Práce, výkon, energie

Report
Práce, výkon, energie
Práce
Konání práce
• z fyzikálního hlediska
se práce koná pouze tehdy, jestliže se těleso
přemisťuje působením síly!!!
F
s
• auto se silou přesunulo po dráze s
• síla pohybující autem konala práci
Konání práce
K posunu auta
silou po dráze
nedošlo.
F
s=0m
Nekonal jsem práci, přestože jsem použil sílu!!!
Konání práce
• rozhodni, zda síla vykonala práci
gravitační síla nepřesunula chlapce,
nevykonala žádnou práci
muž přesunul silou přepravku
po dráze, vykonal práci
Práce
• Působením stálé síly F ve směru dráhy s,
určíme práci W jako součin velikosti síly a
dráhy.
W = F×s
• práce = velikost síly × dráha, po které síla
těleso přemístila
Jednotka práce
• jednotka práce je joule, značíme J
• čti džaul
• práci vyjadřujeme i v násobcích joulu, v
kilojoulech (kJ) a megajoulech (MJ)
• 1 kJ = 1 000 J = 103 J
• 1 MJ = 1 000 kJ = 1 000 000 J = 106 J
James Prescott Joule
• James Prescott Joule (24. prosince
1818 Salford u Manchesteru, 11. října
1889) byl anglický fyzik.
• Studoval povahu tepla, a objevil její
vztah k mechanické práci a energii. To
vedlo k teorii zachování energie.
• Velmi významné byly závěry jeho
pokusů, kterými prokázal, že teplota
těles může vzrůst při konání práce.
Výpočet práce
• Ondřej tlačil nákupní vozík silou F = 20 N po
dráze s = 850 m. Jak velkou práci vykonal při
tlačení nákupního vozíku? Výsledek uveďte v
kJ.
F  20 N
s  850m
W  F s
W  20 850
W  ? kJ
W  17 000 J
• Ondřej vykonal práci 17 kJ.
17 000J  17 kJ
Výpočet práce
• Jakou práci vykoná Ondřej při zvednutí činky o
hmotnosti 40 kg nad hlavu do výšky 1,9 m?
Výsledek uveďte v kJ.
m  40 kg
N
g  10
kg
Fg  ? N
F  400 N
Fg  40  10 s  1,9 m
Fg  400 N W  ? kJ
Fg  m  g
• Ondřej vykonal práci 0,76 kJ.
W  F s
W  4001,9
W  760J
W  0,76 kJ
Zapamatujte si
• Práce se koná pouze tehdy, jestliže se těleso
přemisťuje působením síly.
• Práci W určíme jako součin stálé velikosti síly a
dráhy, po kterou síla působí.
• W = F×s; jednotka joule – J (džaul)
• 1 kJ (kilodžaul) = 1 000 J
• 1 MJ (megadžaul) = 1 000 000 J
Použité zdroje
•
•
•
•
snímek 2: [cit. 2011-09-18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=338
obrázky na snímku 4:
Kolářová, R., Bohuněk, J. Fyzika pro 8. ročník základní školy. Dotisk 1. vydání. Praha: Prometheus, spol. s. r.
o., 2005. ISBN 80-7196-149-3. s. 12-13
snímek 7: [cit. 2011-09-18]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:James_Joule.jpg
Konec

similar documents