Sotsiaalmajandusnõukogude ettekanne 06.03

Report
Sotsiaaldialoog Euroopas: eeskuju ja
õppetunnid Eestile
Ettekanne EKK sotsiaalpartnerlusteemalisel arutelul
06.03.2014
Mari-Liis Jakobson
TLÜ üldpolitoloogia lektor, EKK nõukogu liige
Triinu Sõelsep
TLÜ haldusjuhtimise magistrant
Millest juttu?
Mis on sotsiaaldialoog?
Ülesanded
• Seos kaasamistraditsioonidega
• Partnerluse võimalused ja ohud
• Tegevused
• Teemad
Organisatsioon
Õppetunnid, soovitused Eestile
• Vormid
• Riigi roll
• Juhtimine ja ülesehitus
Mis on sotsiaaldialoog?
• Kahe- või kolmepoolne läbirääkimiste ja konsultatiivorgan
▫ Koondab erinevate sektorite ühendusi jm toimijaid
▫ Sisuks ühisseisukohtade välja töötamine ja poliitikate mõjutamine
• Sotsiaaldialoog on osalusdemokraatia vahend, mille eesmärgiks riigi
tasandil on tööturupartnerid otsustusprotsessi kaasates töö- ja
sotsiaalpoliitikat puudutavad otsused kvaliteetseks muuta (Seeder 2004).
▫ Eesmärgiks kas ühishuvide määratlemine ja nende eest seismine (Fasholyn 2000) või
▫ Konsensuse saavutamine (Trebilcock 1994)
EL-is:
• Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EESC) eestvõttel toimuvad
peamiselt konsultatsioonid (aga ka läbirääkimised EL sotsiaalpoliitika
küsimustes)
▫ Koondab esindajaid liikmesriikidest (n-ö NESCidest)
▫ Sisend Euroopa Komisjonile EL Nõukogule ja Euroopa Parlamendile
Kaks kaasamise traditsiooni
Pluralistlik
Uuskorporatiivne
Huvirühmade kaasatus poliitika
kujundamisse
Huvirühmade
algatused
Nt ettepanekud, läbirääkimised
Konsultatsioonid
Informeerimine
Kollektiivse platvormi võimalused ja ohud
• Demokratiseerib
otsustamisprotsessi
• Võimaldab otsuste ja seisukohtade
suuremat legitiimsust
• Vähendab sotsiaalsete konfliktide
tõenäosust ning suunab
tähelepanu probleemide
lahendamisele
• Alandab pingeid majanduskriisides
ja üleminekuaegadel
• Võimaldab kasutada ressursse
optimaalsemalt
• Kvaliteetsemad otsused
• Tasakaalustatumad otsused
• Eeldab kõigi osapoolte
põhimõttelist soovi teha
koostööd.
▫ Vastasel juhul hakkab algatus
end ise delegitimeerima
• Eeldab tõhusat tuge läbirääkimisja otsustusprotsessidele
▫ Kui töö tulemuslikkus
kannatama hakkab, võib jõuda
1. probleemini
• Oht bürokratiseeruda ja
etableeruda
▫ Läbirääkimiste platvormi asemel
enesenäitamise areen ja
sotsiaalne töökoht
• Eeldab dialoogi pidamise oskust
Sotsiaaldialoog, aga kelle vahel? (EESC 2010)
Austria, Tšehhi, Leedu,
Luxembourg, Holland, Poola,
Rumeenia, Sloveenia
Kolmepoolsed, 8
Kahepoolsed,
1
Belgia
Laiendatud
kolmepoolsed,
11
Bulgaaria, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Malta,
Portugal, Slovakkia, Hispaania
Sotsiaalmajandusnõukogud ja riik (EESC 2010)
• RIIK KUI PROMOOTOR JA OSAPOOL
• Loodud seadusega
▫ 7 SMN-i EL-is. Samas, Austrias, Belgias, Ungaris koostöö mitteametlik ja
vabatahtlik.
• Loodud riigiinstitutsiooni allasutusena
▫ Soomes osa peaministri kantselei analüüsitalitlusest
▫ Lisaks Iirimaa, Leedu, Luxembourg, Sloveenia, Hispaania.
• Seadusega määratakse SMN-ide juurde riigi esindajaid
▫ Nt Belgias ja Hispaanias
• Riik rahastajana
▫ Erandiks nt Slovakkia (rahastab liikmemaksudest) ning Holland
(rahastab Kaubanduskoda)
• Riigil kohustus konsulteerida teatud küsimusi SMN-iga
▫ Nt Prantsusmaal
• SMN-i otsused riigile siduvad
▫ Nt Prantsusmaal, Sloveenias, Hispaanias
Struktuur
Juht/
juhatus
Sekretariaat
Töögrupidkomisjonid
Liikmeskond
• Varieerub ad hoc lahendustest
ülibürokraatlike ja hierarhiliste
organisatsioonideni.
• Juht – president, presiidium,
esimees, peasekretär, võib olla
tseremoniaalses rollis. Reeglina
nimetatud avaliku võimu poolt või
rotatsiooni korras. Mõnel juhul nii
juht kui kollektiivne juhtimisorgan.
• Sekretariaat - administreerib,
koordineerib kohtumiste
korraldamist, pakub tehnilist tuge
ja ekspertiisi, levitab infot jne.
Admin. organ, võib asuda
valitsusasutuse juures, ent samuti
olla samuti eraldi nimetatud.
• Töögrupid – võivad olla nii alalised
kui ad hoc, eelnõude, ettepanekute
jmt koostamise kohad.
Liikmeskond (UNDESA andmed)
Soome, Leedu, Malta
10-20
Poola, Portugal,
Hispaania
Iirimaa, Luxembourg,
Monaco, Holland
21-30
Austria, Tšehhi, Taani,
Sloveenia
31-40
41-50
Kreeka, Ungari,
Rumeenia
51-70
100+
Prantsusmaa, Itaalia,
Venemaa
Keda/mida esindavad liikmed? Ametiühinguid, ettevõtlus- ja kaubandusorganisatsioone, avaliku
võimu esindajaid (ministeeriumide esindajad, regioonide esindajad, riigipank), aga ka
põllumeeste, kalapüüdjate, turismiedendajate, laevaomanike, tarbijaühistute, FIEde,
kodanikeühiskonna edendajaid, samuti eksperte, haridustegelasi jne.
Töögrupid (EESC 2010)
Bulgaaria, Soome, Iirimaa,
Luxembourg, Malta, Rumeenia,
Slovakkia
7
5
Belgia, Prantsusmaa, Kreeka, Poola,
Hispaania
Alalised
Alalised ja ad hoc
Puuduvad
8
Austria, Tšehhi, Ungari, Itaalia, Leedu, Holland,
Portugal, Sloveenia
Ülesanded (ILO, Ishikawa 2003)
•
•
•
•
•
•
•
Poliitikaettepanekute tegemine
Valitsuse nõustamine vastavates poliitikaküsimustes
Kujundatavate poliitikate konsulteerimine
Poliitiliste otsuste või soovituste tegemine
Ühiste seisukohtade kujundamine
Poliitikate administreerimine
Kokkulepete rakendamise järelevalve
Ülesanded Euroopa SMN-ides (EESC 2010)
•
•
•
•
•
•
•
•
Arvamused omal algatusel (16)
Ekspertiisi pakkumine (15)
Avalikud seisukohad (teatised jne) (12)
Arvamused valitsusinstitutsioonide palvel (12)
Konsensuse või kompromissi otsimise foorum (9)
Korraldab uuringuid (7)
Riikliku sotsiaaldialoogi areen (5)
Kollektiivlepete sõlmimine (3)
Teemad (EESC 2010)
• Sotsiaal- ja majanduspoliitikad (16)
• Tööturupoliitika (14)
• Sotsiaalne sidusus: s.turvalisus,
s.ebavõrdsus, s. tõrjutus (13)
• EL (12)
• Majanduskasv (9)
• Palgapoliitika (8)
• Haridus (8)
• Tervishoid (8)
• Kollektiivläbirääkimised (6)
• Strukturaalne areng (6)
• Konkurentsipoliitika (5)
• Töötingimused (5)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pensionid (5)
Kultuur, turism (5)
Keskkonnapoliitika (5)
Sotsiaaldialoog (5)
Tarbimispoliitika (4)
Avalikud teenused (4)
Rahanduspoliitika (3)
Kollektiivne heaolu (3)
Transport (3)
Jätkusuutlik areng (2)
Ühiskondlik areng
Siseturu kaitse (1)
Teemad
Kitsas sotsiaaldialoog
Avar sotsiaaldialoog
• Belgia , Bulgaaria, Soome,
Ungari, Poola, Portugal
• Austria, Holland, Tšehhi,
Prantsusmaa, Kreeka, Iirimaa,
Itaalia, Leedu, Rumeenia,
Sloveenia, Hispaania
• Ennekõike tööhõive-, palga-,
töötingimuste-, pensioni-,
majandus-, maksu-, jmt.
poliitikad.
• Lisanduvad haridus-, kultuuri-,
teaduse-, konkurentsivõime,
kaasamise-, immigratsiooni-,
keskkonna- jmt. poliitikad.
Sotsiaaldialoogi edukuse kriteeriumid
Edukuse kriteeriumid
Võimalikud ohud
• Ühinemisvabadus
• Demokraatlik alus
• Legitiimsus
▫ Esinduslikkus
▫ Läbipaistvus
▫ Vastutavus
• Kõigi erakondade poliitiline tahe
• Ühiskondlik
toetus/aktsepteerimine
• Tehniline kompetents
• Võime jõuda tulemusteni
• Liiga kitsad huvid,
reformivastasus/protektsionism
• Baasnõusolekute puudumine
eesmärkide osas
• Legitiimsuse, demokraatia ja
vastutavuse puudus
Väljakutsed ja võimalused Eesti jaoks
• N-ö õhuke ja väike riik.
• Valitsemiskultuur soosib dünaamikat.
• Kaasamise tase paranenud, ent lõiguti on veel palju
arenguruumi.
• Ka eestkostevõimekus paranenud, ent tunnetatakse
võimaluste piiratust
• Kaasamisprotsessi kõige probleemsemad kohad on algus
ja lõpp.
• Järeldused Sotsiaalministeeriumi juures tegutsenud
sotsiaalmajandusnõukogu kuulsusetust lõpust...
• Seega, mitte sotsiaalmajandusnõukogu, vaid
miniavalikkus?
Miniavalikkus (Fung 2003)
• Koondab huvirühmad, mõnikord lisaks ka ametnikud, arutamaks mõne
olulise avaliku teema või probleemi üle.
• Miniavalikkus on demokraatlike institutsioonide osa – vahel meenutab
koosolekut ja vahest toimivad kui sihipärased ühendused. Pigem
reformimeelsed, kui revolutsionäärid.
• Foorumite tüübid
▫ hariv foorum (educative forum) – anda harivat sisendit mille tulemusel,
sõnastatakse ja täiustatakse arvamust konkreetsest avalikust teemast läbi
suhtlemise teineteisega,
▫ kaasav nõuandekomisjon (participatory advisory panel) - eelistusi sünteesiva,
kaalutud seisukoha kujundamine
▫ kaasav probleemilahendamine (participatory problem-solving collaboration)
avaliku võimu ja avalikkuse koostööprojekt konkreetsete kollektiivsete
probleemide lahendamiseks
▫ kaasav demokraatlik valitsetus (participatory democratic governance) jätkuv ja
läbipõimuv suhe riigi ja avaliku sfääri vahel, eesmärgiga lahendada
konkreetseid kollektiivseid probleeme.

similar documents