Rumme og håndtere egen vrede Rumme og

Report
Vrede
-en vigtig og en vanskelig følelse
Blå Kors Landskonference 2010
Psykolog Ole Rabjerg
Mål for undervisningen
Igangsætte og/eller støtte en proces som sigter
mod øgede færdigheder i bedre at kunne:
 Rumme og håndtere egen vrede
 Rumme og håndtere andres vrede mod mig
 Rumme og håndtere andres vrede mod
andre
Gud og vrede

I GT er der 365 henvisninger til Guds vrede

I GT er der 80 henvisninger til menneskers vrede

I GT er Guds vrede udtryk for hans retfærd over for
menneskets synd.

Guds vrede står ikke i modsætning til hans
kærlighed

Gud er sen til vrede (Sl 103,8)

Jesus viste vrede overfor disciplene, farisæerne og
de skriftkloge.
Vrede i NT

Thymos – svarer til raseri





Anvendt ca 20 gange i NT
Heftig bevægelse
Stærk ophidselse
Pludselig følelsesudbrud (impulskontroltab,
eksplosionsagtig)
Luk.4,28
Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri
(thymos), da de hørte det; de sprang op, jog ham
(Jesus) ud af byen og drev ham hen til kanten af det
bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned
Vrede i NT

Orgé – svarer til krænkelse/forurettethed




Anvendt ca 45 gange i NT
Mere dybtgående end ”thymos”
Langvarig indstilling
Vil ofte blive ved med at søge hævn
Matt. 5,22:
Enhver, som bliver vred (orgé) på sin broder (uden
grund), skal kendes skyldig af domstolen

Vrede i NT

Aganaktesis – harme



Hensigtsmæssig vredesadfærd
”hellig vrede”
Vrede over uretfærdighed
Mark 10,13-14:
De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle
røre ved dem; disciplene truede ad dem men da
Jesus så det, blev han vred (aganaktesis)

Vrede i NT

Parorgismos – bitterhed
Fastgroet vrede
 Ef. 4,26-27:
Bliv blot vrede (orge), men synd ikke. Lad ikke
solen gå ned over jeres vrede (parorgismos),og
giv ikke plads for Djævelen

Ef. 4.31
Al forbitrelse (parorgismos) og hidsighed (thymos)
og vrede (orgé) og råb og spot skal ligge jer
fjernt

Medfødte grundfølelser
Sorg
Følelser har en
udviklingshistorie

Hvordan er der blevet reageret på mine følelser?

Hvordan har mine rollemodeller været ifht at vise og
håndtere egne følelser?

Hvilken hjælp har jeg fået til at håndtere mine
følelser?
Følelsernes udviklingshistorie
Barnet er afhængig af:

At der er nogle som reagerer på dets følelser

At følelserne bliver rummet

At opleve ret til at have egne følelser

Kendskab til de rammer der er for følelsesudfoldelsen

Hjælp til differentiering af følelser

Hjælp i udvikling af evnen til at rumme modsatrettede følelser
 Modne følelser som får udtryk på en konstruktiv måde
Følelsernes ABC





Hvor der er mennesker, er der følelser
Følelser bliver aktiverede, når der sker noget, som
berører dig
Følelser er ikke enten forkerte eller rigtige
De følelser du har, gør dig ikke til et godt eller dårligt
menneske
Hjernen er konstrueret således at vi kun har ringe kontrol
over:
Hvornår vi bliver overskyllet af en følelse

Hvilken følelse der kommer

Hvor længe følelsen varer
MEN vi kan i høj grad lære selv at kontrollere hvilken ADFÆRD
følelse medfører!


Ca 80 % af vores adfærd er styret af følelser
Hjernens reaktionssystem
Amygdala
Thalamus
Tilbage
Udløsere for vrede:

Hindring i tilfredsstillelse af grundlæggende behov, fx mad,
varme, tryghed

Hindring i at få opfyldt ønsker, drømme, længsler eller
livsudfoldelse

Svigt

Tab

Uretfærdighed

Overskridelse af grænser

Oplevelsen af en trussel/angreb
Oplevelsen er afgørende
for mine følelsesreaktioner

Hvilken information ”ser” jeg?
Hvordan fortolker jeg situationen?

Påvirker min følelsesmæssige reaktion

I-------------------------I--------------------------I
0
5
10
Vredesadfærd
Enhver kan blive vred – det er let.
Men at blive vred på den rette person, i det
rette omfang, på det rette tidspunkt, med det
rette formål og på den rette måde – det er
ikke let.
Aristoteles
græsk filosof, 300 f. Kr.
Tibetansk lærer om vrede:
Man skal ikke undertrykke den
og man skal ikke handle i
overensstemmelse med den.
Vredesadfærd
Aggressiv










Krænker den anden
Udøver magt over den anden
Undertrykkende
Raseri
Skyttegravskrig
Konfliktsøgende
Kritisk
Bebrejdende
Pålægger den anden skyld
Passiv aggressiv
Vredesadfærd
Flere aggressive udtryksformer







Kulde
Bagtalelse
Sarkasme
Rethaveri
Fysisk magtudøvelse
Vold eller hærværk
Had
Vredesadfærd
Submissiv











Krænker sig selv
Afmagt/magtesløs
Selvundertrykkende
Undskyldende
Undvigende/flugt
Hæmmet
Selvopofrende
Martyr
Glasagtig
Sårede
Selvfornægtende
Vredesadfærd
Flere submissive adfærdsformer







Humor
Afstand (fx rejse sig og gå)
Tavshed
Surhed
Bitterhed
Stivhed (ikke-fleksibel)
Selvmord
Vredesadfærd
Assertiv









Krænker ingen
Indrestyret
Fri
Ærlig
Udgangspunkt i egen oplevelse
Tydeliggør sig selv
Klar
Accepterende
tilgivende
Definition
Assertiv adfærd
At kunne og turde udtrykke sine følelser,
meninger og behov klart, utvetydigt og ærligt,
med respekt for sig selv
og respekt for den anden!
Vredeshåndtering
individ






kræver en følelsesmæssig udvikling – en
proces!
kræver anerkendelse af vredesfølelsen når den
dukker op
afklaring af faktorer som kan forstærke vreden,
fx sygdom, stress, akut krise
Lære sin vrede at kende
Lære højrisiko situationer at kende og lære
deres indhold at kende
Arbejde med fortolkningen
Vredeshåndtering
individ
Teknikker:
 At mestre ”den primitive hjerne”
 Forberede situationer
 Afkøling – trække sig ud af situationer
 Tælle – fra 200 og ned med 7
 Fokusskifte
 distraktionsteknikker
 vredesbreve
 nuancerede vurderinger
 at lære assertive vredesudtryk
Vredeshåndtering
parforhold









Samtale (samtale for ægteskab = blod for krop)
Afklare eksterne aktiverende mekanismer, fx stress,
vrede kunder på arbejde, osv.
Fokus tilbage på egne reaktioner – at tage ansvar for
egne reaktioner
Udforske egen fortolkning
Evt forstå vreden i lyset af udviklingshistorien
Tilgivelse, tilgivelse, tilgivelse
Dyrke de gode følelser i de gode perioder
Vrede avler vrede – derfor stoppe negative spiral
Professionel hjælp hvis spiralen ikke kan brydes
Vrede er en vanskeligere
følelse når man:

har en depression

er bange

er stresset/presset

er træt (søvnmangel)

får for dårlig ernæring
Hvad forhindrer vrede?







angsten for tab af den andens kærlighed
angsten for at den anden går i stykker, angst for
at såre den anden
angsten for selv at gå i stykker
angsten for den andens reaktioner
brud på leveregler
brud på åndelige leveregler
kender kun til raseriet som vredesudtryk
Vrede

Jeg går ikke i stykker af at blive vred

Du går ikke i stykker af at jeg bliver vred

Jeg går ikke i stykker af at du bliver vred
men jeg kan blive alvorligt bange for at enten
jeg selv eller du går i stykker

similar documents