การ ปกป้อง คุ้มครอง เด็ก

Report
การปกป้องคุ้มครองเด็ก
โดย
นางสาวพัชรี ศรี งาม
นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัตกิ าร
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันบบุรี
ขอขอบคุณข้ อมูลจาก สานักงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่ งชาติ
ประเด็นการนาเสนอ
1. สถานการณ์ ด้านเด็ก
2. แนวคิด/กฎหมาย และมุมมองในการคุ้มครองเด็ก
3. มาตรการในการคุ้มครองเด็ก
4. กลไกในการคุ้มครองเด็ก
5. กระบรวง พม. กับการบางานคุ้มครองเด็ก
6. บบส่ งบ้ าย
1. สถานการณ์ ด้านเด็ก
ตงครรภ์
ั้
ในว ัยรุน
่
• เด็กและเยาวชน 1,715,447 คน
้ าเสพติด!!
ใชย
พร้อมจะโกงหากมีโอกาส
มีความรูแ
้ ละสนใจเรือ
่ งศาสนาน้อย
การกระทารุนแรงต่อเด็กและสตรีใน
้
ครอบคร ัวมีแนวโน้มเพิม
่ ขึน
มีความรูต
้ า
่ กว่ามาตรฐาน เมือ
่ เทียบก ับ
ค่ามาตรฐานหรือประเทศอืน
่ ๆ
เด็กในภาค
อีสานขาด
ไอโอดีน
เด็กอ้วนเกิน
มาตรฐาน
เด็กและเยาวชนมีความรูเ้ รือ
่ ง
์ ยูใ่ นระด ับตา
โรคเอดสอ
่
้ น
การใชอ
ิ เตอร์เน็ ตและ
ั
ื่ สงคมออนไลน์
้
สอ
เพิม
่ มากขึน
สถานการณ์ ด้านเด็กในจังหวัดจันทบุรี
ข้ อมูลการให้ บริการของศูนย์ OSCC
ปัญหา
1. ต้องการฝากเด็กเข้าสถานสงเคราะห์
ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557
8 ราย
2. ถูกทาร้ายร่ างกายจากคนในครอบครัว
3. หนีออกจากบ้าน
4. ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
5 ราย
4 ราย
3 ราย
ถูกลวงละเมิ
ดทางเพศ
่
5. พฤติกรรมก้าวร้าว
3 ราย
2 ราย
2 ราย
ละเลย
เด็กถูกทอดทิง้ ปลอยปละ
่
มัว่ สุมกอความเดื
อดรอน
่
้
ราคาญแก่ผอู้ ื่น
2 ราย
สถานการณ์ ด้านเด็กในจังหวัดจันทบุรี
ข้ อมูลการให้ บริการของศูนย์ OSCC (ต่ อ)
ปัญหา
6. ติดเกมส์
ติดเทีย
่ ว
ติดยาเสพติด
มีพฤติกรรมชอบขโมย
ประพฤติตนเกเรหรือขมเหง
่
ผูอ้ ื่น/ทะเลาะวิวาท
ถูกกระทารุณกรรม (จากผูท้ ี่มิใช่
บุคคลในครอบครัว)
การรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม
เด็กทีผ
่ ้ปกครองไม
ู
สามารถ
่
อุปการะเลี้ยงดูได้
ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557
1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
1 ราย
2. แนวคิด /กฎหมาย /มุมมองในการคุ้มครองเด็ก
2.1 อนุสัญญาว่ าด้ วยสิ ทธิเด็ก
2.2 รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
2.3 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
2.4 มุมมองในการคุ้มครองเด็ก
2.1 อนุ สัญญาวาด
ทธิ
่ วยสิ
้
เด็ก
(Convention on the Rights of
the
Child)
กาหนดสิ ทธิพน
ื้ ฐานของเด็กไว
4 ประการ
้
คือ
• 1.สิ ทธิทจ
ี่ ะมีชวี ต
ิ รอด เป็ นสิ ทธิทจ
ี่ ะไดรั
้ บ
จิตใจ ตลอดจน
การเลีย
้ งดูทง้ั ทางรางกาย
่
ทีอ
่ ยูอาศั
ยให้เกิดความปลอดภัย และตอง
่
้
ไดรั
ขภาพจากบริการทาง
้ บการดูแลดานสุ
้
การแพทย ์
• 2.สิ ทธิทจ
ี่ ะไดรับการพัฒนา เด็กทุกคนตอง
2.1 อนุ สัญญาวาด
วยสิ
ท
ธิ
่ ้
เด็ก (ตอ)
่
• 3.สิ ทธิทจ
ี่ ะไดรั
บ
ความคุ
้
้มครอง เป็ น
สิ ทธิทเี่ ด็กทุกคนจะไดรั
้ บความคุมครอง
้
ให้รอดพนจากการทารุ
ณทุกรูปแบบ
้
เช่น การทาราย
การนาไปขาย ใช้
้
แรงงานเด็ก หรือแสวงหาประโยชนมิ
์
ชอบจากเด็ก
• 4.สิ ทธิทใี่ นการมีส่วนรวม
มีสิทธิทจ
ี่ ะ
่
แสดงออกและแสดงความคิดเห็ นตอ
่
สั งคมในเรือ
่ งทีม
่ ผ
ี ลกระทบกับเด็ก
2.2 รัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจักรไทย
• มาตรา ๕๓ เด็ก เยาวชน และ
บุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรั
้ บความ
คุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรง
และการปฏิบต
ั อ
ิ น
ั ไมเป็
่ นธรรม
• มาตรา ๘๐ รัฐตองคุ
้
้มครองและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
ส่งเสริม
ความเสมอภาคของหญิงและชาย
เสริมสรางและพั
ฒนาความเป็ นปึ กแผน
้
่
ของครอบครัวและความเขมแข็งของ
2.3 พระราชบัญญัตค
ิ ุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. 2546
เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.
• กาหนดขัน้ ตอนและปรับปรุ งวิธีการปฏิบัตติ ่ อเด็กให้ เหมาะสม
• เด็กได้ รับการอุปการะเลีย้ งดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการบี่
เหมาะสม
• ส่ งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
• ป้องกันมิให้ เด็กถูกบารุ ณกรรม ตกเป็ นเครื่องมือในการแสวงหา
ประโยชน์ โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัตไิ ม่ เป็ นธรรม
• ปรับปรุ งวิธีการส่ งเสริมความร่ วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่ าง
หน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ เหมาะสมยิ่งขึน้
• เพื่อให้ สอดคล้ องกับรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไบย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และอนุสัญญาว่ าด้ วยสิบธิเด็ก
สาระสาคัญของพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองเด็ก
การปฏิบัตติ ่ อเด็ก
ควรคานึงถึงประโยชน์ สูงสุดบี่จะเกิดกับเด็ก ไม่ มี
การเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรม
การสงเคราะห์
การกาหนดสถานบี่อยู่ของเด็กบี่ต้องการให้ การ
ช่ วยเหลือ โดยต้ องมีการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับตัว
เด็ ก และครอบครั ว เพื่ อหาวิ ธี ก ารสงเคราะห์ หรื อ
คุ้มครองบี่เหมาะสม
การคุ้มครองสวัสดิภาพ
การจัดการกับตัวเด็กบี่ถกู กระบาความรุ นแรง
หรื ออยู่ในกลุ่มเสี่ยง บี่ต้องการได้ รับการคุ้มครอง
สถานบี่รับดูแลเด็ก
การกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดตัง้
สถานรับเลีย้ ง สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื ้ นฟู
การส่ งเสริมพฤติกรรม
การส่ งเสริมพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาบี่มี
ความประพฤติปฏิบตั ดิ ีเพื่อเป็ นตัวอย่ าง
กองบุนคุ้มครองเด็ก
เป็ นเงิ น สนั บ สนุ น ในการสงเคราะห์ คุ้ ม
ครองสวั สดิ ภาพเด็ ก และส่ งเสริ มพฤติ กรรม
โดยมีคณะกรรมการบริ หารกองบุนเป็ นผู้บริ หาร
จัดการ
บบกาหนดโบษ
มี ก า ร ก า ห น ด โ บ ษ แ ก่ บุ ค ค ล บี่ ฝ่ า ฝื น
บบบัญญัตติ ่ างๆของ พรบ.ฉบับนี ้
กลุมเป
่ ้ าหมาย
เด็กทีจ
่ ะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนี้ คือ บุคคล
ซึ่ง มีอ ายุ ต่า กว่าสิ บแปดปี บริบู ร ณ ์ แต่ไม่รวมถึง ผู้ ทีบ
่ รรลุ นิ ต ิ
ภาวะดวยการสมรส
ไดแก
้
้ ่
(๑) เด็ ก ที่พึง ได้ รับ การสงเคราะห ์ (มาตรา ๓๒(๑)(๘)) และเด็ กซึ่งกระทาผิดหรือต้องหาวากระท
าผิด หรือ เด็ ก
่
ซึ่งไดรั
่ าล
้ บความเสี ยหายจากการกระทาความผิดทางอาญาทีศ
พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวนเห็ นจาต้องได้รับการ
สงเคราะห(กฎกระทรวงฯ
พ.ศ. ๒๕๔๙)
์
(๒) เด็กทีพ
่ งึ ไดรั
สดิภาพ (มาตรา ๔๐
้
้ บการคุมครองสวั
(๑)-(๓)) และเด็ กทีต
่ ้องหาว่ากระทาผิดกฎหมายแต่อายุไม่ถึง
เกณฑต
่ าลหรือผอ.สถานพินิจ ฯ
์ ้องรับโทษทางอาญา เด็ กทีศ
ส่งมารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ เด็กทีป
่ ระกอบอาชีพทีน
่ ่ าจะ
เกิด อัน ตรายแก่ ร่ างกายและจิต ใจ หรือ ประกอบอาชี พ ใน
บริเวณทีเ่ สี่ ยงอันตรายแกร
อจิตใจ และเด็กทีอ
่ าศั ย
่ างกายหรื
่
อยูกั
่ พ
ี ฤติกรรมทีน
่ ่ าสงสั ยวาประกอบอาชี
พไมสุ
่ บบุคคลทีม
่
่ จริต
การปฏิบัติต่อเด็ก
• มาตรา 23 ผู้ปกครองต้ องให้ การอุปการะเลีย้ งดู อบรม สั่ งสอน และ
พัฒนาเด็กตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม แต่ ท้ังนี้
ต้ องไม่ ต่ากว่ ามาตรฐานขั้นต่าตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
• มาตรา 24 ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อานวยการเขต นายอาเภอ
ปลัดอาเภอ ผู้เป็ นหัวหน้ าประจากิง่ อาเภอ หรือผู้บริหารองค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น มีหน้ าทีค่ ุ้มครองสวัสดิภาพเด็กทีอ่ ยู่ในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ ไม่ ว่า
เด็กจะมีหรือไม่ มีผู้ปกครองก็ตาม รวมทั้งมีอานาจและหน้ าทีด่ ูแลตรวจสอบ
สถานรับเลีย้ งเด็กฯ และให้ มีอานาจหน้ าที่ เช่ นเดียวกับพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตาม พ.ร.บ.นี้
บทบาทพนักงานเจ้ าหน้ าที่
• เข้ าไปในเคหสถาน สถานที่ใดๆ หรือยาพาหนะใดๆ
• ซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอนั ควรสงสั ยว่ าเด็กจาต้ องได้ รับการสงเคราะห์ หรือ
คุ้มครองสวัสดิภาพ
• มีหนังสื อเรียกผู้ปกครองของเด็ก..ส่ งเอกสารหรือหลักฐานเกีย่ วกับสภาพ
ความเป็ นอยู่ ความประพฤติ สุ ขภาพ และความสั มพันธ์ ในครอบครัว
• เข้ าไปในสถานทีอ่ ยู่อาศัยของผู้ปกครอง สถานทีป่ ระกอบการของนายจ้ าง
สถานศึกษา
• มอบตัวเด็กให้ แก่ผู้ปกครองพร้ อมกับแนะนา ตักเตือน
• ทารายงานเกีย่ วกับตัวเด็ก
เด็กทีพ
่ งึ ไดรั
้ บการสงเคราะห ์
(๑) เด็กเรร่ อน
หรือเด็กกาพร้า
่
(๒) เด็กทีถ
่ ูกทอดทิง้ หรือพลัดหลง ณ ทีใ่ ดทีห
่ นึ่ง
(๓) เด็กทีผ
่ ู้ปกครองไมสามารถอุ
ปการะเลีย
้ งดูได้ด้วยเหตุใดๆ
่
เช่น ถูกจาคุ ก กักขัง พิการ ทุพพลภาพ เจ็ บป่วยเรือ
้ รัง
ยากจน เป็ นผู้ เยาว ์ หย่า ถู ก ทิง้ ร้ าง เป็ นโรคจิต หรือ โรค
ประสาท
(๔) เด็กทีผ
่ ้ปกครองมี
ู
พฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไมเหมาะสม
่
อันอาจส่งผลกระทบตอพั
อจิตใจของ
่ ฒนาการทางรางกายหรื
่
เด็กทีอ
่ ยูในความปกครองดู
แล
่
่ งมือใน
้ งดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็ นเครือ
(๕) เด็กทีไ่ ด้รับการเลีย
การกระทาหรือแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบ ถูกทารุณกรรม
์
หรือตกอยูในภาวะอื
น
่ ใดอันอาจเป็ นเหตุให้เด็กมีความประพฤติ
่
เสื่ อมเสี ยในทางศี ล ธรรมอัน ดีหรือ เป็ นเหตุ ใ ห้เกิดอัน ตรายแก่
กายหรือจิตใจ
(๖) เด็กพิการ
การสงเคราะหเด็
์ ก (ม. ๓๓)

ใ ห้ พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ก า ร
สงเคราะหตามวิ
ธก
ี ารทีเ่ หมาะสม ดังนี้
์
(๑) ให้ ความช่ วยเหลื อ เด็ ก และครอบครัว หรื อ
บุคคลทีอ
่ ุปการะเลีย
้ งดู
(๒) มอบเด็ ก ให้ อยู่ในความอุ ป การะของบุ ค คลที่
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ยิ น ย อ ม เ ลี้ ย ง ดู ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
เห็ นสมควร แตต
่ ้องไมเกิ
่ น ๑ เดือน
(๓) ดาเนินการเพือ
่ ให้เด็กไดเป็
้ นบุตรบุญธรรม
(๔) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ ์
หรือสถานรับเลีย
้ งเด็กทีเ่ หมาะสมและยินยอมรับเด็ก
ขอควรระวั
ง
้



การให้การสงเคราะหด
์ ้วยการส่งเด็กเข้ารับการอุ
ปาระในครอบครัว อุ ป ถัม ภ ์ สถานรับ เลี้ย งเด็ ก
สถานแรกรับ สถานสงเคราะห ์ สถานพัฒ นา
และฟื้ นฟู หรือ สถานที่ท างศาสนา “ต้ องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ปกครอง”
ความยิ น ยอม ต้ องท าเป็ นหนั ง สื อตามแบบที่
ก าหนด หรือ ท าด้ วยวาจาต่อหน้ าพยานอย่าง
น้อยสองคน
ถ้าผู้ ปกครองไม่ให้ ความยินยอม หรือ ไม่อาจ
ให้ความยินยอมได้ “ให้ปลัดกระทรวง หรือผู้วา่
ราชการจั ง หวัด มี อ านาจส่ งเด็ ก เข้ าสถานที่
การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
(๑) เด็ ก ที่ พึ ง ได้ รับ การคุ้ มครองสวัส ดิ ภ าพ
(มาตรา ๔๐)
- เด็กทีถ
่ ูกทารุณกรรม
- เด็กทีเ่ สี่ ยงตอการกระท
าผิด
่
(๒) ให้ผู้พบเห็ นหรือประสบพฤติการณที
่ ่ าเชือ
่
์ น
ว่ า มี ก า ร ก ร ะ ท า ท า รุ ณ ก ร ร ม เ ด็ ก ใ ห้ รี บ แ จ้ ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยพนักงานเจ้าหน้าทีม
่ อ
ี านาจ
เข้าตรวจค้น และมีอานาจแยกตัวเด็กจากครอบครัว
เพือ
่ คุ้มครองสวัสดิภาพโดยเร็ว
(๓) จัด ให้ มีก ารตรวจรัก ษาทางร่ างกายและ
จิตใจทันที ถ้าเห็ นสมควรสื บเสาะและพินิจ ก็อาจส่ง
ตัวเด็กไปสถานแรกรับกอนได
่
้ หรือถ้าจาเป็ นต้องให้
การสงเคราะหก็
้
์ ให้การสงเคราะห ์ ถ้าจาเป็ นต้องพืน
(๓) กรณีมก
ี ารฟ้องคดีอาญาผู้กระทาผิดและเชื่อ
ว่ าผู้ ถู ก ฟ้ องจะทารุ ณ กรรมเด็ ก อี ก ศาลมี อ านาจ
ก าหนดมาตรการคุ ม ความประพฤติ ห้ ามเข้ าเขต
กาหนด หรือห้ามเข้าใกล้ตัวเด็กในระยะทีศ
่ าลกาหนด
และจะสั่ งท าทัณ ฑ บนตาม
ม.๔๖ และ
ม.๔๗
์
แห่งประมวลกฎหมายอาญา
หากยังไมฟ
่ ้ องคดีอาญา แตมี
่ พฤติการณน
์ ่ าเชื่อ
วาจะมี
การทารุณกรรมเด็กอีก “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
่
ยื่ น ค าขอต่ อศาลเพื่ อ ออกค าสั่ งมิ ใ ห้ กระท า โดย
กาหนดมาตรการคุมความประพฤติและเรียกประกันดวย
้
ก็ ไ ด้” และยัง มีอานาจออกคาสั่ งให้ต ารวจจับกุ มผู้ทีจ
่ ะ
ทารุณ กรรมเด็ ก มากัก ขัง ไว้มีก าหนด “ครั้ง ละไม่เกิน
ขอห
้ ้ามสาหรับเด็ก (มาตรา
๔๕)
- หามซือ
้ สุรา หรือบุหรี่
หรือบุหรี่
เด็ก
้
- ห้ามเสพสุรา หรือบุหรี่
- ห้ ามเข้าไปในสถานทีเ่ ฉพาะเพื่อ การจ าหน่ ายสุ ร า
- เข้าไปในสถานทีเ่ ฉพาะเพือ
่ การเสพสุรา หรือบุหรี่
ถ้าฝ่าฝื น
- พนักงานเจ้าหน้าทีส
่ อบถามเพือ
่ ทราบข้อมูลเกีย
่ วกับ
- มีหนังสื อเรียกผู้ปกครองมารวมประชุ
มปรึกษาหารือ
่
- วากล
าวตั
กเตือน
่
่
- ให้ทาทัณฑบน
์
- มีข้ อตกลงร่วมกันเกีย
่ วกับวิธก
ี ารและระยะเวลาใน
การจั ด ให้ เด็ ก ท างานบริ ก ารสั งคมหรื อ ท างานสาธารณะ
ประโยชน์ และ
การส่งเสริมความประพฤตินก
ั เรียน
และนักศึ กษา
(๑) โรงเรีย นและสถานศึ กษาต้ อง
จั ด ให้ มี ก ารส่ งเสริ ม ความประพฤติ
นั ก เรี ย นและนั ก ศึ กษา ตามมาตรา
๖๓
(๒) พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ม ี อ านาจ
ตามมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และ
มาตรา ๖๗
กลไกหลักในการขับเคลื่อนระบบงาน
• คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
• คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด
• คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
กรุงเทพมหานคร
บทบาทคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่ งชาติ
• เสนอความเห็นต่ อรัฐมนตรีเกีย่ วกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและ
มาตรการในการสงเคราะห์ คุ้มครองเด็ก/การออกกฎกระทรวงและระเบียบ
• วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกีย่ วกับกองทุน
• วางระเบียบเกีย่ วกับวิธีการดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
• วางหลักเกณฑ์ ในการแต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่
• ให้ คาปรึกษา แนะนา และประสานงาน รวมทั้งมีอานาจเข้ าไปตรวจสอบใน
สถานรับเลีย้ งเด็ก
• ติดตามประเมินผล และตรวจสอบการดาเนินงาน
คณะอนุกรรมการภายใต้ บอร์ ดชาติ
• คณะอนุกรรมการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
• คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก
• คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานกลไก เพื่อ
การสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
• คณะอนุกรรมการประเมินและติดตามผลการ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
• คณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการป้องกันและ
แก้ ไขปั ญหาเด็กและเยาวชนตัง้ ครรภ์ ไม่ พร้ อม
บทบาทคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด
• เสนอความเห็นต่ อคณะกรรมการ เกีย่ วกับ นโยบาย แผนงาน งบประมาณ
และมาตรการ
• ให้ คาปรึกษา แนะนา และประสานงาน รวมทั้งมีอานาจเข้ าไปตรวจสอบใน
สถานรับเลีย้ งเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง
• กาหนดแนวทางการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่ งเสริมความ
ประพฤติเด็ก /จัดหาทุนเพือ่ การสงเคราะห์
• ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องมาชี้แจง
• เรียกเอกสาร หรือพยานหลักฐานใดๆ หรือขอคาชี้แจง
• ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดาเนินงาน
คณะอนุ กรรมการภายใตบอร
ด
้
์
จังหวัด
• คณะอนุกรรมการด้ านนโยบายและแผน
• คณะอนุกรรมการด้ านสหวิชาชีพ
• คณะอนุกรราการส่ งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา
• คณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กในระดับอาเภอ ตาบล
2.4 มุมมองระบบ
คุ้มครองเด็ก
มุมมองระบบคุ้มครองเด็ก
ในระดับสากล
• การทางานในเชิงระบบ และเป็ นองครวม
์
มากยิง่ ขึน
้
• เน้นการทางานเชิงรุก และการป้องกัน
มากกวาเข
งตัง้ รับ
่ าแทรกแซงในเชิ
้
หลังจากเกิดเหตุความรุนแรง หรือการ
ละเมิดขึน
้ แลว
้
• เน้นการทางานกับครอบครัวทัง้ หมด ไม่
เฉพาะกับเด็กผู้เสี ยหาย
มุมมองระบบคุ้มครองเด็กใน
ประเทศไทย
• สถานการณและความจ
าเป็ น
์
• ขอมู
้ ลปัญหาเด็กในสั งคมยังไมมี
่ การ
จัดเก็บ
อยางเป็
น
่
ระบบ
• ลักษณะการช่วยเหลือยังเน้นการ
สงเคราะหรายบุ
คคล
์
มุมมองระบบคุ้มครองเด็กใน
ประเทศไทย (ตอ)
่
• การดาเนินงานคุมครองเด็
กมีความ
้
หลากหลายสูง
• การคุ้มครองเด็กกลุมเป
่ ้ าหมายพิเศษ
• การสรางเครื
อ
่ งมือในการทางาน
้
กในระดับ
• การทางานคุมครองเด็
้
ชุมชนทองถิ
น
่ ยังไมมี
้
่ ความชัดเจน
3. มาตรการในการ
คุ้มครองเด็ก
• ตัวบทกฎหมาย 88 มาตรา+1
บทเฉพาะกาล
• กฎกระทรวงภายใตพระราชบั
ญญัต ิ
้
ฯ 8 ฉบับ
• ประกาศภายใตพระราชบั
ญญัตฯิ 2
้
ฉบับ
• ระเบียบภายใตพระราชบั
ญญัตฯิ
้
ตัวบทกฎหมาย
• หมวด 1
คณะกรรมการ
คุ้มครองเด็ก
• หมวดที่ 2 การ
ปฏิบต
ั ต
ิ อเด็
่ ก
• หมวดที่ 3 การ
สงเคราะหเด็
์ ก
• หมวดที่ 4 การ
คุมครอง
สวัสดิ
• หมวดที่ 6 สถาน
รับเลีย
้ ง แรกรับ
สงเคราะห ์ คุ้มครอง
พัฒนาและฟื้ นฟู
• หมวดที่ 7 การ
ส่งเสริมความ
ประพฤตินก
ั เรียน
นักศึ กษา
• หมวดที่ 8 กองทุน
กฎกระทรวง 8 ฉบับ
• กาหนดเด็กทีอ
่ ยูในสภาพ
• การวากล
าวตั
กเตือน
่
่
่
จาต้องไดรั
ทาทัณฑบนและจั
ดให้
้ บการ
์
สงเคราะห ์ พ.ศ. 2549
เด็กทางานบริการสั งคม
• การกระทาใดเป็ นไปเพือ
่
• การขอรับใบอนุ ญาต
ประโยชนสู
จัดตัง้ สถาน
แรกรับ
์ งสุดของเด็ก
หรือเลือกปฏิบต
ั ิ
คุ้มครอง พัฒนาและ
ฟื้ นฟู
• มาตรฐานขัน
้ ตา่ ในการ
อุปการะเลีย
้ งดู อบรม
• อัตราคาธรรมเนี
ยม
่
สั่ งสอน และพัฒนาเด็ก
สาหรับการจัดตัง้ สถาน
รับเลีย
้ งเด็ก แรกรับ
• เงือ
่ นไขในการขอรับ
คุ้มครอง พัฒนาและ
ใบอนุ ญาตจัดตัง้ สถาน
ฟื้ นฟู
ประกาศ 2 ฉบับ
• กาหนดหลักเกณฑ ์ วิธก
ี าร และ
เงือ
่ นไข ในการแตงตั
่ ง้ หรือถอด
ถอนผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถาน
แรกรับ สถานสงเคราะห ์ สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพ และสถาน
พัฒนาและฟื้ นฟู พ.ศ.2549
• ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรือ
่ ง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ระเบียบภายใต้
พระราชบัญญัต ิ 14 ฉบับ
• วิธด
ี าเนินการของสถาน 5 สถาน (สถานรับ
เลีย
้ งเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห ์ สถาน
คุมครองสวั
สดิภาพและ สถานพัฒนาและฟื้ นฟู )
้
• วิธก
ี ารให้การสงเคราะหเด็
์ ก พ.ศ. 2547
• การกาหนดแบบบัตรประจาตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่
• การลงโทษเด็ก พ.ศ. 2548
• การปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีข
่ องพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินก
ั เรียน และ
นักศึ กษา
ระเบียบภายใตพระราชบั
ญญัต ิ
้
14 ฉบับ
• วิธก
ี ารคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กทีถ
่ ูกทารุณกรรม
หรือถูกเลีย
้ งดูโดยมิชอบ พ.ศ. 2548 และ
2552
งตั
• หลักเกณฑการแต
่ ง้ พนักงานเจ้าหน้าที่
์
• หลักเกณฑการแต
งตั
์
่ ง้ พนง.จนท.ส่งเสริมความ
ประพฤตินก
ั เรียน นักศึ กษา
• วิธก
ี ารคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กทีต
่ องหาว
ากระท
า
้
่
ผิดฯและอายุยงั ไมถึ
บโทษทางอาญา
่ งเกณฑต
์ องรั
้
พ.ศ. 2551
• การรับเงิน จายเงิ
น การเก็บรักษาเงิน การ
่
4. กลไกการคุ้มครองเด็ก
โดยจัดระบบเชือ
่ มโยง
โรงพยาบาล องคกรชุ
มชน
์
โรงเรียน และสถานีตารวจ
พนักงานเจ้าหน้าที/่ Case
Manager
• มีตาแหน่งเป็ นการเฉพาะทัง้ หน่วยงาน
ภาครัฐบาลและเอกชน
• ทาหน้าที่ Case Manager
• เป็ นแกนเชือ
่ มประสานกับองคกรปกครอง
์
ส่วนท้องถิน
่ ทุกระดับ
• จัดระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการ
ปฏิบต
ั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่
• มี Supervisor สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
• ทบทวนการปฏิบต
ั งิ านของพนักงาน
หน่วยงานบริหารจัดการดูแล
พนักงานเจ้าหน้าที่
• มีหน่วยงานระดับกรมขึน
้ ไปปฏิบต
ั ห
ิ น้าที่
ความรับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จในตัว
ทัง้ ระดับนโยบายและปฏิบต
ั ิ
• จัดทาเครือ
่ งมือตางๆให
่
้พนักงาน
เจ้าหน้าที่
คูมื
ั ส
ิ าหรับ
่ อภาคปฏิบต
พนักงานเจ้าหน้าทีด
่ านต
างๆ
บันทึก
้
่
ข้อตกลงระหวางหน
่ วข้อง
่
่ วยงานทีเ่ กีย
หน่วยงานบริหารจัดการดูแล
พนักงานเจ้าหน้าที่
• พัฒนาและจัดทาสื่ อหรือเผยแพรผาน
่ ่
สื่ อมวลชนเพือ
่ ส่งเสริมความรูความเข
าใจใน
้
้
ครอบครัว
• จัดให้มีการดูแลทดแทนครอบครัว หากเด็ก
จาเป็ นตองแยกจากครอบครั
วชัว
่ คราว
้
• จัดให้มีกลไกติดตามดูแลเด็กตามหน่วยสั งคม
ทีเ่ ด็กอาศั ยหรืออยู่ (ครอบครัว ชุมชน
สถานศึ กษา และสถานทีจ
่ ้างงาน)
• จัดให้มีระบบการรายงานตอพนั
กงาน
่
โรงพยาบาล
• ประเมินความเสี่ ยงเมือ
่ ส่งเด็กมารับการตรวจ
รักษา เช่น พอแม
พอแม
ที
่
่ อายุน้อย
่
่ ่
เครียด ขาดทักษะในการเลีย
้ งลูก
เพศ
ของลูก ไมตรงตามความคาดหวั
ง
มีลก
ู
่
นอกสมรส มีปญ
ั หาทางอารมณ ์
ใช้สารเสพติด มีโรคประจาตัว ครอบครัว
ใช้ความรุนแรง
• แทรกแซงช่วยเหลือ (Intervention) ขัน
้ ตน
้
เมือ
่ พบวาเด็
้ ง
่ กถูกกระทาทารุณกรรมและเลีย
ดูโดยมิชอบ (Abuse & Neglect)
ทีอ
่ งคกรชุ
มชน/องคกร
์
์
ปกครองส่วนทองถิ
น
่
้
• จัดใหมีบริการ Day care สาหรับเด็กแรก
้
เกิดถึงสามปี
• จัดให้มีระบบระบบดูแลความปลอดภัยจาก
บุคคลอันตรายหรือสภาพแวดลอมอั
นตราย
้
เช่น บริเวณใตสายไฟฟ
้
้ าแรงสูง บอน
่ ้า
• จัดให้มีบริการช่วยเหลือดูแลเด็กหลังเลิก
เรียนกอนพ
อแม
กลั
มีอาสาสมัคร
่
่
่ บถึงบาน
้
ช่วยสอนเด็กทาการบาน
มีสนามเด็กเลน/
้
่
มีอาคารสาหรับให้เด็กทากิจกรรม
ทีอ่ งค์ กรชุมชน/องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
• จัดให้มีบริการเยีย
่ มบาน
ติดตามดูแลความ
้
เป็ นไปของเด็กและครอบครัว โดยผู้เยีย
่ ม
สามารถใช้ Assessment tools
• แทรกแซงช่วยเหลือ (Intervention) ขัน
้ ตน
้
เมือ
่ พบวาเด็
้ ง
่ กถูกกระทาทารุณกรรมและเลีย
ดูโดยมิชอบ (Abuse & Neglect)
• จัดให้มีระบบรายงานส่งตอความรั
บผิดชอบ
่
ไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย
คุ้มครองเด็ก และกฎหมายคุมครอง
้
โรงเรียน/สถานศึ กษา
• คุ้มครองเด็กจากบุคคลอันตรายหรือ
สภาพแวดลอมอั
นตราย แก้ไขป้องกันการ
้
ใช้ความรุนแรงในโรงเรียน
ดวยการ
้
ส่งเสริมการสอนวินย
ั เชิงบวก (Positive
discipline)
• จัดกิจกรรมฝึ กอบรมนักเรียนให้รูจั
้ กวิเคราะห ์
สถานการณอั
้ กหลบหลีก
์ นตราย รูจั
และขอความช่วยเหลือให้ไดรั
้ บความ
คุ้มครองให้ปลอดภัย
• นักเรียนวัยรุนจั
่ ดฝึ กอบรมหลักสูตรเขมข
้ น
้
ในเรือ
่ ง ทักษะการควบคุมตนเองและระบาย
ความเครียด ทักษะการจัดการปัญหา
โรงเรียน/สถานศึ กษา
• จัดให้มีโครงการดูแลพัฒนาเด็กหรือ
กิจกรรมหลังเลิกเรียนเพือ
่ ไมให
่ ้เกิด
ช่องวางในการปกครองดู
แล จนกวา่
่
ผู้ปกครองจะกลับถึงบาน
้
• จัดอบรมความรู้ ฝึ กทักษะในการเลีย
้ ง
ลูก (Parental skills) จัดบริการให้
คาปรึกษาแนะนาเกีย
่ วกับปัญหา
ครอบครัว ปัญหาการเรียนของเด็ก
นักเรียนให้แกผู
่ ้ปกครอง
สถานทีท
่ างานของเด็กและ
ผู้ปกครอง
• จัดใหมีบริการ Day care สาหรับเด็กแรก
้
เกิดถึงสามปี
• จัดกิจกรรมครอบครัวให้ลูกจ้างพาลูกหลาน
มารวมกิ
จกรรมได้ เช่น กิจกรรมในช่วง
่
วันเด็ก
กิจกรรมวันปี ใหม่ กิจกรรม
ย
่ ว ฯลฯ
ทองเที
่
• สาหรับลูกจ้างทีเ่ ป็ นเด็ก จัดเวลาให้เด็กมี
โอกาสเรียนรูสิ
่ พัฒนาตนเอง
มี
้ ่ งใหมๆเพื
่ อ
เวลาพักผอนหย
อนใจและมี
สันทนาการ
่
่
ทีส
่ ถานีตารวจ
• กรณีรบ
ั แจ้งเหตุการณการกระท
าความ
์
รุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะมีการ
กระทาตอเด็
่ ก
• กรณีผ้ต
ู องหาหรื
อผู้ถูกกลาวหามี
เด็กอยูใน
้
่
่
ความปกครองดูแล
• แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔
แหงกฎหมายคุ
มครองเด็
ก และพนักงาน
่
้
เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายคุมครอง
้
ผู้ถูกกระทาดวยความรุ
นแรงในครอบครัว
้
5. กระทรวง พม.กับการทางาน
คุ้มครองเด็ก
• อานาจหน้าที่
• ส่วนราชการทีด
่ าเนินการดานเด็
ก
้
• การจัดระบบกลไกการทางาน
ของพม.
• การเตรียมความพรอมสู
้
่ ประชาคม
อาเซียน
5.1อานาจหน้าทีข
่ อง
กระทรวง พม.
• มีอานาจหน้าทีเ่ กีย
่ วกับการพัฒนา
สั งคม
• การสรางความเป็
นธรรมและความ
้
เสมอภาคในสั งคม
• การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและ
ความมัน
่ คงในชีวต
ิ สถาบัน
ครอบครัว และชุมชน และ
5.2 ส่วนราชการทีด
่ าเนินงาน
ดานเด็
ก
้
• สานักงาน
ปลัดกระทรวง
– พัฒนาสั งคมและ
ความมัน
่ คง
ของมนุ ษยจั
์ งหวัด
– สานักงาน
เลขานุ การ
คณะกรรมการ
คุ้มครองเด็ก
แห่งชาติ (สคด.)
• กรมพัฒนาสั งคมและ
สวัสดิการ
- บานพั
กเด็กและ
้
ครอบครัว
- สถานสงเคราะห/์
สถานแรกรับ
– ศูนยพั
์ ฒนาสั งคม
– ศูนยประชาบดี
์
1300
5.3 การจัดระบบกลไกการ
ท
างานของพม.
• ปรับแกกฎหมายคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
้
้
• ปรับปรุงกลไกอนุ กรรมการ/หน่วย
ประสานงานหลัก
• จัดทาคูมื
ั งิ านคุ้มครองเด็ก
่ อการปฏิบต
จังหวัด
• จัดทาเครือ
่ งมือในการปฏิบต
ั งิ านคุ้มครอง
เด็ก
• วางระบบพัฒนาสมรรถนะพนักงาน
เจ้าหน้าที่
คดจ.
5.4 เตรียมความพรอมสู
้
่
ประชาคมอาเซียน
1. การพัฒนาระบบภายในครอบคลุมทุก
กลุ่ มเป้ าหมายรวมทั้ง เด็ ก ต่ างด้ าว/เด็ ก ไร้
สั ญชาติให้ประเทศตนทางมี
ส่วนรวม
้
่
2 . ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร
คุ้ มครองเด็ ก ที่เ ป็ นประเด็ น ร่วมในASEAN
ในภูมภ
ิ าค ไดแก
หรือเป็ นประเด็นขามชาติ
้ ่
้
2.1 พัฒนาAsean Charter on Child
Protection
เพือ
่ สร้างมาตรฐานรวมของ
่
ภูมภ
ิ าค
5.5 การวางระบบงานคุ้มครอง
เด็กในปี 2557
• โอนงบการประชุมคณะกรรมการ /
อนุ กรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด
• จัดทาคูมื
่ อคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
จังหวัดส่งให้
• จัดทาคูมื
่ วกับมาตรฐาน
่ อดาเนินงานเกีย
การเลีย
้ งดูเด็กขัน
้ ตา่
• จัดทาเครือ
่ งมือในการทางาน
• จัดประชุมใหญถอดบทเรี
ยนการทางาน
่
5.5 การวางระบบงาน
คุ้มครองเด็ก (ตอ)
่
• จัดทาฐานข้อมูลดานเด็
ก
้
• จัดทายุทธศาสตรการคุ
้มครองเด็ก / ใน
์
ภาวะวิกฤติฉุกเฉิน
• เคลือ
่ นโครงการ CHILDLIFE กับ
กองทุนโลก
• เคลือ
่ นโครงการนารองพั
ฒนาระบบ
่
คุ้มครองเด็กเต็มรูปแบบ กับองคการทุ
น
์
เพือ
่ เด็กแห่งสหประชาชาติ
5.5 การวางระบบคุ้มครองเด็ก (ต่ อ)
• พนักงานเจ้าหน้าทีฯ่
ปรับหลักสูตร
การอบรมเพือ
่ ขึน
้ ทะเบียน
เสริม
สมรรถนะอยางเป็
นระบบ
ปรับการ
่
ตรวจสุขภาพจิตเพือ
่ แกไขปั
ญหาการตอ
้
่
อายุบต
ั ร
• พัฒนาสมรรถนะทีมงานเลขาคุ้มครอง
เด็กจังหวัด / ความรู้เรือ
่ งไรสถานะ
้
บุคคล
6. บทสรุปส่งทาย
้
6.1ระบบคุ้มครองเด็ก: กลไก
ความหวังอยางยั
ง่ ยืน
่
• ศรัทธาในสถาบันครอบครัว
• ศรัทธาในเจตนารมณ ์
• ศรัทธาในกลไก
• ศรัทธาในกระบวนการ
• ศรัทธาในตัวผูปฏิ
ั ิ
้ บต
6.2 การคุ้มครองเด็กให้ ย่ งั ยืน
• # เด็กเรี ยนรู้ (SELF LEARNING)
* เด็กเป็ นศูนย์ กลาง บุกภาคส่ วนร่ วมกันฝึ กเด็ก
ให้ เรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง
• # รัฐอุ้มชู (PROTECTION)
* รัฐต้ องปกป้องคุ้มครองเด็กให้ พ้นจากภยันตราย
โดยสร้ างภูมิค้ ุมกันแต่ แรกเกิด
• # คุณครู อบรม (TEACHING)
* โรงเรียน สถานศึกษา ครู อบรมสั่งสอนเด็กบัง้ บางวิบยาการ
และการดาเนินชีวิตบี่เหมาะสม
6.2 การคุ้มครองเด็กฯ
(ต
อ)
่
ชุมชนดูแล
(COMMUNITY
•#
EYES)
* ชุมชนมีส่วนช่วยเหลือเฝ้าระวังดูแลเด็กจัด
สิ่ งแวดลอม
ให้เหมาะสม
้
• # พอแม
ใกล
ชิ
่
่
้ ด (LOVE)
* ธรรมชาติของพอแม
ต
ย
้ งดูลก
ู อยาง
่
่ องเลี
้
่
ใกลชิ
ดวยความรั
ก
้ ด
้
และความเขาใจ
้
จบการนาเสนอ

similar documents