benar - rohayu

Report
TUTORIAL
8
PENTAKSIRAN BERASASKAN
SEKOLAH(PBS), PENTAKSIRAN
PRESTASI
1) Apakah yang dimaksudkan dengan Pentaksiran
Berasaskan Sekolah ( PBS ) ?
- Pentaksiran Berasaskan Sekolah adalah satu bentuk
pentataksiran yang dilakukan di sekolah
- Dirancang , ditadbir , diskor dan dilaporkan secara
terancang mengikut prosedur yang ditetapkan
- Pentaksiran secara berterusan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran
2 ) Apakah perbezaan antara Pentaksiran Berasaskan
Sekolah dengan pentaksiran sedia ada ?
-PBS dapat mengurangkan tekanan peperiksaan awam manakala
pentaksiran sedia ada tertumpu kepada peperiksaan
-PBS dapat memperbaiki pembelajaran murid manakala
pentaksiran semasa tertumpu pada pencapaian akademik
-PBS membina modul insan dengan lebih berkesan dan
pentaksiran semasa menilai “produk akhir “
3 ) Berikan contoh-contoh PBS yang boleh dilakukan
di peringkat sekolah ?
-Projek
-Kerja Kursus
-Ujian Lisan Berasakan Sekolah
-PEKA ( Penilaian Kerja Amali )
-Calon yang beragama Islam wajib melaksanakan Ujian
Tilawah & Hafazan dan PAFA
4) Nyatakan dan huraikan ciri-ciri PBS ?
-Keserasian dan kehendak kurikulum
Mengambil kira kemahiran , sikap dan nilai murni yang ingin
dikembangkan dalam P&P
-Berpusatkan calon
Aktiviti dibuat sendiri oleh calon.Skor berdasarkan kriteria dan
tidak relatif kepada calon lain
-Pelaporan positif
Skor dilaporkan untuk menggalakkan calon memperbaiki tahap
penguasaan dari semasa ke semasa
-Telus dan terbuka
Calon berpeluang mengetahui apa yang ditaksir , bila ditaksir ,
bagaimana dan di mana pentaksiran dibuat
5 ) Apakah kelebihan dan kelemahan PBS ?
KELEBIHAN PBS
- Pentaksiran formatif membenarkan bimbingan dilakukan dalam
pembelajaran
-Fokus kepada matlamat pembelajaran bukan matlamat pencapaian
peperiksaan
-Membenarkan pentaksiran secara terbuka
KKELEMAHAN PBS
-Lebih kerja kepada guru
-Tekanan kepada guru
-Pelajar juga merasai tekanan
PENTAKSIRAN PRESTASI DAN
PENTAKSIRAN PORTFOLIO
1. Nyatakan sama ada pernyataan berikut benar
atau palsu.
a. Pentaksiran prestasi juga kadang-kadang disebut
sebagai pentaksiran alternatif. [ Benar ]
b. Pentaksiran prestasi sesuai untuk hasil pembelajaran
melibatkan penghasilan produk. [ Benar ]
c. Ujian kertas dan pensil adalah satu bentuk pentaksiran
prestasi.[ Benar ]
d. Pentaksiran prestasi boleh dilakukan secara
pemerhatian.
[ Benar ]
e. Menulis laporan kajian adalah satu contoh pentaksiran
prestasi. [ Benar ]
f. Antara kekuatan pentaksiran prestasi ialah ianya boleh
dipercayai dari segi pemarkahan. [ Benar ]
g. Pentaksiran prestasi sesuai dengan pembelajaran yang
menekankan pembelajaran aktif pelajar. [ Benar ]
h. Skala pemeringkatan boleh digunakan dalam menilai
prestasi pelajar. [ Benar ]
i. Tugasan mestilah berkait dengan dunia sebenar. [ Benar ]
j. Tugasan prestasi terbuka adalah lebih berfokus
berbanding tugasan prestasi respons terhad. [ Benar ]
2. Mengapa perlunya dilakukan pentaksiran
portfolio?
1. Menilai perkembangan pembelajaran atau status
penguasaan dengan kesahan yang tinggi kerana
disokong oleh eviden.
2. Membuat refleksi untuk pemantauan kemajuan
pembelajaran dan mengatur strategi pembetulan
dan penambahbaikan.
3. Memberi input untuk mengenalpasti dan
merancang strategi pembelajaran bagi
menghasilan perubahan tingkah laku yang positif
4. Mengesan atau mengenalpasti perkembangan,
kekuatan dan kelemahan murid secara
berterusan.
5. Mengesan bakat, minat, kecenderungan,
kemahiran, potensi dan kebolehan murid.
6. Memberi gambaran kepada ibubapa tentang
kemajuan dan status pembelajaran anak
mereka
3. Buatkan satu senarai (10 perkara) bahan-bahan
portfolio dalam bidang pengkhususan anda, dan juga
berikan untuk apa bahan tersebut dimasukkan.
1. Maklumat Murid
2. Standard Prestasi
3. Eviden yang menunjukkan pencapaian atau
penguasaan terbaikpada suatu aras
4. Helaian target pencapaian
5. Rekod pencapaian atau penguasaan
6. Carta perkembangan
7. Refleksi perkembangan murid
8. Rumusan pencapaian
9. Helaian target pencapaian
10. Sijil atau dokumen penghargaan, pengiktifan
pencapaian dan penglibatan daripada sekolah dan
pihak luar
LOGO
PORTFOLIO
PERKEMBANGAN MURID
PRASEKOLAH
NAMA MURID : ___________________
____________________________
ISI KANDUNGAN
1.
2.
MAKLUMAT MURID
AKADEMIK
0.1 KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI : BAHASA MALAYSIA
0.1.1
KEMAHIRAN MEMBACA
0.1.2
KEMAHIRAN BERTUTUR
0.1.3
KEMAHIRAN MENDENGAR
0.1.4
KEMAHIRAN MENULIS
0.2 LANGUAGE AND COMUNICATION COMPONENT : ENGLISH LANGUAGE
0.2.1
LISTENING SKILL
0.2.2
SPEAKING SKILL
0.2.3
READING SKILL
0.2.4
WRITING SKILL
0.3 PERKEMBANGAN KOGNITIF
0.4 KOMPONEN KEROHANIAN DAN MORAL : PENDIDIKAN ISLAM
0.5 KOMPONEN SOSIOEMOSI
0.6 KOMPONEN PERKEMBANGAN FIZIKAL
0.7 KOMPONEN KREATIVITI DAN ESTETIKA
0.8 LAPORAN SUAMTIF PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MEMBACA
PRASEKOLAH
Tahap Pendidikan : Prasekolah
Kemahiran : Kemahiran Membaca
1.
Matlamat Pendidikan Prasekolah :
Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek
perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke
sekolah rendah.
2.
Objektif Kurikulum Prasekolah (Kemahiran Membaca):
Menggunakan Bahasa Melayu denganbaik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk
berkumunikasi.
3.
STANDARD TERAS KEMAHIRAN MEMBACA
BAND 1
Boleh mengenal dan
menyebut huruf vokal,
huruf konsonan kecil
dan huruf konsonan
besar dengan tepat,
konsisten, jelas
dengan bimbingan
guru
BAND 2
Boleh menyebut dan
mencantum suku kata
menjadi perkataan yang
bermakna dengan betul,
jelas, konsisten dan tanpa
bantuan.
BAND 3
Boleh membaca dan
memahami perkataan dan
rangkai kata dengan betul,
jelas, konsisten dan tanpa
bimbingan.
BAND 4
Boleh membaca dan
memahami ayat mudah
dalam teks dengan jelas,
lancar, betul, konsisten dan
tanpa bimbingan.
EVIDEN KEMAHIRAN MEMBACA
MENGENAL DAN MENYEBUT HURUF KONSONEN KECIL
Nama
Tarikh
:
:
Kelas
:
Huruf kecil
p√
d√
n√
t√
h√
k√
b√
m√
s√
c√
v√
z√
Catatan
y√
r√
j√
g√
w√
f√
kesalahan sebutan 2
Skor : 17
Tindakan susulan
PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI
KOMPONNEN
KEMAHIRAN
NAMA MURID
KELAS
: BAHASA MALAYSIA
:MEMBACA
:_________________________________
:_________________________________
BULAN
JANUARI
FEBRUARI
MAC
APRIL
MEI
JUN
JULAI
OGOS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
STANDARD PRESTASI
DICAPAI
CATATAN GURU
LAPORAN PERKEMBANGAN MURID :
SUMATIF (KUALITATIF)
NAMA : INSAN KAMIL
KELAS : PRASEKOLAH ZAHRAH
AKADEMIK
Membaca
Menulis
Mengira
Boleh membaca dan memahami petikan / teks yang mengandungi 5
ayat mudah, jelas : sebutan, lancar : bacaan. Dapat menjawab
soalan berasaskan petikan yang telah dibaca.Konsisten : Sebutan
jelas, bacaan lancar dan memahami dengan betul.
Boleh membuat ayat dalam satu perenggan berdasarkan
gambar/pengalaman/tajuk dengan konsisten,
Tulisan yang boleh dibaca, jarak antara perkataan yang sesuai,
Tanda baca yang betul
Boleh menggunakan kemahiran operasi asas matematik tambah
dan tolak untuk nombor bulat, wang, masa dan waktu
Menyatakan semua kemungkinan hasil tambah dan tolak pasangan
dua nombor

similar documents