Hoorcollege stage

Report
HOORCOLLEGE
STAGE-OPDRACHTEN JAAR 3
Studiejaar 2014-2015 verpleegkunde
PROGRAMMA
•
•
•
•
Opbouw onderwijseenheid
LOS-school versus LOS-LWP
Overzicht van opdrachten
Passend zorgaanbod uitgelicht
ONDERWIJSEENHEID
De onderwijseenheid stage-opdrachten jaar 3 bestaat uit:
• 4 stage-opdrachten
•
•
•
•
•
•
•
Casusbespreking
Een gratis advies
Dossierbespreking
Passend zorgaanbod
Begeleide intervisie
COVA 3S
Werkbegeleiding
De 6 studiepunten worden pas toegekend nadat ook begeleide intervisie,
COVA 3S en werkbegeleiding met een voldoende zijn afgerond.
3
OVERZICHT OPDRACHTEN
Het eindcijfer van de onderwijseenheid stageopdrachten is een gewogen gemiddelde van de
stage-opdrachten. Dit gewogen gemiddelde moet ten minste 5,5 zijn om de zes
studiepunten toegekend te krijgen.
4
LOS-SCHOOL VERSUS LOS-LWP
School:
• alle opdrachten individueel
uitwerken
• ‘gratis advies’ óf
‘dossierbespreking’
presenteren
LWP:
• ‘gratis advies’ en
‘dossierbespreking’ in
subgroep uitwerken én
presenteren
• ‘casusbespreking’ en ‘passend
zorgaanbod’ individueel
uitweken, hoeft niet
gepresenteerd te worden
5
‘CASUSBESPREKING’
‘Werk een patiëntencasus uit via de stappen van klinisch redeneren
zoals deze worden behandeld in de cursus klinisch redeneren /
chronisch zieken’
• individuele schriftelijke uitwerking inleveren bij de vakdocent klinisch
redeneren/chronisch zieken
• weging 40%
Eventuele verdere toelichting tijdens de cursus
klinisch redeneren / chronisch zieken
6
OPDRACHT 1: EEN CASUSBESPREKING
Algemeen doel?
Ontwikkelen ‘klinische blik’.
Hoe?
Verdiepen in een ziektebeeld, het klinisch redeneren, het herkennen van
signs en symptoms en deze gegevens juist te interpreteren.
Opdracht:
Kies een patiëntencasus uit van een patiënt die jij zelf hebt verpleegd.
Patiënt met een chronische ziekte.
Met deze opdracht leer je:
Stappen van klinische redeneren toepassen.
Systematisch zoeken.
Afwegingen en definitieve keuzes onderbouwen.
Maximum aantal woorden: 2000
7
OPDRACHT 1: EEN CASUSBESPREKING
Heb je nu misschien al een voorbeeld van een mogelijke
patiëntencasus?
Voorbeelden?
Criteria bij het beoordelen van een “geschikte” patiëntencasus:
- Chronische ziekte?
- Complexiteit?
- Literatuur aanwezig?
- Begeleiding?
8
‘EEN GRATIS ADVIES’
‘Onderzoek op de afdeling hoe er vorm wordt gegeven aan
kwaliteitszorg’
• schriftelijke uitwerking (individueel of in subgroep) inleveren bij
stagedocent
• individuele of gezamenlijke presentatie van de opdracht
• uitwerking en indien van toepassing presentatie dienen voldoende
beoordeeld te zijn
Eventuele verdere toelichting tijdens LOS
9
OPDRACHT 2: GRATIS ADVIES.
Algemeen doel?
Inzicht in organisatie van Kwaliteit op afdelingsniveau.
Hoe?
Onderzoek op afdeling hoe er vorm wordt gegeven aan en formuleer voorstel tot verbetering.
Uitgangspunt is dus een “probleem”.
Opdracht: maak paper en presenteer tijdens LOS bijeenkomst.
Algemene Visie van afdeling op kwaliteit?
Kies een onderwerp op afdelings-organisatorisch niveau.
Inventariseer en analyseer knelpunt.
Gebruik theorie: EBP én kwaliteitssystemen.
Mening patiënt?
10
OPDRACHT 2. CRITERIA KIEZEN
ONDERWERP:
- Is dit een “probleem“?
- Voor wie? Patiënt? Verpleegkundigen? Andere disciplines?
Draagvlak?
- Overleg met werkbegeleider.
- Relatie onderwerp en visie afdeling.
- Literatuur over te vinden?
- Complexiteitsniveau?
11
OPDRACHT 2. GEBRUIK BEGRIPPEN:
kwaliteitszorg
kwaliteitscyclus
kwaliteitsbewaking
kwaliteitsontwikkeling
kwaliteitsborging.
Wat betekenen deze begrippen?
12
‘DOSSIERBESPREKING’
‘Neem voor deze opdracht een verpleegkundige behandeling/
interventie uit de praktijk waarover (klinische) onzekerheid bestaat. Met
een systematische zoekstrategie wordt er systematisch naar het beste
bewijs in de literatuur gezocht’
• schriftelijke uitwerking (individueel of in subgroep) inleveren bij
stagedocent
• individuele of gezamenlijke presentatie van de opdracht
• weging 30%, de eventuele presentatie moet voldoende zijn
Eventuele verdere toelichting tijdens LOS
13
OPDRACHT 3: DOSSIERBESPREKING
Algemeen doel:
Gebruik PICO om antwoord te krijgen op een Klinische onzekerheid.
Hoe?
Verpleegkundige handeling: wat is goed / beter?
Chronisch zieken.
Stel PICO op.
Zoekactie.
Beoordeel gevonden resultaten.
Presenteer.
Maximum aantal woorden: 1500
14
OPDRACHT 3: DOSSIERBESPREKING
Voorbeelden van klinische onzekerheden?
15
‘PASSEND ZORGAANBOD’
‘Breng een patiëntengroep in kaart en aan op welk vlak het huidig
zorgaanbod tekortschiet en ontwerp alternatief en onderbouwd
passend zorgaanbod voor deze patiëntengroep’
• individuele schriftelijke uitwerking inleveren bij de stagedocent
• weging 30%
Verdere toelichting in dit college
16
PASSEND ZORGAANBOD UITGELICHT
Deze opdracht draagt bij aan competentie 5b: de verpleegkundige herkent structurele
(gezondheids)problemen, behartigt de belangen voor de eigen patiëntenpopulatie en stelt dit op
de juiste plek aan de orde binnen de organisatie.
17
PASSEND ZORGAANBOD WORDT
EXPLICIET GEMAAKT DOOR:
“ Vuistregels voor het nemen van beslissingen door verpleegkundigen
en verzorgenden teneinde verpleegkundige zorg efficiënt en effectief te
sturen naar een patiëntgericht doel”
(Pool, 2000, over Verpleegbeleid).
18
PASSEND ZORGAANBOD
Opdracht:
Geef aan op welk vlak het huidig zorgaanbod tekortschiet en ontwerp
alternatief en onderbouwd passend zorgaanbod
voor deze patiëntengroep.
Selecteer patiëntengroep die tot de chronisch zieken behoort of waarbij
de chronische ziekte van de patiënt een belangrijke rol speelt in kaart,
waarbij dit zorgaanbod tekortschiet.
Maak een plan voor het verzamelen van gegevens over de
verschillende factoren en belangen die een rol spelen in 3
verschillende verpleegsituaties (waarin de tekortschietende zorg tot
uiting komt) bij een patiënt die tot deze patiëntengroep hoort
19
VERSLAG
Beschrijf in een paper (maximaal 1500 woorden) welke belangen er vanuit verschillende
betrokkenen een rol speelden in die 3 situaties.
Geef een korte beschrijving van de patiëntengroep.
Beschrijf in enkele zinnen waar het huidige zorgaanbod voor deze patiëntengroep
tekortschiet.
Beschrijf elk van de 3 situaties in 3 à 4 zinnen.
Geef per situatie weer welke belangen (van personen en structuren) er zoal zijn, welke
invloed deze belangen uitoefenen en hoe ze dit doen.
Op welke wijze vond er in die 3 situaties een belangenafweging plaats en hoe viel die
belangenafweging uit?
Beschrijf een gemotiveerde keuze die jij in die situaties zou maken.
Formuleer vanuit bovenstaande vuistregels voor de verpleegkundige zorg voor die
patiëntengroep, die verpleegkundigen en verzorgenden in staat stellen de
verpleegkundige zorg voor die patiëntengroep efficiënt en effectief te sturen naar een
patiëntgericht doel (passend zorgaanbod)
20
HOE TE KIEZEN?
Situaties: rond 1 patiënt of rond een patiëntengroep.
(patiënt als vertegenwoordiger van een patiëntengroep).
• iedereen in het team handelt anders
• eeuwige discussies over hoe er in een bepaalde situatie gehandeld
moet worden
• een taboe: men weet dat er grote verschillen in mening en/of
handelen zijn, maar men doet net of dat niet zo is
• situaties waarin het lijkt of (een deel van) het team tegenover ipv.
naast de patiënt staat.
21
DOEL
Passend zorgaanbod zorgt voor verbinding tussen het verpleegplan en
de verdere inhoud van het verplegen, werkprocedures in de praktijk en
andere beïnvloedende factoren.
Het verbindt het persoonlijke (patiënt-) niveau met de omgeving
waarbinnen de zorgverlening plaatsvindt.
VOORBEELD: MEVROUW LAGRANDE
65-jarige dame na 2 dagen op CCU overgeplaatst naar
Cardiologie. Opgenomen met ritmestoornis, kreeg na
cardioversie lichte CVA.
Mw. ligt op 1-persoonskamer. Heeft CAD (ivm. incontinentie
na CVA), maagsonde (ivm. braken en niet willen eten na
CVA), 2 infusen voor vocht en medicatie.
Mw. is licht gedesoriënteerd, komt moeilijk uit haar woorden,
weet niet wat er gebeurd is, waarvoor CAD, sonde, infusen
zijn.
Verschillende disciplines zijn betrokken. Mw. wordt door
verschillende verpleegkundigen en stagiaires verpleegd.
WELKE BELANGEN?
Welke belangen spelen er zoal in de situatie van mw. Lagrande?
Belangen van
• personen
• groepen
• anonieme belangen
• organisaties
• structuren
VOORBEELDEN VAN SITUATIES DIE OM
PASSEND ZORGAANBOD VRAGEN:
• reactie op bezoek buiten bezoektijden bij een bepaalde
patiënten.
• communicatie met een patiënten met afasie
• hanteren van 'lastig gedrag' van een patiënten met een
psychiatrische aandoening
• omgaan met een patiënten met lage therapietrouw
• ondersteunen van een patiënt in het nemen van een
behandelbeslissing die zij door ambivalentie steeds
uitstellen.
• fixatie van verwarde patiënten.
• omgaan met ‘wegloopgedrag’ van dakloze, gedwongen
opgenomen patiënten in de psychiatrie.
TEN SLOTTE
Formuleer vuistregels voor de verpleegkundige zorg die
verpleegkundigen en verzorgenden in staat stellen de verpleegkundige
zorg voor die patiënt efficiënt en effectief te sturen naar een
patiëntgericht doel.
26
INLEVEREN STAGEOPDRACHTEN
Volgens jaartoetsrooster week 5
opdracht 1
Casusbespreking - vakdocent.
opdracht 2
Gratis advies - stagedocent.
opdracht 3 Dossierbespreking - stagedocent.
opdracht 4 Passend zorgaanbod - Stagedocent
27
VRAGEN?
28

similar documents