the presentation

Report
Y Profion Darllen
The Reading Tests
Y broses ddatblygu
The development process
Mawrth 2014
March 2014
Llinell Amser
Timeline
• 2010 - Comisiynwyd NFER i greu • 2010 – Commissioned to create
prawf darllen safonedig (Cymraeg
standardised reading tests in
a Saesneg ar wahân)
English and Welsh
(independently)
• 2012 – Fframwaith Llythrennedd a • 2012 – Literacy and Numeracy
Rhifedd yn dod i rym + treialu’r
Framework introduced + trialling
profion
• 2013 – Y profion darllen a
gweithdrefnau rhifiadol ‘byw’
cyntaf
• 2013 – First ‘live’ reading and
procedural numeracy tests
• 2014 - cyflwyno rhesymu rhifiadol
• 2014 – numerical reasoning
introduced
Y cylch creu
Development cycle
Cam 1
dewis/creu testunau + sêl bendith LlC
Step 1
Text searching + WG approval
Cam 2
treialu anffurfiol ar destunau mewn ysgolion
‘cyfeillgar’
Step 2
Informal trialling in ‘friendly’ schools
Cam 3
ysgrifennu eitemau (h.y. cwestiynau)
Step 3
Item writing (i.e. questions)
Cam 4
treialu eitemau (100% yn fwy na’r hyn sydd
ei angen)
adrodd i LC
Step 4
Item trial (100% more than final number of
items needed)
Report to WG
Cam 5
Treial safoni
adrodd i LC
Step 5
Standardisation
Report to WG
Dulliau ymateb
Question types
aml ddewis
multiple choice
dewis a chopïo
find and copy
tanlinellu
underline
cyfateb
matching
labelu
labelling
llenwi tabl
table completion
trefnu
sequencing
Cwestiynau sampl
Sample items
Mapio i’r fframwaith
Mapping to the framework
Elfen:
sequencingElement:
Agweddau:
Aspects:
Dysgwyr yn gallu:
Learners are able to:
Canfod, dethol a defnyddio
gwybodaeth
Strategaethau darllen
Reading strategies

Locating, selecting and using
information
Ymateb i’r hyn a ddarllenwyd /
Responding to what has been read

Darllen a deall
Comprehension



Ymateb a dadansoddi
Response and analysis


Defnyddio sgiliau dadgodio, a gwybodaeth am
ystyr neu strwythur geiriau wrth ddehongli
brawddegau
Apply decoding skills, and semantic or syntactic
knowledge to sentences
Adalw syniadau a/neu
wybodaeth
Tynnu casgliadau
Dehongli a/neu
gyfosod syniadau
a/neu wybodaeth

Gwerthuso strwythur
a/neu gyflwyniad a/neu
drefn testun
Gwerthuso iaith




Retrieve ideas
and/or information
Infer and/or deduce
Interpret and/or
synthesise ideas
and/or information
Evaluate text
structure and/or
presentation and/or
organisation
Evaluate language
Dadansoddi deiagnostig
Diagnostic tool
at ddefnydd athrawon ar ôl
marcio
for teachers’ use after marking
http://dysgu.cymru.gov.uk/resou
rces/national-reading-tests-andlnf-diagnostic-supporttool/?lang=cy
http://dysgu.cymru.gov.uk/resou
rces/national-reading-tests-andlnf-diagnostic-supporttool/?skip=1&lang=en
Sample coding analysis
Overall class results per question
Question
number
% pupils with National Literacy and Numeracy
correct answer
Element
Pumpkins
National Literacy and Numeracy Framework skill
Comprehension
9
Response & analysis
2
1
90%
Comprehension
Interpret and/or synthesise ideas and/or information
2
50%
Comprehension
Retrieve ideas and/or information
3
30%
Comprehension
Retrieve ideas and/or information
4
40%
Response and analysis
Evaluate language
5
80%
Comprehension
Interpret and/or synthesise ideas and/or information
6
60%
Comprehension
Retrieve ideas and/or information
7
70%
Comprehension
Interpret and/or synthesise ideas and/or information
8
60%
Comprehension
Infer and/or deduce
9
80%
Comprehension
Interpret and/or synthesise ideas and/or information
10
60%
Response and analysis
Evaluate text structure and/or presentation and/or organisation
11
60%
Comprehension
Retrieve ideas and/or information
Enghraifft o ddadansoddiad
Canlyniadau dosbarth fesul cwestiwn
Rhif y
cwestiwn
% yr atebion
cywir
Elfen yn y Fframwaith
Dewis Capten
Agwedd a asesir
Darllen a deall
5
Ymateb a dadansoddi
5
1
80%
Darllen a deall
Adalw syniadau a/neu wybodaeth
2
60%
Darllen a deall
Dehongli a/neu ddod i gasgliad
3
50%
Ymateb a dadansoddi
Gwerthuso strwythur a/neu gyflwyniad a/neu drefn testun
4
70%
Ymateb a dadansoddi
Gwerthuso iaith
5
60%
Ymateb a dadansoddi
Gwerthuso iaith
6
70%
Ymateb a dadansoddi
Gwerthuso iaith
7
30%
Darllen a deall
Dehongli a/neu ddod i gasgliad
8
50%
Darllen a deall
Dehongli a/neu gyfuno syniadau a/neu wybodaeth
9
80%
Ymateb a dadansoddi
Gwerthuso strwythur a/neu gyflwyniad a/neu drefn testun
10
60%
Darllen a deall
Dehongli a/neu gyfuno syniadau a/neu wybodaeth

similar documents