Charakterystyka powszechnie stosowanych metod badawczych

Report
Projektowanie procesu
badawczego
Metodologia badań II
Pytania nauki
•
•
•
•
Co się dzieje?
Jak to się dzieje?
Dlaczego to się dzieje?
Jakie to ma konsekwencje?
Typy badań
• Badania eksploracyjne – identyfikacja nowych
obszarów niewiedzy
• Badania eksplanacyjne – wyjaśnianie
określonych problemów
• Badania przekrojowe – jeden moment
pomiaru
• Badania ciągłe – wielokrotny pomiar
Etapy procesu badawczego 1
• Wstępne sformułowanie problemu:
– identyfikacja tzw. „białych plam”, obszarów niewiedzy,
– inspiracje własne badacza
• Konceptualizacja (eksplikacja) problematyki
badawczej:
– postawienie szeregu pytań problemowych
uściślających i wyjaśniających obszar badania
– zaproponowanie weryfikowalnych empirycznie
odpowiedzi na postawione pytania – hipotez –
składających się na konkretny model wyjaśniania
Etapy procesu badawczego 2
• Operacjonalizacja problematyki badawczej:
– przejście z poziomu języka abstrakcji na poziom
cech i zmiennych możliwych do zmierzenia
– procedura doboru odpowiednich wskaźników
identyfikujących wartości, jakie przyjmuje dana
zmienna (definicje operacyjne)
– określenie technik analizy danych
• Konstruowanie narzędzi badawczych
• Pilotaż narzędzi badawczych
Etapy procesu badawczego 3
• Dobór próby badawczej:
– dobory nielosowe
– dobory losowe
• Realizacja badania właściwego
– ograniczenia techniczno-logistyczno-finansowe
• Selekcja materiału empirycznego
• Analiza materiału empirycznego
• Weryfikacja hipotez, formułowanie wniosków

similar documents