KONFERENCIA MVP 2010

Report
Moderné vzdelávanie
pre vedomostnú
spoločnosť/
Projekty sú spolufinancované zo
zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010 - Banská Bystrica
 Kľúčové kompetencie – čo to je ?
 Oblasti kľúčových kompetencií
 Rozvoj kľúčových kompetencií
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
FIXÁCIA
EXPOZÍCIA
MOTIVÁCIA
MOTIVAČNÉ
METÓDY
DIAGNOSTIKA
Brainstorming
príprava na
aktívne
osvojenie
MOTIVÁCIA
učiva
Impulz
PrípadovéFÁZY
štúdie
VYUČOVANIA
APLIKÁCIA
Riziko/Riskuj
Rozprávka
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
• Reálny experiment
Chemický EXPERIMENT – má silný motivačný náboj, je
neodmysliteľná súčasť vyučovania chémie.
UKÁŽKA
Človek a príroda / predmet chémia (podľa ŠVP)

6., 7., 8. a 9. ročník ZŠ (0,5h – 0,5h – 1h – 2h)
minimálny počet LC za rok: 0,5h / 2 LC, 1h / 3 LC, 2h / 5 LC
• BOZP – experimentujme bezpečne
•
nariadenia EÚ týkajúce sa používania chemikálií na ZŠ a predpisov pre
vybavenie chemického laboratória (zákony č.163/2001 Z.z. a č. 355/2007 Z.z.)
UKÁŽKA ppt
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
UKÁŽKA PL
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
• Projektové vyučovanie v chémii
• Projekty k témam:
» VODA
UKÁŽKA
» MLIEKO a MLIEČNE VÝROBKY
UKÁŽKA
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
• Edukačné portály
• Webové stránky
• Adresár e-obsahu
•
Vzdelávacie prostredie pre učiteľa
•
Vzdelávacie prostredie pre žiaka
•
Autorský nástroj
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
• Kancelársky softvér v práci učiteľa
• Chemický grafický softvér
– ChemSketch
UKÁŽKA
• Software na tvorbu:
UKÁŽKA
• puzzle, tajničiek, osemsmeroviek
• Software na vytváranie simulácií a modelovanie
chemických dejov Yenka
•
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
• ISES
– NOVA 5000, PASCO
• COACH
– Čistota prírodných vôd
– Neutralizácia
UKÁŽKA
Ukážka merania teploty pomocou
digitálneho teplomera
Ukážka pH testera
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
• Ukážky predvádzacích zošitov
– Bezpečne v laboratóriu
UKÁŽKA
– Čo je čistá látka a čo zmes
UKÁŽKA
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
• Nové spôsoby hodnotenia
– T - karta
– Kriteriálne tabuľky
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
 On-line aktivita A1: Učebné materiály a pomôcky
Opíšte učebné materiály a pomôcky na tému Periodická sústava prvkov
v minulosti, v súčasnosti a ako by ste si ich predstavovali v budúcnosti.
 On-line aktivita A2: Pedagogický výskum
Navrhnite a zrealizujte pedagogický výskum (max. počet respondentov 30),
týkajúci sa implementácie IKT do vášho vyučovacieho predmetu.
 On-line aktivita A3: Metódy rozvoja kľúčových kompetencií
Navrhnite využitie nasledovnej metódy na rozvoj kľúčových kompetencií vo
vyučovaní chémie na ZŠ: a) pojmová mapa, b) kvíz/interakčná hra , c) analýza
pomocou médií.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
 On-line aktivita A4: Experiment
Zrealizujte jednoduchý chemický experiment (vytvorte vlastné video so
slovným komentárom a titulkami na začiatku a na konci videa, do 5 minút).
Spracujte návod k experimentu s využitím grafického softvéru ChemSketch
(vzorce, 3D molekuly, aparatúry).
 On-line aktivita A5: Chemický dej
Vytvorte návrh vyučovacej hodiny pre využitie formy e-learningu na tému
Chemický dej (redoxné reakcie, kinetika, rovnováha, termodynamika...)
s využitím didaktických technológií.
 On-line aktivita A6: Návrh projektu
Vytvorte návrh projektu s podrobným rozpracovaním harmonogramu a skladby
projektu na tému Chémia bežného života a návrh spôsobu hodnotenia
(konkrétny názov témy prebrať s lektorom) s využitím prírodovedného
laboratória. Dlhodobý projekt.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica

Vizualizácia experimentu na tému:
 Chemický dej, Organická chémia, Chémia okolo nás

Chémia zábavne a hravo k téme Chemický dej

Hráme sa na vedcov

Periodická tabuľka prvkov, cez ktorú poznávam čaro chémie

Tvorba databázy testov k ľubovoľnému tematickému celku

E-learningový kurz pre využitie kombinovanej formy vyučovania pre ZŠ

Objavujem krásu chémie (medzipredmetová téma)

Látky – veselo aj vážne (medzipredmetová téma)

Doma s chémiou (medzipredmetová téma)

Premena mojej školy, Premena mojej triedy, Moja premena – ako
koordinátora vzdelávania (medzipredmetová téma)
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
• Mgr. Katarína Javorová (Prif UK, Bratislava)
• Mgr. Lenka Harvanová (ZŠ Beňovského, Bratislava)
• Doc. RNDr. Mária Ganajová (PF UPJŠ, Košice)
• RNDr. Júlia Kalafutová (PF UPJŠ, Košice)
• PaedDr. Katarína Szarka (SPŠ Komárno)
•
Ing. Judita Dömötörová (SŠ Račianska, Bratislava) – ChemSketch
•
Doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD. (Prif UK, Bratislava) – Kľúčové kompetencie
•
Dr. Imrich Sklenka (Prif UK, Bratislava) - úvod
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica

similar documents