PowerPoint-presentasjon - Nord

Report
Beitebruk i fjellet
•
•
•
•
Utvikling i sauholdet i Nord- Trøndelag
Verdiskaping og sysselsetting
Tap til rovvilt
Utvikling innen organisert
beitebruk
– De enkelte beitelag (ca. 40)
Sau i Norge
•
•
•
•
•
•
45 500 jordbruksforetak:
10 500 med melkekyr
14 600 med sau
1 038 000 vfs (ssb)
Knapt 2 mill. slept
NT: middels saufylke:
– 500 foretak
– 85 000 slepte dyr
SSB 2012
statistikk som sammenlikner landbruket i Norge med landbruket i andre europeiske land. Publikasjonen inneholder i tillegg tall på fylkesnivå.
Sauen som kjøttprodusent
Utvikling antall sau i Nord Trøndelag
sau/bruk med sau
kilde:slf
45000
900
40000
800
35000
700
30000
600
25000
500
20000
400
15000
300
10000
200
5000
100
sau
0
• Utvikling, antall sau i Nord – Trøndelag, søyer pr 31.07
• Værer utgangersau utenom
0
bruk
Utvikling pr kommune 2001-11
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
sau 2001
sau 2011
2,000
1,000
0
Utvikling sau i NT
• Økt produktivitet:
– I 2001 1,53 lam pr søye i 2011: 1,65
– Sum slept 2011: 85 000 mot 103 00 i 2001
• Nedgang på 17% på 10 år
• Bruksstørrelse økt:
– 57 søyer i 2001, 64 søyer i 2011
• Oppslutning om organisert beitebruk falt fra
85% til 80%
Sauen som verdiskaper
NT Jordbruk, total omsetning på 3,2 mrd
Bær
2%
Veksthus
1%
Grønnsaker
2%
Ensidig korn
2%
Korn/potet
6%
Korn/egg
3%
Korn/svin
17 %
Melkeproduksjon
59 %
Fjørfekjøtt
1%
Bær
Veksthus
Grønnsaker
Ensidig korn
Korn/potet
Korn/egg
Korn/svin
Fjørfekjøtt
Sauehold
Ammeku
Melkeproduksjon
Sauehold
4%
Ammeku
3%
Sau: 4 % av verdiskapinga men 8% av sysselsettinga
NILF 2007
Sau/lam og tap
Sau og lam på beite i Nord-Trøndelag 2001 - 2011
kilde: Organisert Beitebruk
100000
16.00%
90000
14.00%
80000
12.00%
70000
10.00%
60000
50000
8.00%
40000
6.00%
30000
4.00%
20000
2.00%
10000
0
0.00%
Sau og lam på beite Nord-Trøndelag
Oppslutning OB: 85% i 2001, 80% i 2011
tap i prosent
NT, sau og lam
På beite 2001-2011
1
Av Ulrike Steiner,på basis av SLF-tall 2012
Grong Beitelag BA 17,81%
Konsmoen Beitelag 100%
Høylandet Sausankelag
33,33%
Seterfjellet BA 76,34%
Nordre Vemundvik Beitelag
BA 32,20%
Andorfjellet Beitelag BA 100%
Snåsa Beitelag BA 15,38%
1765
Overhalla Org. Beitebruk
27,10%
866
Namdalseid/Osen Beitelag
36,93%
Nordli Sau og Geitavlslag
54,42%
568
618
723
Nordsjø Beitelag
84,08%
1428
1839
Dalbygda Beitelag BA
75,28
2568
Blankheia Beitelag BA
53,82%
1876
Svartbakken Beitelag
21,81%
Gaulstad Beitelag 16,94%
925
Skjækra Sambeitelag BA
38,10%
309
676
65
148
960
Sørli Beitelag BA 45,65%
925
Verrastranda Beitelag BA
12,17%
45
Leksvik Beite og Sankelag
17,68%
Rådalen Fellesbeite 57,01%
Leksdal Fellesbeitelag BA
10,48%
Henning Leksdal Saubeitelag
5,92%
Volhaugen Saubeitelag 13,60%
2025
Frol Beitelag BA 21,17%
607
606
209
1436
415
1732
314
126
Sørfjella Bruksberettigedes 16,63%
Hoabustad og Skong Saulag 33,47%
288
151
Ravå Beitelag 18,62%
Elvran Beitelag 45,18%
51
184
Inderøy Saulag BA 6,77%
Mosvik Beitelag BA 51,40%
100
161
Risvola Beitelag 77,42%
MeråkerBeitelag 24,48%
1036
Sona og Omegn Beitelag 100%
1
Ytre Namdal Sau&Geit
33,03
974
320
Malm Beitelag
13,12%
Namsskogan Beitelag BA
22,24%
Murbrekkfjellet Beitelag
72,22%
325
613
73
Stod Sambeitelag BA
79,69%
Raubeinsetra
13,59%
663
1149
Skjækerfjella Beitelag
32,70%
854
Juldal/Kverndal Beitelag
28,59%
17
Kråka Beitelag BA
3,55%
Sjækerfjella
Sjækerfjella Beitelag
kilde: Organisert Beitebruk
5000
0.12
4500
0.1
4000
3500
0.08
3000
2500
0.06
2000
0.04
1500
1000
0.02
500
0
0
Sau og lamm på beite
tap i %
Stod
Stod Sambeitelag BA
kilde: Organisert Beitebruk
1800
30.00%
1600
25.00%
1400
1200
20.00%
1000
15.00%
800
600
10.00%
400
5.00%
200
0
2001
0.00%
2002
2003
2004
2005
2006
Sau og lamm på beite
2007
2008
tap i %
2009
2010
2011
Mosvik
Mosvik Beitelag BA
kilde: Organisert Beitebruk
4500
12.00%
4000
10.00%
3500
3000
8.00%
2500
6.00%
2000
1500
4.00%
1000
2.00%
500
0
0.00%
Sau og lamm på beite
tap i %
Sau- SWOT
•
•
•
•
•
•
•
•
Styrker:
Viktig distriktsnæring
Utnytter gode fjellbeiter
Pleier kulturlandskapet
Trenger relativt lite fulldyrka areal pr bruk
Ikke store krav til driftsbygning
Lite tråkkskader
Bra fagmiljø/god organisering i NT
Svake sider/Trusler
• Svake sider
– lønnsomhet, tilskuddsavhengig (80%)
– Relativt lite effektiv kjøttprodusent (sau/ammeku,
samme nivå)
– Arbeidskrevende tilsyn/sanking
– Betydelige tap i til freda rovvilt
• Trussel
– Redusert støtte
– Svekka fagmiljø
– Fortsatt rovvilttap
Mulighet
• Opprettholde gode fagmiljø/beitelag
• Videreutvikle gode foretak
• Utviklingstiltak/kompetanse
– Eks. radiobjeller
• Opprettholde øke støtte/goodwill:
– produksjon av fellesgoder bosetting/kulturlandskap
– høg kvalitet lammekjøtt
• Redusere rovvilttap
– Politikk, jaktutbytte, forebygging

similar documents