prezentace termické metody

Report
•
•
•
•
Termické metody odstraňování odpadů:
1) Spalování ( za přístupu O2)
2) Pyrolýza ( za nepřístupu O2)
3) Jiné metody
•
Výhody
- získání tepelné energie (vytápění a ohřívání bazénů),
která se může převést na energii elektrickou
- likvidace infekčních a hořlavých odpadů
- zmenšení objemu na 10 %
- rychlý způsob odstranění
• Nevýhody
- vysoké investiční a provozní náklady
- není vhodné pro všechny odpady (výbušné, spékavé
odpady)
- vznikají nebezpečné zplodiny
Odpady vhodné ke spalování:
• průmyslové odpady (dřevařský, papírenský, ...)
• ropné produkty (plasty, oleje,…)
• odpady zvláštního charakteru - nemocniční odpady,
které jsou infekční
• čistírenské kaly
• komunální odpady
- spalovat se mohou odpady různého skupenství (pevné i
kapalné), podmínkou je spalitelnost
Spalitelnost je dána poměrem 3 základních složek:
• a) voda (max. 50 %)
• b) popeloviny = anorganický podíl (max. 60 %)
• c) hořlavina= organická složka (min. 40 %)
Pokud potřebujeme spálit materiál, který není dostatečně
spalitelný, musíme přidat podpůrné (stabilizační) palivo olej, plyn, koks…
Výhřevnost = množství energie získané spálením látky,
udává se v kJ/kg látky
- minimální výhřevnost je 5000 kJ/kg
Příklady: - dřevní odpad 16 000kJ/kg
- bioplyn 22 000 kJ/kg
- černé uhlí 25 000 kJ/k
- benzín, nafta 41 500 kJ/kg
- líh 26 800kJ/kg
- polyethylen 41 800 kJ/kg
- papír 14 110 kJ/kg
- pneumatiky 34 920 kJ/kg
- komunální odpad 9 120 kJ/kg
1. SPALOVÁNÍ
Princip:
C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + E
Postup:
a) sušení – zahřívání na 100°C - odpaření vody
b) zplyňování - zahřívání na 200°C - 600°C – rozpad
chemických vazeb, rozklad složitých organických
látek na jednodušší, začínají se uvolňovat
c) zapálení – vznícení vzniklých hořlavých plynů
d) vlastní hoření – teplota stoupá na 800°C - hoří plyny,
při teplotě 1100°C hoří i pevné látky
e) dohořívání – teplota stoupá až na 1200°C, kdy dojde
k dokonalému spálení všech spalitelných plynů
Energie je v začátku procesu dodávána, později se sama
uvolňuje.
Spalovací pece:
•
•
•
•
roštová (pevné, pohyblivé rošty)
rotační (bubnová, rošt ve tvaru válce, který se otáčí)
etážová
fluidní (vhodná pro materiál nehořlavý, velmi snadno se
aplikuje dodatkové palivo)
• muflová (pro spálení tekutých odpadů)
• komorová (pro spalování zvláštních odpadů, například
velkoobjemových, nemá kontinuální provoz)
Výhodnější jsou pece s kontinuálním provozem (nepřetržitý
provoz).
2. PYROLÝZA
= tepelný rozklad organických látek za nepřístupu O2.
• Princip:
Vysoká teplota, kterou jsou látky zahřívány, způsobí
destrukci organických látek, makromolekuly se rozpadají
na menší řetězce až na malé molekuly plynů (CH4, CO2,
CO, H2O, HCL, H2S, NH3…). Vzniklé plyny jsou následně
během několika sekund spáleny za přítomnosti kyslíku
v termoreaktoru, kde se uvolní energie. Proces je
nákladnější, ale spaliny jsou méně nebezpečné
• Pyrolýzní pece: - nejčastěji se používají pece rotační.
Postup při pyrolýze:
• a) drcení - na části menší než 5 cm, urychlí a zdokonalí
se tím celý proces
• b)sušení ( 100°C) - odpaření vody
• c)suchá destilace (200°- 600° C) - odštěpují se molekuly
plynů z dlouhých řetězců, ty se rozpadají na menší
molekuly
• d) tvorba plynů ( 500° - 1200° C) – rozpad látek až na
plyny
Proces probíhá v pyrolýzní komoře za nepřístupu O2,
teplo musíme dodávat.
• e) spálení vzniklých plynů ( 900°-1300° v termoreaktoru
za přítomnosti O2 se spalují nežádoucí zplodiny
• Čištění spalin:
Postup:
1. Chlazení spalin ve výměnících tepla- teplá voda se dá využít
např. k vytápění skleníků, bazénů
2. Suché čištění - odstranění prachu - pevné a lehké částice, které
mohou obsahovat těžké kovy
- typy odlučovačů:
• Filtry (rukávcové) – účinnost až 90 %
- ke spalinám se přidává vápencový prach, který spaliny
neutralizuje
- po vyčištění se mohou použít opakovaně
• Elektrický odlučovač – účinnost až 99 %
- pracuje na principu elektrostatických sil
- je velmi nákladný
• Cyklónový odlučovač - účinnost cca 85 %
- vzduch se roztočí a naráží na
stěny, kde se usazuje prach
• Prašníky - proud vzduchu se zpomalí a prach se usadí
- velmi jednoduché a málo účinné
3. Mokré čištění
- propírání spalin v pračkách nebo sprchách s vodou
- do vody se přidává NaOH, aby se neutralizovaly spaliny
( spaliny obsahují kyselinotvorné plyny)
4. Denitrifikace - odstranění oxidů dusíku
(2 NO3 + 4 NH3 = 3 N2 + 6 H2O )
5. Keramické filtry - zachycení dioxinů
3. Jiné metody
• Pyrolýza plazmovým hořákem - teplota 5 000
- 10 000° C
• Mokrá oxidace - pro rozklad tekutých látek
- probíhá za teploty 200° C a zvýšeného tlaku

similar documents