XBRL/NT

Report
De XBRL instance
Presentatie voor XBRL Nederland
23 april 2012
Introductie spreker
 Jacques Urlus
 Manager marktondersteuning SBR Programma
 Sinds 2005 fulltime bezig met XBRL
 Actief deelnemer (inter)nationale XBRL bijeenkomsten
 Ontwerper en bouwer van de TIC (Test Instance Creator)
Belastingdienst
 Beheerder van de XBRL site (www.dexbrlsite.nl)
 De eerste in de wereld die zijn aangifte inkomstenbelasting in
XBRL deed. Dit met behulp van notepad++!!!!
2
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
Agenda
 Standard Business Reporting
 Opbouw XBRL toepassing binnen SBR-NL
 Opbouw van de XBRL instance
 Algemene eisen instance
 Opbouw van de XBRL instance






3
XBRL Schema’s
Taxonomie schema’s
Koppeling met de taxonomie (entrypoint)
Context (identifier, period en scenario)
Units
Facts
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
Standard Business Reporting
Het Standard Business Reporting concept bestaat uit drie pijlers:
1. Standaardisatie en harmonisatie van gegevens

Uniforme architectuur van taxonomie

Gelaagde structuur
2. Eenduidige processen

Eén generieke gedefinieerde infrastructuur (Digipoort/BIV)

Levering generieke diensten
3. Gebruik van algemeen aanvaarde standaarden

4
SOAP, BPMN, XBRL
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
Opbouw XBRL toepassing binnen SBR-NL
FRIS Domein
Domein laag
Generieke
gebruikerslaag
Modelleringsregels
Architectuur NT
NL-FRIS
Dimensions
FRTA
Technische laag
FRIS
XBRL 2.1 Specificatie
XSD
XPointer
XML-laag
XML
5
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
XLink
Generieke gebruikerslaag
 Architectuur Nederlandse taxonomie
 Structuur
 Naamgevingconventies
 Elementen
 Taxonomie bestanden
 Namespace declaraties
 Prefixnamen
 NL-FRIS
 Footnotes worden genegeerd
 Attribuut xsi:nil=true
 Geen opname CDATA sectie
6
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
Domein laag
 Algemene eisen, zoals tekenset
 Overzicht reports
 Gebruik linkbaseRef
 Contexten
 Segmenten en scenario’s
 Period (duration, instant, forever)
 Entity (identificatie)
 Units
 Facts
7
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
Algemene eisen instance
 Voor de bestandnaam van de instance zijn alleen de karakters [09], [a-z], [A-Z], [-], en [_] toegestaan
 De voorgeschreven extensie voor een instance is .xbrl
 Start met standaard processing instruction:
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 Als het XML-bestand alleen een XBRL-bericht bevat, dan moet het
root element <xbrl> zijn.
 Root element moet voorzien zijn van standaard xml:lang attribuut
 De DTS moet voldoen aan de XBRL 2.1 specificatie en de FRTA!
8
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
Opbouw van de XBRL instance
 Koppeling met de XBRL schema’s
 Koppeling met taxonomie schema’s
 Koppeling met de taxonomie (entrypoint)
 Entity & tijdsperiode
Context
 Segment & scenario
 Gebruikte units (iso4217:EUR, pure, shares)
 De financiële data gekoppeld aan de context en units
9
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
XBRL schema’s
Namespace prefix
Namespace identifier
xbrli
http://www.xbrl.org/2003/instance
xlink
http://www.w3.org/1999/xlink
link
http://www.xbrl.org/2003/linkbase
xsi
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
iso4217
http://www.xbrl.org/2003/iso4217
xbrldi
http://xbrl.org/2006/xbrldi
10
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
Taxonomie schema’s
Entrypoint
Definition lb
Definition lb
Presentation lb
Hypercube
Tuples
Dimensions
Abstracts
Domains
Items
Domain members
11
Presentation lb
References lb
Labels lb
Domain types
Domain codes
NL Common data
NL Genbase
NL types
NL codes
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
Koppeling met de taxonomie (entrypoint)
Instance
schemaRef
Label
Linkbase
Tuples
Reference
Linkbase
Entrypoint
(Ingang
taxonomie)
XPointer
linkbaseRef
Presentation
Linkbase
Abstracts
Definition
Linkbase
import
Items
Constraints
<link:schemaRef xlink:type="simple"
xlink:href="http://www.nltaxonomie.nl/6.0/report/bd/entrypoints/rpt
-bd-omzetbelasting-2012.xsd" />
12
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
Context (algemeen)
 Context bestaat uit:
 Id-attribuut
 Identifier (verplicht)
 Segment (optioneel, vanaf NT2012 niet meer gebruikt)
 Period (verplicht)
 Scenario (optioneel, vanaf NT2012 placeholder voor de
dimensionale declaraties)
13
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
Context (identifier)
 De inhoud van de indentifier wordt bepaald door additionele
documentatie (FRIS Domein)
 Het scheme attribuut definieert de betekenis van de waarde van
het xbrli:identifier element
<xbrli:entity>
<xbrli:identifier scheme=“
www.belastingdienst.nl/identificatie">009281253</xbrli:identifier>
</xbrli:entity>
14
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
Context (period)
Instant
<xbrli:period>
<xbrli:instant>2012-12-31</xbrli:instant>
</xbrli:period>
Duration
<xbrli:period>
<xbrli:startDate>2012-01-01</xbrli:startDate>
<xbrli:endDate>2012-12-31</xbrli:endDate>
</xbrli:period>
Forever
<xbrli:period>
<forever/>
</xbrli:period>
15
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
Dimensions
Hyper cube
Nederland
België
Duitsland
Investerings
aftrek
V
X
X
Liquide
middelen
V
V
V
Domain Member Taxonomie
Dimensie
Land
Nederland
België
Basis taxonomie
Duitsland
Taxonomie
Concept
Investeringsaftrek
Liquide middelen
16
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
Context (scenario)
Dimensie
Land
Nederland
België
Duitsland
xbrli:scenario>
<xbrldi:explicitMember
dimension=“dim:Countries">dom:Nederland</xbrldi:explicitMember>
</xbrli:scenario>
17
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
Units
 XBRL kent de volgende type units
 monetary
 shares
 pure
 fractions
 zelfgedefineerde
 Elke fact gebaseerd op een monetary datatype
(monetaryItemType) moet als ISO 4217 eenheid worden
gedeclareerd
 Pas op: iso4217 verwijst naar een URN!
<xbrli:unit id="u0">
<xbrli:measure>iso4217:EUR</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
18
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
Facts
 Facts bestaan alleen uit:
 Non-abstract (concrete) elementen
(substitutionGroup="xbrli:item“)
 Tuples (substitutionGroup="xbrli:tuple“)
 Facts moeten altijd voorzien zijn een contextRef
 Facts moeten voorzien zijn van de juiste unitRef (indien van
toepassing)
 Facts gebaseerd op een numerieke waarde moeten altijd voorzijn
van een precision of een decimals attribuut. Er is een absolute
voorkeur voor decimals?
<bd-bedr:BuildingsOwnUseFiscal contextRef="ci0" unitRef="u0"
decimals="INF">8776</bd-bedr:BuildingsOwnUseFiscal>
19
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
Facts
 Alleen facts opgenomen in de presentation linkbase mogen worden
opgenomen in een instance
 Duplicate items met dezelfde context, unitRef zijn niet toegestaan,
tenzij geplaatst in een unieke semantische tuple
 Duplicate tuples met dezelfde inhoud zijn niet toegestaan (vooral
voorkomend bij ICP)
20
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
Instance
21
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
Digipoort
Controles
Routering
XBRL
bericht
Respons
1
2
Digipoort
3
XBRL
bericht
Mededeling
22
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
23
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
Vragen? Nu of via onderstaande contactgegevens.
Standaard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid
www.sbr-nl.nl
[email protected]
+ 31 70 – 889 6319
24
Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid

similar documents