handicap: wat, hoe, voor wie, door Stijn Hermans, coördinatiepunt

Report
Rechtstreeks Toegankelijk
Hulpaanbod (RTH)
Uitgangspunten RTH
Perspectief 2020
Kritische succesfactor: voorhanden zijn van
ruim aanbod van rechtstreeks toegankelijke
handicapspecifieke eerstelijnshulpverlening
 zelfredzaamheid PmH en sociaal netwerk
maximaal ondersteunen
 vroegtijdige en/of onnodige instroom in nRTH (lees
duurdere zorgvormen) vermijden
Concept RTH
 een laagfrequent, niet intensief aanbod van
eerstelijns hulpverlening vanuit VAPHaanbieders aan personen met een
(vermoeden van) handicap
 vóór de toegangspoort


geen inschrijvingsprocedure
geen/minder administratieve formaliteiten (o.a. zorgregie)
 modules
 regelluw kader
Het aanbod RTH
Modules
 begeleiding (mobiel / ambulant)
 dagopvang
 verblijf
 outreach (mobiel / ambulant)
Individuele
cliënt
Modules
1. Begeleiding (ambulant of mobiel): algemene
psychosociale ondersteuning
1 begeleiding = min 1 en max 2 uur
Tijdens de eerste twee jaar samen maximaal
48 begeleidingen.
Maximaal 12 begeleidingen per jaar vanaf het
3e jaar.
Modules
2. Dagopvang:
max 24 dagen per jaar of 48 dagdelen
3. Verblijf:
max 12 dagen per jaar
Modules
Combinaties binnen RTH zijn toegestaan!
 24 dagopvang + 12 verblijf + 12
begeleidingen (48 tijdens de eerste twee jaar)
Modules
4. Outreach
 ambulant of mobiel
 handicapspecifieke kennisoverdracht naar min. 3
ondersteuners van personen met een handicap
 > 1 cliënt
Inhoud RTH
RTH zuiver houden
 geen “voorgeborchte” van n-RTH
 vraagverduidelijking is geen opdracht voor
RTH  Dienst Ondersteuningsplan
De cliënt
 persoon met een (vermoeden van) handicap
(minderjarigen en meerderjarigen)
 ≠doorlopen inschrijvingsprocedure
 < 65 jaar bij aanvang
 verblijfsvoorwaarden
 geen lopende begeleidingsovereenkomsten
binnen Niet-RTH (ZIN/PAB/PGB)
De cliënt
 toegestane combinaties:




andere modules binnen RTH
Dienst Ondersteuningsplan (DOP)
Individuele Materiële Bijstand
Noodsituatie
Kostprijs voor de cliënt
 Besluit voorziet dat eigen bijdrage kan
worden gevraagd, met een maximum:
 begeleiding: € 5
 dagopvang: € 9,5
 verblijf: € 23,90
 Afspraak binnen ROG: maximumbijdrage zal
worden gevraagd
 Tijdelijke uitzondering voor uitstroom begeleid
wonen naar RTH, begeleid werk
Registratie
 Cliëntregistratie
 Registratietool RTH:
 opvolging van contingent cliënt
 opvolging van capaciteit voorziening
 geen CRZ en zorgregie
Aanbod RTH
 Via reeds erkende voorzieningen
 ingebouwd in erkenning thuisbegeleiding - aparte
erkenning voor overige diensten
 capaciteit kan vrij worden gebruikt over de
modules
 al dan niet via een penhouder
 middelen uitbreidingsbeleid 2012, 2013 en 2014
 mogelijkheid tot omzetting n-RTH naar RTH
Middelen voor RTH in WestVlaanderen
 UB 2012
 € 370.697
 UB 2013
 € 421.088
 UB 2014:
 € 258.698 meerderjarigen
 € 56.700 minderjarigen
Communicatie
 Vlaams niveau
 Folder
 Provinciaal niveau
 website met info over aanbod: www.westvlaanderen.be/rth
 Regionaal
 aanspreken van lokale partners

similar documents