Řízení a monitoring procesů

Report
6. Řízení a monitoring procesů
JIŠTĚNÍ KVALITY TECHNOLOGICKÝCH
PROCESŮ
VŠCHT JKTP mt 2011
ŘÍZENÍ A MONITORING PROCESŮ
Řízení, regulace, měření, monitoring,
automatizace ve farmaceutickém průmyslu
Řídicí systémy
Měřicí a monitorovací systémy
Monitoring ve výrobním procesu
Příklady
Modelový případ
VŠCHT JKTP mt 2011
ŘÍZENÍ A MONITORING PROCESŮ

Řízení, regulace, měření, monitoring, automatizace ve
farmaceutickém průmyslu

Tržní prostředí


Léková regulace


Potřeba reagovat na požadavky zákazníka, pružnost
Standardizace procesů, kvalita dokumentace
Operátor



Ústřední faktor procesů
Inteligence, kreativita
Pružnost, spolehlivost
VŠCHT JKTP mt 2011
ŘÍZENÍ A REGULACE

Řízení
Nastavování faktorů ovlivňujících proces
 Podle předem stanoveného plánu


Regulace
Změna faktorů ovlivňujících proces
 Podle aktuálních hodnot stavových veličin procesu
 Cíl: dosáhnout/udržet plánované hodnoty stavových
veličin
 Konstantní, „šablona“= receptura

 Zpětná
vazba, výpočetní výkon
VŠCHT JKTP mt 2011
MĚŘENÍ A MONITORING

Měření
 Zjištění

hodnot stavových veličin procesu
Monitoring
 Opakované
měření, vyhodnocení
 Porovnání s požadovanými hodnotami, stanovení
odchylek
 Exaktní
zadání, „šablona“
„Zlatá šarže“
 Master record

VŠCHT JKTP mt 2011
VZTAH REGULACE A MONITORINGU

Regulace
 Reálný

čas, reakce může být kritická
Monitoring
 Metadata
 Časová
získaných hodnot
značka, kvalita, původ dat
 Zpracování
dat
 Nekritické
 Kvalita

dat
Četnost, důvěryhodnost
VŠCHT JKTP mt 2011
ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Proces nezávislý na operátorovi
Chemické reakce, tabletování, balení, automatické mytí
 Průmyslové řešení
 PLC, HMI



Nadřazená pracoviště – velíny, SCADA, DCS
Proces závislý na operátorovi
Pokyny, návody, instrukce
 Industriální počítače

VŠCHT JKTP mt 2011
MĚŘICÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉMY

Měřicí systémy
Proces (měření) závislý na operátorovi
 Dávková nebo diskontinuální činnost
 Laboratorní systémy


Monitorovací systémy
Zpravidla autonomní, nezávislé na operátorovi
 Požadavky na spolehlivost techniky, správnost hodnot
 Průmyslová řešení, SCADA, Historian

VŠCHT JKTP mt 2011
MONITORING VE VÝROBNÍM PROCESU

Analýza procesu




Stanovení cíle
Stanovení veličin
Předpokládané rozsahy hodnot
Odhad četnosti

Shannonův teorém: „Přesná rekonstrukce spojitého, frekvenčně omezeného,
signálu z jeho vzorků je možná tehdy, pokud byl vzorkován frekvencí alespoň
dvakrát vyšší, než je maximální frekvence rekonstruovaného signálu.“
Zdroj: Wikipedia

Kapacita prostředků



Nastavení systémů


Přesnost a správnost senzorů, charakteristiky převodníků
Výkon počítačů, kapacita úložišť, zálohování
Hodnocení limitů, animace ve vizualizaci, varovná hlášení
Havarijní scénáře

Pro výpadek monitorovacího systému


Jak rozpoznat
Co dělat
VŠCHT JKTP mt 2011
PŘÍKLADY – ŘÍZENÍ, REGULACE

Topení (sušicí váha)


Řízení topného výkonu
Termostat

Regulace teploty topného média




Výstupní teplota
Procesní teplota (externí senzor)
Teplota na vratné větvi – dopravní zpoždění
Fluidní sušárna

Receptura, fáze procesu


Nahřívání, sušení, chlazení
Regulace více veličin – teplota, průtok vzduchu, tlak v zařízení


Požadované hodnoty dle jednotlivých fází
Přechody mezi fázemi
VŠCHT JKTP mt 2011
PŘÍKLADY – MONITOROVÁNÍ

Výrobní prostředí


Teplota, relativní vlhkost, přetlak, rychlost proudění
vzduchu, prašnost
Chemická reakce

Průběh změn teploty, tlaku
 Referenční
křivka
 Tolerance

Výrobní proces

Doba cyklu, počet zmetků, doba odstávek strojů
VŠCHT JKTP mt 2011
MODELOVÝ PŘÍKLAD


Proces citlivý na zachování teploty produktu a přetlaku v
pracovní zóně
Stroj umístěný v místnosti, ve které může kolísat teplota,
tlak, operátoři musí v průběhu operace procházet dveřmi

Co řídit?

Co regulovat?

Co měřit?

Co moitorovat?

similar documents