Postup interpretace NT 71KB 25.11. 2012 04:36:08

Report
Postup interpretace NT
Cílem interpretace je určit funkční styl, slohové
postupy a slohový útvar - určení zdůvodnit, dokázat !!!
---------------------------------------------------------------------KROK A
CELEK TEXTU A ODHAD KOMUNIKAČNÍ SITUACE
A1
- o čem se v úryvku pojednává
- proč asi text vznikl a s jakým cílem (informovat, poučit,
vysvětlit, získat a ovlivnit)
- modalita výpovědi
- autor cosi tvrdí,informuje, vysvětluje
- autor má zájem na uskutečnění děje, získává a ovlivňuje
- autor vyjadřuje hodnocení, zdůvodňuje svůj pohled na
skutečnost
A2
- nepřipravenost x připravenost
- výstavba větných celků
od promyšlenosti přes libovolnost až chaotičnosti
- koherence výpovědi
kataforické, anaforické, kontaktové, pouze gramatické a lexikální
- pečlivost ve výběru pojmenování
- pestrost pojmenování i větné stavby x monotónnost
- soulad s normou x prohřešky proti normě
směřuje od útvarů prostě sdělovacího stylu přes
administrativní, publicistický až ke stylu odbornému
(umělecký styl)
A3
- oficialita x neoficialita
volba jazykových prostředků, stavba věty
(odborný, administrativní, publicistický, prostěsdělovací)
- přímý kontakt s příjemcem textu
prostřednictvím konektorů
(publicistický, prostěsdělovací, administrativní, odborný)
- expresivita a emocionalita
především volba jazykových prostředků
(prostěsdělovací, publicistický, odborný, administrativní)
- neverbální komunikační prostředky
emotikony, ilustrace, grafy
(prostěsdělovací, publicistický, administrativní, odborný)
Krok B
POJMENOVÁNÍ A ZDŮVODNĚNÍ FUNKČNÍHO STYLU
B1
- struktura a členění textu
- B1a
uvolněnost, nahodilost řazení motivů, opakování stejných
výrazů struktur výpovědí (stejný typ stavby věty, souvětí)
neprojevuje se příliš (nebo promyšleně) horizontální
struktura textu
= prostěsdělovací styl
- B1b
stručnost, srozumitelnost, jednoznačnost, podoba textu je
standardizovaná, schematičnost, objektivita
= administrativní styl
- B1c
promyšlenost stavby celku textu, výpovědí i volby
jazykových prostředků, odosobnění textu sdělení,
přesnost, úplnost, výstižnost, jednoznačnost,
propracovanost, terminologie, logické horizontální členění
= odborný styl
- B1d
aktuálnost, promyšlenost působení vůči adresátovi,
automatizované výrazy, klišé i floskule, aktualizované
výrazy a inovativnost vyjádření, promyšlené horizontální
členění textu i s možným grafickým odlišením, úsilí
objektivizovat výpověď s jasně patrným cílem (přesvědčit
získat strhnout k formulaci názorů či činnosti), užívání
kontaktních prostředků
= publicistický styl
B2
- slovní zásoba a užitý jazyk
- B2a
zejména hovorová čeština, nespisovné jazykové prostředky,
neadekvátní působení spisovnosti v celku textu
= prostěsdělovací styl
- B2b
automatizace výrazu, souslovná pojmenování a frazémy,
prostředky jazykové ekonomie, klišé a floskule, aktualizace
výrazu, emocionálně působící prostředky, dvojznačná a
mnohoznačná pojmenování, obrazná pojmenování, inovované
frazémy
= publicistický styl
- B2c
výlučně spisovné prostředky, neutrální a citově nezabarvené,
kondenzace vyjádření (infinitivní vazby, dějová podstatná
jména, přechodníky, antepreteritum, symboly, značky,
terminologie, tendence k multiverbizaci
= odborný/administrativní styl
- B2d
projevy vývojových tendencí spisovné češtiny a jejich stylová
příznačnost
- demokratizace spisovné češtiny
- pronikání hovorových prostředků (univerbizace, pronikání
slangismů a profesionalismů, vznikání okazionalismů.
determinologizace
- intelektualizace spisovné češtiny
- zvyšování podílu prostředků odborného jazyka,
multiverbizace, terminologizace, deslangizace
B3
- práce s větou
- B3a
užívání mnohoznačných či nepřesných spojek (že, který,
když), odchylky od větné stavby (anakolut, zeugma,
křížení vazeb, neukončení výpovědi), neslovesné věty,
časté vsuvky, elipsa, dodatečně připojované větné členy
= prostěsdělovací styl
- B3b
3. osoba čísla jednotného (variabilita závislá na
slohovém útvaru) , přehledná větná stavba,
nekomplikovaná, byť nápaditá vyjádření
= publicistický styl
- B3c
komplikovaná větná stavba, mnohonásobně rozvité
souvětí, mnohdy na první pohled nesrozumitelná
větná konstrukce, větné vyjádření je adekvátní
složitosti vyjadřovaného obsahu, věty vedlejší
příslovečné příčinné, přípustkové, podmínkové,
souřadné spojení vět v poměru důsledkovém a
vysvětlovacím
= odborný styl
Krok C
POJMENOVÁNÍ SLOHOVÉHO POSTUPU
- vytváří základní linii tematické i jazykové výstavby textu
- je to způsob podání a zpracování tématu (pojetí tématu,
řazení a rozvádění tematických složek, výběr jazykových
prostředků)
C1
informační slohový postup
- podává fakta (co se kdy a kde stalo), věcně, pravdivě a
srozumitelně konstatuje určitá fakta, prosté podání
informace, texty jsou stručné, věcné, bez citového a
expresivního zabarvení, může mít i podobu pouhého
výčtu
C2
deskriptivní slohový postup
- vypočítává vnější znaky a vlastnosti osob, zvířat, věcí,
výtvorů, dějů a činností, uvádí části nějakého celku,
jejich vlastnosti, zjišťuje, jak části spolu souvisejí,
především místně a časově, je subjektivní, protože
autor je tím, kdo informace vybírá a uvádí, soustředí se
na detaily, logické části nebo na celek, postupuje podle
různých klíčů
- mnohdy se samostatně vyděluje charakteristika
(člověk, literární postava, prostředí (+ posudek),
odlišuje se přímá charakteristika (vystihuje vnitřní znaky
výčtem vlastností) a nepřímá charakteristika (uvádí
příklady jednání či dějů, v nichž se vlastnosti projevují)
C3
narativní slohový postup
- podává průběh jedinečného děje, je
subjektivizovaný, příběh utváří a prožívá vypravěč,
děje se v linii od zápletky k vyvrcholení a rozuzlení,
základní řazení dějových složek je v časové a
příčinné souvislosti (možnost retrospektivy,
paralelnosti i dějových retardací odbočkami),
sdělení musí být zajímavé, napínavé, barvité i
názorné, základním časem vyprávění je slovesný čas
minulý
- postrádá-li zápletku, jedná se o popis děje
C4
explicitní slohový postup
- vysvětlují se předměty nebo děje, tedy jejich příčiny,
nesoustředí se tedy na vnější znaky, nýbrž na vnitřní
vztahy, logickou cestou se zdůvodňuje jejich
podstata a vnitřní vztahy jejich složek, lze vyvozovat
logické závěry a podávat zdůvodněné hodnocení,
naznačovat řešení, mohou se srovnávat různé jevy
- propojením výkladového a úvahového postupu je
položen základ esejistickému slohovému postupu
C5
úvahový slohový postup
- vyjadřuje názory autora, zahrnuje do sebe,
zamyšlení, hodnocení, srovnání a vyvozování
závěrů, může ale vyjadřovat i postoje a city, autor
vyjadřuje vlastní stanoviska, od výkladu se odlišuje
měrou subjektivity
Krok D
SOUDRŽNOST TEXTU, MODALITA TEXTU A AKTUÁLNÍ
VĚTNÉ ČLENĚNÍ
- interpretuje se a hodnotí soudržnost výpovědí z
hlediska formálního i z hlediska obsahového
- určování konkrétních konektorů i rozpoznání
autorovy práce s tématem i rématem je vztahováno
k pojmenování funkčního stylu, slohového postupu i
slohového útvaru
D1
- textové konektory
svědčí především o promyšlenosti a propracovanosti textu
D1a
konektory podle způsobu navazování textu
kataforický konektor - poukazuje dopředu do textu
anaforický konektor - poukazuje zpět v textu
exoforický konektor - odkazuje na mimo textovou
skutečnost
D1b
konektory kontaktové a vybízecí
D1c
konektory gramatické
spojky , vyjadřování vztahů
koncovky slovesného přísudku
D1d
konektory lexikální
zopakování pojmenování
zájmena
synonyma, nadřazené pojmenování za podřazené
D2
- aktuální větné členění
objektivní (T-R) či subjektivní (R-T) větné členění
(neutralita výpovědi či její citové zabarvení)
- téma (východisko) výpovědi je kontextově zapojené
a vyjadřuje skutečnosti, které jsou známé (např. z
předchozího textu), réma (jádro) výpovědi vyjadřuje
nové skutečnosti, kontextově nezapojeno, tématem
se ptáme, rématem odpovídáme
D2a
tematizace rématu
réma první výpovědi se stává tématem výpovědi
následující
D2b
průběžné téma
téma se ve výpovědích opakuje a je dodáváno pouze
nové réma
D2c
rozštěpení tématu
téma štěpí do několika výpovědí
Krok E
SHRNUTÍ A ZÁVĚR INTERPRETACE TEXTU
E1
- na základě předešlých poznatků je určen hypotetický
autor textu
- na základě předešlých poznatků je určen účel textu
- na předešlých poznatků je určen funkční styl,
slohový postup, slohový útvar (je nutné vycházet
ze skutečnosti, že je interpretován pouze úryvek
textu)

similar documents