แนวทางการตรวจราชการนพ.พงษ์สวัสดิ์

Report
เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวง
ระเบียบสาน ักนายกร ัฐมนตรี
ว่าด้วยการตรวจราชการ ปี 2548
นโยบายสาค ัญ
ภารกิจเร่งเด่วน
ธรรมมาภิบาล
นโยบายปฏิรป
ู กระทรวง
การตรวจ ติดตาม กาก ับราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
แผนตรวจราชการ
การรายงานผลการตรวจราชการ
ข้อมูลสารสนเทศสน ับสนุนการตรวจราชการ
ประสานความร่วมมือ
กรม + สป.
Health
Strategy
Function
Governance
Agenda
- เสนอผูบ
้ ริหารสป./ผูบ
้ ริหารกรม
- แจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
- เผยแพร่ให้หน่วยร ับตรวจ
Policy
1
แผนตรวจราชการ
Area Base
+ 6 KPI
คณะกรรมการฯ
(สธน/กรม./สาน ัก/สตป.)
- รายงานรายไตรมาส
- Semi-annual Report
- Annual Report
2
- ระด ับจ ังหว ัด
- ระด ับเขต
- ระด ับประเทศ
ตรวจราชการ 12 เขต
ทีมตรวจราชการ
(สธน./ผูต
้ รวจกรม./สาน ัก
ผูต
้ รวจจ ังหว ัด)
3
รายงานการตรวจราชการ
ทีมตรวจราชการ
คณะกรรมการฯ
กรม/กอง + สตป
ระบบข้อมูลสารสนเทศสน ับสนุนการตรวจราชการ
Back up office :
ั ัด สป.
สตป. + กองแผนของ กรมและสาน ักสงก
รอบที่ 1
เก็บข้อมูล
รอบที่ 2
เก็บข้อมูล
ประชุมสรุปผล
้ ที่
ในพืน
(ก.พ.- มี.ค.)
กรมเจ้าภาพ+ผูต
้ รวจราชการกรม
ทีมตรวจราชการแต่ละเขตบริการ
ประชุมสรุปผล
้ ที่
ในพืน
(ก.ค.- ส.ค.)
ประชุมสรุปผล
ประจาปี
(ก.ย.)
้ ที่
ออกแบบการเก็บข้อมูลในพืน
้ ที่
ออกแบบกาหนดการตรวจราชการในพืน
รายงานรายเดือนต่อทีป
่ ระชุม Regulator Board รายไตรมาส ต่อทีป
่ ระชุม สป. และทีป
่ ระชุม กสธ.
กองแผนของ
กรม/สาน ักเจ้าภาพ
สตป.
-KPI
-Service Plan
-ข้อมูลรายงานอืน
่
ตามกรอบประเด็น
การตรวจราชการ
REPORT
สนย.
ผูท
้ าหน้าทีต
่ รวจราชการ
ระด ับกระทรวง
ระด ับกรม
ระด ับจ ังหว ัด
- 44 KPI
ปล ัด/
รองปล ัดกระทรวงฯ
อธิบดีกรม
Regulator
Board
CEO
1
การพ ัฒนาสุขภาพ
ตามกลุม
่ ว ัย
1.1 กระบวนการ
่ เสริม
บริหารงานสง
สุขภาพและป้องก ันโรค
1.2 ผลล ัพธ์ภาวะสุขภาพ
ตามกลุม
่ ว ัย 5 กลุม
่
1.3 ผลล ัพธ์ของการ
ดาเนินงานปัญหา
สุขภาพใน
้ ที่ (Area Base)
พืน
เขต
2
การพ ัฒนาระบบและ
จ ัดระบบบริการฯ
2.1 ผลการดาเนินงาน
Service Plan
2.2 ผลการดาเนินการ
จ ัดบริการร่วม
2.3 ผลการจ ัดบริการ
เฉพาะ
2.4 การตรวจร ับรอง
คุณภาพ
สสจ.
3
การพ ัฒนาระบบ
บริหารจ ัดการฯ
3.1 การวางแผน
3.2 การบริหารและ
จ ัดการทร ัพยากร
บุคคล
3.3 การบริหาร
งบประมาณ
การเงินและการคล ัง
3.4 การบริหารเวชภ ัณฑ์
และเวชภ ัณฑ์ท ี่
่ า
ไม่ใชย
3.5 การควบคุมภายใน
รพศ./รพท. รพช.
สสอ.
4
กฎหมายและการ
คุม
้ ครองผูบ
้ ริโภค
4.1 การบ ังค ับใช ้
กฎหมายสาธารณสุข
4.2 การคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภค
ด้านสาธารณสุข
รพ.สต.
ทีมตรวจ ติดตาม กาก ับราชการ
ปลัดกระทรวงฯ
รองปลัดฯ
ดูแลภาคเหนือ
(เขต 1 2 3)
ั ชนะ
นพ.ทรงยศ ชย
สาธารณสุขนิเทศก์
ผูท
้ าหน้าที่
ตรวจราชการ
กรม
ทีมผูต
้ รวจ สป.
-กอง/สานัก ใน สป.
-ผู ้ตรวจการจังหวัด
เขตบริการสุขภาพ
รองปลัดฯ
ดูแลภาคกลาง
(เขต 4 5 6)
นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ
รองปลัดฯ
ดูแลภาคอีสาน
(เขต 7 8 9 กทม)
นพ.อานวย กาจีนะ
รองปลัดฯ
ดูแลภาคใต ้
(เขต 10 11 12)
นพ.วชริ ะ เพ็งจันทร์
้ ที่
ทีมตรวจราชการฯ ในพืน
จัดทารายงาน
สาธารณสุขนิเทศก์
ห ัวหน้ากลุม
่ ตรวจเขต สตป.
-
รวบรวมรายงาน
สรุปภาพรวมรายเขต
จัดทา Executive summery
แจ ้งต่อหน่วยรับตรวจ , CEO , ปลัดกระทรวง
-
คณะกรรมการกาหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ
(คตก.)
ให ้ความเห็น กลัน
่ กรอง
การสรุปภาพรวมระดับประเทศรายคณะ
กองแผนงาน
ของกรมและสาน ัก สป.
รวบรวมรายงานตามภารกิจ
สรุปรายงานเสนอผู ้บริหารกรม/สานัก
สตป.
-รวบรวมรายงาน
-วิเคราะห์/สงั เคราะห์ รายงาน
สตป.
-รายงานรายไตรมาส
Semi-annual Report, Annual Report
- เสนอผู ้บริหาร - เผยแพร่
คณะกรรมการด้านการตรวจราชการ
1. คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผล
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คตก.) 4 ด้าน
1.1 ด้านการพ ัฒนาสุขภาพตามกลุม
่ ว ัย
1.2 การพ ัฒนาและจ ัดระบบบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
1.3 การพ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการเพือ
่ สน ับสนุนการจ ัดบริการ
1.4 กฎหมายและการคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภค
2. คณะกรรมการสน ับสนุนการกาหนดแผนและติดตามผล
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คสต.)
1.
ประชุมกาหนดประเด็นการตรวจราชการ
2.
ประชุมหารือร่วมก ับผูร้ ับผิดชอบงานในประเด็นการตรวจราชการของกรมและ
สาน ัก กาหนดกรอบการตรวจราชการ รายคณะ
3.
ื่ ผูต
รวบรวมรายชอ
้ รวจกรม ทีมตรวจของ สป. และผูต
้ รวจจ ังหว ัด
4.
ประชุมหารือร่วมก ับกองแผนของกรม/ผูร้ ับผิดชอบงานตามประเด็นตรวจราชการ
ของกรม (11 พ.ย.56) เพือ
่
- ทาความเข้าใจระบบการตรวจราชการ ปี 2557
- ตกลงร่วมก ันในเรือ
่ งความร่วมมือในการ
1) การปร ับปรุงกรอบประเด็นการตรวจราชการในภารกิจของกรม
2) จ ัดทาข้อมูลสารสนเทศสน ับสนุนการตรวจราชการ
3) การประสานการรายงานผลการตรวจราชการต่อผูบ
้ ริหารกรมและ
กระทรวง
5. เตรียมการประชุมเชงิ ปฏิบ ัติการการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ว ันที่ 19 ธ ันวาคม 2556

similar documents