onderwijskundig meesterschap

Report
Orion 3 -herinrichting
Concretisering Leraar Plus en Onderwijskundig
Meesterschap
Twee trajecten
Traject ‘leraar plus’
Traject ‘onderwijskundig
meesterschap’
3 tot 10 jaar ervaring
-5+ ervaring (10.000 vlieguren) of
succesvolle afronding traject ‘excellente
docent’ en aanbeveling vanuit de school
Basisvaardigheden aanwezig
Complexere docentvaardigheden
worden beheerst
Werken aan complexere
docentvaardigheden
Werken aan onderwijskundig
meesterschap & persoonlijke
effectiviteit
Stevige basis leggen voor latere opstap
naar LC functie
Als opmaat voor een LC functie of basis
uit te bouwen voor LC (bijvoorbeeld net
benoemd)
Kader: ‘restricted’ naar ‘extended’ professional
• Hanteren van
meerdere
kennisbronnen
• Beroep, school en
eigen praktijk als
referentiekader
• Delen van
kennisbasis &
collegiale toetsing
Ervaring als
belangrijkste
kennisbron
Expertise wordt
weinig en
impliciet
gedeeld
Eigen praktijk
als primaire
referentiekader
Vasthouden
aan routines &
autonomie
• Pro actief
verbeteren primair
proces in
samenwerking
met collega’s
Leraar Plus:
eigen handelen in
de
onderwijspraktijk
leerlijn ‘Systematisch Innoveren’
Owk Meesterschap:
begeleiden
collectieve
verandering
Inhoudelijke lijn
Leraar Plus traject
Onderwijskundig Meesterschap
Excellent docentschap
Persoonlijk leiderschap
Professionele identiteit &
ontwikkeling
Richting geven aan het leren van
collega’s
Praktijkonderzoek
Succesvol innoveren
Effectieve leeractiviteiten
De school als organisatie:
beleidscyclus en OGW
Opbrengstgericht omgaan met
verschillen
De school als organisatie:
veranderen & leren
Scheppen van een rijke
leeromgeving
Projectmatig creëren
21st century skills
Horizontale verantwoording
Opbouw traject
Assessment &
intake
Kleinschalig
praktijkonderzoek
Of
Externe stage en
opstellen
implementatieplan
Scholingsbijeenkomsten
12 bijeenkomsten
variërend van 2 tot 5
uur
Eindgesprek
Intake en assessment
•
•
•
Doelen voor assessment (door Pi Educatie):
Selectie
Nulmeting om later opbrengsten in kaart te kunnen
brengen
Doelen intakegesprek (KPC Groep):
Reflectieinstrument
Verwachtingenmanagement
Verschillen in Leraar+ en Ond.Meesterschap:
Leraar+ is vrij toegankelijk voor alle docenten als ‘basisprofessionalisering vakbekwaamheid’. Hier vindt alleen
intakegesprek plaats en geen assessment.
Onderwijskundig Meesterschap wordt niet vrij toegankelijk.
Hier is wel een assessment vereist, gebaseerd op de LCcompetenties van Orion.
Stagebegeleiding
• Stage: doel is spiegelen aan een rolmodel en inzichten in
de praktijk opdoen hoe je in het kader van de
schoolontwikkeling kan implementeren en monitoren
• Projectleider Orion zoekt samen met de deelnemer een
stageplek op basis van vooraf gestelde criteria
• Kerndocent KPC Groep begeleidt de stage extern
Opbrengsten leraar plus traject
•
•
•
•
Toont bereidheid om het professionele oordeelsvermogen
continue te verbeteren door reflectie, kleinschalig
praktijkonderzoek, het bijhouden van relevante literatuur en het
opzetten en onderhouden van een functioneel netwerk
Vertoont ondernemerschap en creativiteit in het continue
verbeteren van de eigen praktijk
Zoekt actief de verbinding met collega’s uit sectie, team en / of
afdeling en draagt bij aan een cultuur waarin professioneel
wordt samengewerkt
Neemt verantwoordelijkheid en ruimte om eigen onderwijs te
verbeteren binnen het gegeven kader en legt rekenschap af
over de resultaten en de totstandkoming daarvan
Opbrengsten onderwijskundig meesterschap
•
•
•
•
Toont bereidheid onderwijskundige expertise en
onderwijskundig leiderschap continue te verbeteren door
reflectie, kleinschalig praktijkonderzoek, het bijhouden van
relevante literatuur en het opzetten en onderhouden van een
functioneel netwerk
Handelt in de eigen klas excellent en is bereid zijn kennis te
delen met collega’s en een voorbeeldfunctie in te nemen
Werkt opbrengstgericht aan het implementeren en borgen van
onderwijskundige veranderingen binnen de gegeven kaders
vanuit een passende visie op het leren van docenten en
onderwijskundig leiderschap
Stimuleert een cultuur waarin professioneel wordt
samengewerkt en verbindt collega’s aan een gezamenlijk
geformuleerde ambitie
Organisatie: tijdsplanning
ONDERDEEL
UUR
TOTAAL UREN
Acht scholingsbijeenkomsten
8 x 4 uur
32
Acht verwerkingsopdrachten, voorbereiding,
verslaglegging
8 x 5 uur
40
Vier begeleidingsbijeenkomsten
(onderzoeksbegeleiding, coaching, reflectie)
4 x 2 uur
8
Assessment (intake + eindgesprek +
verslaglegging)
20
20
Leraar+:
- Praktijkonderzoek
Onderwijskundig meesterschap:
- Stage en Implementatie
100
100
40 + 60
200

similar documents