senine kogemus ja tee tulevikku (Pekka Linnainen)

Report
Soome omavalitsuste
olulisemad arengud
Vanhaneni/Kiviniemi valitsuse reformist
vs. Kataineni valitsuse KOV reformini
Pekka Linnainen, Estofennia OÜ
Tallinna Ülikool 3.06.2013
1
Soome KOV-te ülesannete arv
 535 seadustes ettenähtud ülesannet
(kaardistus 17.01.2013)
 2000. a-lt: 399
 1990. a-lt: 265
 1970. a-lt: 114
 1930. a-lt: 40
Pekka Linnainen, Estofennia OÜ
Tallinna Ülikool 3.06.2013
2
Eelmise valitsuse haldusreformid
 Vabariigi Valitsus 1.1.2008
 KOV-te ja regionaalarengu osakonnad
rahandusministeeriumi haldusalasse
 Siseministeerium ≈ Sisejulgeolekumin.
 Riigi regionaalhaldus 1.1.2010
 Ettevõtlus-, transpordi- ja keskkonnaametid (15, regionaalne areng)
 Regionaalhaldusametid (6, järelevalve)
 KOV-d ja teenindusstruktuurid
 Nn. PARAS-projekt 2005–2012
Pekka Linnainen, Estofennia OÜ
Tallinna Ülikool 3.06.2013
3
KOV reformi raamseadus 2007–12
 Kohalike omavalitsuste ja teenindusstruktuuride reformi edendamiseks
 KOV peab olema moodustatud
 Ühtsest töölkäimispiirkonnast või
 Muust funktsionaalsest tervikust, mis on
majanduslike ja personali ressursside
osas suuteline vastutama elanikkonna
teenustest ja nende finantseerimisest
 Alternatiiviks piirkondlik koostöö
 Nn. omavalitsuskoodis või „peremehemudel” (nt suur KOV toodab teenused)
Pekka Linnainen, Estofennia OÜ
Tallinna Ülikool 3.06.2013
4
Piirarvud koostööle 2007–12
 Põhitervishoid ja sellega tihedasti
seostuv sotsiaalhoolekanne
 Vähemalt 20 000 el-ga KOV või piirkond
 Kutseharidus
 Vähemalt 50 000 el-ga KOV või piirkond
 Erakorraline meditsiin (keskhaiglad)
 Piirarvu pole, hetkel 1,5 milj – 46 000 el
 Erandid
 Saarestik ja pika vahemaaga piirkonnad
 Rootsi ja saami keelte kaitsmine
Pekka Linnainen, Estofennia OÜ
Tallinna Ülikool 3.06.2013
5
KOV-te arvu muutus 5 aastaga
2008
Mandri-Soome
2013
v.a. Ahvenamaa
16 omavalitsust
KOV
Alla 2 000 el.
63
Alla 10 000 el.
300
1 305 437 25 %
202
921 694 17 %
10–20 000 el.
46
662 382 13 %
46
655 494 12 %
Üle 20 000 el.
53
3 305 512 63 %
56
3 820 985 71 %
Kokku
399
Pekka Linnainen, Estofennia OÜ
Elanikkonnast
88 481
5 273 331
2%
KOV
31
304
Tallinna Ülikool 3.06.2013
Elanikkonnast
46 327
1%
5 398 173
6
Kymenlaakso maakond
Pekka Linnainen, Estofennia OÜ
Tallinna Ülikool 3.06.2013
7
Kouvola piirkonna ühinemine
Iiitti
7 000 el
01.01.2009:
Kouvola
88 000 el
Pekka Linnainen, Estofennia OÜ
Tallinna Ülikool 3.06.2013
8
Kymenlaakso 1973 ja 2009
7
18
Kouvola
Kotka
sundliitmine
1.01.1977
Pekka Linnainen, Estofennia OÜ
Tallinna Ülikool 3.06.2013
9
Jyrki Kataineni valitsus
 Kõrvuti kaks haldusreformi
1. Omavalitsusreform
2. Sote-reform ehk sotsiaal- ja tervishoiu
teenindusstruktuuride reform
 Mõlema taustal nt
 Rahvastiku vananemine
 Teenuste võrdne tagamine
 Riigisisene ränne keskustesse
 Koordinatsioonirühm 20.04.2013
 Eesmärk jõukad ja elujõulised KOV-d
Pekka Linnainen, Estofennia OÜ
Tallinna Ülikool 3.06.2013
10
Ühinemiskaardistamise kriteeriumid
 Teenuste tagamiseks piisav rahvastik
 20 000 el (sündivus: 50 üheaastast last)
 Sõltuvus töökohtadest (pendelränne)
 Alla 80 % töökoht asub omavalitsuses
 JA 25 % elanikkonnast käib tööl keskomavalitsuses (suuremad linnad 35 %)
 Asustusstruktuur
 Omavalitsuste keskus ületab halduspiiri
või asustuse kasv suundub üle piiri
 KOVid moodustavad töölkäimise ja
struktuuri aluselt ühe piirkonna
 KOV majanduslik olukord (piirarvud)
Pekka Linnainen, Estofennia OÜ
Tallinna Ülikool 3.06.2013
11
Ühinemistoetuse põhiosa (€)
Elanike
arv alla 20 000
KOV-d
20 000—
49 999
50 000—
80 000
üle 80 000
2
2 000 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
3—4
3 000 000
4 500 000
5 000 000
6 000 000
5—6
4 000 000
5 500 000
6 500 000
8 000 000
yli 6
5 000 000
7 000 000
8 000 000
10 000 000
Lisatoetus majanduslikel põhjustel:
– 150 €/elanik, kuni 1 miljon eurot
Riigi subsiidiumide kompensatsioon:
– ühinemiseelnõu hiljemalt 1.07.2014
Pekka Linnainen, Estofennia OÜ
Tallinna Ülikool 3.06.2013
12
Sote-reform ja omavalitsused
 20–50 000 elanikuga KOV
 Õigus ise korraldada sote-teenuseid
 Põhitaseme sote-vastutusomavalitsus
 Üle 50 000 elanikuga KOV
 Sote-piirkonna vastutusomavalitsus
 Võimalus pakkuda kõiki sote-teenused,
sh erakorraline meditsiini teenused
 Alla 20 000 elanikuga KOV
 Kaotab õiguse korraldada sote-teenuseid
 Teenused vastutusomavalitsuse poolt
Pekka Linnainen, Estofennia OÜ
Tallinna Ülikool 3.06.2013
13
Tänased KOV-te koostöövormid
 Omavalitsuskoondised (kuntayhtymä)
 Hetkel tavapärane, kohalike omavalitsuste
poolt eriotstarbeks asutatud „omavalitsus“
 Vastutab KOV-te asemel põhikirjas talle
määratud ülesannetest (nt tervishoid)
 Sote-reform: asemele vastutav omavalitsus
 Maakonna liidud (maakuntaliitto)
 Avalik-õiguslik, kõigile maakonna omavalitsustele kohustuslik OV-koondis
 Üldplaan, regionaalareng, EL finantsid
 Piirkonnad (seutukunta)
 Vorm vaba: MTÜ, AS, koondis, ümarlaud jne.
Pekka Linnainen, Estofennia OÜ
Tallinna Ülikool 3.06.2013
14
Valitsuse ajakava
 1.07.2013: Seadused KOV-reformist
(KOV struktuuriseaduse muudatus)
 30.11.2013: KOVid peavad teatama
ühinemiskaardistamise partnerid
 1.07.2014: Kaardistamised valmis
 või kaardistus algab rahandusmin. poolt
 31.12.2014: KOV-te ettepanekud
sote-piirkondadest valitsusele
 2015: Sote seadlus, u 25 piirkonda
 1.1.2017: Sote piirkonnad alustavad
Pekka Linnainen, Estofennia OÜ
Tallinna Ülikool 3.06.2013
15
Tänan tähelepanu eest!
Pekka Linnainen, Estofennia OÜ
Tallinna Ülikool 3.06.2013
16

similar documents