Presentatie profielkeuze

Report
6 November 2014
PROFIELKEUZE INFORMATIEAVOND
Kiezen is een kunst
De profielkeuze (en later de opleidingskeuze) is geen
eenmalige beslissing maar een proces.
Vragen:
• Wie ben ik?
• Wat wil ik?
• Wat kan ik?
• Wat heb ik nodig?
Bronnen: dialoog met ouders/vrienden/
mentor/docenten/decaan, LC data, adviezen
docenten, cijfers, aanbod vervolgopleidingen,
instroomeisen, Internet, enz.
Keuzemomenten HAVO
5
Keuze vervolgopleiding
Havo
4
3
2
1
Keuze profiel
Keuze atheneum - havo
Keuzemomenten VWO
VWO
6
Keuze vervolgopleiding
5
4
3
2
1
Keuze profiel
Keuze atheneum - havo
Cultuur & Maatschappij
Economie & Maatschappij
Natuur & Gezondheid
Natuur & Techniek
Introfilmpjes HU
Keuze voor welk profiel
hangt af van:
•
•
•
•
Toekomstbeeld
Capaciteiten
Interesses
Eisen van vervolgopleidingen
Begeleiding
•
•
•
•
De mentor (in samenwerking met)
De decaan
De vakdocenten
Ouders/verzorgers
Tips voor ouders
• Bespreek de profielkeuze de komende
weken
• Praat over uw eigen loopbaan en werk
• Netwerk: meelopen / interview met een
beroepsbeoefenaar
• Sterke/minder sterke kanten
• Lijstje met eisen t.a.v. later werk
Valkuilen
•
•
•
•
Ik kies pas op het allerlaatste moment.
Ik kies iets wat mijn vrienden ook kiezen.
Ik kies iets wat in ieder geval status heeft.
Ik kies gewoon niet dan ….dan nemen
anderen wel een beslissing voor me.
Bovenbouw
Verschillen met onderbouw:
•
•
•
•
Schoolexamen begint in klas 4H / 4V
Minder toetsen maar meer stof per toets
Introductie van het PTA
Kiest voor een profiel
Nieuwe regel in zak-slaagregeling en
bevorderingsregeling
• Je moet voor het centraal schriftelijk
eindexamen (CSE) gemiddeld een voldoende
(5,5) halen.
• Voor de vakken Nederlands, Engels,
Wiskunde en Rekenen mag je als eindcijfer
(SE en CSE) maximaal één 5 hebben.
Master Bachelor
Bachelor
WO
HBO
VWO
Doorstroming
6
5
HAVO
5
4
4
3
3
2
2
1
1
Begeleiding naar juiste keuze met
decaan.net
• www.hetlyceumrotterdam.nl
• Uitleg/demonstratie
• Decaan.net
• Leerlingen hebben zich geregistreerd
• OUDERS KUNNEN NU OOK REGISTREREN
PROFIELEN OP HET LYCEUM ROTTERDAM
Profiel bestaat uit
1. Gemeenschappelijke vakken
- Nederlands
- Engels
- Maatschappijleer
- Lichamelijke opvoeding
- CKV
- Profielwerkstuk
- Voor vwo: een extra vreemde taal Duits of Frans (1 van de 2)
Profielvakken
• verplicht profielvak (PV)
• Profielkeuzevak (PK)
2. Vrije ruimte vakken (VD)
Alle leerlingen hebben bij ons op school een extra vak
Profielen havo 4 Het Lyceum Rotterdam
2015/2016
NT-profiel voor KUNST / WETENSCHAP
• Wiskunde B
PV
• Natuurkunde
PV
• Scheikunde
PV
• Informatica
PK/VD
• Biologie
VD/PK
• Economie/Kunst (1 van 2) VD
EM-profiel voor KUNST / ONDERNEMEN
• Wiskunde A
PV
• Geschiedenis
PV
• Economie
PV
• M&O
PK
• Informatica
VD
• Kunst/Frans/Duits (1 van 3)
VD
NG-profiel voor KUNST /WETENSCHAP
• Wiskunde A
PV
• Scheikunde
PV
• Biologie
PV
• Natuurkunde
PK
• Informatica
VD
• Economie/Kunst (1 van 2) VD
CM-profiel voor KUNST
• Geschiedenis
• Frans/Duits (1 van 2)
• Economie
• Kunst
• Informatica
• Wiskunde A
PV = profielvak verplicht, PK = profielkeuzevak, VD = vrije deelvak
PV
PV
PK
PK
VD
VD
Profielen vwo 4 Het Lyceum Rotterdam
2015/2016
NT-profiel voor KUNST / WETENSCHAP
• Wiskunde B
PV
• Natuurkunde
PV
• Scheikunde
PV
• Informatica
PK/VD
• Biologie
VD/PK
• Economie/Kunst (1 van 2) VD
EM-profiel voor KUNST / ONDERNEMEN
• Wiskunde A
PV
• Geschiedenis
PV
• Economie
PV
• M&O
PK
• Informatica
VD
• Kunst
VD
NG-profiel voor KUNST /WETENSCHAP
• Wiskunde A
PV
• Scheikunde
PV
• Biologie
PV
• Natuurkunde
PK
• Informatica
VD
• Economie/Kunst (1 van 2) VD
CM-profiel voor KUNST
• Wiskunde C
• Geschiedenis
• Economie
• Kunst
• M&O
• Informatica
PV = profielvak verplicht, PK = profielkeuzevak, VD = vrije deelvak
PV
PV
PV
PK
VD
VD
Extra vakken binnen de drie richtingen
Kunst
Wetenschap
Ondernemen
•
•
•
•
•
•
•
•
Tekenen & schilderen
Digitale media /
Informatica
Filosofie
Wanneer gekozen:
Kunst Beeldend en
Kunst Algemeen
•
Wetenschap
Digitale media /
Informatica
Filosofie
•
Ondernemen
Digitale media /
Informatica
Filosofie
Het Lyceum Rotterdam is uniek
• Kunst
- meer uren kunst naast de eindexamen vakken
- binnen alle profielen het examenvak kunst te kiezen
- schoolcertificaten voor de extra vakken
- goede voorbereiding op eventuele kunstacademie
Wetenschap
- veel uren wetenschap naast de eindexamen vakken
- goede voorbereiding op technische opleidingen
- de loting verdwijnt, er wordt geselecteerd op extra activiteiten in
de studierichting
- goede contacten met HRO IPO
• Ondernemen
- uren ondernemen naast de eindexamen vakken
- officieel EBCL certificaat (European Business Competence* Licence)
- contacten met business georiënteerde opleiding zoals IBM
Planning
1. In de slc-lessen (en thuis) starten met decaan.net
begeleidt door de mentor.
2. In slc-lessen in gesprek met leerlingen uit de
bovenbouw over hun keuze vorig jaar.
3. Bekijken en bespreken resultaten decaan.net.
4. Advies vakdocenten en mentor bij rapport.
5. Voorlopige profielkeuze in januari.
6. Definitieve profielkeuze eind maart.

similar documents