No Slide Title

Report
VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN
ALOITUSTILAISUUS
- Hankeryhmä: joustavien ja yksilöllisten
opinto- ja tutkintopolkujen rakentamisen tuki
11.9.2013
Ulla Aunola
OPH/Ammatillinen peruskoulutus
Aloitustilaisuuden tavoitteet:
* Tukea käynnistyvien kehittämishankkeiden toteuttamista.
* Selkiinnyttää hankkeiden tavoitteita.
* Vahvistaa hankkeissa toimivien välistä yhteistyötä,
verkostoitumista ja tiedonvaihtoa.
* Tiedottaa hankkeiden ohjauskäytännöistä ja
ohjauskäynneistä sekä keskustella niihin liittyvistä
yhteisistä periaatteista.
* Käsitellä hankkeen tulosten mallintamista.
* Tiedottaa hankkeiden raportoinnista.
Valtionavustustoiminnan tavoitteet
Valtionavustuksiin osoitetut määrärahat osoitetaan vuosittain
valtion talousarvioissa jaettavaksi kokeilu- ja
kehittämistoimintaan, ei organisaation oman
perustoiminnan rahoittamiseen.
Tavoite: toteuttaa rakenteellisia uudistuksia ja pysyviä
muutoksia.
Hankkeet toteutetaan laajempina kokonaisuuksina (yl.
verkostohankkeet) ja niissä hyödynnetään aiempien
hankkeiden tuotoksia ja tuloksia.
Hankkeiden välinen verkostoituminen on tärkeä varmistaa
samoin kuin hankkeen elinkaaren aikainen toiminnan
itsearviointi ja sen pohjalta tapahtuva parantaminen..
Tavoitteet hankeryhmälle vielä kerran
-Tukea uudistettujen opiskelijaksi ottamisen perusteiden
käyttöönottoa ja laajennetun sähköisen haun
menettelytapoja.
- Kehittää opiskelijaksi ottamisen vaihtoehtoja ja menettelyjä
aiemmin ammatillisen tutkinnon suorittaneille.
- Tukea joustavia siirtymiä koulutuksen aikana toiselle
alalle tai toiseen tutkintoon.
- Kehittää aiemman osaamisen tunnustamisen
menettelytapoja ja henkilökohtaisia opiskeluohjelmia
siirtymätilanteissa.
Painopiste 1: Uudistettujen
valintaperusteiden käyttöönoton tuki
 Joustavat opiskelijavalinnan käytännöt
 Hakumenettelyt ja harkintaan perustuvat valinnat
 Aiemmin tutkinnon suorittaneiden erillisvalinnat, aikataulut,
osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 Uusien sähköiseen hakuun tulevien ryhmien (nivelvaiheen
yhteinen haku, erityisopetuksen yhteinen haku)
opiskelijavalinnat
 https://opintopolku.fi/static/ uudet sivut avattu 2.9.
Painopiste 2: Opiskelijan opiskeluprosessin
aikaisten siirtymien tuki kj:ien yhteistyönä



Oppilaitosta tai alaa/tutkintoa vaihtavien opiskelijoiden
joustavat opintopolut ja opiskelijoiden ohjaaminen
Keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden
opintopolkujen tukeminen siirtymien avulla (joko kj:n
sisäiset toimet tai yhteistyö muiden kanssa)
Valmistavien koulutusten aikana tutkintoon tai tutkinnon
kesken valmistaviin koulutuksiin siirtyvien opintopolun
mallit
Painopiste 3: Henkilökohtaisten opinto- ja
tutkintopolkujen kehittäminen


Aiemman tutkinnon suorittaneiden ja alaa tai tutkintoa
vaihtavien henkilöiden joustavat ja yksilölliset opintopolut
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmät
ja päällekkäisen koulutuksen vähentäminen
Aikataulut ja hakutiedot
Hakuaika oli 7.2.- 15.3.2013, tiedotustilaisuus 7.2.2013
Hakuryhmässä hakijoita 12 kpl > pisteytykset oph:ssa
Myönteisiä päätöksiä 6:
 Keski-Uudenmaan kky
 Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova
 Pohjois-Karjalan kky
 Päijät-Hämeen koulutuskons., Koulutuskeskus Salpaus
 Seinäjoen kky, Koulutuskeskus Sedu
 Turun kaupungin sivistystoimiala
Päivän tapaamisen tavoite




Kertoa lyhyesti oman hankkeen tilanne (1 A4 jakoon!)
Tehdä yhdessä tarkennuksia linjauksiin
Keskustella työtavoista
Verkostoitua tarvittaessa


Käyttöaika avustukselle 31.12.2014
Jos myöntösumma yli 50 000 € > väliselvitys 31.1.2014,
muutoin loppuselvitys 31.1.2015 mennessä.
Hankkeesta tiedottaminen
Hankkeesta tulee tiedottaa oman organisaation sisällä sen eri
vaiheissa.
Hankkeesta tiedotetaan ulkoisille sidosryhmille esim.
hankkeen omilla www-sivuilla ja muuten
hankeryhmäkohtaisesti sovituilla tavoilla.
Hankkeesta tiedotettaessa sekä kaikissa sähköisissä ja
painetuissa julkaisuissa/esitteissä tulee aina käyttää
seuraavaa OPH-logoa
Saatavissa http://www.oph.fi/logot
Uusi valtionavustushaku 30.9.2013 asti
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja
valmentavien koulutusten asemointi ja kehittäminen (VALMA)
 ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava
koulutus (ammattistartti)
 maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen
valmistava koulutus
 vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava
opetus ja ohjaus (valmentava I)
 kotitalousopetus.
Jaossa 100 00 € (max kahdelle kj:lle)
VALMA- haun tavoitteet
-mitkä olisivat yhdistetyn koulutuksen yhteiset tavoitteet ja
miten nykyisiä opetussuunnitelmien perusteita voitaisiin
hyödyntää
- miten opiskelijoiden ohjaus ja hakuvaiheen menettelyt
yhteiseen valmistavaan ja valmentavaan koulutukseen
tulisi järjestää
- mitä koulutuksen toteuttamisen tapoja tulisi muuttaa
yhteisessä koulutusmallissa
- miten koulutuksen osien (moduulien) tarjonta ja valinta
toimisivat erilaisille kohderyhmille
- mitä mahdollisissa koulutuksen yhteisissä opiskelijaksi
valinnan kriteereissä (perusteissa) tulisi painottaa.
Tänään esillä olevien hankkeiden esittely



Kukin hanke esittelee lyhyen yhteenvedon pohjalta
Hankkeen esittelyyn on käytettävissä 5-10 minuuttia
Hankkeen esittelyn pohjalta esiin nousseet kysymykset
ja keskustelu.
Iloa ja energiaa
hanketyöhön!

similar documents