2- SEVTAP KILIÇ – Obezİte ve Fertİlİte

Report
Kilolu:25-29.9 kg/m2
Normal:18.5-24.9 kg/m2
Zayıf:16-18.4 kg/m2

Obezite fertiliteyi etkileyebilen günümüz epidemilerinden biri olarak
kabul edilebilir

Dünyada 1.2 milyar insanda rastlandığı sanılmaktadır

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada yetişkin kadınlar arasında obezite
prevalansı iki kat artmıştır.

Hastalık kontrol merkezinin verilerine göre yıllık 112,000 kişi
obezite nedenli sağlık problemlerinden kaybedilmektedir
Flegal Kmet all 1998Int J Obes Relat MetabDisord 1998; Hedley AA et all JAMA 2004Jackson D. Why Obesity is
Winning, Boston Globe. 2005. Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) The eighth biannual health report
of the AIHW. Australian Institute of Health and Welfare, Canberra. Australia’s health 2002.

Artmış kalori alımı

Yetersiz fiziksel aktivite

Çevresel faktörler(otomobil, asansör, bilgisayar, bulaşık,
çamaşır makinesi…)

Genetik faktörler (Bardet-Biedl , Prader-Willi send.
enerji-thrifty genleri, mitokondriyal DNA ya da single
nucleotide polimorfizm)

Kişisel faktörler (kişisel gıda ve fiziksel tercihler)

Hastalık(PCO.Cushing vb.) ve ilaç(steroid, antideprassan)
 Bugün
ABD da tüm sağlık harcamalarının
yaklaşık % 8 lik bir kısmını oluşturmaktadır
 UK
da yıllık sağlık harcamalarına 2 milyar
pound yük getirmektedir
Colditz G.et al 1992, Maxine Frith.et al 2008
Gebelik ve
doğum
komplikasyon
ları
Oligoanovula
tuvar
infertilite
OBEZİTE
Menstrual
düzensizlik

ABD da gebeliklerin % 18.5 ile % 38.3 ünde obezite
rastlanmaktadır. Bu nedenle obstetrikte en sık
rastlanan risk faktörü olarak tanımlanabilir.

Artmış erken abortus, konjenital anomali, nöral tüp
defekti riski

Gebeliğin indüklediği hipertansiyon, gestasyonel
diabet, trombo-embolizm, makrozomi, spontan
intrauterin ölüm, IUGR
Satpathy HK, J. Maternal obesity preg. Postgrad Med. 2008

Uzamış doğum , perineal yaralanmalar ve
postpartum hemoraji daha sık rastlanmaktadır.

Artmış sezeryan oranı
Uzamış hastanede kalış süresi
 Anestezik komplikasyonlar
 Yenidogan komplikasyonları
(omuz distosi…)

Obi Samuel N J. Obstet. Gynaecol. 2004
Rosenberg TJ Obstet. Gynecol. 2003
Uzamış konsepsiyon süresi
Artmış infertilite sıklığı
Art tedavi etkinliğinde ve outcome
değişiklikleri
Artmış düşük oranı
Düşük gebelik oranları
Hassan MAM et all Fertilty Sterility 2004, Rich-Edwards
JW et all Epidemiology 2002, Pasqualiet all 2007
Erken başlayan
obezite
Erken menarş
Oligo - anovulasyon
Pelluci C et all 2003, Farooqi IS 1999, Lake JK1997
 Bozulmuş
steroid balansı (androjen,estrojen
ve SHBG oranlarında değişim)
 Hiperinsülinemi,
 Artmış
artmış insülin rezistansı
abdominal çevre
Obesity genetics 2007
Androjenik
reseptor artışı
Hiperinsülinemi
Artmış
estrojen
üretimi
Artmış
androjen
üretimi
Azalmış SHBG
üretimi
Abdominal çevrenin anovulatuvar
infertilitede ovulatuvar cevabı belirlemede
spesifik negatif bir risk faktörü olduğu
savunulmuştur.
Annemarie G.M.G,2003,Zaadstra et all Br Med J 1993
 The
Nurses’ Health Study (Cross Sectional
prospective study)
 Gözlemsel
Çalışmalar
 Prospektif Klinik Çalışmalar
Linne` Y. Effects of obesity on women’s reproduction and
complications during pregnancy. Obes Rev 2004
Hassan MA, Killick SR. Negative lifestyle is associated with a
significant reduction in fecundity. Fertil Steril 2004
Polikistik over sendromu PCO reprodüktif
yaş kadınlarda % 4-7 sinde en sık görülen
endokrinopatidir
Polson, 1988
Abdel-Gadir,1992
I) Oligo-ve/veya anovulasyon
II) Hyperandrojenizm (klinik ve/veya
biokimyasal)
III) Ultrasonografik olarak polikistik
görünümde overler (PCO)
Rotterdam ESHRE/ASRM-2004
 Hiperinsülinemi,
 Metabolik
 Obezite
 PCO
insülin rezistansı
sendrom
hiperandrojenizm
ile obezite birlikteliği % 30- 75. (insulin,
insulingrowth-factor sistem, opioid sistem, estrogen ve sitokinler, leptin
)
 Gonodotropin
veya diger ovulasyon
indüksiyon ajanlarına cevapsızlık
 Uzamış
indüksiyon süresi
 Ovulatuvar
 Luteal
disfonksiyon
disfonksiyon
Barber TM et all 2006, Pasquali R et all 2006,
Metformin
Hayat stili değişiklikleri, PCOS olan veya
olmayan obez kadınlarda ilk basamak tedavi
olmalıdır. Fakat bu bulguların ve hayat stili
değişikliğine yüksek doz metformin tedavisi
eklemenin etkinliğini belirlemek için
randomize kontrollu çalışmalara ihtiyaç
vardır.

Folikul büyümesinde bozulma

Asenkron gelişimde sıklık

Uzamış indüksiyon süresi

Exojen gonodotropin rezistansı

Yüksek oranda siklus iptalleri

Embryo gelişimde bozulma

İmplantasyon oranlarında azalma
Bellver J RBM 2006, Budak E Fertil Steril 2006 , Mitchell M Reproductıon
2006, Fedocksa´ k P Human Rep 2004, Mulders AG Human Rep 2003 , van
Swieten E Gynecol Obstet Invest 2005
Kan ve intrafoliküler hcg oranlarında azalma
Düşük fertilizasyon oranları
Düşük pik estradiol düzeyi
Bozulmuş cycle outcome
Carrell Dtet all RBM 2001, Nichols J et all Fertil Steril 2003
Toplanan oosit sayısı : 8 çalışma düşük, 9 çalışma fark
olmadığını savunuyor.
Oosit kalitesi yada matüritesi: 6 çalışma olumsuz etki
savunurken 1 çalışma etkili olmadığını savunuyor.
Fertilization: 3 çalışma azalma olduğunu savunurken, 6
çalışma fark olmadığını savunuyor.
Embryo Kalitesi: 2 çalışma azalmış kalite savunurken, 2
çalışmada fark olmadığı savunuluyor.
Tamer Erel C. Curr Opin Obstet Gynecol. 2009, Brewer CJ Reproduction 2010,
Robker RL Pathophysiology. 2008;
 BMI
her 1 birimlik artış gebelik icin OD ratio
oranını 0.86 azaltıyor.
 Hayat
stilinde düzelme ve kilo kaybı gebelik icin
OD ratio oranını 1.12 kat artıs.
Budak E et all Fertil Steril 2006
Luke B, Brown MB, Stern JE, Missmer SA, Fujimoto VY, Leach R.
Hum Reprod. 2011;26:245–52
Female obesity adversely affects
assisted reproductive technology
(ART) pregnancy and live birth rates.

similar documents