کنترل درد

Report
‫بنام خدا‬
‫داروهای موثر در کنترل درد‬
‫تهیه و تنظیم ‪:‬دکتر حمید مللی‬
‫•اپیوئیدهای طبیعی ‪ :‬مورفین‪ ،‬کدئین‪ ،‬پاپاورین‪ ،‬تبائین‬
‫•اپیوئیدهای نیمه صناعی ‪ :‬مشتقات مورفین (هروئین‪ ،‬دی‬
‫هیدرومورفین‪ ،‬مورفینان)‪ ،‬مشتقات تبائین (اتورفین‪ ،‬بوپرینورفین(‬
‫اپیوئیدهای سنتتیک ‪ :‬ازخانواده مورفینان (لورفانول‪ ،‬بوتورفانول)‪،‬‬
‫ازخانواده دی فنیل پروپیل آمین و مشتقات متادون (متادون و دی‬
‫پروپوکسیفن)‪ ،‬ازخانواده بنزومورفان (پنتازوسین)‪ ،‬ازخانواده فنیل‬
‫پیپریدین (پتدین‪ ،‬فنتانیل‪ ،‬آلفنتانیل‪ ،‬سو فنتانیل‪ ،‬رمی فنتانیل‬
‫•مشخصه اصلی مخدرها در ایجاد بی دردی این است که همراه با کاهش هوشیاری نیست‬
‫در مصرف مخدرها نه تنها احساس درد تحت تاثیر قرار میگیرد بلکه نوع پاسخ نیز تحت تاثیر قرار‬
‫میگیرد‬
‫مخدرها در زنان قویتر عمل کرده و شروع و اختتام آهسته تر نسبت به مردان دارد‬
‫حساسیت به مخدرها وابسته به محل اثر مرکزی است تا محیطی‬
‫اگر مخدر را به صورت اپیدورال تجویز کنیم دوز آنستتیک را بیشتر کاهش میدهد تا اینکه وریدی‬
‫تجویز کنیم‬
‫مکانیسم سفتی عضالنی ناشناخته است هرچند که احتماال اثر روی ‪ CNS‬میباشد و اثر روی‬
‫فیبرهای عضالنی نیست زیرا با داروهای شل کننده که روی نوروماسکوالرجانکشن اثر میکند‬
‫تخفیف می یابد‪.‬احتماال اثر بر هسته ‪ Pontis raphae‬میباشد‬
‫سفتی عضالنی با افزایش سن بیشتر میشود‪ .‬مکانیسم سفتی عضالنی و تظاهرات آن شبیه سفتی‬
‫عضالنی بیماران پارکینسونی است‬
‫رسپتور‪ μ‬در ‪ CNS‬سفتی را تشدید کرده و ‪ δ1‬و ‪ κ1‬تخفیف میدهد‪ .‬دوز اینداکشن نسدونال و‬
‫ساب آنستتیک دیازپام و میدازوالم سفتی را تخفیف میدهد‬
‫•اپوئیدها چه باعث ترشح هیستامین شوند چه نشوند باعث خارش می شوند‬
‫•اندانسترون و ‪( Tenoxicam‬یک ‪ NSAID‬است)‪،‬نالبوفین ‪،‬بوتورفاانول در درماان‬
‫خارش ناشی از اپیوئیدها بکار میرود‪.‬‬
‫بیماران با حجم نا کافی وابسته به تون باالی‬
‫سمپاتیک یا کاتکوالمینهای اگزو ژن برای حفظ‬
‫عملکرد کاردیوواسکوالر مستعد هیپو‬
‫تانسیون بعد از تجویز اپوئید هستند‬
‫روش استاندارد ارزیابی درد و کافی بودن انالژزی گزارش بیمار است‬
‫در بیمارانی که ارتباط برقرار نمیکنند میتوان از روشهای زیر استفاده کرد‪:‬‬
‫بررسی رفتارها‪:‬حرکات صورت و وضعیت بیمار‬‫تعداد تنفس‬
‫فشار خون‬
‫ضربان قلب‬
‫روشهای تسکین درد‪:‬‬
‫اپیوییدها اساس درمان را تشکیل میدهند ویزگیهای انها شامل ‪:‬‬
‫شروع اثر سریع‬
‫تیتر کردن اسان‬
‫عدم تجمع دارو یا متابولیت ان‬
‫ارزان بودن‬
‫پیشگیری از درد موثر تر از درمان ان میباشد‬
‫تجویز مداوم ویا برنامه ریزی شده بهتر از تزریق تک دوز میباشد‬
‫روش ‪( PCA‬انالژزی تحت کنترل بیمار)از طریق پمپ در صورت همکاری بیمار موثر است و سبب کاهش‬
‫مصرف اپیویدو اجتناب از اور دوز میگردد‬
‫برای اجتناب از جذب متناوب در بیماران بد حال انالژزیک بصورت وریدی تجویز میگردد‬
‫انستزی اپیدورال‬
‫ز طریق کاتتراپیدورال یا اکسترادورال صورت میگیرید‬
‫مزایا ‪:‬‬
‫کنترل بهتردرد و استرس جراحی‬
‫کاهش اثرات همودینامیک‬
‫بهبود جریان خون محیطی‬
‫کاهش خونریزی‬
‫کاهش زمان اقامت در ای سی یو وزمان اینتوباسیون‬
‫فنتانیل‪:‬‬
‫سریع اثر میکند نیمه عمر کوتاه دارد فاقد متابولیت فعال میباشد در بیماران ‪ unstabable‬ایده ال میباشد‬
‫زیرا با ازادسازی هیستامین و وازودیالتاسیون همراه نیست‬
‫در انفوزیون مدام در بافت چربی تجمع و سبب اثر طوالنی مدت خواهد شد‬
‫در دوزهای باال با سندرم سفتی عضالنی همراه است‬
‫در انسانها فنتانیل‪ ،‬آلفنتانیل و سو فنتانیل بر پایه ‪EEG‬تشنج ایجاد نمیکنند‬
‫ولیکن رمی فنتانیل ایجاد میکند‬
‫فنتانیل و سوفنتانیل اینوتروپ مثبت میباشند‪ .‬و درکل دوزهای باالی فنتانیل پایداری همودینامیک میدهد‬
‫مورفین‪:‬‬
‫شروع اثر تاخیری و نیمه عمر طوالنی دارد‬
‫سبب ازاد سازی هیستامین و هیپوتانسیون شده وایجاد خارش مینماید در بیماران ‪ unstabale‬مناسب نیست‬
‫متابولیت فعال ان (مورفین ‪ 6‬گلوکورویید)ممکن است در نارسایی کبد تجمع یابد‬
‫سبب ایجاد اسپاسم در اسفنکتر ادی میگردد‬
‫مورفین بعد از تزریق اینترا تکال یا اپیدورال باعث فعالیت تونیک کلونیک می شود‬
‫مورفین و اکثر آگونیستهای ‪ μ‬و ‪ k‬بواسطه تحریک اعصاب پارسمپاتیک موجب انقباض مردمکها می شوند‬
‫اثر اینوتروپ بر روی قلب ندارد سایر اپیویید ها بجزمپریدین اثر مثبت دارند‬
‫هیدرومورفین‬
‫نیمه عمر مشابه مورفین دارد‬
‫فاقد متابولیت فعال می باشد سبب ازادسازی هیستامین نمیشود‬
‫موارد مصرف‪:‬‬
‫عدم تاثیر دوزهای باالی مورفین یا فنتانیل‬
‫در بیمارانی که افزایش حجم دارند مناسب نیست‬
‫هیدرومورفون ‪ 5‬تا ‪ 10‬برابر مورفین‪ .‬در درمان دردهای حاد و مزمن موثر است‬
‫همه اپیوییدها به درجاتی دپرسیون تنفسی هیپوتانسیون و ایلیوس ایجاد می کنند‬
‫الترناتیو اپیوییدها‬
‫استامینوفن ) آپوتل)‬
‫کتوروالک‬
‫داروی موثر تزریقی میباشد دفع کلیوی دارد در نارسایی کلیه منع مصرف دارد‬
‫خونریزی از عوارض ان میباشد لذا در بیماران تازه عمل شده با احتیاط مصرف شود‬
‫کدئین ‪:‬‬
‫‪ 2/1‬مورفین‪ ،‬نیمه عمر پالسمائی ‪ 2-3‬ساعت داشته ‪،‬ضددردی خفیف تا متوسط داشته ولی اثرات ضد سرفه‬
‫قوی دارد ‪ .‬تجویز وریدی آن هیپوتنشن میدهد و توصیه نمیشود‬
‫متادون ‪:‬‬
‫معادل مورفین است ‪.‬طوالنی اثر بوده ‪.‬نیمه عمر پالسمائی حدود ‪ 30-100‬ساعت دارد‬
‫دوزهای آنالژزیک ترامادول کمتر دپرشن تنفسی ایجاد میکند و روی موتیلیتی گوارشی هم اثر کمی دارد‪.‬‬
‫تشنج گزارش شده است‬
‫از ترکیب ترامادول با داروهای پایین آورنده سطح تشنج باید جلوگیری کرد مانند مهار کننده های ‪MAO‬‬
‫‪sedation‬‬
‫یر بیماران ای سی یو برای کاهش اضطراب و جلوگیری از خارج کردن کاتترها و‪....‬الزم است‬
‫بیمار ارامی که به راحتی بیدار میشود به خوبی سدیت شده و سطح مناسبی از سدیشون را دریافت کرده است‬
‫داروهای مورد استفاده بنزودیازپینها‬
‫اثرسداتیو و خواب اور دارند‬
‫برخی فراموشی نسبی انته گرید هم ایجاد میکنند‬
‫اثرات اپیوییدها را تقویت میکنند ولی اثر ضد درد ندارند‬
‫دیازپام‬
‫شروع اثر سریع و نیمه عمر متوسط دارد‬
‫متابولیت طوالنی اثر ان در تزریق های مکرر تجمع می یابد‬
‫لورازپام‬
‫شروع اثر و نیمه عمر متوسط‬
‫داروی رایج برای سدیشون میان مدت یا طوالنی مدت‬
‫در بیماران مسن با نارسایی کبد و کلیه ممکن است تجمع یابد و سبب سبب اثر طوالنی شود‬
‫میدازوالم‬
‫سریع االثر کوتاه اثر و دارای خصوصیات فراموشی میباشد‬
‫داروی انتخابی برای اژیتاسیون حاد می باشد‬
‫استفاده طوالنی مدت سبب تجمع دارو و اثرات غیر ابل پیش بینی می گردد‬
‫پروپوفل‬
‫سریع االثر و مدت زمان اثر کوتاه است‬
‫میتواند سبب هیپرتری گلیسریدمی و پانکراتیت شود‬
‫بیشتر در بیمارانی کاربرد دارد که جهت معاینه نیاز به بیدار شدن دارند‬
‫سبب کاهش فشار داخل مغز و متابولیسم مغزی میگردد‬
‫هیپوتانسیون وابسته به دوز میدهد‬
‫داروی بیهوشی با اثر سداتیو و خواب اوری بدون اثر ضد درد‬

similar documents