 หน้ า
การเลือกเจ้ าของอาชีพเป็ นฐาน
เป็ นผู้ประสบความสาเร็จมาแล้ ว
มีตลาดรองรับ และแบ่ งส่ วนการตลาดให้ วทิ ยาลัย
มีเวลาในการปรึกษาให้ ผู้เรียน ครู ได้ ถามปัญหา ดูงาน
มีปฏิทินกำรผลิตที่ทำตำมได้
เป็ นนักวิทยาศาสตร์
พืน้ ที่ทาโครงการ
Lab-college scale
หลักการ : เป็ นพืน้ ที่ ๑ งาน
สามารถมีเวลาเก็บข้อมูลเชิงลึกทั้งพืน้ ที่
ทบทวนเปรียบเทียบการลงทุนระหว่างอาชีพพืชแต่ละชนิด
เก็งกาไรได้ เร็วในการคิดขยายพืน้ ที่มากขึน้ เป็ นไร่
พอแรงกับ1 คนเมื่อเข้ าสู่ อาชีพเกษตรกรรายย่ อย
การเขียนแผนการเรียนรู้หน่ วยบูรณาการ
เขียนเพิม่ อีก ๑ หน่ วย ต่ อรายวิชา เพือ่ สะดวกในการจัดการตามวงจรชีวิต ในฟาร์ มจริง
ชื่อหน่ วยการเรียนบูรณาการฐานอาชีพ...........................................
หัวข้ อทีเ่ พิม่ ในแผนการเรียนรู้
• อ้างอิงจากเอกสารเจ้าของอาชีพ เลขหน้าที่
........เรือ
่ ง..........
• ตัวชีว้ ด
ั ในการผลิตจากเจ้าของอาชีพตลอด
ระยะการผลิตอาชีพ….
• คุณลักษณะของผูเรี
้ ยนทีเ่ ขาสู
้ ่ อาชีพเฉพาะกรณี
อาชีพ….
• เครือ
่ งมือการประเมินสภาพจริง จาก พืน
้ ที่
ทาฟารม Lab - college Scale
หลักการสาคัญ คือ จาไว้ ว่ า
บูรณาการกับสมองผู้เรียน
ต้ องมีผลงานระดับสมอง ทั้ง ๓ พิสัย
(พุทธิพสิ ั ย ทักษะพิสัย และ จิตพิสัย)
มิใช่ บูรณาการกับแรงงานทาส
ได้ นิยามลักษณะโครงการ
“โครงการบูรณาการกับเจ้ าของอาชีพ”
มีขอบเขต เป็ น Lab – College Scale
ใช้ การบูรณาการข้ ามชั้น ข้ ามสาขาวิชา
ข้ ามภาคเรียน ยาวนาน ๓ ปี
เป็ นฐานให้ กบั รายวิชาตามหลักสู ตร
และการหารายได้ ระหว่ างเรียน
กระบวนการบูรณาการกับเจ้ าของอาชีพ
๑. เลือกอาชีพ ตัวอยาง:
่ ่ นส
ุ ่ งศูนยพั
่ ผลิตฟักทองญีป
์ ฒนา
โครงการหลวงมอนเงาะ
่
๒. เจ้าของอาชีพไปบรรยายให้ผู้เรียนทุกคน
๓. เลือกผู้เรียนและครูไปศึ กษาดูงาน
๔. ครูและผู้เรียนทุกคนกาหนดกิจกรรมและเป้าหมายรวมกั
น
่
กับเจ้าของอาชีพ
๕. ขอบเขตเป้าหมายระบุไวในเอกสารตั
ง้ ต้นทีใ่ ช้เป็ นสื่ อ
้
สาหรับทีมงาน
๖. ครูเขียนแผนการเรียนรู้โดยใช้เอกสารตัง้ ตนอ
งระบุ
้ างอิ
้
หมายเลขหน้าของเอกสารไดชั
้ ดเจน
๗. ดาเนินการ L-C Scale จนกวาผู
่ ้เรียนจะเกง่ แก้ปัญหา
ได้ ขายผลิตผลได้ ไดผู
้ ้เรียนระดับ naturalization
๘. สั มมนากับเจ้าของอาชีพ
๕ ภารกิจ ของครูผ้ ูจดั การบูรณาการ
ประกอบดวย
๔ แผน
้
่ ตอไ
่
5 ภำระกิจกำรบูรณำกำรบนฐำนเจ้ำของอำชีพ
เพื่อสร้ำงทักษะกำรทำงำน
ค้นหำเจ้ำของอำชีพที่ประสบควำมสำเร็ จในกำรผลิต และ กำรตลำด
ถอดองค์ควำมรู้เจ้ำของอำชีพ
ภ. 1
ภ. 2
ภ. 3
สร้ำงเอกสำรคำสัมภำษณ์ ให้ครบกระบวนกำรผลิต
อัดเสี ยง ถ่ำยภำพ สร้ำง powerpoint
หำมำตรฐำนของวงจรชีวิตของพืช/สัตว์ นำมำสร้ำงแบบวัดผล
สร้ำงสื่ อICTอำชีพ จำกกำรถอดองค์ควำมรู้
ประชำสัมพันธ์สื่อเอกสำรและสื่ อICT อำชีพ ให้คณะครู ทุกคนเชิญชวนเข้ำร่ วมบูรณำ
กำร
จำลอง lab-college scale เจ้ำของอำชีพ เผยแพร่ ให้คณะครู
สร้ำงแผนกำรสอน/หน่วยกำรสอน/อ้ำงอิงกับเอกสำรเจ้ำของอำชีพ ของครู แต่ละรำยวิชำ
ผูจ้ ดั กำรบูรณำกำร ประสำนงำนให้ร่วมกันสร้ำงฟำร์ ม L-C scale ตำมแผนบูรณำกำร
สรุปองค์ ความรู้ สร้ างองค์ ความรู้
สร้ างสื่ อการสอนหน่ วยบูรณาการ
ประสบกำรณ์ ทำฟำร์ม L-C scale
สำเร็ จ ได้เหมือนเจ้ำของอำชีพ
ครู สัมมนำ สรุ ปองค์ควำมรู้
จิตพิสัย
ผูเ้ รี ยนก่อ
ปัญหำ
ครู สรุ ปวิจยั ชั้นเรี ยน :
พิสัยทำงกำรศึกษำที่มีผลต่อกำร
พัฒนำผูเ้ รี ยนสู่ ควำมสำเร็ จ
สร้ำงองค์ควำมรู้เป็ นของสถำนศึกษำ
สร้ำงสื่ อกำรสอนหน่วยบูรณำกำร สื่ อ
ICT ของรำยวิชำ
นาผลวิจัย
มาขยาย/
ทาซ้า
Area
approached
ไม่เหมือน มีปัญหำ ระหว่ำงกำรทำฟำร์ม
สิ่ งแวดล้อมเปลี่ยน
ปั จจัยกำรผลิตไม่เหมือน
วิจยั เทคโนโลยีกำรผลิต
ต้องกำรใช้ปัจจัยทดแทน
ให้ทำวิจยั แยกพื้นที่ออกไปต่ำงหำก
ต้องกำรศึกษำสูตรปุ๋ ยใหม่
สร้ำงสำรผสมใหม่
ให้ทำวิจยั เทคโนโลยี
ขณะทาฟาร์ ม สอนบูรณาการหลายวิชา ประเมินสภาพจริง
จัดสรรคะแนนจิตพิสัย ทักษะพิสัย พุทธิพิสัย (ถ้ำมี) ให้ ผูจ้ ดั กำรบูรณำกำรตำมลำดับ
เกณฑ์กำรประเมินจิตพิสัย ใช้ตวั ชี้วดั ขยันอิงตำมเจ้ำของอำชีพ :
วินยั รับผิดชอบ ตรงเวลำ ทำถูกต้องครบถ้วน ไม่ขโมย ไม่คิดร้ำย
ภ. 4
เกณฑ์การประเมินทักษะพิสยั ใช้ ตวั ชี ้วัดวงจรชีวิตพืช/สัตว์ อิงตามเจ้ าอองอาชีพ :
รอคอยคาตอบจากการทาฟาร์ ม เทียบกับอนาดอองส่วนต่างๆ อองพืช/สัตว์ จานวนวัน
เจริญเติบโต จานวนทักษะ ความถูกต้ องในการทาทักษะ การสังเกตสิง่ ที่ผิดไปจาก
แบบอย่างอองเจ้ าอาชีพ แบบทดสอบทักษะตามหลักการประเมินสภาพจริงที่
หลีกเลี่ยงแบบทดสอบหลายตัวเลือก
ขยายสู่ ฟาร์ มการค้ า ผู้เรียนหารายได้ ผู้จบการศึกษารับจ้ าง
ทาฟาร์ ม ๑-๒ ไร่ เครือข่ ายชุมชน
เป็ นวิทยาลัย
แห่ งเทคโนโลยี
ภ. 5
สร้ างองค์ ความรู้ เป็ นของสถานศึกษา
รายได้ ศิษย์
ปัจจุบัน/ศิษย์ เก่า
เครือข่ ายอาชีพ
....
แก้ปัญหา
เกษตรกร
คุณภาพการศึกษา ของการอาชีวศึกษาเกษตร
๕ ระดับ การพัฒนาทักษะของผู้เรียน
การดาเนินงาน ๑๑ วิทยาลัยภาคเหนือ
ศูนย์ การเรียนบ้ านนาโต่ เป็ น สถานทีด่ าเนินการ มานาน ๓ ภาคเรียน
ผู้เรียนตอบสนองดีมาก
การพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้ ถึงระดับ ๓ ความแม่ นยา ส่ วนระดับ ๔ และ ๕ มีบางพฤติกรรม
บางคน บางเรื่อง เท่ านั้น
การดาเนินการ ๒๗ อาชีพ ของ ภาคเหนือ ทาครบรอบอาชีพ จานวน ๖ อาชีพ
ทีเ่ หลืออีก ๒๑ อาชีพอยู่ระหว่ างการดาเนินการผลิตรอบที่ ๑
ขอขอบคุณ

similar documents