Tenergo team s.r.o. - Mini kogenerace, stanice bio plyna atd.

Report
* VIZE * STUDIE * TECHNICKÝ NÁVH * PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE * INŽENÝRING *
* KOMPLETNÍ REALIZACE DANÉHO PROJEKTU *
* UVEDENÍ DO PROVOZU VČ. ZKUŠEBNÍHO KOMPLEXU *
* PROVOZ ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ VČ. SERVISNÍCH ČINNOSTÍ *
organizační schéma společnosti tenergo team s.r.o.
VS
IO
TO
investiční
oddělení
technické
oddělení
servisní tým
příprava
investic
realizace
zakázek
servis pro
IO+TO+VS
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
ST
energetická bilance VIESSMANN / TEDOM
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
APLIKACE KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK NA BÁZI SPALOVACÍCH MOTORŮ V ENERGETICE
Výhody kogenerace:
Úspora paliva
Použití kogeneračního způsobu výroby tepla a elektrické energie představuje zhruba 40% úsporu paliva. Převedeno na peníze to
znamená, že za stejné množství energie zaplatí uživatel pouze 60% finančních prostředků
Úspora nákladů na nákup energie
Ze stejného množství paliva získá přibližně dvojnásobné množství energie, z níž část může prodávat, a tím opět snižovat vlastní náklady.
Minimalizace nákladů na rozvod energie
Teplo i elektrická energie navíc vznikají v místě své spotřeby, čímž odpadají náklady na rozvod energie i ztráty tímto dálkovým rozvodem
způsobené. Teplo vznikající v kogenerační jednotce je využito k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo k přípravě
technologického tepla.
Ekologický způsob výroby
Protože se při použití kogeneračního způsobu výroby elektřiny a tepla ušetří asi 40% paliva, zatěžuje kogenerace z ekologického hlediska
přibližně o totéž procento méně životní prostředí.
Energie pro případ nouze
Kogenerační jednotky slouží často též jako nouzové zdroje elektrické energie v místech její nepřetržité potřeby.
Výroba chladu
Pomocí absorpčního výměníku je vyrobené teplo možno využít i k výrobě chladu pro technologické účely nebo klimatizaci. V takovém
případě se hovoří o tzv. trigeneraci, kombinované výrobě elektrické energie, tepla a chladu.
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
typy provedení kogeneračních jednotek
V kompaktním blokovém provedení s protihlukovou kapotou
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
typy provedení kogeneračních jednotek
Kontejnerové provedení
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
typy provedení kogeneračních jednotek
Modulové uspořádání u kogeneračních zařízení větších výkonů
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
KJ VIESSMANN
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
KJ BUDERUS
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
KJ CENTO V PROTIHLUKOVÉM KRYTU
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
KJ 2000 a 4000 bez kapot
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
KJ - Dunajská Streda
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
provoz kogenerační jednotky – „motorová verze“
Příklad standardního
zakomponování
kogenerační jednotky při
výrobě tepla
V ý ro b a te p la
30 000
K o tle
25 000
Ko g e n e ra ce
G J/m ěs
20 000
15 000
10 000
5 000
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
0
Jedním z klíčových prvků provozu jednotky mimo palivo, odběr tepla a výrobu elektrické energie je zabezpečení servisu. Profesionální
standard každé špičkové firmy pohybující se v oblasti motorové kogenerace je servis. Jeho náklady na vyrobenou kWh jsou větší než u
„turbínových verzí“ a proto je u „motorových verzí“ věnována servisu odpovídající úroveň.
Servis zahrnuje veškerou servisní péči o kogenerační jednotky. Jde o komplexní rozsah servisních služeb od provádění pravidelných
činností, přes odstraňování nahodilých poruch, provádění běžných a generálních oprav až po dálkové monitorování jednotek a
poradenskou službu.
Servisní činnosti jsou zajišťovány prostřednictvím servisních posádek rozmístěných v daném území.
Veškerá servisní činnost je řízena zkušenými pracovníky z jednoho místa a to z centrálního dispečinku. Dispečink je zabezpečen
kontinuálně.
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
provoz kogenerační jednotky – servisní služby pro zákazníka
 Montáž a uvedení instalované kogenerační jednotky do provozu
Po vyrozumění zákazníkem provedou pracovníci servisního střediska dopojení kogenerační jednotky a postupně ji uvedou do provozu.
 Záruční servis
Odstranění nahodilých závad kogenerační jednotky v záruční době.
 Smlouva o servisní činnosti
Provozovatel kogenerační jednotky si může formou pravidelných měsíčních poplatků, vypočítaných podle typu kogenerační jednotky a
množství předpokládané vyrobené elektrické energie, platit prováděné služby a zároveň si spořit na budoucí servisní činnosti specifikované
ve smlouvě.
 Pravidelný servis
Pravidelným servisem se rozumí veškeré práce uvedené v "Návodu k obsluze a údržbě kogenerační jednotky" pod názvem technická
ošetření.
 Pozáruční servis
Je svým způsobem organizován podobně jako u servisu pravidelného. Rozsah prací je stanoven v objednávce, přičemž seriózní servisní
posádka zareaguje na místě, ale mnohdy je pro splnění těchto přání nutné některé díly objednat nebo dovézt z centrálního skladu firmy.
 Nadstandardní služby
Jsou činnosti jako např. servisní prohlídky nouzových zdrojů, elektrických zdrojových soustrojí, revize plynových a elektrických celků a
prohlídky pomocných zařízení, u nichž je třeba provádět prohlídky v pravidelných, např. ročních intervalech.
 Opravy
Zajištění a provádění běžných i generálních oprav všech typů kogeneračních jednotek. Prodění diagnostických prohlídek spalovacích
motorů pomocí fibroskopu, repase použitých hlav spalovacích motorů, apod. U těchto repasí se používají pro ventilová sedla odzkoušené
materiály, u nichž je trvanlivost hlavy téměř třikrát delší než u hlav repasovaných v běžné síti automobilových opraven či dokonce u hlav
nových! Poněkud vyšší pořizovací náklady se zákazníkovi vrátí ve stabilnějším elektrickém výkonu (výkon neklesá), delší životnosti hlavy a v
konečném důsledku v nižších servisních nákladech.
 Prodej náhradních dílů
Je identický podobný jako v běžné obchodní síti. Aktuální informace o dodání náhradních dílů jsou uváděny na příslušných kontaktech.
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
seznam otázek pro posouzení nasazení KGJ
1. Název projektu, obchodní jméno investora (konečný zákazník), postavení kupujícího v projektu
2. Katastrální mapku města se zákresem zdroje
3. Nadmořská výška, max. a min teplota vzduchu v roce
4. Soupis stávajících zdrojů stručně popis jejich stavu, komíny – popis, výška komínů
5. Základní popis stávající technologie včetně provozních parametrů tepla
6. Plánek se zakreslením polohy a označení blízké trafostanice, plynové přípojky a regulační stanice plynu
7. Trafostanice – velikost stávajících traf, reservy
8. Stávající odběr plynu, technické maximum stávající regulační stanice plynu a přípojky plynu (jaké je možné maximum odběru plynu
v místě – vyjádření distributora plynu), tlak plynu
9. Plánek zdroje s vyznačením prostorových reserv pro umístění nové technologie uvnitř i vně
10. Podrobné údaje o spotřebě a parametrech tepla – roční, měsíční, maximum a minimum den, hodina
11. Podrobné údaje o spotřebě a parametrech chladu - roční, měsíční, maximum a minimum den (pokud je požadována dodávka
chladu...)
12. Potřeba páry a její parametry (množství /hod, teplota, tlak)
13. Napětí, frekvence
14. Vlastní spotřeby elektrické energie podniku, časový popis odběrů el. energie, ¼ maxima a minima.
15. ………….
16. ………….atd.
tabulka indikativního srovnání kogeneračních jednotek typ TEDOM s.r.o. a typ VIESSMANN/ESS
typ KGJ
VIESSMANN
EE
Q
η
cena v euro
(v kW) (v kW) (v %)
cena v Kč
(24,49)
ROZDÍL
vη=
ROZDÍL v
ROZDÍL v ceně VIESS
ceně v
v Kč (24,49) MANN
euro
má
vyšší o
cena v Kč
(24,49)
EE
Q
η
cena v euro
30
62
96
26 308 €
644 283 Kč
24 694 €
604 756 Kč
0,4
Vitobloc 200 EM
18
36
96,4
51 002 €
1 249 039 Kč
Vitobloc 200 EM
50
81
90,3
84 598 €
2 071 805 Kč
Vitobloc 200 EM
70
115
90,7
93 942 €
2 300 640 Kč
77
114
83,3
77 962 €
1 909 289 Kč
15 980 €
391 350 Kč
7,4
Vitobloc 200 EM
140
207
90,4
142 370 €
3 486 641 Kč
160
179
85,6
99 808 €
2 444 298 Kč
42 562 €
1 042 343 Kč
4,8
Vitobloc 200 EM
199
263
89,6
197 667 €
4 840 865 Kč
200
252
87
114 500 €
2 804 105 Kč
83 167 €
2 036 760 Kč
2,6
Vitobloc 200 EM
199
293
89
197 667 €
4 840 865 Kč
Vitobloc 200 EM
238
363
90,1
228 005 €
5 583 842 Kč
Vitobloc 200 EM
369
498
89,7
268 794 €
6 582 765 Kč
320
357
85,6
172 462 €
4 223 594 Kč
96 332 €
2 359 171 Kč
4,1
Vitobloc 200 EM
401
549
92,7
268 794 €
6 582 765 Kč
400
452
89,8
333 000 €
8 155 170 Kč
-64 206 € - 1 572 405 Kč
2,9
VIESSMANN / ESS
TEDOM
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
srovnání
podklad pro poptávku kogenerace
Lokace: …………………………………………
Popis: V rámci modernizace stávajícího tepelného zdroje, budeme realizovat instalaci
kogenerační jednotky/jednotek v konfiguraci:
……….. kW vyvedení do sítě …… a současně ….kW na krytí vlastní spotřeby zdroje. Provedení pro paralelní provoz.
Stávající stav: vlastní spotřeba je momentálně řešena kogeneračními jednotkami …….kW výrobce ………………
Zbývající potřebný výkon je krytý nákupem ze sítě …………...
Palivo: zemní plyn o výhřevnosti 33,48 MJ/m3 – výkony uvádějte při této výhřevnosti!!!
Rozsah: Kompletní kogenerační zdroj o výkonu ………… kW elektrických. Složení tohoto zdroje, co se týče počtu
strojů - plně v možnostech nabízejícího.
podklad pro poptávku kogenerace - součástí technické části nabídky bude:
1.
Kogenerační jednotka
2.
Chladič/-e plnící směsi
3.
Protihluková kapota
4.
Kompletní prokabelování KJ - trasa 15 m (pokud rozváděče nejsou integrované v KJ)
5.
První kompletní naplnění-olej, chladící kapaliny atd.
6.
Podklady pro zpracování provozního řádu pro ZSE a vyplněný dotazník parametrů generátoru včetně PQ
diagramu
7.
Účast na certifikaci zdroje
8.
Kopírování vlastní spotřeby el. energie, koncentrátor KJ (pokud bude řešena vlastní spotřeba EE více stroji)
9.
Dopravní náklady na místo určení
10. 72 hodinový zkušební komplex
11. Garantované technické parametry – výkony, účinnosti- elektrická, tepelná, celková, spotřeba paliva při výše
uvedené výhřevnosti, podmínky platnosti garance včetně jasně definovaných odchylek +/- pro toleranci
12. Spotřeba oleje – garantované hodnoty, olejové hospodářství, opatření proti úniku oleje
13. Kompletní projekční podklady pro instalaci jednotky
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
podklad pro poptávku kogenerace - součástí obchodní části nabídky bude nad standardní rámec i:
1.
Termín dodání kompletní technologie - ……..dnů od podpisu příslušné smlouvy
2.
Návrh platebních podmínek včetně návrhu % zadržného do prokázání parametrů + písemné potvrzení
akceptace 5 % zádržného na 6 měsíců provozu
3.
Nabídka bude podepsána statutárním zástupcem nabízejícího
podklad pro poptávku kogenerace - nedílnou součástí nabídky bude návrh
„Servisní smlouvy“ ve variantách:
1.
Basic bez generální opravy-uvedená cenová hladina v €/kWhod
2.
Basic včetně generální opravy-uvedená cenová hladina v €/kWhod
3.
Full-uvedená cenová hladina v €/kWhod
4.
Ceník všech základních náhradních dílů
5.
Garantovanou servisní osu a způsob garantování této osy, rozsah jednotlivých technických opatření a časový
plán
podklad pro poptávku kogenerace - součástí nabídky nebude:
1.
Stavební práce
2.
Komíny a spalinovody
3.
Vyvedení tepelného výkonu v kotelně
4.
Potrubní rozvody plynu
5.
Vzduchotechnika
6.
Nouzový chladič
Nabídky odevzdat do …………………..
podklad pro poptávku kogenerace - aktuální seznam spotřebičů a příkonů v kotelně :
K32
max. príkon KW
K32
max. príkon KW
Obehové čerpadlo
Obehové čerpadlo
ventilátor horáka
ventilátor horáka
ventilátor horáka
ventilátor horáka
domieš.čerpadlo kotla
domieš.čerpadlo kotla
domieš.čerpadlo kotla
osvetlenie kotolne
elektroventily + kviterma
Spolu K32 max.
K31
Obehové čerpadlo
Obehové čerpadlo
ventilátor horáka
ventilátor horáka
ventilátor horáka
ventilátor horáka
ventilátor horáka
15
15
2,7
2,7
2,7
2,7
1,47
1,47
1,47
1
0,5
46,71 kW
domieš.čerpadlo kotla
domieš.čerpadlo kotla
domieš.čerpadlo kotla
domieš.čerpadlo kotla
doplňovacie čerpadlo
doplňovacie čerpadlo
osvetlenie kotolne
elektroventily + ekviterma
Spolu K31 max.
32 x OST ( 1 kW)
spolu OST max
Ostatné priestory
osvetlenie
brúska vrtačka
varič
dispečing
drobné spotrebiče
garáž
Spolu ostatné max
Celkom príkon THe
1,5
1,5
1,5
1,5
5,5
5,5
1
0,5
62,0 kW
32
32,0 kW
15
15
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
1
1
2,5
1
2
0,5
8,0 kW
148,71 kW
podklad pro poptávku kogenerace
schéma kotelny K-31 s vyznačením prostoru možného umístění nové technologie
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
podklad pro poptávku kogenerace - uvažovaní dodavatelé:
GE JENBACHER
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
podklad pro poptávku kogenerace - uvažovaní dodavatelé:
TEDOM a.s.
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
podklad pro poptávku kogenerace - uvažovaní dodavatelé:
Bosch Termotechnika s.r.o.,
obchodní divize BUDERUS
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
podklad pro poptávku kogenerace - uvažovaní dodavatelé:
VIESSMANN, s.r.o.
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
podklad pro poptávku kogenerace - uvažovaní dodavatelé:
CATERPILLAR PHOENIX ZEPPELIN
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
podklad pro poptávku kogenerace - uvažovaní dodavatelé:
ENGUL
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]
Děkuji za pozornost
tenergo team s.r.o. ® | Křenová 71, 602 00 Brno | www.tenergoteam.cz | [email protected]

similar documents