สรุปยอดแนวคิดการปฏิบัติงาน

Report
ขัน
้ ตอนการกรอกขอมู
้ ลนักเรียนรายบุคคลสิ้ น
ปี การศึ กษา2556
หัวข้อทีต
่ องด
าเนินการ
้
1.แผนการรับนักเรียน
2.GPA
3.O-NET
4. NT
5.เลือ
่ นชัน
้ /ซา้ ชัน
้ /จบ/ออก สิ้ น
ปี การศึ กษา 2556 (เมนูเพิม
่ มา
ใหม่ โปรดศึ กษาขอแนะน
าให้
้
เข้าใจโดยจะแจ้งในรายการ
หัวข้อเมนูตามลาดับ)
กอนด
าเนินการตามรายการ/หัวขอให
่
้
้ตรวจสอบดูจานวน
นักเรียนให้ครบถวนถู
กต้อง
ดวยวิ
ธก
ี ารดังตอไปนี
้
้
้
่
เข้าเมนู โรงเรียน
ทะเบียนนักเรียน
เลือกชัน
้ /ห้อง
ค้นหา
ปรากฏรายชือ
่ นักเรียนตามรายชัน
้ /ห้อง ให้ตรวจสอบดู
นักเรียนให้ครบถวนถู
กต้อง
้
*ทาเช่นนี้ไปจนครบทุกชัน
้ /ห้อง เพือ
่ ตรวจสอบจานวน
นักเรียน หากพบวานั
่ กเรียน
หายไป ให้ทาการยายเข
า้ และนักเรียนเกินมา ให้ทา
้
การยายออก
ดังนี้
้
การยายเข
า้
เข้าเมนูโรงเรียน
ย้าย
้
เข้านักเรียน
+การยายเข
า้
้
ใส่รายการยายเข
าให
้
้
้ครบ แลวบั
้ นทึกขอมู
้ ล
ข้อมูลสิ้ นปี 2556 ตามรายการ
1.แผนการรับนักเรียน
แผนการรับนักเรียน
กรอกขอมู
้ ลให้ครบ
ดังนี้
จัดทา
เลือกเมนูปรับปรุงขอมู
้ ล
บันทึก
2. GPA
เนื่องจากพบการแจ้งปัญหาจาก ร.ร.เรือ
่ งการอัพโหลด
ไฟลเข
จึงขอแนะนาวิธก
ี ารกรอกตรงใน
์ ้าไปในระบบ
ระบบ ดังนี้
ไปทีเ่ มนูปรับปรุงขอมู
GPA ใส่เงือ
่ นไขชัน
้ /
้ ล
ห้อง ค้นหา จะปรากฏรายชือ
่ นักเรียน
ให้
ดาเนินการกรอกเกรดเขาไปแล
วบั
ทา
้
้ นทึกขอมู
้ ล
เช่นนี้จนครบทุกชัน
้ /ห้อง
ยกเวนชั
้ กอนประถมศึ
กษา
้ น
่
ไมมี
่ การกรอกขอมู
้ ล
1.เลือกหัวขอ
้
GPA
3.ค้นหา
2.ใส่ชัน
้ /ห้อง
4.ปรากฏขอมู
้ ให้กรอกเกรดให้ครบถวน
้ ลรายชัน
้
แลวบั
้ นทึกขอมู
้ ล
ทาเช่นนี้จนครบชัน
้ ห้อง
3. O-NET
ให้กรอกเฉพาะ ป.6 และ ม.3 ไปทีเ่ มนูปรับปรุงขอมู
้ ล
ONET เลือกชัน
้ /ห้อง (ป.6, ม.3) ค้นหา
จะ
ปรากฏรายชือ
่ นักเรียน ให้ทาการกรอกขอมู
้ ล ONET
บันทึกขอมู
้ ล
1.เลือกรายการ
O-NET
2.ใส่ชัน
้ /ห้อง (เฉพาะ ป.6
สาหรับ ร.ร.ประถมฯ และ ป.6
, ม.3 สาหรับ ร.ร.ขยายโอกาส
3.ค้นหาตามเงือ
่ นไข เพือ
่ เรียกขอมู
้ ล
รายชือ
่ นักเรียน
4.กรอกขอมู
้ ล ONET ให้ครบถวน
้
แลวบั
้ นทึกขอมู
้ ล
4. NT รายงานผลประเมินคุณภาพการศึ กษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
ให้กรอกเฉพาะ ป.3 ไปทีเ่ มนู ปรับปรุงขอมู
NT
้ ล
เลือกชัน
้ /ห้อง (ป.3) จะปรากฏรายชือ
่ นักเรียน
ให้
กรอกขอมู
แลวบั
้ ล NT ให้ครบถวน
้
้ นทึกขอมู
้ ล
1.เลือกเมนู
NT
2.ใส่ชัน
้ /ห้อง
( ป.3)
3.ค้นหา
4.กรอกขอมู
้ ล
NT ให้
ครบถวน
้
แลวบั
้ นทึก
5. การทาขอมู
่ น/ซา้ /จบ/ยายออก
ออกกลางคัน/
้ ลเลือ
้
จาหน่าย
**เป็ นเมนูทเี่ พิม
่ ขึน
้ มาใหม่ เพือ
่ นับตัวนักเรียน ณ สิ้ นปี
การศึ กษา 2556 โดยไมเกี
่ วข้องกับการเลือ
่ นชัน
้ /ซา้ ชัน
้ /จบ
่ ย
การทกาข
เลือ
่ นชั
น
้ กซษา
า้ ชัน
้ 2557
จบ ย้ายออก สิ้ นปี การศึ กษา
การศึ
ษาอมู
การศึ
้ ลของปี
2556
รายงาน เด็กจบการศึ กษาในปี 2556 นี้ตองการให
้
้ทาขอมู
้ ล
นักเรียนเลือ
่ นชัน
้ ซา้ ชัน
้ จบ ยายออกเป็
นขอมู
้
้ ลรายบุคคล
โดยสถานะเด็กนักเรียนทีต
่ องท
ามีดงั นี้
้
- เลือ
่ นชัน
้ /จบการศึ กษาเรียนตอที
่ องการ
่ เ่ ดิม สาหรับนักเรียนทีต
้
ทาการเลือ
่ นชัน
้ และเรียนตอที
่ โ่ รงเรียนเดิมหลังจากสอบปลายภาค
ปี 2556
- ซา้ ชัน
้ สาหรับนักเรียนทีต
่ องการท
าการซา้ ชัน
้ เรียนตอใน
้
่
โรงเรียนเดิมหลังจากสอบปลายภาค ปี 2556
- จบการศึ กษาออกจากโรงเรียน สาหรับนักเรียนทีเ่ รียนจบแลว
้
ออกจากโรงเรียนหลังจากสอบปลายภาค ปี 2556
- ย้ายออก/ออกกลางคัน/จาหน่าย สาหรับนักเรียนทีเ่ รียนจะยาย
้
ออก/ออกกลางคัน/จาหนายออกจากโรงเรียนหลังจากสอบปลาย
วิธก
ี ารทาขอมู
้ ล
1. ทาขอมู
้ ทีละห้อง
้ ลทุกคนในโรงเรียน โดยเลือกนักเรียนทีละชัน
2. เลือกสถานะนักเรียน วาจะให
่ นชัน
้ ,ซา้ ,จบ หรือยายออก
่
้เด็กเลือ
้
3. ถ้าเลือกเลือ
่ นชัน
้ /จบการศึ กษาเรียนตอโรงเรี
ยนเดิม ไมต
วาไปศึ
กษา
่
่ องระบุ
้
่
ตอที
่ งั หวัดอะไร เพราะเรียนตอที
่ ไ่ หนหรือไปทีจ
่ ร่ ร.เดิม
4. ถ้าเลือกซา้ ชัน
้ ไมต
วาไปศึ
กษาตอที
่ งั หวัดอะไร ให้
่ องระบุ
้
่
่ ไ่ หนหรือไปทีจ
ระบุวาไม
ผ
นในขอไหนบ
างโดยการติ
ก
๊ แตละหั
วขอ
่
่ านการประเมิ
่
้
้
่
้
ชัน
้ อนุ บาล,เด็กโครงการแลกเปลีย
่ นทีไ่ ปเรียนตางประเทศ,เด็
กทีซ
่ า้ ชัน
้ แตผ
่
่ าน
่
การประเมินทัง้ หมดไมต
ก
้ สาเหตุ
่ องติ
้
เด็ก ทีร่ อแกเกรดให
้ โดยทีไ่ มต
ก
้ ไมผ
น หากมี
้
้ทาการซา้ ชัน
่ องติ
้
่ านการประเมิ
่
การแกไขเกรดแล
วจึ
าการแกไขชั
น
้ /ยายออกหรื
อจาหน่ายในรอบ 10
้
้ งคอยไปท
่
้
้
มิ.ย. 2557 ตอไป
่
5. จบการศึ กษาออกจากโรงเรียนชัน
้ อ.2 ไมต
อกช่องศึ กษาตอหรื
อไม่ ไม่
่ องเลื
้
่
ตองเลื
อกวาไปศึ
กษาตอจั
้
่
่ งหวัดอะไร
6. จบการศึ กษาออกจากโรงเรียนชัน
้ ป.6, ม.3, ม.6 ให้เลือกในช่องศึ กษาตอ
่
หรือไมด
น
้ อืน
่ ไมต
อก)
่ วย(ชั
้
่ องเลื
้
7. จบการศึ กษาออกจากโรงเรียนชัน
้ ป.6 ให้เลือกศึ กษาตอจั
่ งหวัดอะไรดวย
้
ในช่องถัดไป(ชัน
้ อืน
่ ไมต
อก)
่ องเลื
้
8. ย้ายออก/ออกกลางคัน/จาหน่าย เลือกแลวไม
ต
่
้
่ องกรอกในช
้
่ องอืน
เช่นเดียวกับการเลือ
่ นชัน
้
9. ใส่จานวนปี ทเี่ รียน (เป็ นตัวเลขเทานั
่ ้น) จานวนปี ทเี่ รียนจะนาไปทารายงาน
จานวนปี ทเี่ รียน หากไมกรอกขอมูลก็จะไมไดรายงานนร.จบชัน
้ อนุบาล, ป.3,
คาแนะนาเพิม
่ เติม
การทาขอมู
้ ลในหน้านี้สามารถ
บันทึกกีค
่ รัง้ ก็ไดไม
้ ต
่ ้องยกเลิก
แคเปลี
่ นคาแล
วบั
เพราะเด็
กไมได
่ ย
่
้ นทึกซา้ เขาไปใหม
้
่
่ ้
เลือ
่ นชัน
้ และออกไปจาก ทะเบียนจริง แคท
๊
่ าการติก
สถานะเพือ
่ นับทารายงานสิ้ นปี การศึ กษา 2556 เทานั
่ ้น

similar documents