LIGA Szakszervezetek

Report
A közszférában dolgozókat érintő
legfontosabb jogszabály-változások,
gyakorlati tapasztalatok
A jogviszony megszűnése/megszüntetése
Szakszervezeti jogokat érintő változások
Doszpolyné Dr. Mészáros Melinda
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
1
A szabályozási környezet változása
A változás/változtatás indokai
•
•
•
•
•
a Lisszaboni Stratégiára épülő Zöld Könyv szempontrendszere:
rugalmas foglalkoztatás
a munkavégzők szociális biztonságának megteremtése
Ellentmondás?!
a foglalkoztatás növelése, a foglalkoztatási viszonyok átalakítása
a piacgazdasági viszonyoknak megfelelő munkajogi rendszer
az állami beavatkozás visszaszorítása
a szociális konzultáció eredményeinek beépítése:
• „védett”kor intézménye
• a munka és a családi élet összehangolása (pl. részmunkaidős foglalkoztatás)
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
2
2012. évi I. törvény (új Mt.)
A 2012. évi I. törvény (új Mt.) megszületésének körülményei
 OÉT megszüntetése
 Első Mt. változat megjelenése 2011. júniusában
 2 hét állt a szociális partnerek rendelkezésére a véleményezésre
 1 napos konzultáció, tiltakozó akciók
Eredmény:
1.
későbbi hatályba léptetés
2.
egyéni és kollektív védelmi minimumok egy részének visszaállítása
3.
a korábban kihagyott hagyományos szakszervezeti jogok részbeni helyreállítása
Szükséges és/vagy elégséges változtatások (?)
 kódexszerű szabályozás;
 a rugalmas foglalkoztatás keretében a felek megállapodásainak tág teret enged;
 új jogpolitikai célkitűzések: a szerződéses alapú szabályozás szerepének jelentős bővítése (egyéni és
kollektív munkajogi jogalanyok megállapodásai- munkaszerződés, KSZ, üzemi megállapodás,
egyeztető bizottság kötelező érvényű határozata)
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
3
Munkaszerződés és Kollektív Szerződés
Diszpozitivitás
Kógens
szabályok
Relatív
2013.01.26.
Abszolút
LIGA Szakszervezetek
4
A közalkalmazottak jogállását érintő legutóbbi változások
• 2012.évi CCXVI. törvény az egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a
Magyar Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú
módosításáról
1) Mt. és Kjt. összhangjának biztosítása érdekében
2) Ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel az ágazati törvények Kjt.-től
történő eltérési lehetőségének megteremtése
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
5
 A közalkalmazotti jogviszonyra az Mt. szabályait kell alkalmazni a Kjt.-ben foglalt
eltérésekkel. /De! Törvény ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel a Kjt.-től
eltérhet./
 A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsának (KOMT)
Munkavállalói oldala több alkalommal készített részletes összefoglalót és tett
javaslatot a Kjt. szükséges módosításaira.
 feldolgozott jogalkalmazási tapasztalatok
 meglévő ellentmondások
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
6
A közalkalmazotti jogviszony megszűnése I.
A közalkalmazotti jogviszony megszűnik:
a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával,
a közalkalmazott halálával,
a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, valamint
a „nem megfelelt” minősítés esetén az ismertetést követő 10. napon
a munkáltató egésze vagy egy része Mt., vagy a közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltató részére kerül átadásra
f) továbbá ha törvény így rendelkezik. (lásd. pl. ágazati szab.)
g) a prémiumévek programban történő részvétel esetén a prémiumévek programról
szóló törvény szabályai szerint.
a)
b)
c)
d)
e)
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
7
A közalkalmazotti jogviszony megszűnése II.
e., ponthoz: (a munkáltató egésze vagy egy része Mt., vagy más jogállási törvény
hatálya alá tartozó munkáltató részére kerül átadásra)
SAJÁTOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
1. Tájékoztatási kötelezettség- 30 nappal korábban: ka., képviselettel rendelkező
szakszervezet, közalkalmazotti tanács(képviselő)
2. Tájékoztatás tartalma (időpont, ok, következmény)
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
8
A közalkalmazotti jogviszony megszűnése II/A.
3.
4.
5.
6.
7.
Konzultáció (tervbe vett intézkedések) – szakszervezet, ka.i tanács
Ka. tájékoztatása az átadó/átvevő által
További foglalkoztatásra vonatkozó ajánlat
Ka. nyilatkozata
Megszűnés vagy továbbfoglalkoztatás
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
9
A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető:
a) közös megegyezéssel
b) áthelyezéssel
1. a Kjt., valamint
2. a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény,
3. a Hjt.és a Hszt.
hatálya alá tartozó munkáltatók között;
 három fél megállapodása
 megállapodás: áthelyezés időpontjában,új munkakörben, illetményben,
munkahelyben
 közös fenntartóhoz tartozó intézmények közötti áthelyezés rendkívül indokolt
esetben
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
10
A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
c) lemondással
 határozott idejű ka.i jogviszony
 határozatlan idejű ka.i jogviszony (2 hónap-mentesítés részben v. egészben a
munkavégzés alól)
d) rendkívüli lemondással
 indoka lehet: a munkáltató lényeges, szándékos v. súlyos gondatlan jelentős
mértékű kötelezettségszegése vagy
 olyan magatartás tanúsítása, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
11
A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
d) rendkívüli lemondással
 világos, valós, okszerű indokolás
 15 nap – 1 év
 jogviszony megszűnése+távolléti díj: felmentési időnek megfelelően
 kártérítés követelhető
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
12
A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
e) Felmentéssel
1) megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat
foglalkoztatták;
2) a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani;
3) a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná
vált vagy munkáját nem végzi megfelelően;
4) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő
kezdetének napján nyugdíjasnak minősül (Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont
alapján);
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
13
A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
5) Tny. szerinti 40 év szolgálati idővel rendelkező nők esetében (kérelemre)
 indokolási kötelezettség
 1), 2) és 3) esetében: tájékoztatás másik munkakör felajánlási lehetőségéről
/nyilatkozat a ka. részéről 2 munkanapon belül –igen vagy nem/
 konkrét munkakörökről tájékoztatás a felmentés közlése előtt min. 10
nappal
 ka. 5 napon belül nyilatkozik
létszámcsökkentés esetén a munkakörhöz tartozó munkaidő megosztása
közalkalmazottak kérelmére
De! a közoktatási ágazatban a munkaerő-gazdálkodásra vonatkozó szabályokat is
figyelembe kell venni.
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
14
Felmentési védelem, tilalmak és korlátozások
Felmentési tilalmak :
1.,
a) a várandósság,
b) a szülési szabadság,
c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság
/De! a védelem az anyát illeti meg, ha mindkét szülő igénybe veszi/,
d) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés,
e) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő
kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama
alatt.
/De! a) és e) pontban meghatározott körülményre a munkavállaló csak akkor
hivatkozhat, ha erről a munkáltatót a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta/joggyakorlat?
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
15
Felmentési védelem, tilalmak és korlátozások
2., A védelem szempontjából irányadó időpontok:
 a felmentés közlése
 tájékoztatás: munkakör-felajánlási illetve kinevezés-módosítási lehetőségről
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
16
Felmentési védelem, tilalmak és korlátozások
3., Korlátok:
 „védett kor” intézménye (+ emelt összegű végkielégítés)
 anya vagy gyermekét egyedül nevelő apa – gyermek 3 éves koráig ha szülési v.
gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot nem vesz igénybe
(Mindkét fenti esetben: a ka. i jogviszonnyal kapcsolatos mgt. csak szándékos,
súlyos gondatlan, jelentős mértékű kötelezettségszegés esetén; képessége okán:
munkakör-felajánlási kötelezettség)
 rehabilitációs járadékban, ellátásban részesülő esetében eü.i ok miattmunkakör-felajánlási kötelezettség
 ka.i tanács elnöke
 védett szakszervezeti tisztségviselő
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
17
Felmentési védelem, tilalmak és korlátozások
+ az ún. különösen indokolt esetek:
a) ha a közalkalmazott házastársa (élettársa) nem rendelkezik önálló, legalább
az országosan kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő jövedelemmel és
legalább három eltartott gyermeke van;
b) ha egyedülálló, eltartott gyermeke tizennyolc éves koráig, valamint
c) ha a közalkalmazott házastársa sorkatonai, illetve polgári szolgálatot teljesít.
/munkakör-felajánlás! (kivéve: alkalmatlan vagy nyd-nak minősül)/
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
18
Felmentési idő kezdetére vonatkozó korlátozások
Legkorábban az alábbi időtartamok lejártát követő napon kezdődhet:
a) betegség miatti keresőképtelenség (max. a betegszabadság lejártát követő 1 év)
b) beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség
c) hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság
d) a külföldön nemzetközi szervezetnél, vagy államközi egyezmény végrehajtásaként
idegen állami, illetőleg egyéb intézménynél munkára kötött megállapodás alapján,
külföldön végzett munka;
e) a tartósan külföldi szolgálatot teljesítő személy külföldre utazására tekintettel fizetés
nélküli szabadságban részesült házastársánál a fizetés nélküli szabadság;
f) az ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra kiküldött a tanulmányút és az esetleges előzetes
tanfolyam, valamint
g) a munkáltató hozzájárulásával iskolai vagy iskolarendszeren kívüli képzésre tekintettel
biztosított munkavégzés alóli felmentés.
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
19
Felmentési idő
 legalább 60 nap
 maximum 8 hónap (KSZ esetében is!)
 munkaköri alkalmatlanság (eü. kivételével), nem megfelelő munkavégzés
esetén:30 nap
 a felek eltérő megállapodása v. KSZ eltérő rendelkezése hiányában a 60 nap a ka.i
jogviszonyban töltött idő függvényében meghosszabbodik:
5 év után 1 hónappal
10 év után 2 hónappal
15 év után 3 hónappal
20 év után 4 hónappal
25 év után 5 hónappal
30 év után 6 hónappal
 munkavégzés alóli mentesítés (min.felére); távolléti díj havonta egyenlő
részletekben.
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
20
Mikor jár végkielégítés?
Ha a közalkalmazotti jogviszony
 felmentéssel
 rendkívüli lemondással
 6 hónapnál rövidebb megszakítással létesített határozott idejű jogviszonyok
azonos munkáltatónál
 a munkáltató jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg.
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
21
Mikor nem jár végkielégítés?
 felmentés tartós alkalmatlanság, nem megfelelő munkavégzés okán;
 nyugdíjasnak minősül a ka. (legkésőbb a jogviszony megszűnésének
időpontjában!) Mt. alapján;
 felmentésére a Tny. szerinti 40 év szolgálati idő megléte okán kérelmére került
sor;
 ha a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés időtartama alatt költségvetési
szervnél (v. többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervnél) teljes vagy
részmunkaidős jogviszonyt létesít
(De! a korábbi jogviszonyban töltött időt az új munkáltató figyelembe veszi
majd!)
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
22
A végkielégítésre való jogosultság során beszámítható
időtartamok
 adott munkáltatónál
 áthelyezés előtti
 jogelőd munkáltatónál a munkáltató egészének v. részének átadása esetén az átadó
munkáltatónál jogviszonyban töltött idő.
Mely időtartamok nem vehetők figyelembe a végkielégítésre
való jogosultság során?
 30 napot meghaladó fizetés-nélküli szabadság
Kivéve:
• közeli hozzátartozó
• 14 éven aluli gyermek gondozása, ápolása
• 12 éven aluli gyermek betegsége esetén az otthoni ápolás céljából igénybe
vett.
 szabadságvesztés, (szigorított) javító-nevelő munka, közérdekű munka.
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
23
Végkielégítés mértéke
1-8 havi távolléti díj:
•
•
•
•
•
•
•
3 év: 1 havi
5 év: 2 havi
8 év: 3 havi
10 év: 4 havi
13 év: 5 havi
16 év: 6 havi
20 év: 8 havi
Kifizetése: a felmentési idő utolsó napján.
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
24
Eltérő összegű végkielégítések
1. + 4 havi távolléti díj
(nyugdíj korhatár előtt 5 évvel) - kivéve, ha korábban már részesült valamely
jogcímen emelt összegben
2. 2X összegű: rendkívüli lemondás esetén
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
25
Eltérő összegű végkielégítések
3.
fele összegű:
 felajánlott munkakörbe történő áthelyezés, kinevezés elutasítása
 elfogadó nyilatkozat hiánya
Kivétel : alapos indok, mely különösen az alábbi lehet:
a) a felajánlott illetmény összege kevesebb a korábbi illetménye 80%-ánál, (a felajánlott
illetmény a közalkalmazott fizetési osztálya és fokozata szerinti garantált illetménye
mértékénél nem lehet alacsonyabb összegű)
b) teljes munkaidőre szóló kinevezés esetén hat óránál rövidebb részmunkaidőben
történő foglalkoztatást, illetve hat óránál rövidebb részmunkaidő esetén teljes
munkaidőben történő foglalkoztatást ajánlanak fel, és utóbbi esetben a munkaidő
mértékének növekedése a közalkalmazott személyes, illetve családi körülményeire
figyelemmel aránytalan sérelemmel járna,
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
26
Eltérő összegű végkielégítés
Kivétel : alapos indok, mely különösen az alábbi lehet:
c) a korábbi határozatlan idejű helyett határozott idejű közalkalmazotti
jogviszonyt ajánlanak fel, vagy
d) az új munkahely és a lakóhely között - tömegközlekedési eszközzel - történő
oda- és visszautazás ideje naponta a két órát, illetve 10 éven aluli gyermeket
nevelő közalkalmazott esetében a másfél órát meghaladja, kivéve, ha az utazási
idő mértéke közalkalmazotti jogviszonyában az említett időtartamot elérte.
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
27
A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
f) azonnali hatállyal
1) a próbaidő alatt
2) határozott idejű jogviszonyt
• 1 évi vagy ha ettől kevesebb idő a hátralévő idő: annak megfelelő távolléti díj
kifizetése mellett;
• nem megfelelő munkavégzés/alkalmatlanság esetén: 1 havi távolléti díj
(kivéve, ha ettől kevesebb a hátralévő idő, mert akkor annak megfelelő)
3) összeférhetetlenség
4) nem tesz eleget a munkáltató írásbeli felszólításának (büntetlen előélet,
foglakozástól eltiltás) igazolás benyújtására (hatósági bizonyítvány)
5) büntetett előélet v. foglakozástól eltiltás megállapítása
4) és 5) esetében: írásban indokolni kell!
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
28
A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
g) rendkívüli felmentés
-
Mt. 78.§ alapján (visszautalás)
indokolás nélkül
azonnali hatállyal
jogviszonyból származó lényeges kötelezettségszegés:
• szándékosan vagy súlyos gondatlansággal
• jelentős mértékben
- olyan magatartást tanúsít, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné.
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
29
A jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei
• kár megtérítése (elmaradt jövedelem címén legfeljebb 12 havi távolléti díj
igényelhető)
• végkielégítés (ha jogellenesen nem kapott, vagy nem felmentéssel szűnt meg a
jogviszony)
• végkielégítés helyett kérheti az irányadó felmentési időre járó távolléti díj
összegét is
• jogviszony helyreállítása (csak meghatározott esetekben!):
1. egyenlő bánásmód követelményébe ütközés
2. felmentési tilalomba ütközés
3. felsőbb szakszervezeti szerv egyetértésének hiánya (védelemben részesülő
tisztségviselő)
4. KT tag volt a megszüntetéskor
5. közös megegyezéssel történő megszüntetést vagy erre irányuló
jognyilatkozatát sikerrel támadta meg.
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
30
A jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei
• Közalkalmazott által jogellenesen megszüntetett jogviszony:
1. lemondási időre járó távolléti díj megfizetése a munkáltató részére
2. határozott időre szóló jogviszony esetén: hátralévő időre járó, de max. 3 havi
távolléti díj
3. a munkáltató követelheti kárának megtérítését
4. a 2. és 3. együttesen max. 12 havi távolléti díj lehet
5. a fenti jogkövetkezmények alkalmazhatók akkor is, ha munkakörét nem az
előírt rendben adja át.
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
31
Csoportos-létszámcsökkentés
30 napos időszakon belül a munkáltató működésével összefüggő ok miatt történő
felmentések:
 döntést megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám alapján:
20 < 100 = 10 fő
100 < 300= mv.ók 10%-a
300 vagy annál több = 30 fő
 telephelyenként kell számítani (azonos megyében, fővárosban összeszámítás)
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
32
Csoportos-létszámcsökkentés


Közalkalmazotti Tanács - Munkáltató tárgyalása:
- megkezdését megelőzően 7 nappal írásos tájékoztatás a KT részére
- tárgyalási kötelezettség: megállapodás megkötéséig ennek hiányában 15
napig
- megállapodás esetén: írásba foglalás, állami foglalkoztatási szerv (ÁFSZ)
részére megküldés
- ÁFSZ értesítése (+ KT-nak is megküldve) a létszámcsökkentésről,
adatközlés
- ugyanez a döntés esetén 30 nappal a jognyilatkozat közlését megelőzően
(+ a ka. részére is!) – elmaradása jogellenességet eredményez!
fenti döntést megelőzően a miniszter az (al)ágazati érdekegyeztető fórum
(hiányában: a KOMT-ban) keretében tárgyalást kezdeményez!
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
33
A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek
szerepe
• Szereplők: szakszervezetek - munkáltatók
• Munkavállalók és munkáltatók egyesülési szabadsága
• Munkáltatónál szakszervezet létrehozása; szervek működtetése, ezekbe tagok
bevonása
• Tájékoztatási kötelezettség képviselő/tisztségviselő személyéről (kölcsönös)
• Tájékoztatás: munkaügyi kapcsolatokkal vagy a munkaviszonnyal összefüggő,
törvényben meghatározott információ átadása
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
34
A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek
szerepe
• Konzultáció: a munkáltató és az üzemi tanács vagy a szakszervezet közötti
véleménycsere, párbeszéd
• Tájékoztatás vagy konzultáció megtagadása: jogos gazdasági érdek vagy
működés veszélyeztetése
• titoktartási kötelezettség
• Csak a képviselettel rendelkező szakszervezetet illetik meg az Mt.-ben
biztosított jogok!
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
35
A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek
szerepe
• Nem változik:
szakszervezet, képviselettel rendelkező szakszervezet fogalma
hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó rendelkezések
szakszervezeti tagdíj levonásának térítésmentessége
konzultáció kezdeményezése
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
36
A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek
szerepe
• Kiemelt területek:
az általános képviseleti jog az állami szervek előtt
hatóság, bíróság előtti képviselet (gazdasági és szociális érdekeinek védelme
céljából)
tájékoztatáshoz való jog (a munkáltató a tájékoztatást megtagadhatja?)
a munkavállalók felé fennálló tájékoztatási jog ezáltal szűkebb
helyiséghasználat
a munkáltató területére való belépés
munkajogi védelem (1-5 fő/telephely + 1 fő/munkáltató)
munkaidő-kedvezmény
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
37
A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek
szerepe
• Hiányzó jogok:
hatóság, helyi önkormányzat, munkáltató együttműködési kötelezettsége
(csak alapelvi szinten), információs kötelezettsége
a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések
tervezetének véleményeztetése
a munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése
kifogás joga
képzési szabadidő
szakszervezeti reprezentativitás és ahhoz fűződő külön jogosítványok
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
38
A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek
szerepe
• Tisztségviselők védelme:
Telephelyenként 1-5 fő; munkáltatónként +1
Munkáltató felmondása, munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás – előzetes
egyetértés
Tájékoztatás közlése: 8 nap; indokolni kell
Megbízatás idejére + 6 hó
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
39
A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek
szerepe
• Munkaidő-kedvezmény
 Munkaviszonyban álló 2 tag után havi 1 óra
 Taglétszám: január 1-jei állapotnak megfelelően
 Igénybevétel: tárgyéven belül
 Távolmaradás bejelentése: min. 5 nappal korábban (kivéve halasztást nem
tűrő, rendkívül indokolt eset)
 Védett tisztségviselőnek konzultáció idejére munkavégzési kötelezettség
alóli mentesülése
 Távolléti díj
 Képzési szabadidő megszűnik
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
40
A kollektív munkaügyi kapcsolatokon belül a szakszervezetek
szerepe
• Kollektív Szerződés
 Szakszervezet (v. szövetség) kötheti, min. 10%-os szervezettség, Egy
munkáltató - egy KSZ
 Tartalom:
• munkaviszonnyal kapcsolatos jogok/kötelezettségek
(normatív rész)
• a feleknek a KSZ megkötésével, teljesítésével, megszüntetésével,
jogaik gyakorlásával, kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatos
magatartása
(kötelmi rész)
 Munkavállaló hátrányára is eltérhet
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
41
Gyakorlati tapasztalatok az új Mt. bevezetése kapcsán
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kutatás (nem reprezentatív)
szakszervezeti szervezettség, struktúra
tisztségviselők munkajogi védelme
munkaidő-kedvezmény csökkenése
pénzbeli megváltás hiánya
kifogás, ellenőrzés hiánya
Kollektív Szerződések helyzete
bércsökkenés
regionális bérkülönbségek
munkaközi szünet problematikája
munkaszervezési gondok
próbaidő visszaélés jellegű alkalmazása
jogellenes munkaviszony-megszüntetés jogkövetkezményei
per vagy nem per?
a várt foglalkoztatás-bővülés hiánya.
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
42
Köszönöm a figyelmüket!
2013.01.26.
LIGA Szakszervezetek
43

similar documents