โครงการนิเทศเต็มพิกัดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สู่การยกระดับคุณภาพการ

Report
โครงการนิเทศเต็มพิกด
ั โดยใช้โรงเรียน
เป็ นฐาน สู่การยกระดับคุณภาพ
การศึ กษา
สานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษาประถมศึ กษา
มุกดาหาร
สภาพปัญหาการนิเทศติดตามผล
• สถานศึ กษาไมได
่ รั
้ บการนิเทศตาม
เกณฑ ์
• คุณภาพการศึ กษายังไมเป็
่ อใจ
่ นทีพ
• ขาดการนิเทศอยางต
อเนื
่
่ ่อง ไมทั
่ ว่ ถึง
ไมเป็
่ นระบบ
เงือ
่ นไขการดาเนินงาน
 ทุกวันศุกร ์ รายงานผลการนิเทศ
 ทุกวันจันทร ์ ประชุมแลกเปลีย
่ น
เรียนรู้
 วันอังคาร-พฤหัสบดี ออกนิเทศ
เป้าหมายสุดทาย
้
คุณภาพผูเรี
้ ยน
ความสามารถจัดการเรียนการ
สอน
สถานศึ กษามีคุณภาพ
กรอบการนิเทศ
• 1. การเตรียมความพรอมเพื
อ
่ รองรับการ
้
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA)
• 2. การเตรียมความพรอมของนั
กเรียนสู่
้
ประชาคม
อาเซียน
• 3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร ์ พกพา(Tablet)
• 4. การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย(การอาน
่
ออก
เขียนได)้
• 5. การยกระดับผลสั มฤทธิใ์ นวิชาหลัก
การเตรียมความพรอมเพื
อ
่ รองรับ
้
การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
(PISA)
ความเป็ นมา
การเขาร
บการประเมินผลนักเรียน
้ วมรั
่
นานาชาติ
(Programme for international
Student Assessment)
วัดนักเรียนทีจ
่ บการศึ กษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
มีอายุ 15 ปี (เกิด มิ.ย.39-พ.ค.40)
มีความสามารถพืน
้ ฐานทีจ
่ าเป็ นตอ
่
การดารงชีวต
ิ ในโลกทีม
่ ค
ี วาม
เปลีย
่ นแปลงหรือไม่ เพียงใด
ความรูและทั
กษะทีจ
่ าเป็ นสาหรับการ
้
เรียนรูตลอดชี
วต
ิ จะเป็ นตัวชีว้ ด
ั ศักยภาพ
้
การแขงขั
่ นทางเศรษฐกิจจากความรู้ 3
ดาน
คือ การอาน
คณิตศาสตร ์ และ
้
่
วิทยาศาสตร ์
•PISA ไมประเมิ
น
ความรู
่
้
ตามหลักสูตร จะเน้น
ความรูและทั
ก
ษะที
ต
่
อง
้
้
ใช้ในชีวต
ิ จริงนอก
โรงเรียนในอนาคต
• ประเทศไทยเขาร
วมในปี
้ ่
ค.ศ. 2000 ประเมินทุก ๆ
3 ปี
ประเมินมาแลว.....
้
ครัง้ ในปี ค.ศ. 2012 จะ
เน้นความสามารถดาน
้
คณิตศาสตรร์ อยละ
60
้
ของขอสอบทั
ง้ หมด
้
• ผลการสอบ จะถูกนาไปประเมิน
เพือ
่ ใช้เป็ นเกณฑหนึ
์ ่งในการ
จัดลาดับความสามารถในการ
แขงขั
่ นของประเทศ และการ
พิจารณาความน่าลงทุน
• ทาให้นานาชาติมองไทยวา่ “ยัง
เป็ นประเทศดอยคุ
ณภาพ
้
การศึ กษา”
• หมายความวา่ “ศักยภาพของคน
• เมือ
่ เทียบกับประเทศเพือ
่ น
บานในอาเซี
ยน ผลสอบ
้
ตา่ กวาสิ
่ งคโปรมาก
์
นักเรียนไทยมีผลประเมิน
คอนข
างต
า่ คะแนนไทยสูง
่
้
กวาอิ
่ นโดนีเซียเพียง
ประเทศเดียว และมี
• ในปี นี้ จะมีประเทศเวียดนาม
และมาเลเซีย เขาร
วย
้ วมด
่
้
• กระทรวงศึ กษาธิการ
ตัง้ เป้าหมายไวว
้ า่ ภายในปี
2561 ผลสั มฤทธิท
์ างการศึ กษา
ดานคณิ
ตศาสตร ์ และ
้
วิทยาศาสตร ์ จะตองเพิ
ม
่ ขึน
้ ไม่
้
น้อยกวาค
ย
่ นานาชาติ
่ าเฉลี
่
•สพฐ.คงตองกลั
บ
ไป
้
ทบทวน กระบวนการ
สอบ และกระตุนให
้
้ครู
ฝึ กตัง้ คาถามปลายเปิ ด
ทีใ่ ห้เด็กไดคิ
ด
วิ
เ
คราะห
้
์
และแกปั
ญ
หา
้
•
• การนิเทศเพือ
่ ยกระดับ
ผลสั มฤทธิท
์ างการเรียนในวิชา
หลัก
•
• ประกอบดวย
้
•
•
•
•
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรื
คณิตศาสตรื
ภาษาตางประเทศ
่
สั งคมศึ กษาฯ
•หลักการ 1 ตรง 2 เต็ม
• ตรงประเด็น
• เต็มกาลัง
• เต็มพืน
้ ที่
ภารกิจ
การจัดระบบขอมู
้ ลผลสั มฤทธิ ์
ทางการเรียน
จาแนกนักเรียน สูง กลาง
ตา่
ผลสั มฤทธิต
์ า่ กวาเกณฑ
่
์
กาหนดมาตรการ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตาม
นโยบายปฏิรป
ู การศึ กษาฯ
มีแผนพัฒนาผู้เรียนทีม
่ ผ
ี ลสั มฤทธิ ์
ทางการเรียนตา่
การนิเทศภายใน ในการกากับติดตาม
ผลทีเ่ ป็ นรูปธรรม
สนับสนุ นวัสดุ สื่ อและงบประมาณ
อืน
่ ๆ-: ครูใช้สื่ อ ฐานขอมู
้ ล
ประเมินผล ผู้ปกครอง
การเตรียมความพรอมของ
้
นักเรียนสู่ประชาคม
อาเซียน
ตอนที่ ความความสาและความเป็นมาของ
ี น
1
สมาคมอาเซย
ี น
1. โครงสร ้างของประชาคมอาเซย
ี น
2. กฎบัตรอาเซย
ี น
3. เสาหลักประชาคมอาเซย
ี น
4. ปั ญหาและอุปสรรคของประชาคมอาเซย
ตอนที่ แนวทางการบริหารจ ัดการของ
ึ ษา
2
สถานศก
1. คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคม
ี น
อาเซย
2. แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู ้สู่
ี น
ประชาคมอาเซย
3. การนิเทศภายใน ติดตาม การ
ประเมินผลการดาเนินงาน
การพ ัฒนาหล ักสูตรประชาคม
ี นสูส
่ ถานศก
ึ ษา
อาเซย
ี นในกลุม
1. การจ ัดการเรียนรูเ้ รือ
่ งอาเซย
่ สาระ
ั
สงคมฯ
2. การจ ัดการเรียนรูแ
้ บบบูรณาการในกลุม
่ สาระ
ต่าง ๆ
3. การจ ัดการเรียนรูโ้ ดยจ ัดทาเป็นรายวิชา
เพิม
่ เติม
4. การจ ัดกิจกรกาเรียนรูใ้ นกิจกรรมพ ัฒนาผูเ้ รียน
5. การจ ัดเป็นกิจกรรมเสริม
การเตรียมความพร้อมการใช ้
คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
เพือ
่ ยกระด ับการเรียนการสอน
้ ฐานการ
• แบบสารวจข้อมูลพืน
เตรียมความพร้อม
• TABLET จานวน 1968 เครือ
่ ง
(ร้อยละ 48)
• เอกชน ได้ จานวน 192 เครือ
่ ง

similar documents