Ene Lehiste

Report
Efektiivne hankekorraldus ja
raamlepingud
Ene Lehiste
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja
arenduskeskuse õiguse valdkonnajuht
Mida SMIT teeb?
Inimene ja tehnika peavad riigis teenima sama
eesmärki
Milliste ülesannete täitmist
toetame?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hädaabi teadete vastuvõtmine
päästeteenuste osutamine
tuleohutusalase järelevalve korraldamine
korrakaitseteenuste osutamine
organiseeritud kuritegevuse alase jälitustegevuse
korraldamine
riigipiiri valvamine ja kaitsmine
piirikontrolli teostamine ning piirirežiimi tagamine
kriisireguleerimine ja riigi tegevusvaru planeerimine
Isikute tuvastamine
dokumentide välja andmine
SMIT arvudes
• 9600 teenuste otsest lõppkasutajat (SMIT
kasutajatoesse pöördujat)
• 340 erinevat geograafilist asukohta/kontorit
• 100 raadiosidemasti asukohta (ORS/ ESTER
tugijaama)
• 6200 statsionaarset ja 1400 mobiilset
arvutitöökohta
• 7000 raadioside ja 8500 kontoriside terminali
• Ca 600 füüsilist serverit ja üle 1200 virtuaalserveri
• Ca 170 IKT teenust
• Ca 250 “smitikat”
Rahandusministeeriumi
statistika annab teada, et
Rahandusministeeriumi
statistika annab teada, et
Hanke ettevalmistamisel tuleb
silmas pidada, et
• Hankija korraldab hanke selleks, et saada sellist
lahendust, mida hankija vajab.
• Hankija peab arvestama turul pakutavate
lahenduste ja konkurentsiga, mitte konkreetsete
pakkujatega.
• Esitatud nõuded kindlustavad usaldusväärse
partneri.
• Oluline on mõista piiranguid, mis hankijal on
lahenduste hankimisel.
Efektiivsuse eeldused
väga hea eeltöö. Selleks:
– hankeprotsessid on kaardistatud ja kõigile
kättesaadavad
• organisatsioonisisene töökorraldus on läbi mõeldud
– hankedokumendid on standardiseeritud ja kõigile
kättesaadavad
• aja kokkuhoid
Efektiivsuse eeldused
• Juhtkonna-poolne tõsine huvi ning
monitoorimine
• Tellija huvi ning sisuline koostöö
Juhtkonnapoolne monitoorimine
• Juhtkonnapoolne tõsine huvi ning pidev
monitoorimine
• Tellija huvi ning tõhus koostöö
Koostöö tellijaga
• Kogu protsess on nii ülesse ehitatud, et
– tellijad on vajadused eelnevalt kirjeldanud ja
teostatavad tööd omavahel kokku leppinud (IKT
arenduskava)
– valitud lahendused toetavad tellijate tööprotsesse
– valitud lahendused on hiljem kergesti hallatavad
Koostöö tellijaga
Selleks, et me suudaksime kokkulepitud ajal ja
ulatuses teenust pakkuda on vajalik:
– õigeaegne hangete planeerimine
– vajalikud lepingud
– lepingute korrektne täitmine, vajadusel täitmise käigus
tekkinud probleemide kommunikeerimine
– alustada uue hanke planeerimist arvestusega, et leping oleks
olemas ajaks, kui eelmine leping läbi saab
– arvestada, et hanke läbiviimine võtab aega.
Kuidas arvutada hanke
maksumust?
• hankija poolt hankelepingu täitmisel eeldatavalt makstav
kogusumma, arvestades muu hulgas tõenäolisi hankelepingu
alusel tulevikus tekkivaid kohustusi ja hankelepingu uuendamist;
• arvestada tuleb vähemalt sama eelarveaasta 12 kuu jooksul
tehtavat maksumust;
• hankelepingu esemeks on funktsionaalselt koos toimivad või
sama eesmärgi saavutamiseks vajalikud asjad, teenused või
ehitustööd.
• eeldatava maksumuse määramise aluse valikut ei või kasutada
riigihanke teostamiseks kehtestatud korra või nõuete
eiramiseks;
• hanget planeerides tuleb arvestada, kas tegemist on korduva
teenusega/asja ostmisega
Hangete kava koostamine
• Järgneva kalendriaasta kava on üldjoontes
valmis juba detsembri alguses
• Täpsustada saab seda kuni kinnitamiseni
• Hangete kava kinnitatakse 14 päeva jooksul
peale asutuse eelarve kinnitamist
Hanke ettevalmistamine
• tulenevalt turuanalüüsist ja rahalistest vahenditest
hankeliigi valik
• kontseptsiooni kokku leppimine
• küsimustiku täitmine – soovitavad lepingutingimused
• tehnilise kirjelduse koostamine
• konstruktiivne koostöö hanke ettevalmistamisel ja
hankemenetluse käigus
Hangete korraldamine
• Hankedokumentidega on kohe kaasas ka
– tehnilised tingimused
– lepingute eelnõud (nii raamleping kui hankeleping)
väldime hilisemaid vaidlusi
Pakkujal on võimalik oma ettepanekuid ja märkusi teha enne
pakkumuse esitamist.
Tüüpprobleemid hangete
planeerimisel
•
•
•
•
•
•
•
•
hilinemine igas etapis
hanke ettevalmistusega alustatakse liiga hilja
ei ole piisavat infot turust
hanke kontseptsiooni ei räägita läbi
(divisjonisiseselt, teiste osapooltega jne)
dokumentide sage muutmine hanke
ettevalmistamise käigus
viivitused arvamuste andmisel
kooskõlastamisel dokumentide muutmine
omanikuroll
Raamleping ja hankeleping
• Raamleping on riigihanke tulemusena tekkiv ühe või
mitme hankija poolt ühe või mitme isikuga sõlmitud
leping, millega kehtestatakse lepingu kehtivusaja vältel
selle alusel sõlmitavaid hankelepinguid reguleerivad
tingimused eelkõige kas hinna või hinna ja ettenähtud
koguste või mahtude kohta.
• Hankelepingu puhul on tegemist üldnimetajaga hanke
tulemusel sõlmitavatele lepingule (esemeks on asjad,
teenused või ehitustööd). Sõltuvalt lepingu
sisust/eesmärgist, kuulub leping VÕS-is reguleeritud
lepinguliigi alla. Hankeleping ei ole iseseisev lepinguliik!
Lepinguliigid
• SMIT-is sõlmitakse peamiselt:
– Võõrandamislepinguid
• Müügilepingud (nt elektroonikakomponentide või printerite
ost)
– Teenuse osutamise lepinguid
• Käsunduslepingud (nt projektijuhi teenused või ka printerite
perioodiline hooldusteenus)
• Töövõtulepingud (nt arendustööd, hooldustööd)
– Kasutuslepinguid
• Üüri- ja rendilepingud (nt SMIT ruumid, arvutite rent)
• Liisingulepingud (nt autod)
• Litsentsilepingud (nt Oracle)
Lepingud SMITis
• 2012 kevadest kasutame üldjuhul
kolmeosalist lepingut:
I üldosa
II valdkonnaspetsiifilised tingimused
III eritingimused
Üldosa
• Hõlmab kõiki olulisi tingimusi, mida saab
kohaldada kõikidele sõlmitavatele
võlaõiguslikele lepingutele.
Ehk siis: kasutatavad terminid, täitmine, eseme
üleandmine-vastuvõtmine, intellektuaalne
omand, omandiõiguse üleminek, arveldamine,
garantii, vääramatu jõud, konfidentsiaalsus,
vastutus, loovutamine, muutmine, ülesütlemine
Valdkonnaspetsiifilised
tingimused
Täpsustab üldtingimusi sõltuvalt sellest, kas
lepingu esemeks on:
või
- riistvara tellimine, hooldus ja tootetugi
- tarkvaraarenduse ja –hooldustööde
tellimine
nn eritingimused
•
•
•
•
•
•
•
•
lepingu üldandmed (sõlmimise aeg, lepingu number)
poolte andmed
lepingu sõlmimise alus
lepingu ese, maksumus, maksetähtaeg
garantii pikkus
vastutuse määrad
lepingu kehtivus
lisad
Raamlepingute näited
• Sülearvutite rendi raamhange
• Tarkvara arendus- ja hooldusteenuse hange,
mille tulemusel on sõlmitud raamlepingud 9
partneriga järgnevaks neljaks aastaks või kuni
maksimaalse maksumuse (6 000 000 €) täitumiseni
– sõlmitud raamlepingud annavad meile
arendustööde teostamiseks vajaliku paindlikkuse
(konkreetne toode, bodyleasing)
– tagab konkurentsi ja läbipaistvuse
Tulevik
• Aastal 2012 viisime läbi 78 hanget
• Aastal 2013 on kavas läbi viia 51 hanget

similar documents