dzialania

Report
Działania:
- organizacja szkolnych imprez i akcji upowszechniających zdrowe odżywianie:
Dzień Chleba, Śniadanie daje moc, Dzień Wody, Dzień Zdrowia;
- zajęcia praktyczne rozwijające zdolności i wiedzę kulinarną uczniów zgodnie z
zasadami racjonalnego żywienia;
- realizacja szkolnego programu działań ,,Żyjemy mądrze i zdrowo, bo owocowo”
we współpracy z Ośrodkiem Integrowanej Produkcji Owoców w Wisowej;
- organizacja przedstawień na temat zdrowych nawyków żywieniowych;
- udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych: ,,Owoce w szkole”,
,,Szklanka mleka”;
- zapewnienie obiadów szkolnych zgodnych z normami;
- promowanie zdrowego odżywiania poprzez gazetki, wystawy, ulotki, itp.;
- praktyczne promowanie spożywania jabłek i picia wody na terenie szkoły.
Efekty:
- wzrosła świadomość uczniów, rodziców i pracowników szkoły nt. właściwego
odżywiania;
- widoczne są korzystne zmiany nawyków żywieniowych uczniów i pozostałej
społeczności szkolnej oraz środowiska (np. nastąpił wzrost spożywania jabłek);
- zwiększył się odsetek uczniów korzystających z obiadów w szkole.
Działania:
- organizacja szkolnych zawodów sportowych;
- organizacja szkolnych konkursów sportowych;
- udział w pozaszkolnych zawodach sportowych;
- organizacja festynów dla społeczności szkolnej i lokalnej: Pożegnanie Lata,
Radosny Sportowy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka;
- organizacja wycieczek i rajdów rowerowych w czasie wolnym;
- realizacja szkolnego programu działań ,,Wesołe wakacje”;
- organizacja pozalekcyjnych zajęć tanecznych i rekreacyjno – sportowych;
- edukacja nauczycieli i rodziców w zakresie promocji ruchu;
- udostępnianie szkolnych obiektów sportowo – rekreacyjnych społeczności lokalnej;
- promowanie sukcesów sportowych szkoły.
Efekty:
- wzrosła świadomość uczniów, rodziców i nauczycieli nt. wartości ruchu w życiu
każdego człowieka;
- wzrosła liczba dzieci i dorosłych uprawiających w wolnym czasie różne formy
aktywności ruchowej;
- nie ma w szkole stałych zwolnień lekarskich z wychowania fizycznego;
- wzrosła motywacja uczniów do ćwiczeń, własnego usprawniania się , podniósł się
poziom sprawności fizycznej;
- zwiększył się poziom umiejętności tanecznych uczniów;
- zwiększała się z roku na rok popularność festynów sportowo – rekreacyjnych w
środowisku lokalnym;
- oferta weekendowych wycieczek zachęciła uczniów i rodziców do aktywności w
czasie wolnym od nauki i pracy;
- wzrosła ilość osób spoza szkoły korzystających z obiektów sportowo – rekreacyjnych
udostępnionych przez szkołę środowisku;
- wzrosła ranga szkoły w środowisku lokalnym ( sukcesy sportowe uczniów, obiekty
sportowo – rekreacyjne).
Działania:
- realizacja szkolnego programu działań „Rodzinne spotkania integracyjne”
w oddziałach przedszkolnych;
- organizacja spotkań integracyjnych, np. Szkolnej Wigilii, zabawy choinkowej,
klasowych Mikołajek, itp.;
- organizowanie wyjazdów i wycieczek z udziałem rodziców;
- realizacja szkolnego programu działań ,,Wesołe wakacje”( organizacja dla dzieci
tygodniowego wakacyjnego wypoczynku);
- organizacja festynów;
- organizacja zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji społecznej;
- organizacja przedstawień o tematyce prospołecznej.
Efekty:
- w szkole panuje rodzinny, przyjazny klimat sprzyjający zdrowiu
i dobremu samopoczuciu;
- uczniowie i rodzice chętnie uczestniczą w formach integracyjnych życia
szkolnego;
- szkoła jest postrzegana w środowisku lokalnym jako ,,Jedna wielka
rodzina”.
Działania:
- realizacja szkolnego programu działań ,, Dar serca” ( przedsięwzięcia ,, I Ty możesz
zostać św. Mikołajem”, udział w WOŚP, zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz akcji
charytatywnej radia ,,Fama” Sochaczew, udział w akcji ,,Pomóż i Ty”, udział w zbiórce
,,Jałumużny Wielkopostnej”);
- realizacja szkolnego programu działań „Podzielmy się samym sobą” (odwiedziny
pensjonariuszy DPS w Młodzieszynie, zajęcia edukacyjne ukazujące ludzi starszych
jako autorytetów, itp.);
Efekty:
- wzrosła świadomość i zaangażowanie w ideę wolontariatu uczniów i środowiska
lokalnego;
- mimo, że liczba uczniów malała z roku na rok wzrastała kwota przekazywana przez
szkołę na rzecz WOŚP;
- została rozbudzona wśród społeczności szkolnej chęć niesienia bezwarunkowej
pomocy potrzebującym kolegom;
- wzrosła świadomość i wrażliwość dzieci na potrzeby ludzi starszych, samotnych,
niepełnosprawnych oraz umiejętność nawiązywania z nimi kontaktów;
- dzieci chętniej biorą udział w organizowanych wyjazdach do DPS w Młodzieszynie.
Działania:
- udział w akcjach związanych z ochroną środowiska: Sprzątaniu Świata, Kampanii
„Zostań przyjacielem wody”, itp.;
- zbiórka zużytych surowców: sprzęt AGD i RTV, baterii, makulatury, puszek
aluminiowych;
- organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, np. hydrologiem, geografem, wędkarzem,
podleśniczym, ekspertem ds. wód leczniczych i mineralnych;
- organizacja wycieczek edukacyjnych, np. do Stacji Uzdatniania Wody w Iłowie,
pralni ekologicznej w Sochaczewie, itp.;
- organizacja szkolnych imprez ekologicznych, happeningów ekologicznych ulicami
Brzozowa Starego, konkursów ekologicznych;
- edukacja ekologiczna, np. warsztaty ekologiczne prowadzone przez specjalistów z
RCEE w Płocku;
- prezentowanie uczniom i rodzicom rozwiązań ekologicznych, np. przydomowej
biologicznej oczyszczalni ścieków;
- prowadzenie nowych nasadzeń krzewów wokół szkoły.
Efekty:
- wzrosła świadomość ekologiczna społeczności szkolnej;
- uczniowie chętniej podejmują działania ekologiczne, np. poprzez zbiórkę
surowców wtórnych;
- wzrosła wiedza uczniów na temat sposobów ochrony przyrody;
- wzrosła w środowisku świadomość konieczności budowania przydomowych
oczyszczalni ścieków;
- wymieniono pokrycie dachowe szkoły z eternitu na blachodachówkę;
- wybudowano przyszkolną ekologiczną oczyszczalnię ścieków.
Działania:
- wykonanie kapitalnego remontu budynku szkolnego ( wymiana otworów okiennych
i drzwiowych, zmiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę,
termomodernizacja budynku, wykonanie nowej elewacji);
- wybudowanie przy szkole Kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Brzozowie
Starym ( boiska środowiskowego, placu zabaw, terenów zielonych);
- wybudowanie przyszkolnej oczyszczalni ścieków;
- wybudowanie infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo uczniów ( chodnika od
szkoły do kościoła, barierek zapobiegających wybieganiu dzieci na jezdnię, parkingu
przyszkolnego);
- utrzymanie i wzbogacanie przyszkolnych terenów zielonych.
Efekty:
- szkoła jest bezpieczna ( nowy dach, nowa elewacja, termomodernizacja);
- środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowiu ( zadbany budynek szkolny i bardzo
dużo zieleni);
- droga do szkoły jest coraz bezpieczniejsza ( chodnik od szkoły do kościoła, parkingi
przyszkolne, barierki zapobiegające wybieganiu na jezdnię).
Działania:
- realizacja szkolnego programu działań ,,Bezpieczna szkoła i droga do szkoły”
(prelekcje z udziałem policjantów, strażaków, organizacja próbnych ewakuacji,
organizacja szkolnych konkursów o bezpieczeństwie, itp.);
- realizacja szkolnego programu działań „Programu zwalczania agresji słownej”;
- udział w Ogólnopolskim programie społecznym ,,Szkoła bez przemocy” i innych
programach i akcjach z zakresu bezpieczeństwa;
- organizacja cyklicznych spotkań z uczniami nt. zasad bezpieczeństwa;
- organizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów i pracowników z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej np. warsztaty prowadzone przez studentów
i nauczycieli akademickich PWSZ w Ciechanowie.
Efekty:
- wzrosła świadomość uczniów i rodziców nt. zachowań bezpiecznych;
- wzrosła umiejętność uczniów i pracowników szkoły w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej;
- zmniejszyła się ilość wypadków w szkole.
Działania:
- pełnienie roli lidera wśród grupy szkół współpracujących z Ośrodkiem Integrowanej
Produkcji Owoców w Wisowej;
- organizacja międzyszkolnych konkursów informatyczno – plastycznych wspólnie
z Wójtem Gminy Iłów dla uczniów szkół podstawowych z gmin: Iłów, Młodzieszyn
i Rybno pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Mazowieckiego,
Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Agencji Rynku Rolnego, Mazowieckiej Izby
Rolniczej, Ośrodka Integrowanej Produkcji Owoców w Wisowej;
- dzielenie się wiedzą Szkoły Promującej Zdrowie na łamach prasy, w wywiadach
radiowych, w w czasie szkoleń rad pedagogicznych innych szkół np. SP w Janowie,
SP w Młodzieszynie;
- współpraca z Wydziałem Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ
w Ciechanowie w zakresie promocji zdrowia;
Działania:
- współpraca z innymi zewnętrznymi partnerami w zakresie promocji zdrowia np.
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sochaczewie,
Gospodarstwem Sadowniczym „Tęczowy Ogród” w Brzozowcu, Regionalnym
Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku;
- dwukrotna prezentacja osiągnięć szkoły w kampaniach ekologicznych RCEE z
Płocka w Starostwie Powiatowym w Płocku;
- prezentacja osiągnięć szkoły nt. „Współpraca szkoły z organizacjami
zewnętrznymi w promocji zdrowia” w czasie II Wojewódzkiej Konferencji Szkół
Promujących Zdrowie w Warszawie;
- organizacja festynów sportowo – rekreacyjnych dla środowiska, happeningów
ekologicznych ulicami Brzozowa Starego;
- udział w pozaszkolnych konkursach i akcjach promujących zdrowie.
Efekty:
- społeczność szkolna (uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy
niepedagogiczni) zna i akceptuje założenia Szkoły Promującej Zdrowie;
- idea Szkoły Promującej Zdrowie realizowana przez brzozowską szkołę znana jest
w innych szkołach;
- środowisko lokalne wie, że szkoła realizuje projekt Szkoły Promującej Zdrowie i zna
jej działalność z zakresu promocji zdrowia;
- samorząd lokalny akceptuje i wspiera szkołę w realizacji projektu Szkoły Promującej
Zdrowie w środowisku;
- coraz więcej partnerów zewnętrznych podejmuje współpracę ze szkołą w zakresie
realizacji projektu Szkoły Promującej Zdrowie widząc jej efekty działań w środowisku.
Najważniejsi partnerzy:
- Gmina Iłów;
- Ośrodek Integrowanej Produkcji Owoców w Wisowej;
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie;
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie;
- Marszałek Województwa Mazowieckiego;
- Mazowiecki Kurator Oświaty;
- Agencja Rynku Rolnego;
-Mazowiecka Izba Rolnicza;
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie;
-Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku;
Najważniejsi partnerzy:
-Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Brzozowie
- Gospodarstwo Sadownicze „Tęczowy Ogród” w Brzozowcu;
-Bank Spółdzielczy w Iłowie;
-Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sochaczewie;
-Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzozowie Starym;
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie;
-Środowiskowa Hala Sportowa w Iłowie;
- Fundacja Promocja Zdrowia w Warszawie;
-Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach;
-Piekarnia Marka Nowakowskiego w Iłowie;
-Grupa producentów Idealsad Sp. z o. o. w Kamieńszczyźnie.
Efekty:
- współpraca trwa już 10 lat i odbywa się zgodnie z podpisana umową;
- szkoła jest liderem współpracy 6. szkół z Ośrodkiem w promocji spożywania 5 razy
dziennie owoców i warzyw;
- sadownicy dostarczają bezpłatnie jabłka dla wszystkich uczniów co dwa tygodnie
(np. w roku szk. 2012/2013 było to 1500 jabłek);
-Ośrodek wspiera szkołę w organizacji międzyszkolnych konkursów
informatyczno–plastycznych promujących spożywanie owoców;
- Ośrodek jest miejscem gościnnym wielu przedsięwzięć realizowanych przez
szkołę;
- w 2007 roku Ośrodek wspólnie ze szkołą i PSSE w Sochaczewie zorganizował
konferencję pt. ,,Zdrowo bo owocowo” dla samorządowców i dyrektorów szkół
powiatu sochaczewskiego.
Efekty:
- współpraca trwa już sześć lat i odbywa się zgodnie z podpisaną umową;
- pogłębiła się wiedza i umiejętność uczniów na temat zdrowego stylu życia nabyta
dzięki prowadzonym corocznie warsztatom i prelekcjom przez studentów i
nauczycieli akademickich uczelni;
- 100% nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zdobyło certyfikat z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nadany przez ciechanowską uczelnię.
1. Zaszczepienie idei Szkoły Promującej Zdrowie w środowisku lokalnym;
2. Realizacja dużej ilości programów i przedsięwzięć z zakresu edukacji zdrowotnej;
3. Liderowanie szkołom z Gminy Iłów i zainteresowanym z powiatu sochaczewskiego
w zakresie promocji zdrowia;
4. Współpraca z ogólnopolskimi instytucjami m.in. Agencją Rynku Rolnego,
Fundacją Promocja Zdrowia prof. Witolda Zatońskiego, Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową w Ciechanowie w zakresie krzewienia oświaty zdrowotnej;
5. Pozyskiwanie coraz to nowych partnerów wspierających działania szkoły w zakresie
promocji zdrowia;
6. Wzrost prestiżu i jakości pracy szkoły.

similar documents