Dr. Berke Gyula előadásának összefoglalója ITT

Report
Foglalkoztatás az előadó-művészeti
szervezeteknél
2012
Berke Gyula
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék
Budapest, 2012. szeptember 24.
I. Bevezetés: az előadó-művészet foglalkoztatási
viszonyainak szabályozása 2012-ben
• Eamtv.: 2008. évi XCIX. tv. az előadó-művészeti
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól
• Mt.: 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
• Mth.: 2012. évi LXXXVI. törvény az Mt. hatályba
lépéséről….(benne: Mth. 67. § az Eamtv. – nem
érdemi - módosításáról)
• Kjt.: 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
jogállásáról (hatályos: 2012. július 7., módosításai
2017-ig)
• Áht.: 2011. évi CXCV. törvény és Áht. Vhr (368/2011.
/XII. 31./ Korm. rendelet)
• Továbbá: Kjt. végrehajtási rendelete:
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (legutóbbi
módosítása: 135/2012. /VI. 28./ Korm.
rendelet – csak formálisan az 5. §-t;
módosítása várható)
• Továbbá: egyéb ágazati és egyéb törvények….
II. A munkaviszonyra/közalkalmazotti jogviszonyra
vonatkozó szabályok problematikája
• Alapkérdés: milyen szabályok (szabályzatok)
tartalmazhatnak rendelkezéseket a foglalkoztatott
munkavállalók/közalkalmazottak jogaira és
kötelességeire, illetve milyen tárgykörben és a
jogszabályokhoz képest milyen eltérési lehetőséggel?
A kérdés hátterében: munkajogi jogforrások, a
kollektív szerződés és a munkaszerződés megújult
szerepe
• „Rendszerképző” szabályok a korábbi Mt-ben: Mt. 13. §, Mt. 76. § (4)
bekezdés, Mt. 41. §, korábbi 31. § (3)-(4) bekezdés, kiegészítőleg: Mt.
40/A. § (2) bekezdés – az ún. relatív diszpozitivitás.
• A munkaviszonyra vonatkozó szabályok új rendszere:
- Mt. 13. § (fogalom), illetve Mt. 277. §,
- Mt. 43. §: a munkaszerződéses eltérés lehetősége,
- a KSZ tekintetében általános ún. diszpozitivitás (eltérés),
kivételekkel (ld. alább),
- az üzemi megállapodás (Mt. 268. §),
- a kollektív szerződéses szintek viszonya,
- a több munkáltató által kötött KSZ problémája az Mth-ban,
- a köztulajdonú vállalkozás munkajoga (eltérés korlátozott).
• A Ptk. rendelkezéseinek alkalmazása (kifejezett szabállyal megjelölve –
de: általában is).
•
A szabályozási szemlélet „jogtechnikai” (jogalkalmazási) megjelenése – az eltérés
kivételes(!) szabályait tartalmazó rendelkezések az egyes jogintézményeknél
(fejezeteknél):
- „Eltérő megállapodás”,
- pl.: Mt. 35. §, 41. §, 50. §, 57. §, 62. §, stb.
- pl.: Mt. 85. § a megszűnés/megszüntetés
tekintetében – az Mt. 77. § (végkielégítés)
tekintetében az általános szabály az irányadó,
- pl.: Mt. 85. § (3) bekezdés a felmondási idő
tekintetében – KSZ a 30 naposnál hosszabb(!)
felmondási időt állapíthat meg,
- pl. Mt. 50. § (4) bekezdés a próbaidő tekintetében –
KSZ-ben hat hónapos próbaidő,
- pl. Mt. 165. § a munka díjazása tekintetében – a pótlékokra
vonatkozó szabályozás „tarifadiszpozitivitása” (kivéve: Mt.
139. § /1/ bekezdés).
- pl.: Mt. 139. § (2) bekezdés – „eltérő megállapodás” – diszpozitív szabály.
A közalkalmazotti jogviszonyban…
• Kjt. 3. § (1) bekezdés: az Mt. 13. §-a nem alkalmazható….
• Kjt. 13. §: a kollektív szerződés..
- a Kjt-től…
- végrehajtási rendelettől….
- csak akkor térhet el, ha a jogszabály
„felhatalmazást ad”.
• Gyakorlatilag: a kollektív szerződésben történő „szabad” eltérés
megszűnt, mind a közalkalmazott javára, mind pedig a szabályozható
tárgyköröket érintően.
• „Rövid” kollektív szerződések lesznek….(felhatalmazás alig maradt, az
Mt. utaló szabályai sem alkalmazhatók)
• De pl.: Kjt. 75. § - a jogszabályban meghatározottnál magasabb pótlék
kollektív szerződésben, kivéve az alsó-felső határos pótlékokat vagy a
rendkívüli munka ellenértéke, illetménykiegészítés, keresetkiegészítés.
• Az Mt. hatálya alatt az eltérés általános
szabályai irányadók a KSZ-sel szemben, de ld.
alább a közreműködési díjért járó átalányt és a
rendkívüli munka mértékét….
• Különös rendelkezések az Eamtv-ben (eltérésre felhatalmazások a
KSZ számára Kjt. hatálya alatt is):
- 35. § (1) bekezdés: a művészi munkakörben
foglalkoztatott az előadáson való
közreműködésért külön díjazást kaphat (KSZ,
MSZ alapján)(???),
- 35. § (2) bekezdés: a nem művészi munkakörben
foglalkoztatott közreműködési díja (KSZ, MSZ
alapján) a pótlékalap 5-50%-a,
- 35. § (4) bekezdés: átalányszerű díjazás a
közreműködésért és az ügyeletért (KSZ, MSZ alapján),
- 35. § (5) bekezdés: KSZ alapján 400 óra rendkívüli munka.
- 30. § (4) bekezdés: többlet-végkielégítés (40%-os szabály).
• Az ún. üzemi megállapodás kapcsán….
• Mt. 13. § a Kjt. hatálya alatt nem alkalmazható
• Kjt. 17. § - a közalkalmazotti szabályzat
(munkáltató és KT között), kollektív
szerződésre tartozó kérdéseket nem
szabályozhat (Mt. 268. § nem alkalmazható),
azaz nem (lehet) közalkalmazotti jogviszonyra
vonatkozó szabály. (Azonosan a korábbi
megoldással.)
• A kinevezések tekintetében….
• Kjt. 24. § (2) bekezdés: az Mt. 43. § általában
nem alkalmazható (az eltérés lehetősége a
munkavállaló javára).
• Kjt. 21. § (3) bekezdés: a kinevezés tartalma
körében – az illetmény és a rendszeres
pótlékok együttes összegének korlátozása –
havi nemzetgazdasági bruttó kereset 10X.
• Továbbá: Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján: a
garantált összegű illetménynél magasabb összegű
illetmény (általában) megállapítható(!), ha a
közalkalmazott „kiválóan alkalmas” vagy
„alkalmas” minősítést kapott. (Korlátja csak a
„bérmaximum”.)
• Továbbá: Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján: a
garantált illetménynél magasabb illetmény a
kinevezéskor – egy éven belüli minősítés (és
esetleges illetménycsökkentés).
• Vitatható…
• Figyelem!!!!
• Kjt. 91. § (2) bekezdés – a korábbi Mt. 76. §
(4) bekezdése alapján létesített kinevezésre a
kinevezéskori szabályokat kell alkalmazni.
• A korábbi kedvezőbb eltérések problémája….
• Az Mt. hatálya alatt a munkaszerződés
szabadsága, de ld. a köztulajdonban álló
munkáltatókra vonatkozó különös szabályokat!
A munkaszerződéses és kollektív szerződéses megállapodások
korlátozása a köztulajdonú munkáltatók esetében (Mt. 205-206. §§)
• A felmondási idő tekintetében a felmondási idő
mértéke és a figyelembe vehető időtartam.
• A végkielégítés törvényes szabályai (mértéke, a
figyelembe vehető időtartam, növelt összegű
végkielégítés).
• Az általánosnál rövidebb munkaidő.
• A munkaközi szünet beszámítása a munkaidőbe.
• A kollektív munkajogi szabályok (kivéve a KSZ
szabályait).
• Továbbá: a vezetői minőség, teljesítménybér és a
versenytilalmi megállapodás körében.
Továbbá: az Mt. mögöttes
alkalmazása következtében….
• Kjt. 3. §: az Mt. Általános Rendelkezéseinek alkalmazhatósága a
közalkalmazotti jogviszonyban.
• Mt. 16-17. § alkalmazandó…
• A munkáltató egyoldalú nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai,
illetve a munkáltatói szabályzatok („egyoldalú gyakorlat”):
- kötelezettségvállalás (Mt. 16. § és 17. §)
- a kötelezettségvállalás ún. szabályzatban vagy
egyoldalúan kialakított gyakorlat érvényesítésével,
- a „jogfenntartás” (az egyoldalú munkáltatói
kötelezettségvállalások esetében),
- módosítása és megszüntetése
(csak aránytalanság vagy lehetetlenülés esetén).
• Továbbá: Mth. 2. § - a szabály visszaható hatálya….
• Gyakorlati jelentősége…..
Továbbá: az Eamtv. különös
foglalkoztatási szabályai
• Eamtv. 25-43. §§
• Az opera stb. különös szabályai,
• A vezetői munkakör különös szabályai.
• Eamtv. 25. §: az Mt. és a Kjt. mögöttes
alkalmazása!!! (a munkáltató jogállásától
függően).
III. Az Mt. Általános Rendelkezéseinek
alkalmazása a Kjt. hatálya alatt
• Az Általános Rendelkezésekről általában…
- terjedelmesebb szabályozás az új Mt-ben,
- tartalmilag (tematikusan) is bővebb
szabályozás,
- „általános” jellege fokozódott,
- alapprobléma: a polgári jogi szabályok
mögöttes alkalmazása….
• Mt. 1-31. §§;
• Kjt. 3. § (1) bekezdés: a 13. § kivételével alkalmazandó
valamennyi általános rendelkezés; a közalkalmazott
neve és beosztása közérdekű adat….
Ún. generálklauzulák az új Mt-ben
• Az Általános Rendelkezések körében (változatlanul)
számos generáklauzula jellegű rendelkezés - a bírói
jogalkalmazás mozgásterének tágulása – egyúttal:
értelmezési kérdések.
• Pl.: Mt. 6. § (1) bekezdés (az adott helyzetben általában
elvárható magatartás).
• Pl.: Mt. 6. § (2) bekezdés (jóhiszeműség és tisztesség)
• Pl. Mt. 7. § (a rendeltetésellenes joggyakorlás tilalma)
• Pl. Mt. 8. § (4) bekezdés (a munkavállaló titoktartási
kötelezettsége)
• Több tekintetben új elemek…. (ld. alább).
Mt. 6. § (3) bekezdés: a „méltányos
mérlegelés”
• Német polgári jogi (munkajogi) gyökere…(ld. Indokolás)
• Viták a rendelkezés beiktatásának indokoltságáról…
• BGB, 2. Könyv (Kötelmi jog), 3. Fejezet (Szerződéses
kötelmek), 1. Cím (Keletkezés, tartalom, megszűnés), 4.
Alcím: A teljesítés egyoldalú meghatározása (315-319. §§)
• BGB 315. § (A teljesítés meghatározása az egyik fél
részéről):
- a teljesítést a „méltányos mérlegelés” elvének szem
előtt tartásával kall meghatározni,
- a teljesítés csak abban az esetben kötelező, ha
megfelel a méltányosságnak,
- a teljesítés meghatározásának ítéleti pótlása (a
munkajogból hiányzik).
• GewO (1869, 2003: valamennyi munkajogviszonyban alkalmazandó)
VII. Cím, I. Általános munkajogi alapelvek (105-110. §§)
• GewO 106. § (A munkáltató utasítási joga):
- a munkáltató a teljesítés (munkavégzés) tartalmát,
helyét és idejét méltányos mérlegeléssel
jogosult konkretizálni (feltéve, hogy azt
munkaszerződés, üzemi megállapodás, kollektív
szerződés vagy jogszabály nem tartalmazza),
- ugyanígy: az üzem rendjét és a munkavállaló
magatartását,
- a mérlegelés során figyelembe kell venni a
munkavállaló fogyatékosságát is (Mt. 51. §
/5/bekezdés: „az ésszerű alkalmazkodás” feltételeit
biztosítani kell).
•
A korábbi Mt-ben:
- (csak) az ún. speciális munkáltatói utasításokhoz kapcsolódó
szabályként „az aránytalan sérelem” tilalma,
- korábbi Mt. 83/A. § (2) bekezdés: az átirányítás „aránytalan
sérelmet” nem okozhat,
- korábbi Mt. 105. § (4) bekezdés: a 83/A. § (2) bekezdésének
alkalmazása a kiküldetés során, továbbá speciális
tilalom (korábbi Mt. 105. § /3/ bekezdés),
- korábbi Mt. 106. § (6) bekezdés: a 83/A. § (2) bekezdés
alkalmazása a kirendelés során, továbbá speciális
tilalom (korábbi Mt. 106. § /6/ bekezdés alapján a korábbi
Mt. 105. § /3/ bekezdés alkalmazása),
- korábbi Mt. 127. § (2) bekezdés: a rendkívüli munkavégzés…
”aránytalan terhet” nem jelenthet, továbbá speciális
tilalmak (korábbi Mt. 127. § /6/-/7/ bekezdés),
- a bírói gyakorlatban is: az érvénytelen utasítás tényállása (korábbi Mt.
104. § (2) bekezdés első mondat).
• Tartalmilag (az új Mt-ben):
- általános szabály (nem csupán a speciális
utasításokra irányadó, de azokra is
/változatlanul/),
- a munkáltatói teljesítés-meghatározás
(konkretizálás) a munkavállaló
érdekeinek „méltányos mérlegelésével”,
- munkavállalói érdek: személyes, családi stb.
körülmények.
• Az Mt. 53. § szerinti foglalkoztatásnál:
- az eltérő munkakörben való
foglalkoztatás esetében a
generáklauzula (Mt. 6. § /3/
bekezdés) érvényesül,
- a szerződéses („szokásos”) munkahelytől
eltérő helységben való
foglalkoztatás esetében a generálklauzula és
változatlanul speciális tilalmak:
Mt. 53. § (3)-(4) bekezdés – a korábbinál
szélesebb körben (csak „hozzájárulásával”).
• Mt. 108. § - rendkívüli munkavégzés (általános és speciális
tilalom)
•
A jogkövetkezmények:
- a „hibás mérlegeléssel” történő utasítás (teljesítés-meghatározás)
érvénytelen (semmis),
- Mt. 15. § (5) bekezdés: „a munka irányításával összefüggő
munkáltatói jognyilatkozat tekintetében a 20-26. §-ban
foglaltakat (képviselet, alakiság, közlés, határidő, időtartam)
megfelelően alkalmazni kell”,
- azaz: az Mt. 27-29. §-ban (érvénytelenség) foglaltakat nem kell
alkalmazni,….
- …de: Mt. 15. § (3) bekezdés: a megállapodás szabályainak megfelelő
alkalmazása az egyoldalú jognyilatkozatok esetében,
- „a munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütköző” megállapodás
semmissége – érvénytelen – de: „más jogkövetkezmény”:
Mt. 54. § (2) bekezdés: az utasítás megtagadásának joga,
- gyakorlatilag: a munkaviszony - azonnali hatályú – munkáltatói felmondása
(Mt. 78. §) vagy a jogkövetkezmények… (Mt. 56. §) körében –
szemléletileg azonosan a korábban kialakult bírói gyakorlattal.
Egyéb változások….
• Mt. 6. § (4) bekezdés: a felek kölcsönös
tájékoztatási kötelezettsége.
• Mt. 18. § (1) bekezdés(!): a tájékoztatás ideje és
módja: lehetővé tegye a másik fél számára a jog
gyakorlását és kötelesség teljesítését.
• Sajátosan a korábbi felmondási tilalmak körében
– szemben azok „objektív” felfogásával.
• Mt. 65. § (3) bekezdés – munkavállalói
tájékoztatás a felmondás közlését megelőzően –
vitatható….
• Mt. 8. § (2) bekezdés – a munkaidőn kívüli munkavállalói
magatartás szabálya – korlátozás a munkaviszony rendeltetésére
tekintettel (szükséges és arányos mértékben) – nem kívánt túlmenni
a LB korábbi gyakorlatán.
• Mt. 8. § (3) bekezdés – a munkavállalói vélemény-nyilvánítási
jogának korlátozása - nem kívánt túlmenni a LB korábbi gyakorlatán.
• Mt. 11. § - a munkavállaló ellenőrzésének általános szabálya (a
technikai eszközök alkalmazásáról előzetes tájékoztatás/!/).
• Az egyenlő bánásmód követelménye (a differenciálás szempontjai:
a munkaerő-piaci viszonyok – Mt. 12. § (3) bekezdés egyértelműsítési szándék) – a 2003. évi CXXV. tv. változatlanul
irányadó – a probléma a „több telephelyes” munkáltatóknál
alkalmazott megkülönböztetés esetében (az előadóművészet
körében feltehetően nem jön szóba)..
• Kérdésben: a munkavállalókat tájékoztatni
kell-e a technikai eszköz alkalmazásáról és
személyes adataiknak kiadásáról?
- Mt.10-11. § - tájékoztatási kötelezettség,
- Mt. 18. § (2) bekezdés – a tájékoztatás
módja,
- csak az új munkavállalóknál vagy a
korábbiaknál is? – a korábbiaknál is,
ha nem történt meg.
A jognyilatkozatok (általános)
szabályai körében….
• A jognyilatkozatok tipizálása (Mt. 14-19. §§).
• Új elem: az egyoldalú kötelezettségvállalás (ld.
fent).
• Új elem: a feltétel (Mt. 19. §) – a bontó vagy
hátrányosan módosító feltétel kikötésének
tilalma (érvénytelensége) a
munkaviszonyban/közalkalmazotti
jogviszonyban!!!, de pl.: az egyoldalú
munkáltatói kötelezettségvállalás, tanulmányi
szerződés esetében nem.
A jognyilatkozatok megtételének
módjával kapcsolatosan…
• Mt. 20. §: a munkáltatói jogkör átruházásának (megosztásának)
kérdése – korlátozására irányuló jogalkotói szándék nincs utólagos jóváhagyás lehetséges.
• Mt. 21. §: a munkavállaló képviselete lehetséges a jognyilatkozatok
esetében (meghatalmazás alapján vagy – akadályoztatása esetén
meghatalmazás nélkül is a hozzátartozó).
• 22. §: Az alaki kötöttség:
- indokolási kötelezettség a törvényben meghatározott
esetben (nem általában az egyoldalú
nyilatkozatoknál),
- az elektronikus dokumentum és közlése (Mt. 24. § /1/
bekezdés – a hozzáférhetőség – bizonyítási
kötelezettség),
- a jogorvoslatról való kioktatás elmaradása – az igény
hat hónapon túl ekkor sem érvényesíthető.
• Mt. 24. § (2) bekezdés: a kézbesítési vélelem
változó szabálya.
• Mt. 28. §: a megtámadás (30 nap – hat hónapos
jogvesztő határidővel – különösen a közös
megegyezéses megszüntetéseknél).
• Mt. 29. §: az érvénytelenség jogkövetkezményei –
Mt. 82-84. §§: a jogellenes megszüntetés
jogkövetkezményei a munkavállaló általi sikeres
megtámadás esetén (saját jognyilatkozata és
közös megegyezés).
A munkaviszony/közalkalmazotti
jogviszony létesítésének kérdései
• A háttérben meghúzódó alapkérdés: a felek
által létesített jogviszony minősítésének
kérdése.
• Az Mt. mellőzi a korábbi Mt. 75/A. §-ban
foglalt szabályt.
• Hatályon kívül a 7001/2005. FMM-PM
együttes irányelv a jogviszonyok
minősítéséről, de….
Korábbi 7001/2005. FMM-PM
együttes irányelv
•
•
•
A szerződés típusának a felek általi megválaszthatósága.
A választott típusok elhatárolásának szempontjai:
a) Elsődleges minősítő jegyek
- a tevékenység jellege, a munkakörként való feladat-meghatározás,
- a személyes munkavégzési kötelezettség,
- foglalkoztatási kötelezettség és rendelkezésre állási kötelezettség,
- alá-fölérendeltség,
b) Másodlagos minősítő jegyek
- irányítási, utasítási és ellenőrzési jog,
- a munkavégzés időtartama és annak beosztása,
- a munkavégzés helye,
- a munka díjazása,
- a munka eszközei (erőforrások, anyagok),
- a biztonságos munka feltételei,
- írásbeliség.
Viszonylagos elhatárolási szempontok (összességükben mérlegelendők).
• A minősítés (gyakorlati) konzekvenciái:
- a munkajog védelmi szabályainak
érvényesülése,
- a munkaügyi ellenőrzés,
- a jogviszony megszüntetésének módja és a
jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei
- a felelősség,
- a bírósági hatáskör és illetékesség,
- a közterhek viselésének módja és mértéke.
A munkaszerződés
• Az alanyokra vonatkozó szabályok változatlanok, ….
- kivéve: a cselekvőképtelen munkavállaló
munkaviszonya, ld. az ún. atipikus
munkaviszonyok körében (Mt. 21. § (/5/
bekezdés a jognyilatkozataira, Mt. 212. §,
kártérítési felelőssége nincs),
- kivéve: Mt. 21. § (4) bekezdés: a korlátozottan
cselekvőképes munkavállaló csak a törvényes
képviselő hozzájárulásával köthet (módosíthat)
munkaszerződést, szüntethet meg munkaviszonyt,
illetve vállalhat egyoldalúan kötelezettséget.
• A szerződéskötés lényeges szabályai
változatlanok (kivéve: a munkahely kikötése
nem kötelező érvényességi kellék) – Mt. 45. §:
a „szokásos munkahely” problémája.
• Az írásbeliség, illetve elmaradásának szabálya
változatlan (Mt. 44. §).
• Mt. 43. § - jogszabály (nem KSZ!!!) eltérő rendelkezése
hiányában az eltérés a munkavállaló javára (kivétel pl.: Mt.
139. § /2/ bekezdés a bérpótlékok tekintetében – „eltérő
megállapodás hiányában” fordulattal).
• A munkaviszony kezdete: a munkaszerződés eltérő
rendelkezése hiányában a szerződéskötést követő nap!!! (A
Tbj. 7. § /2/ bekezdés hatályon kívül.)
• A próbaidő: munkaszerződésben – három hónap –
egyszeri meghosszabbítás (ezen időtartamon belül) –
kollektív szerződés: legfeljebb hat hónap (egyszeri
meghosszabbítás - vitás).
• Mt. 49. § (2) bekezdés - az elállás törvényi lehetősége a
szerződéskötést követően.
• A munkáltatói tájékoztatási kötelezettséghez
kapcsolódóan (Mt. 46-47. §):
- a tájékoztatás tartalma változott
(szakszervezet, ÜT),
- határideje 15 nap (a változás esetén is),
- egy hónapnál rövidebb munkaviszony
vagy heti nyolc óránál rövidebb
munkaidő esetén csak a munkáltatói
jogkör gyakorlójáról.
A munkaszerződéses megállapodások egyes
kérdéseihez….
• Mt. 92. § (2) bekezdés: készenléti jellegű
munkakör (Mt. 91. §)….
• Csak munkaszerződésben, de….
• Mth. 85. § (7) bekezdés az Mt. 99. §
módosításáról,
• A napi 24 óra, illetve heti 72 óra munkaidőről
külön írásos megállapodás – felmondható (15
nap, a naptári hónap, illetve a keret végére).
• Mt. 92. § (4) bekezdés: az általánosnál rövidebb teljes
munkaidőben való megállapodás munkaszerződésben,
• KSZ is előírhatja,
• De: a köztulajdonban álló munkáltatók esetében: Mt.
205. § alapján érvénytelen a megállapodás, kivéve, ha
egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében
kötötték (ugyanígy: a munkaközi szünet nem
számítható be a munkaidőbe).
• Mth.: azonnal hatályos!!!! (A kollektív szerződések és
munkaszerződések érvénytelensége.)
• Mt. 92. § (5) bekezdés: részmunkaidő,
• Csak a felek munkaszerződéses megállapodása
alapján,
• Ennek hiányában: teljes munkaidő.
• Mt. 137. § (3) bekezdés: a teljesítménybér,
• Teljesítménybér – teljesítménykövetelmény alapján
megállapított munkabér,
• Csak munkaszerződésben:
- kizárólag teljesítménybér,
- vegyes díjazásnál, ha az időbér nem éri el az
alapbér (legalább minimálbér) összegét.
• Teljesítménykövetelmény: a korábbi szabályok a
korrekció mellőzésével, de a bizonyítási kötelezettség
megfordításával (a megfelelőség és teljesíthetőség
tekintetében).
• Mt. 139. § (2) bekezdés: a pótlék alapja,
• „eltérő megállapodás hiányában” az alapbér,
• a munkavállalóra „hátrányos” eltérés is
érvényes
• KSZ is eltérhet az Mt. szabályától.
• Mt. 143. § (1) bekezdés: pótlék vagy szabadidő a
rendkívüli munkaidő, kereten (elszámolási
időszakon) felül végzett munka idejére
• Mth. 85. § (15) bekezdés: főszabály: pótlék,
megállapodás alapján: szabadidő,
• Kiadása: következő hónapban, keret (elszámolási
időszak) végéig, kereten felül végzett munka
esetén a következő keret végéig, megállapodás
alapján: a következő naptári év végéig
(összegyűjthető és átvihető).
• Mt. 189. §: a munkavállalói biztosíték,
• A felek írásbeli megállapodása alapján,
• Pénzt/értéket átvevő vagy kifizető
munkavállalóval, vagy őt ellenőrzővel,
• Egyhavi alapbér,
• Számlán kell elhelyezni,
• Megszűnéskor vagy a munkakör változásakor
visszafizetés (kamattal),
• Felhasználása: kártérítésre (a levonás szabályai
szerint – csak végrehajtható határozat alapján).
• Mt. 65. § (2) bekezdés: a felmondás kizárása,
• a felek megállapodása alapján,
• a munkaviszony kezdetétől(!) számított
legfeljebb egy évig.
• A határozott idejű munkaviszony (Mt. 192. §)
- a munkaszerződésben,
- megállapítása: a feltétel érvénytelensége,
- öt év/megismétlés esetében is,
- a „továbbdolgozási” szabály hiánya, de….(Mt. 44. §
alkalmazása)
- Mth. 85. § (21) bekezdés az Mt. 194. § (4) bekezdés
pontosítására (az érvénytelenség a megismétlés
esetében).
- De: Eamtv. 28. §: a határozott idejű jogviszony
különös szabályai vezetők és művészi/művészeti
munkakör esetében (ld. alább).
Továbbá az ún. atipikus munkaviszonyok (Mt.
192. és köv. §§) körében – ld. külön
• Mt. 193. §: munkavégzés behívás alapján
(részmunkaidő, max. 6 óra, legfeljebb 4 havi keret,
három nappal megelőző behívás).
• Mt. 194. §: a munkakör megosztása (több
munkavállaló, munkaszerződésben, „kötelező
helyettesítés”, kötetlen munkarend, megállapodás a
munkabér arányában).
• Mt. 195. §: a több munkáltató által létesített
munkaviszony (a munkabér-fizetési kötelezettség
munkaszerződésben, egyetemleges munkáltatói
felelősség, megállapodás a megszüntetésről /ennek
hiányában bármelyik fél megszüntetheti/).
• Mt. 196-197. §§: a távmunka
(munkaszerződés alapján).
• Mt. 198-199. §§: bedolgozói jogviszony
(munkaszerződés alapján).
• Mt. 201-203. §§: az egyszerűsített
foglalkoztatás (munkaszerződés, szóban vagy
minta-szerződés alkalmazásával).
• A vezető állású munkavállaló (Mt. 208-211.§§)
- a vezető fogalma – Mt. 208. §,
- vezető I.: a munkáltató vezetője és a közvetlen
irányítása alatt álló, helyettesítésére jogosult
munkavállaló
- vezető II.: munkaszerződés alapján –
kiemelkedő vagy bizalmi tevékenység –
7Xminimálbér
- munkaviszonyának szabályai:
- „szabad szerződés” (az eltérés), de a KSZ
hatálya nem köthető ki (Mth.),
- kötetlen munkarend,
- teljes kárfelelősség gondatlan károkozás
esetén,
- jogellenes megszüntetés esetén 12 havi
távolléti díj.
- sajátos felmondási szabályok:
- tilalom nincs,
- indokolás nincs,
- védelem nincs,
- csoportos létszámcsökkentésnél az Mt. 68. §
szerinti védelem nincs (a felmondási
idő kezdete tekintetében),
- azonnali hatályú felmondás objektív határideje: 3
év (elévülés),
- korlátozott díjazás a megszüntetéskor
fizetésképtelenségi eljárásban.
• Versenytilalmi kötelességek:
- további munkavégzésre irányuló jogviszony
tilalma,
- összeférhetetlenségi szabályok (Mt. 211. §
/2/ bekezdés).
• Mth. 4-5. §§ (átmeneti szabályok a
munkaviszony létesítésével és tartalmával
kapcsolatosan):
- változó munkahely kikötése az Mt.
hatályba lépését megelőzően,
- a próbaidő meghosszabbítása,
- az elállás,
- továbbá: a tanulmányi munkaidőkedvezmény (ld. Mth. 5. §).
A kinevezésről….
• Az Mt-nek a munkaviszony létesítésére
vonatkozó szabályai alkalmazandók, kivéve…
- alanyok,
- munkaszerződés és munkaszerződéses
eltérés,
- munkaszerződés (kinevezés) kötelező
tartalma,
- a próbaidő és meghosszabbítása,
- az eltérések lehetősége.
Az Mt-ből alkalmazandó rendelkezések a
kinevezéshez kapcsolódóan….
• Az írásbeliség, illetve elmaradásának szabálya
változatlan (Mt. 44. §).
• Határozott időtartam (ld. alább), illetve
részmunkaidő.
• A munkaviszony kezdete: a
munkaszerződés/kinevezés eltérő rendelkezése
hiányában a szerződéskötést követő nap!!! (A Tbj.
7. § /2/ bekezdés hatályon kívül.)
• Mt. 49. § (2) bekezdés - az elállás törvényi
lehetősége a szerződéskötést követően.
• A munkáltatói tájékoztatási kötelezettséghez
kapcsolódóan (Mt. 46-47. §):
- a tájékoztatás tartalma változott
(szakszervezet, ÜT),
- határideje 15 nap (a változás esetén is),
- egy hónapnál rövidebb munkaviszony
vagy heti nyolc óránál rövidebb
munkaidő esetén csak a munkáltatói
jogkör gyakorlójáról.
A kinevezés szabályai a Kjt. alapján
• Büntetlenség (igazolása hatósági igazolással a
foglalkozástól eltiltás tekintetében is,
felszólításra is, költségek megtérítése mellett).
• Eamtv. 26. § - a végzettségi feltételek alóli
ideiglenes és végleges mentesítés.
• Kérdés: a munkaszerződések
felülvizsgálatának szükségessége….
• A „folyamatosan fennálló jogviszonyt csak
közös megegyezéssel lehet módosítani….”
• A módosítás „kiszolgáltatottsági” helyzetet
teremt….
• Mth. 2. § - a fennálló jogviszonyban való
alkalmazás, esetleg a törvénybe ütköző
rendelkezések érvénytelensége.
• A kinevezés tartalma (Kjt. 21. § /3/ bekezdés) –
munkakör, fizetési osztály és fokozat, illetmény,
munkavégzés helye, (illetmény-maximum),
egyebek….de: Mt. 43. § nem alkalmazható (ld. fent).
• A kinevezés határozatlan és határozott időtartama
(Kjt. 21. § /2/ bekezdés):
- főszabály határozatlan,
- kivéve: tv., helyettesítés, meghatározott
munka/feladat,
- prémiumévek,
- továbbá: Eamtv. 28. § különös szabályai…….
• Az évad végéig tartó határozott idejű jogviszony.
• A munkáltató előzetes értesítési kötelezettsége
– elmulasztása: azonos feltételekkel való
továbbfoglalkoztatás (a határozott időtartam
is???) – nem az Mt. 192. § szerint.
• Határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozó
ajánlat: március 31 (30 napos nyilatkozattételi
határidő a közalkalmazott oldalán).
A magasabb vezetői/vezetői minőség a
Kjt. és az Eamtv. rendelkezései szerint….
• Ált.: Kjt. 23. § - a konstrukció: megbízás az
alapmunkakör mellett (hiánya: Kjt. 20/B. §
alkalmazandó).
• Írásos lemondás (két hónap).
• Visszavonás és jogellenes visszavonás (változatlan
2011. január 1 óta).
• Az Eamtv. 39. § rendelkezése alapján
munkaviszonyban a munkáltató vezetője (különös
szabályokkal, amelyek a munkaviszonyra is
alkalmazandók) és a Kjt.Vhr. 5. § szerinti vezetők.
A munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony
tartalma, a felek jogai és kötelességei
• Az Mt. 51-56. §§ rendelkezései teljes körűen
alkalmazandók („A munkaszerződés
teljesítése”)
• Általános teljesítési szabályok…
• Továbbá: a Kjt. 39-44/A. §§ alkalmazandó.
• Új elemek a teljesítés szabályai körében:
- Mt. 52. § (1) bekezdés d) pont: „a munkakör
ellátásához szükséges bizalom”,
- Mt. 52. § (2)-(4) bekezdés: a „borravaló”,
- Mt. 53. §: a munkaszerződéstől eltérő
foglalkoztatás egyszerűsített szabályai: 44
munkanapos (352 órás) korlátozással –
eltérés lehetséges a KSZ-ben minden
irányban(Kjt: ????) – de: hatályba lépés:
2013-ban – módosítás az Mth-ban:
arányosítási szabály.
- Kjt. 24. § (1) bekezdés: a helyettesítési díj
fennmaradt - képtelenség.
Az összeférhetetlenségről…
• Hátterében: Mt. 8. § (általános) rendelkezése
- a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek
védelme,
- a munkaidőn kívüli magatartások, illetve
korlátozásuk (előzetes tájékoztatás mellett),
- a véleménynyilvánításhoz való jog korlátozása,
- a titoktartási kötelezettség
- megsértésének jogkövetkezményei….(ált. súlyos,
lényeges kötelességszegés)
• Kjt. 41. § (1) bekezdés: a munkavégzésre
irányuló további jogviszony – az
összeférhetetlenség általános szabálya.
• Kjt. 41. § (2) bekezdés: a vezetői/magasabb
vezetői összeférhetetlenség szabálya
(hozzátartozó, gazdasági társaság stb.).
A munkavégzésre irányuló egyéb/további
jogviszonyok problémája…
A) Másik foglalkoztatóval:
- Kjt. 43. §: munkaidővel (részben,
egészben) azonos tartamra –
előzetes munkáltatói írásos
hozzájárulás – jogvitának helye
nincs.
- Kjt. 44. §: nem a munkaidőre esően –
előzetes bejelentés (kivéve: szellemi) –
eltiltás csak összeférhetetlenség(?)
esetén – jogvita.
• Továbbá: Eamtv. 33. §: a munkaidőt nem
érintő munkavégzésre irányuló jogviszony
eltiltásának lehetősége (kivételekkel) az
„üzemszerű” működés érdekében (az Mt.
hatálya alatt is).
• A szabály felesleges…..
B) Azonos foglalkoztatóval:
- Kjt. 42. §: a munkaköri feladatok
ellátására további jogviszony nem
létesíthető,
- értsd: „nem munkaköri feladatok”
ellátására létesíthető.
Áht.Vhr. 51. § (2) bekezdés
(azonosan a Kjt-vel)
•
•
•
•
•
Az „állományba tartozó”(?) részére(!)...
Megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás…
A munkaköri leírás szerint „előírható” feladatra….
Nem fizethető.
Más esetben (nem munkaköri feladatra):
- előzetes írásos szerződés,
- igazolt teljesítés,
- kötelező szerződéses kikötés: díjazás csak
akkor, ha a munkakörbe tartozó
feladatainak eleget tett(???)
• Az Mt. hatálya alatt:
- problematikus a párhuzamos
jogviszonyok fennállta,
- (csak) a visszaélésszerűség okán,
- de: a probléma a Kjt. Hatálya alatt is
fennáll.
Az összeférhetetlenség jogkövetkezményei
(a korábbiakkal azonosan) (Mt., és Kjt. 44. §)
• Az Mt. Hatálya alatt: Mt. 78. §: azonnali hatályú
felmondás.
• A Kjt. Hatálya alatt: a munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyok esetében – eltiltás (bejelentés
vagy engedélykérés esetén).
• Egyéb módon való tudomásszerzés esetén: öt
napon belüli írásos eltiltás (felszólítás a
megszüntetésre).
• 30 nap – azonnali hatályú megszüntetés (sajátos
megszüntetési ok).
A „fegyelmi” jogintézményének
megszűnése
• A Kjt. 45-54. §§ hatályon kívül 2012. július 1.
napjától.
• Kjt. 91. §:
- (3) bekezdés: a folyamatban lévő
fegyelmi eljárásoknak az Mth.
hatályánál fogva bekövetkező
megszűnése,
- (4) bekezdés: Mt. 56. § alkalmazása
2012. július 15-ig.
• Mt. 56. §: hátrányos jogkövetkezmények
(KSZ vagy ennek hiányában
munkaszerződés/kinevezés), a rendkívüli
felmondás/azonnali hatályú felmetés
alternatívájaként – határozott időre
vagyoni hátrány: egyhavi alapbér.
- határidő: azonos a korábbi rendkívüli
felmondással (Mt. 78. § /2/
bekezdés).
• Mth. 6. § - az alkalmazandó Mt.
• Figyelem: Kjt. rendkívüli felmentési szabálya!!!
A módosításhoz…
• A jogintézmény lényeges szabályai az Mt-ben
változatlanok….(ideértve az írásba foglalás
elmulasztását is).
• Új elem:
- 61. § (3) bekezdés: kötelező munkaszerződésmódosítás a munkavállaló ajánlatára a
gyermek három éves koráig a fizetés nélküli
szabadság megszűnését követően (csak a
napi munkaidő felének megfelelő
időtartamra lehetséges) – de: Kjt. csak a
teljes munkaidőnél engedi(???).
• Továbbá: a 61. § (1)-(2) bekezdés – aggályos
(változatlanul).
Korábban a módosításhoz kapcsolódóan: a munkáltató személyében
bekövetkező változás (Mt. 36-40. §) – Kjt. 24. § (3) bekezdés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A gazdasági egység átadása az Mt. illetve a Kjt. hatálya alatt állók között.
Szakítás a „munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás” eddigi dogmatikai
koncepciójával – egyszerű szabály (az Európai Bíróság gyakorlatára figyelemmel).
A munkavállalók közvetlen előzetes tájékoztatása (ÜT hiányában) (Mt. 38. § /2/
bekezdés).
Mt. 40. §: A munkavállalói felmondás lehetőségének megnyitása a munkafeltételek
„lényeges és hátrányos” megváltozására hivatkozva – a munkáltatói felmondás
jogkövetkezményeivel. A munkavállalói ellentmondási jog továbbra is hiányzik.
A jogelőd kezesi felelősségének elhagyása.
Előzetes tájékoztatás kizárólag az ÜT-vel szemben (Mt. 265. §).
Szakítás a hatályos Mt. 40/A. § koncepciójával (kollektív szerződések ütközése!)
(Mt. 282. §).
Mth.: „a munkarend” fenntartásának problémája.
„Jogutódlás” a versenytilalmi megállapodásban és a tanulmányi szerződésben.
• Mt. 63. § (3)-(4) bekezdés: a gazdasági egység
átadása az Mt. hatálya alól a Kjt. hatálya alá.
• Kjt. 25/A.-25/C. §§: gazdasági egység átadása
a Kjt. hatálya alól az Mt. hatálya alá.
• Az Mt. a korábbi megoldást mellőzte, a Kjt.
megtartotta….
A munkaviszony megszűnése és
megszüntetése
• A munkaviszony megszűnésének és
megszüntetésének szabályozása:
- Mt. Második Rész (A munkaviszony),
- Mt. Második Rész, X. fejezet (A munkaviszony
megszűnése és megszüntetése),
- továbbá: különös szabályok az ún. atipikus
munkaviszonyok körében (Mt. Második
Rész, XV-XVII. Fejezet),
- továbbá: kapcsolódó szabályok a
munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes
szerződések és az igényérvényesítés körében.
Rendszertani megjegyzések…
• A munkaviszony megszűnése és
megszüntetése….(Mt. 63. §, illetve Mt. 64. §),
• A disztinkció alapja: a megszűnés joghatása a
felek nyilatkozata nyomán vagy egyéb jogi tény
alapján következik be…(azonosan a korábbi
Mt. megoldásával)
• De: ld. az Mt. 63. § (1) bekezdés c) pontját (a
határozott idő lejárta) – a felek
nyilatkozatának megítélése…..
• Az új Mt. eredeti bizottsági javaslata az ún.
felmondásvédelmi szabályok radikális változtatására
irányult.
• Visszalépés ehhez képest - a felmondási „tilalmak” részbeni
megtartása, az ún. védett kor fenntartása (a „szociális
népszavazás” eredménye).
• Az ún. rendes felmondás intézményének megszüntetése.
• A megszüntetési módok (jogcímek) rendszerének változása
(a határozott idejű jogviszony felmondása).
• A „rendkívüli felmondás” (azonnali hatályú, 78.§) alapjai
változatlanok.
• Koncepcionális változás a munkaviszony jogellenes
megszüntetésének körében.
A munkaviszony
megszűnése (Mt. 63. §)
• A munkavállaló halála
• A munkáltató jogutód nélküli megszűnése
(munkavégzés alóli felmentés idejére járó
távolléti díj, végkielégítés, szabadságmegváltás)
• A határozott idő lejárta
• „Jogutódlás” („alanycsere”) nem az Mt. hatálya alatti
alany tekintetében (munkavégzés alóli felmentés
idejére járó távolléti díj, végkielégítés,
szabadságmegváltás)
• Egyéb (jogerős bírósági ítélet és atipikus
munkaviszonyok)
• Mth. 7. § (1) bekezdés:
- a megszűnés feltételeire és
jogkövetkezményeire a munkaviszony
megszűnésekor hatályos szabályokat kell
alkalmazni,
- korábban: régi Mt. 86. §.
Az egyes megszűnési esetekhez….
• A munkavállaló halála (Mt. 63. § /1/ bekezdés a/ pont):
- a munkaviszony „személyes” természete,
- a „helyettesíthetetlenség”….,
- a munkavállalói jogok és kötelezettségek (a munkavállalói pozíció)
tekintetében nincs öröklés, de….
- a munkavállaló vagyoni jogai és kötelességei átszállnak az
örökös(ök)re…
- ideértve: a már esedékessé vált munkabér igényeket (a
hagyaték része),
- ideértve: (a kölcsönös) kárigényeket is (kivéve: személyiségsérelemből eredőket), tovább: ld. különösen: Mt. 171.§ - az
eltartott hozzátartozó tartást pótló kártérítési követelése
(önálló igény).
• A munkáltató jogutód nélküli megszűnése (Mt. 63. § /1/ bekezdés b/
pont):
- csak nem természetes személy munkáltató esetében következhet be,
- természetes személy (pl. egyéni vállalkozó) munkáltató esetében: halála
esetén jogutódlás,
- a „személyesség” problematikája a munkáltatói oldalon (a jogutódlás,
illetve a gazdasági egység átadása esetén ex lege bekövetkező
alanycsere: a személyesség háttérbe szorítása szociálpolitikai
megfontolásokból),
- tipikusan (a gazdálkodó szervezeteknél, de civil szervezeteknél is):
- felszámolás (1991. évi XLIX. tv., Cstv.),
- végelszámolás (2006. évi V. tv., Ctv.),
- a munkavállalói követelések (Mt. 63. § /2/ bekezdés, Mt. 77. §, Mt.
125.§): felmentési időre járó távolléti díj, végkielégítés, a szabadság
arányos részének pénzbeli megváltása.
• Ld. még: 1994. évi LXVI. tv. (Bérgarancia tv. a
felszámolási eljárásban).
• Hátterében: 2008/94/EK irányelv.
• 5. cikk: a bérgarancia intézmények alapelvei (a
tagállamok ezekre tekintettel kötelesek a részletes
szabályokat meghatározni)
a) elkülönített pénzalap (a fizetésképtelenségi
eljárásban nem hozzáférhető)
b) a munkáltatói hozzájárulás kötelessége (kivéve a
tisztán állami költségvetési finanszírozást)
c) a „biztosítási elv”.
• A határozott idő lejárta (Mt. 63. § /1/ bekezdés c/ pont)
- Mt. 192. § (módosítása: Mth. 85. § /21/ bekezdés!!!),
- a régi Mt. koncepciójának megtartása,
- a határozott idő kikötése: munkaszerződésben,
- a határozott idő kikötése (naptárilag vagy más alkalmas
módon, de: a bontó feltétel tilalma, Mt. 19. § /1/ bekezdés),
- az öt éves határozott idő (hat hónapon belül együttesen is),
- a megismétlés (meghosszabbítás) korlátozása (hat hónapon belül:
a munkáltatói jogos érdek,
- a „továbbdolgozási szabály” elhagyása és annak
következménye (régi Mt. 79. § /6/ bekezdés) – a szóban
létrejött munkaszerződés (Mt. 44. §).
• De: ld korábban az Eamtv. rendelkezéseit a művészi és művészeti
munkakörök esetében.
• Megszűnés „a gazdasági egység” átadása esetén (Mt. 63. §
/1/ bekezdés d/ pont)
- a nem az Mt. hatálya alatt állónak való átadás,
- alapja: Mt. 36. § (1) bekezdés tényállása,
- régi Mt. 86/B-86/E. §§ (a továbbfoglalkoztatás),
- a „jogviszonyváltás” intézményének elhagyása,
- de: fordított esetben megmaradt (pl. Kjt. 25/A. §),
- az átadó munkáltató előzetes (15 nap) tájékoztatási
kötelezettsége a megszűnésről (Mt. 63. § /4/
bekezdés),
- a munkavállalói igények: azonosan a munkáltató
jogutód nélküli megszűnésével (ld. fent).
• „Egyéb” megszűnési esetek (Mt. 63. § /1/
bekezdés e) pont)
- gyakorlatilag: bírói ítélet (közügyektől és
foglalkozástól eltiltás), valamint az atipikus
jogviszonyok körében az egyes
jogviszonytípusokhoz kapcsolódó különös
esetek (ld. később),
- hátterében: LB MK 13. ÁF,
- vitás: az automatikus megszűnés (vagy
megszüntetési mód),
- de: a felek módosítási lehetősége.
• Továbbá: az atipikus munkaviszonyok körében:
- Mt. 194. §: a munkakör megosztása – a munkavállalók száma
egyre csökken – távolléti díj a felmondási időre és
végkielégítés, valamint szabadságmegváltás – de: új
munkaviszony létesítésének lehetősége,
- Mt. 195. §: a több munkáltató által létesített munkaviszony
– a munkáltatók száma egyre csökken – a munkáltató
jogutód nélküli megszűnésének szabályai szerint - de: új
munkaviszony létesítésének lehetősége,
- Mt. 225. §: az iskolaszövetkezet tagjának munkaviszonya
megszűnik a tagsági viszony megszűnésével,
- Mt. 208. §: a vezető munkaviszonyának megszűnése – a vezető
tisztségre létesített munkaviszony megszűnése (jogalkotási
hiány – de: korábbi bírói gyakorlat).
A munkaviszony megszüntetésének rendszere
(64. és köv. §§)
Határozott időtartamú jogviszony:
- közös megegyezés
- felmondás (mindkét oldalon meghatározott indokkal, tilalmakkal, védelmi
szabályokkal)
- azonnali hatályú felmondás (rendkívüli, próbaidő alatti, továbbá: munkáltatói
oldalon távolléti díj megfizetésével az Mt. 79. § szerint)
Határozatlan időtartamú jogviszony:
- közös megegyezés
- felmondás (a munkáltatói oldalon: védelmi szabályok a nyugdíjkorhatár előtt öt
évvel, anya vagy gyermekét egyedül nevelő apa fizetés nélküli szabadság
nélkül, rehabilitációs ellátás, tilalmak, nyugdíjas esetében indokolás nélkül)
- azonnali hatályú felmondás (rendkívüli, próbaidő alatti)
Továbbá: ld. korábban a munkáltató személyében bekövetkező változást (Mt. 40. §:
munkavállalói felmondás a munkafeltételek lényeges és hátrányos megváltozása
esetére – indokolási kötelezettséggel)
• A megszüntetés általános szabálya: Mt. 64. § (2)
bekezdés.
• Az indokolás „világossága”, „valósága” és
„okszerűsége” – feltéve, hogy a
nyilatkozattévőnek van indokolási kötelezettsége.
• A kapcsolódó bizonyítási szabály – az indokolást
közlő bizonyítása kötelezettsége (és terhe).
• Továbbá: az írásbeliség (Mt. 22. § (3) bekezdés a
megszüntetés tekintetében, továbbá: Mt. 22. §
(4) bekezdés!!!).
• Az Mt. megszüntetésre vonatkozó rendelkezéseinek jogi természete:
- Mt. 85. §,
- a megszűnési és megszüntetési jogcímek kógens
szabályozása,
- a munkáltatói kártérítési kötelesség a jogellenes
megszüntetés esetén kógens szabállyal,
- egyéb tekintetben: számos a kollektív szerződéssel szemben
relatív diszpozitív szabály (pl. a felmondás és a
felmondási idő, a csoportos létszámcsökkentés,
azonnali hatályú felmondás),
- de pl. Mt. 77. § (végkielégítés) „tarifadiszpozitivitása”,
- továbbá: a ksz a 30 napos (alap)felmondási időnél hosszabbat
állapíthat meg – az eltérés lehetőségének konkrét törvényi
meghatározása,
- a munkaszerződéssel szembeni általános relatív
diszpozitivitás (eltérés csak a munkavállaló javára).
• Továbbá: a megszüntetésre vonatkozó szabályok
jogi természetéhez – a köztulajdonban álló
munkáltatókra vonatkozó kivételes szabályok (ld.
fent is):
- Mt. 205. § alapján,
- a felmondási idő szabályai kógensek,
- a végkielégítés mértékére vonatkozó szabály
kógens,
- (a munkaidőre vonatkozó egyes szabályok
mellett).
A közös megegyezés (Mt. 64. § /1/
bekezdés a/ pont)
• Tartalmilag: a megszüntetésre irányuló akarat kifejezése.
• Formailag: írásbelisége (ld. fent), illetve annak elmaradása
(Mt. 22. § /4/ bekezdés az érvénytelenség
jogkövetkezményéről.)
• Az ajánlati kötöttség szabályainak alkalmazása (Ptk.)
• A jogorvoslatról való kioktatás mellőzése(!) – hátterében:
Mt. 22. § (5) bekezdés: az egyoldalú nyilatkozatok
indokolásának általános szabálya.
• Gyakorlatban: a közös megegyezések megtámadása (Mt.
29. §)
• A sikeres munkavállalói megtámadás jogkövetkezménye:
Mt. 82-83. §§ alkalmazása (a jogellenes megszüntetés
jogkövetkezményei) – indoka: a megtámadási okok.
A felmondás (Mt. 64. § /1/ bekezdés
b/ pont, Mt. 65-70. §§)
• A korábbi Mt-ben „rendes” és „rendkívüli”
felmondás disztinkció, amelyet az Mt.
megszüntetett.
• Helyette: „felmondás”, „azonnali hatályú
felmondás” – eltérő szabályokkal a
munkáltatói és munkavállalói oldalon, illetve
a határozott és határozatlan időtartamra
létesített munkaviszonyban.
• A felmondás általános szabályai körében: Mt.
65. § (2) bekezdés: a felek a felmondás jogát
megállapodásukkal kizárhatják – a
munkajogviszony kezdetétől számított egy
éves időtartamra.
A munkáltatói felmondás
I.
A határozatlan időtartamú munkajogviszony munkáltató általi
felmondása (Mt. 65., 66., 67., 68., 69., 70., 77. §§, továbbá
kiegészítőleg a csoportos létszámcsökkentés szabályai)
• Az írásbeliség (az alakiság közös kelléke) (ld. korábban).
• A munkáltatói indokolási kötelezettség fenntartása az új Mt-ben – viták a
bizonyítási kötelezettség körül (64. § /2/ bekezdés) – a valóság és
okszerűség követelménye – LB. MK. 95. ÁF.
• A „hagyományos” felmondási indokok megtartása: Mt. 66. § (2)-(3)
bekezdés – a rendszer nem „kötött”….
• 66. § (3) bekezdés – a 2011/23/EK irányelv 4. cikk (1) bekezdésének
szabálya – értelmezése….
• Továbbá: Mt. 66. § (9) bekezdés – a nyugdíjas munkavállalóval szembeni
felmondás esetén az indokolási kötelezettség mellőzése (felmondás a
nyugdíjas minőségre hivatkozva, Mt. 294. § /1/ bekezdés g/ pont).
• A LB MK 95. ÁF (a joggyakorlatra alapvető befolyással; az
új Mt. szem előtt tartotta).
• Lényeges tézisei:
- a valós, de nem okszerű felmondási indok is
jogellenessé teszi a felmondást,
- a méltányossági ok, illetve a „munkaügyi jogvita
keretein kívül eső ok” problémája,
- a felmondás okának összefoglaló megjelölése,
- a felmondásban meg nem jelölt (közölt) ok
bizonyításának nincs helye,
- a rendeltetésszerűtlen joggyakorlás (egyébként
érvényes felmondás esetén).
• Továbbá:
- az Eamtv. 30. § (1)-(5) bekezdés,
- a „40%-os” szabály megtartása,
- sajátos felmondási/felmentési indok,
- előzetes értesítés,
- többlet-végkielégítés,
- tilalmak érvényesülése.
• A (hagyományos) felmondási tilalom megtartása (65. § /3/ bek.)
- várandósság (munkavállalói tájékoztatás esetén!!!!, Mt. 65. § /3/
bekezdés),
- szülési szabadság,
- gyermekgondozási célú fizetés nélküli szabadság (csak az anyát
védi, ám a fizetés nélküli szabadság mindkét szülőt
megilleti),
- emberi reprodukciós eljárás időtartama, legfeljebb hat
hónap alatt (a nőre vonatkozóan, előzetes munkavállalói
tájékoztatás esetén),
- tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat esetén.
• A tilalom jogi természete és az „irányadó időpont” (Mt. 65.§ /4/
bekezdés – a csoportos létszámcsökkentés problémája.)
• Mth. 7. § (4) bekezdés: a reprodukciós eljárás
alatti védelem fennállta – a kezelés tartamára,
legfeljebb azonban 2012. december 31.
napjáig.
A felmondási védelem egyéb
intézményei….
• A „védett kor” (Mt. 66. § /4/-/5/ bekezdés):
- a korábbi intézmény megtartása változtatással,
- a „szociális népszavazás”,
- a felmondás indokai:
- a munkavállaló magatartására alapított
okból csak „rendkívüli” esetben
(szerződésszegés),
- egyébként a szokásos okok (munkavállaló
képessége, munkáltató működése),
- „munkakör-felajánlási” kötelezettség (a
munkavállalói képességekre vagy a
munkáltató működésére alapított felmondás
esetében).
• A „védett korral” azonos szabály: az anya vagy a
gyermekét egyedül nevelő apa
munkaviszonyának felmondásakor (a gyermek 3
éves koráig), ha nem vesz igénybe fizetés nélküli
szabadságot.
• A rehabilitált munkavállaló védelme (Mt. 66. §
/7/ bekezdés) – az egészségügyi okra alapított
felmondásnál munkakör-felajánlás.
• A munkakör felajánlása tartalmilag:
szerződésmódosítási ajánlat a munkáltató
részéről. (De.: a magyar munkajogból hiányzik az
ún. „módosító felmondás”)
II. A határozott idejű munkajogviszony munkáltató általi
felmondása (Mt. 66. § /8/ bekezdés)
• Kötött felmondási rend(szer).
• Az indokok:
- Felszámolás vagy csődeljárás,
- a munkavállaló képességei (magatartása
esetén csak azonnali hatályú
felmondás),
- a munkajogviszony fenntartása elháríthatatlan
külső okból lehetetlenül.
• A felmondás egyéb szabályai alkalmazandók.
A munkavállalói felmondás (Mt. 67. §)
I. A határozatlan idejű munkajogviszonyban:
- alaki és tartalmi kellékek azonosak, de
hiányzik az indokolási kötelesség (de: ld.
Mt. 40. §)
II. A határozott idejű munkajogviszonyban
- indokolási kötelezettséggel:
lehetetlenülés vagy aránytalan
sérelem okán.
• A határozott idejű munkajogviszony
felmondással történő megszüntethetősége
(munkáltatói és munkavállalói oldalon
egyaránt) a korábbi Mt. rendszertani hibáját
korrigálja.
A felmondási idő
• Általában: 30 nap, illetve a munkáltatói
felmondás esetében a munkaviszony hosszától
függően további 60 nap.
• Maximuma: megállapodás alapján hat hónap.
• Mth. 7. § (6) bekezdés: csak az Mt. hatályba
lépése után kötött szerződés esetében.
• A figyelembe vehető munkaviszony: általában
nem kell figyelembe venni az egybefüggően 30
napot meghaladó díjazás nélküli időszakot
(kivételek: szülési szabadság, gyermekgondozási
célú fizetés nélküli szabadság és katonai
szolgálat).
• A felmondási idő kezdete (Mt. 68. §):
- a betegség miatti keresőképtelenség,
- a gyermekápolási keresőképtelenség,
- a hozzátartozó gondozására kapott fizetés nélküli szabadság
lejártát követően.
• Korábban tilalmi tényállások….
• A közlés lehetséges….(a korábbi tilalmi szabály megszűnése).
• A 15/30 napos szabály elhagyása a korábbi Mt-ből.
• Figyelem!!!!!! – hiba a Kjt-ben!!!!!!!
• Munkáltatói felmondás esetén: felmentés a munkavégzés alól
(Mt. 70. §).
Az azonnali hatályú felmondás (Mt.
78-79. §§)
• A próbaidő alatt (Mth. 85. § /2/ bekezdés) (a gyakorlatban:
rendeltetésszerűsége, illetve a diszkrimináció kérdése).
• Munkáltatói megszüntetés a határozott idejű
munkajogviszonyban (Mt. 79. §) (fizetéssel, indokolás
nélkül).
• A korábbi rendkívüli felmondás (Mt. 78. §, korábbi Mt.
96.§):
- mindkét fél oldalán,
- tényállások azonosak („szerződésszegés) ,
- jogkövetkezmények azonosak,
- határidők azonosak.
A végkielégítés (77. §)
• Jogpolitikai viták a végkielégítés törvényi
szabályozásáról és funkciójáról, valamint az
Európai Bíróság újabb ítéletei következtében
kialakult helyzetről (a „nyugdíjasok”).
• (Eredeti, 1991-es) jogpolitikai indoka:
kifejezetten szociálpolitikai, illetve
foglalkoztatáspolitikai – ld. különösen a
nyugdíjas munkavállaló esetét.
• A végkielégítésre jogosultság esetei:
a) munkáltatói felmondás,
b) munkáltató jogutód nélküli megszűnése,
c) Mt. 63. § (1) bekezdés d) pont (a gazdasági
egység átadása….)
d) munkavállalói azonnali hatályú felmondás a
„munkáltatói szerződésszegés”
esetében (Mt. 78. §)
e) Mt. 40. § tényállásában (munkavállalói
felmondás esetében)
Összességében: a munkajogviszony megszűnése/megszüntetése nem
a munkavállalónak „felróható” okból következett be.
 az alapjául szolgáló munkaviszony időtartamába csak a
szülési szabadság és a gyermekgondozási célú
szabadság, valamint a tényleges önkéntes tartalékos
szolgálat ideje (max.: 3 hónap) számít be (a 30 napon
túli munkabér nélküli időszakokból), továbbá az Mth. 7.
§ szerint a korábbi sorkatonai szolgálat,
 a védett korúak esetében sávos mértékű emelt
végkielégítés (a korábbi egységessel szemben, Mt. 77. §
/3/ bekezdés),
 nem jogosult a munkavállaló: nyugdíjas, a magatartásra
vagy képességekre alapított felmondás esetén (eü.
kivétel) (Mt. 77. § /5/ bekezdés).
A munkaviszony jogellenes
megszüntetése
• A munkaviszony munkáltató általi jogellenes
megszüntetése és annak következményei (82-83. §§):
 Változás: kártérítési szemlélet érvényesítése,
 munkavállalói kárenyhítési kötelezettség,
 Mt. 82. § (4) bekezdés: kártérítés, ám – alternatív módon –
pönálé jellegű szankció (felmondási időre járó távolléti díj),
 az elmaradt munkabér címén követelhető kártérítés
korlátozása: tizenkét havi távolléti díj,
 a munkaviszony megszűnésének időpontja,
 visszahelyezés korlátozása: csak diszkrimináció, tilalmakba
ütköző felmondás vagy szakszervezeti/munkavállalói
képviselő, valamint a közös megegyezés vagy saját
nyilatkozat munkavállalói megtámadása esetében.
• A munkavállalói jogellenes megszüntetés (84.§)….
- felmondási időre járó távolléti díj,
- határozott időnél: a hátralévő idő, legfeljebb 3 havi
távolléti díj,
- kártérítés,
- maximum: 12 havi távolléti díj,
- (változatlanul) jogellenes megszüntetésnek
minősül, ha a munkavállaló a megszűnéskor a
munkakörét nem a megfelelő rendben adja át.
Eljárás a megszűnéskor
(megszüntetéskor)
• Mt. 80-81. §§
• A munkakör átadása és elszámolás.
• A munkabér kifizetése és igazolások kiadása –
Mth. 85. § (4) bekezdés – felmondás esetén az
utolsó munkában töltött napon, egyébként a
megszűnést követő 5. napon (legkésőbb).
• Munkáltatói értékelés – egy évig, legalább egy
éves jogviszony esetében – kérelemre – valósága
– bírói út.
• Igazolás a munkavállaló munkabérét terhelő
(végrehajtandó) tartozásokról – Vht. 78. §.
A Kjt. hatálya alatt….
• A megszűnési esetek a korábbiakhoz képest
nem változtak (és gyakorlatilag sem
problematikusak; ld. a határozott idő lejártát
korábban) (Kjt. 25. § /1/ bekezdés)
• A megszüntetési esetek körében változások
(Kjt. 25. § /2/-/4/ bekezdés) – különös
figyelemmel e változásokra.
• Továbbá: különös szabályok az Eamtv-ben (a
felmentéshez).
A közös megegyezés – Kjt. 25. § (2)
bekezdés a) pont
•
•
•
•
Szabályai változatlanok, de….
„a közalkalmazott javára való eltérés….”
Továbbá: Mt. 22. § (4) bekezdés!!!
Továbbá: Mt. 28. §!!!
• Az áthelyezés – Kjt. 25. § (2) bekezdés b) pont változatlan…..
• A lemondás – Kjt. 25. § (2) bekezdés c) pont, 27.
§ (1) bekezdés, 28. § - változatlan, de a határozott
idejű jogviszonyban a közalkalmazott lemondhat
(lehetetlenülés vagy aránytalan sérelem)!!!!
(Azonosan az Mt. 67. § /2/ bekezdésével.)
• A rendkívüli lemondás – Kjt. 25. § (2) bekezdés d)
pont, 29. § - változatlan – a régi rendkívüli
felmondás, illetve Mt. 78. § (az azonnali hatályú
felmondás).
A felmentés – Kjt. 25. § (2) bekezdés
e) pont, 30-33. §§
• Írásbeliség, indokolási kötelezettség és bizonyítási szabály változatlan.
• Határozatlan idejű jogviszonyban – határozott esetében Kjt. 27. § (2)
bekezdés – ld. lent.
• A felmentés (kötött) indokai (változatlanok 2012. január 1. napi
állapothoz képest):
- a munkáltatói tevékenység(rész) megszűnése,
- OGY, kormány, min., intézményvezető (testület)(!!!) döntése –
létszámcsökkentés, átszervezés,
- tartós alkalmatlanság vagy nem megfelelő munkavégzés,
- nyugdíjas minőség (közléskor vagy a felmentési idő
kezdetekor),
- kérelem (Tny. 18. § (2a) bekezdés – nő).
• Alkalmatlanság (munkavégzés, magatartás) – védekezés – elmulasztásának
a bírói gyakorlat szerint nincs jogkövetkezménye.
• Továbbá: Eamtv. 30. §: a „40%-os” szabály a
Kjt-hez képest többlet-indok a karmester stb.
esetében.
A felmentési tilalmak és korlátozások
• Mt. 65. § (3)-(6) bekezdést alkalmazni kell a
Kjt. hatálya alatt…
• a hagyományos értelemben vett felmentési
tilalmak eseteinek változása….
• tartalmilag: közlési tilalom….
• A (hagyományos) felmondási tilalom megtartása (65. § /3/ bek.)
- várandósság (munkavállalói tájékoztatás esetén!!!!, Mt. 65. § /3/
bekezdés),
- szülési szabadság,
- gyermekgondozási célú fizetés nélküli szabadság (csak az anyát
védi, ám a fizetés nélküli szabadság mindkét szülőt
megilleti),
- emberi reprodukciós eljárás időtartama, legfeljebb hat
hónap alatt (a nőre vonatkozóan, előzetes munkavállalói
tájékoztatás esetén),
- tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat esetén.
• A tilalom jogi természete és az „irányadó időpont” (Mt. 65.§ /4/
bekezdés)
• Az Mt. 66. § (4)-(7) bekezdését alkalmazni kell
a Kjt. hatálya alatt is…
• az ún. felmondási/felmentési korlátozások
esetei körében…
A felmondási/felmentési védelem
egyéb intézményei….
• A „védett kor” (Mt. 66. § /4/-/5/ bekezdés) a
Kjt. hatálya alatt is.
• Egyéb védelmi szabályok a Kjt. hatálya alatt is.
• Kjt. 31. §: a felmentés sajátos korlátozása: a
felmentési idő kezdete a védelmi helyzeteket
(külföld, házastárs stb.) követően - változatlan.
• Sajátos ellentmondás, hiba(?????): a Kjt. 38. §
(1) bekezdése szerint az Mt. 68. §-a nem
alkalmazható….
• Kjt. 32. § - a felmentés különösen indokolt esete
– változatlan (pl. házastárs jövedelme,
egyedülálló a gyermek 18 éves koráig….)
• A felmentési idő és a munkavégzés alóli
mentesítés szabályai változatlanok.
• A csoportos létszámcsökkentés szabályai
változatlanok (Mt. 71. és köv. §§, a KT
tájékoztatása mellett).
• A végkielégítés szabályai változatlanok, az Mt. új
szabályai nem alkalmazhatók és többletvégkielégítés a „40%-os „ szabály esetében.
Az azonnali hatályú megszüntetés (a munkáltató
részéről) – Kjt. 25. § (2) bekezdés f) pont
• A próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés
• A határozott idejű jogviszony megszüntetése a munkáltató által a
hátralévő átlagkereset, legfeljebb 1 év megfizetésével
- csak meghatározott okból (tevékenység megszűnése,
OGY stb. döntése, alkalmatlanság vagy nem
megfelelő munkavégzés, nyugdíjas
minőség(!!!!),
- nem megfelelő munkavégzés vagy alkalmatlanság
(kivéve eü.) esetében csak legfeljebb egyhavi
átlagkereset.
• Az összeférhetetlenség megszüntetésének elmaradása 30 napon
belül (ld. fent).
• Erkölcsi bizonyítvány hiánya… (felhívás, 15 nap vagy a munkáltató
tudomására jut).
A rendkívüli felmentés – Kjt. 25. § (2)
bekezdés g) pont (!!!!)
• A korábbi Mt. szerinti (munkáltatói) rendkívüli
felmondás (korábbi Mt. 96.§),
• A határozott és határozatlan idejű
jogviszonyban is,
• Mt. 78. §
- „szerződésszegés” tényállásai,
- határidők (objektív és szubjektív).
• Gyakornoki idő alatt ….
A munkaidő szabályaihoz….
• Az Mt. rendelkezéseinek általános
alkalmazhatósága (Kjt. 59. §), kivéve:
- általános teljes munkaidőnél rövidebb
munkaidő nem állapítható meg,
- egyéb kollektív szerződéses, kinevezéses
eltérések sem lehetségesek.
A munkaidőre vonatkozó törvényi
szabályozás
• A munkaidő szabályai körében a 2003/88/EK
irányelv által nyújtott lehetőségek teljes körű
kihasználása és egyszerűsítés.
• „Több műszakos” (munkáltatói tevékenység): ha
a munkáltató tevékenységének tartama hetente
eléri a nyolcvan órát – jelentősége: Mth. – vitás…
• A készenléti jellegű munkakör meghagyása – de:
Mth. – EU – ld. alább.
• Különösen: munkaidő-keret és az ún. gördülő
„munkaidő-kontó” (munkaidő-elszámolási
időszak, nem keret)? (98. §)
Módosítások az Mth-ban…
• Mth. 85. § (Mt. módosítás): a napi/heti
munkaidő mértékére vonatkozó szabályok:
- Mt. 99. § módosítása,
- a készenléti jellegű munkakör szabályainak
változása – a megállapodás felmondása 15
napos felmondási idővel.
• Kérdésben: a készenléti jellegű munkakör….
- Mt. 91. § (fogalma) (ellenőrizhető!!!),
- Mt. 92. §: a hosszabb munkaidő (napi 12
óra) a felek megállapodása alapján,
- Mt. 99. §: a beosztás szerinti(!!!) napi
munkaidő 24 óra, heti munkaidő 72 óra
a felek külön(!!!) megállapodása
alapján,
- Mt. 99. § (3) bekezdés: a külön
megállapodás a munkavállaló által
felmondható (EU - ????)
• Alapja: az általános teljes napi munkaidő (Mt. 92. §
/1/ bekezdés) és az általános munkarend (Mt. 97. §
/2/ bekezdés).
• Eltérések: a munkaidő mértéke és beosztása
tekintetében.
• Kötetlen munkarend: Mth.: írásban – heti átlagban
legalább a napi munkaidő felét a munkavállaló osztja
be – kérdésre: a felügyelet felülbírálhatja!!!!
• Eamtv. 31. § (3) bekezdés: a művészi és művészeti
munkakörben foglalkoztatott csak meghatározott
célból köteles a munkahelyén tartózkodni.
• Munkaidőkeret (Mt. 94. §): 4, illetve 6 hónap (megszakítás
nélküli, több műszakos, idény, készenléti, egyes
közlekedési ágazatok esetében), 1 év (kollektív szerződés
alapján: technikai vagy munkaszervezési okból, törvényi
konkrét/!/ korlátozás nélkül általában).
• Eamtv. 32. §: négyhavi keret lehetősége (felesleges
szabály).
• A kollektív szerződés megszűnése nem érinti a már
elrendelt munkaidő-keretet.
• A munkaviszony megszűnése a keret lejárta előtt (Mt. 95.
§) – a rendkívüli munkaidőre, állásidőre és az előlegre
vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazása (ld. alább).
• Kérdésben: lehet-e idényjellegűnek tekinteni a
színházi működést?
• Nem, mert Mt. 90. § c) pont – a
munkaszervezéstől függetlenül….(!!!!)
• A probléma hátterében: a vasárnapi munka
pótléka…(eltérő interpretációk az Mt-hez).
A munkaviszony megszűnése a keret
lejárta előtt (95. §)
• Elszámolás….
a) a rendkívüli munkaidő szabályai szerint (pl. határozott idő
lejárta, munkáltatói felmondás a működési okra
alapítottan, ált.: a munkavállalónak „nem felróható”, ha
többet dolgozott)
b) az állásidő szabályai szerint (pl. határozott idő lejárta,
munkáltatói felmondás a működési okra alapítottan, ált.: a
munkavállalónak „nem felróható”, ha kevesebbet
dolgozott)
c) Az előlegnyújtás szabályai szerint (pl. munkavállalói
felmondás, ált.: a munkavállalónak „felróható”, ha
magasabb díjazásban részesült, mint a beosztás szerint
egyébként járna) – visszakövetelhető.
• A munkaidő mértékére vonatkozó szabályok egyébként
változatlanok („általános teljes napi munkaidő”, illetve
napi felső korlát).
• A munkaidő-beosztás szabályai (alapvetően)
változatlanok (ld. korábban: „általános munkarend”)
• Közlése: 7 nap, kivételesen módosítható: 4 nap. (97. §).
• Keret (elszámolási időszak) esetén: a hét minden
napjára beosztható (rendes munkaidő) – de: a
vasárnapi és munkaszüneti napi rendes munkaidőbeosztás korlátaival.
• Keret (elszámolási időszak) esetén: a napi munkaidő
egyenlőtlen beosztása (4 – 12/24 – 48/72)
• Vasárnapra (rendes munkaidő) (Mth., Mt. 101.
§): csak meghatározott esetekben osztható be
(rendeltetése folytán működő, idény, megszakítás
nélküli, több műszakos, készenléti, részmunkaidő
e napokra, külföld vagy társadalmi
közszükséglet….).
• Munkaszüneti napra: több műszakos, készenléti,
szombati/vasárnapi részmunkaidős esetén nem
osztható be rendes munkaidő!!!
• Munkaközi szünet: 6 óra/20 perc, 9 óra/ további 25 perc, legfeljebb
60 perc.
• Napi pihenőidő: 11/8 (változatlan, 104.§).
• Heti pihenőnap: heti 2, munkaidőkeretben egyenlőtlen beosztása
(összevonása!!!), hat munkanap után 1 pihenőnap (kivéve:
megszakítás nélküli, több műszakos, idény), havi egy vasárnap
(kivéve: szombat vasárnapi részmunkaidős).
• Heti pihenőidő: heti 48 (40 – benne egy naptári nap, illetve havi
egy vasárnap – kivéve: részmunkaidő szombatra vagy vasárnapra
– keret átlagában 48 óra)
• Rendkívüli munkaidő: 250 óra /naptári év (KSZ: 300 óra).
• Nem művészi munkakörben Eamtv 35. §: 400 óra.
• A rendkívüli munkaidő arányosítása (év közben kezdődő
munkaviszony, határozott idő, részmunkaidő).
• Kérdésre: a köztulajdonú munkáltatónál a
munkaközi szünet nem lehet a munkaidő része
– elvileg bírságolható (mert a munkaidő
szabályainak megtartása az ellenőrzés
tárgya)!!!
• Kérdésben: a pihenőnapok „összevonása” (az Mt. a
kifejezést nem használja, helyette: egyenlőtlenül).
- az összevont kiadás lehetséges továbbra
is (ld. fent),
- a heti pihenőnap és a heti pihenőidő
kiadásának szabályaitól a KSZ csak a
munkavállaló javára térhet el!!!
- ezért: a heti pihenőnap alkalmazásában nem
lehet eltérni a hat munkanapot követő egy
pihenőnaptól (csak megszakítás nélküli, több
műszakos vagy idény esetén), illetve a havi
egy vasárnaptól nem lehet eltérni!!!! (csak az e
napi részmunkaidőnél).
• Mth.:
- az Mt. XI. fejezete az Mt. a hatályba lépését követően
közölt munkaidőkeret vagy munkaidő-beosztás
esetében alkalmazandó,
- de: 2012. július 1. napjától alkalmazandó (kivételesen):
- megszűnés a keret lejárta előtt,
- a munkaidő-beosztás módosítása rendkívüli okból
négy nappal korábban,
- fizetés nélküli szabadság a tényleges önkéntes
tartalékosnak,
- rendkívüli munkaidő 2012-ben: 225 óra. (De: Eamtv.)
• Eamtv. 31-32. §§ - különös szabályok a
munkaidőre:
- művészi és művészeti munkakörben a
teljes munkaidő számítása,
- a színpadi próba időtartama: 4 óra(?)
- a nem színpadi próba tényleges
időtartama számítandó a
munkaidőbe.
Az ügyelet és a készenlét
(110-112. §§)
• A jogintézmények alapja változatlan…
• Négy órát meghaladó készenlét és ügyelet csak
meghatározott esetekben rendelhető el (110. § /2/
bekezdés, társadalmi közszükséglet, baleset,
technológia biztonsága).
• Az ügyelet tartama max. 24 óra (benne a kezdő napra
beosztott rendes és rendkívüli munkaidő).
• A készenlét tartama havi 168 óra (a keret átlagában),
illetve havonta legfeljebb négy (alkalommal) heti
pihenőnapra.
• Közlése: egy hét/egy hónap (kivéve: 97. § /5/ bekezdés:
előre nem látható körülmény).
A szabadság (115-133. §§)
• Alapszabadság (20 munkanap)
• Pótszabadság (életkori, gyermek alapján, fiatal
munkavállaló, föld alatti munka, ionizáló
sugárzásban végzett munka, egészségkárosodás)
• Betegszabadság
• Szülési szabadság
• Fizetés nélküli szabadság (a gyermek három éves
koráig, GYES idejére a gyerek tíz éves koráig,
hozzátartozó ápolása két évre, tényleges
önkéntes tartalékos katona és Kjt. 58/A. §: a
házastárs külszolgálata)
• Továbbá: a Kjt. pótszabadságokra vonatkozó
szabályait az Mt. hatályba lépése nem
érintette!!!!
• Eamtv. 36. § (2) bekezdés: 5 nap pótszabadság
a művészi és művészeti munkakört
betöltőknek (változatlanul).
A szabadság kiadása (122-125. §§)
Főszabály: esedékességének évében ki kell adni, de
kivételesen:
- az október 1. után kezdődött munkaviszonyban a
következő év március 31-ig,
- a munkavállaló oldalán felmerült ok esetén annak
megszűnésétől számított 60 napon belül,
- „kivételesen fontos gazdasági érdek….” KSZ alapján
egynegyede a következő év március 31-ig
- a szabadság egyharmadának az esedékesség évét
követő évben való kiadása
(megállapodás alapján az alap és életkor
alapján járó szabadságot),
• A szabadság kiadásának egyéb szabályai:
- hét nap (legfeljebb két részletben) a
munkavállaló – 15 nappal megelőző - kérése
szerint,
- Eamtv. 36. § - a munkáltató üzemszerű működése
érdekében nem kell kiadni (hibás rendelkezés)
- főszabályként 14 nap egybefüggően (eltérő
megállapodás lehetséges),
- 124. § (2) bekezdés: a beosztás szerinti
munkaidőben (órában) való kiadás,
elszámolás
és nyilvántartás.
• A munkaidő nyilvántartása (134. §):
- rendes és rendkívüli munkaidő (ügyelet), készenlét,
szabadság,
- naprakészen,
- kivétel: a rendes és rendkívüli munkaidő
nyilvántartása az írásban közölt beosztás havi
igazolásával (változás naprakész feltüntetésével),
továbbá kötetlen munkaidő (a szabadságot ebben
az esetben is)
- nyilvántartási kötelezettség (megállapodásokra):
készenléti jellegű munkaidő.
• Kérdéshez: a munkaidőt nyilán kell tartani a fent
említett kivételekkel.
• Létezik-e, aki nyilvántartja a színész munkaidejét?
De jure kellene.
• Az átalánydíjazás esetében is van nyilvántartási
kötelezettség, de Kjt. alatt nincs is átalány!!!
• Túlóraátalány esetében is értelmezhető a
rendkívüli munkavégzés!!! (Sőt: az aránytalanság
is!!!!).
• Mth.:
- a szabadságra és betegszabadságra
vonatkozó szabályok csak 2013-tól
(későbbi hatályba lépés).
A munka díjazásának szabályaihoz
• Az Mt. díjazásra vonatkozó szabályai közül
számos alkalmazását mellőzi a Kjt. 80. §:
- alapbér, teljesítménybér,
- a pótlékot magában foglaló alapbér és
átalánymegállapodás nem
lehetséges,
- számos munkabér-védelmi szabály
mellőzése.
• A Kjt. besorolási szabályait az Mt. hatályba lépése
nem érintette.
• A Kjt. szerinti pótlékok rendszerét az Mt. hatályba
lépése nem érintette.
• Kjt.Vhr. módosítása e tekintetben is várható.
• Kjt. 67. § - az illetménykiegészítés a gazdálkodás
eredményéből (KSZ vagy munkáltató).
• Kjt. 75. § - a kollektív szerződésben
megállapítható pótlékok problémája.
• Kjt. 76. § hatályon kívül – alkalmazandó: Mt.
143. § - de: kötetlen munkaidőben nem!!!
• Kjt. 77. § - a keresetkiegészítés – egyszeri vagy
rendszeres (határozott időre) - KSZ vagy
munkáltató
- hosszas (politikai) vita, különösen a
bérpótlékok törvényi szabályozása
körében,
- különösen műszakpótlék és éjszakai pótlék
ügyében,
• A bérpótlékok (139-145. §§):
- hátterében: (az említett) jogpolitikai vita,
- alapja: alapbér (eltérő megállapodás hiányában),
- műszakpótlék: 18 és 06 óra közötti időre, 30%, ld. még alább.,
- éjszakai pótlék: 15% (legalább egy óra esetén) (kivéve a műszakpótlékra
jogosult munkavállalót),
- vasárnapi pótlék: 50% (csak több műszakos és készenléti munkakörben,
valamint a kereskedelemben, egyéb esetekben nem),
- munkaszüneti nap pótléka: 100%,
- túlmunka pótléka: 50% vagy szabadidő, ld. alább,
- heti pihenőnapi és munkaszüneti napi túlmunka pótléka: 100%, vagy
50% és szabadidő,
- a szabadidő kiadása: a következő év végéig (megállapodás
alapján).
• Mth. az Mt. 141. § módosítására irányulóan:
- a műszakpótlék,
- a rendszeres változás értelmezése.
• Mth. az Mt. 143. § módosítására irányulóan:
- a túlmunka ellenértékében való
megállapodás,
- de: Kjt. 80. § (3) bekezdés: szabadidőt csak a
kollektív szerződés állapíthat meg.
A készenlét és ügyelet díjazása (144.§)
Készenlét:
- 20% készenléti pótlék,
- munkavégzés esetén: rendkívüli munka
pótléka.
Ügyelet:
- 40% ügyeleti pótlék,
- munkavégzés esetén:
- tartama mérhető: rendkívüli munka pótléka
- tartama nem mérhető: 50% ügyeleti pótlék.
Különös díjazási szabályok az Eamtvben
• Az Mt., Kjt. És a (még) hatályos Kjt.Vhr. mellett:
- művészi munkakörben foglalkoztatott külön
díjazása az előadásért (KSZ, munkaszerződés
alapján),
- nem művészi munkakörben foglalkoztatott külön
díjazása (közreműködési díj) színpadi
szereplésért (megállapodás alapján, a
pótlékalap 5-50%-a)
- ügyeleti díj (40%, azonosan az Mt-vel),
- közreműködési és ügyeleti díj KSZ alapján
átalányban (az átalány szabálya általában
egyébként a Kjt. hatálya alatt nem
alkalmazható).
- 146. §: az állásidő díjazásának szabálya – az
elháríthatatlan külső ok,
- értelmezési kérdései….
- pl. (különösen) a sztrájk problémája…
• Mth. 9. §:
- a távolléti díj számításának szabályai csak
2013-tól,
- 2012-ben: régi Mt. 151/A. § szerint.
A munkabér védelme körében…
• Mt. 155. §: a munkabér elszámolás
módosítása a tárgyhót követő 20. napig.
• Mt. 162. § (az Mth-val módosul): az alapbérrel
szembeni beszámítás – a „levonásmentes
munkabérrel szemben”.
• Kjt. szabályai irányadók (Mt. számos esetben
kizárva).
XIII. A kártérítési felelősség szabályai
• Kjt. 81-83. §§ alkalmazása.
• Mt. teljes kárfelelősségi szabályrendszerének
alkalmazása, kivéve: Mt. 178. §, Mt. 191. § utóbbi jelentősége: nem lehet a
közalkalmazott kártérítési felelősségének
mértékét a gondatlan károkozás esetére
nyolchavi távolléti díj összegére felemelni
(KSZ-ben sem).
A munkajogi kárfelelősség….
(Mt. 166. és köv. §§)
• Koncepcionális változások….
• A munkáltatói kártérítési felelősség jogalapja: az ellenőrzési
kör – a „munkáltatói működési körhöz” kapcsolódó
kártelepítési szabály megszüntetése.
• Módosítás: a munkavállaló kizárólagos elháríthatatlan
magatartása.
• Az „előreláthatóság” megjelenése a kártérítés (mértéke,
illetve az okozatosság) körében.
• A munkavállalói felelősségkorlátozás csak az enyhe
gondatlansággal okozott károk esetében.
• A kártérítés mértékének bíróság általi (méltányossági
alapú) korlátozása – Ptk. 339. § (2) bekezdés.
• A munkavállalói biztosíték (egy havi alapbér).
A munkáltató kártérítési felelőssége
(166-178. §§)
• A kárfelelősség jogalapja (kimentés és
kármegosztás)
• A kártérítés mértéke és módja
• A „szakaszos elévülés”
• A Ptk. XXXI. fejezetének alkalmazása
• Az eltérés lehetősége (a munkaszerződés és a
kollektív szerződés a munkavállaló javára
térhet el)
A jogalaphoz….
• A munkaviszonnyal összefüggésben okozott kár megtérítése.
• „Kirendelésnél”: egyetemlegesség.
• A „bevitt dolgok” esetében: általános szabály, de a munkáltatói
rendelkezések megszegése esetén csak szándékos
károkozásért való munkáltatói felelősség.
• Kimentés:
- bizonyítási kötelezettség mellett,
- ellenőrzési körön (nem működési körön) kívüli ok, és
- az okkal nem kellett számolnia, és
- nem volt elvárható, hogy elkerülje (elhárítsa),
- vagy a munkavállaló kizárólagos elháríthatatlan magatartása.
A kártérítés mértéke és a
kármegosztás…
• Teljes kártérítés (főszabály).
• Nem kell megtéríteni azt a kárt, amely (a
károkozás idején) nem volt előre látható. (Ld. Új
Ptk. Javaslata: 5:118. § „Felelősség a
szerződésszegéssel okozott kárért”)
• Kármegosztás(i okok): munkavállalói vétkesség
vagy a munkavállalói kárenyhítési kötelezettség
elmulasztása.
• A bíróság hatásköre: méltányossági alapú
mérséklés (167. § /3/ bekezdés).
• A kártérítés mértéke és módja…
• Szakaszos elévülés…..
…tekintetében a korábbival azonos szabály.
A Ptk. XXXI. fejezet alkalmazása…
• Az eredeti állapot helyreállítása, pénzbeli
kártérítés.
• A járadék.
• A kár fogalma.
• A munkaképesség csökkenése (azonos, illetve
Mt-szabály).
• Az általános kártérítés.
• A kártérítés esedékessége.
A munkavállaló kártérítési felelőssége
(179-191. §§)
• Általános (vétkességi) felelősségi alakzat (a
felelősség jogalapja, a felelősségkorlátozás)
• A megőrzési felelősség
• Több munkavállaló együttes felelőssége
• A leltárfelelősség
• A munkavállalói biztosíték
• A kártérítés méltányossági alapú mérséklése
A jogalapról…
• Általában: vétkességi alapú felelősség.
• Felelősségkorlátozás (változott):
- enyhe gondatlanság: 4 havi távolléti díj,
- a súlyos gondatlanság estei a Kjt. 81. §-ban,
- Kjt. 82. §: magasabb vezető felelőssége a vezetői
tevékenységgel okozott kárért: (enyhe) gondatlanság
esetében is teljes kártérítés.
• Kimentés:
- a kár a károkozáskor nem volt előre látható, vagy
- a munkáltató vétkes magatartása, vagy
- a munkáltató nem tett eleget kárenyhítési
kötelezettségének.
• Kivételesen: megőrzési felelősség (kimentés:
általa elháríthatatlan ok), illetve a „rongálódás”
esetén vétkességi felelősség (munkavállalói
bizonyítási kötelezettség mellett).
• Kivételesen: leltárfelelősség (változatlan).
• Együttes munkavállalói felelősség: kárviselés
vétkességarányosan (egyenlően) vagy munkabérarányosan.
• Egyetemleges kötelezés szándékosság esetében.
Egyebek…
• A munkavállalói biztosíték (189. §: pénz- és
értékkezelők és az őket ellenőrzők, összege:
egyhavi alapbér, a munkabérből való levonás
szabályai szerint a munkáltatói kártérítési
igény kielégítésére).
• A kártérítés bíróság általi méltányossági alapú
mérséklése….
• Mth. 10. §: az alkalmazás szabálya (a
károkozás, illetve a kár bekövetkezésének
időpontjában hatályos szabály).
Az ún. atipikus jogviszonyok
• Kjt. 3. § (2) bekezdés: az atipikus jogviszonyok (Mt. Második Rész
XV. Fejezet) szabályainak alkalmazása a Kjt. hatálya alatt.
• Az alkalmazható atipikus jogviszonyok köre:
- határozott idejű jogviszony,
- munkavégzés behívás alapján,
- a munkakör megosztása,
- több munkáltató által létesített jogviszony,
- távmunka,
- cselekvőképtelen munkavállaló (közalkalmazott),
- kölcsönzés és iskolaszövetkezet – „ha az alaptevékenység
szerinti feladat más módon nem lenne ellátható”(???).
Az ún. atipikus munkaviszonyok
(egyes új fajtái)
• Munkavégzés behívás alapján (Mt. 193. §)
- munkaszerződés (kinevezés) alapján,
- „részmunkaidő” legfeljebb 6 órára
- behívás három nappal előre.
• A munkakör megosztása (Mt. 194. §)
- munkafeladatok közös ellátása,
- „helyettesítési kötelezettség”,
- kötetlen munkarend,
- arányos munkabér, megállapodás hiányában
egyenlő,
- megszűnés: egy munkavállaló esetén.
• Több munkáltató által létesített munkaviszony
(Mt. 195. §)
- munkaszerződésben (kinevezésben), egy
munkakörben,
- a munkabér-fizetésre kötelezett munkáltatót a
munkaszerződésben meg kell határozni,
- egyetemleges felelősség,
- megszüntetés: bármely munkáltató,
- megszűnés: egy munkáltató marad (a jogutód
nélküli megszűnés szabályai szerint).
A tanulmányi szerződés
(Mt. 229. §)
• A korábbi munkajogi szabályok szerint, de…
• Lényeges munkáltatói szerződésszegés esetén a
munkavállaló mentesül…
• A munkáltató elállhat – támogatást (arányosan)
visszakövetelheti – munkavállalói szerződésszegés
esetén.
• Azonnali hatályú felmondás joga a körülmények
lényeges megváltozása esetén – munkáltatói
(arányos) visszakövetelési jog munkavállalói
felmondás esetén. (Munkáltatói felmondásnál
nincs visszakövetelési jog)
• Mth. 12. §: a munkaviszonyhoz kapcsolódó
megállapodások estében a megkötéskor hatályos
szabályokat kell alkalmazni a hatályban létük
alatt. (De: átszállásuk a munkáltató személyében
bekövetkező változás esetén.)
• Tanulmányi szerződés hiányában nincs törvényes
munkaidő-kedvezmény az Mt. hatályba lépését
követően megkezdett tanulmányok esetében.
XVI. Egyes kollektív munkajogi problémák a
közalkalmazottak jogában
• A kollektív szerződéskötési képességgel
kapcsolatos szabályok hatályon kívül a Kjt-ben.
• A szakszervezeti jogok hatályon kívül a Kjt-ben.
• Az üzemi tanácsra vonatkozó rendelkezések
túlnyomórészt alkalmazandók (Kjt. 19. §).
A szakszervezet munkahelyi szerve…
• Képviselet, véleményezés, konzultáció kezdeményezése stb.
• Helyiséghasználat – megállapodás alapján.
• A tisztségviselővel szembeni felmondáshoz vagy az 53. §
szerinti intézkedéshez – egyetértési jog – a megbízatás
alatt és azt követő hat hónapig (feltéve: 1 év).
• Védett tisztségviselők száma: telephelyenként/sávosan,
továbbá „lex Gaskó”.
• Munkaidő-kedvezmény: havi egy óra/két fő (a január 1.
napi létszám alapján), igénybevétele előzetes bejelentés
mellett, pénzben megváltani nem lehet, idejére távolléti díj,
felhasználásáról a szakszervezet dönt, a konzultáció
időtartamára ugyanígy a tisztségviselők számára.
A kollektív szerződés…
• Továbbra is többszintű rendszer.
• KSZ kötési képesség (jogosultság):
szakszervezeti oldalon 10%, (kizárólag)
együttes KSZ kötési jogosultság.
• Tartalma: változatlan, de ld. az eltérés
lehetőségét a Kjt. hatálya alatt.
• Mth.:
- 13. §: a védelem fenntartása 2012.
december 31-ig az ÜT korábban
megválasztott tagjai esetében,
- 14. §: átmeneti szabály a taglétszámra,
- 15. §: átmeneti szabály a KSZ kötési
képesség elvesztésére.
- továbbá: az Mt. 273., 274., 281. §§
módosítása.
XVII. A munkaügyi viták és az igények
érvényesítése
• A munkaügyi vita: igényérvényesítés vagy kollektív munkaügyi vita.
• Az igényérvényesítés körében új elemek:
- Mt. 285. § (2) bekezdés: a fizetési felszólítással való
munkáltatói igényérvényesítés,
- Mt. 287. § (1) bekezdés e) pont: a munkáltatói értékelés,
- Mt. 287. § (2) bekezdés: határidő a munkáltató számára,
- Mt. 287. § (3) bekezdés: határidő a közös megegyezéses
megszüntetés megtámadására,
- Mt. 289. §: kollektív jogvitában öt napos határidő,
- Mt. 290. §: eltérő szabályok az igényérvényesítésre.
• Továbbá: Mt. 22. § (5) bekezdés (hat hónapos jogvesztő határidő)!!!!!!
• Kollektív (érdek)vitában: egyeztető bizottság (előzetes alávetéssel).

similar documents