Oplæg om DAT og en ny tilgang til misbrug og

Report
Dialektisk adfærdsterapi i KKUC
- helhedsorienteret behandling
DAT-teamet i KKUC
•
•
•
•
•
•
•
Signe Trøst, psykolog
Thomas Collier, psykolog
John Eltong, psykolog
Casper Aaen, psykolog og faglig konsulent
Ursula Vasegård, socialrådgiver
Torben Larsen, projektleder
Una Arnbjørn, projektmedarbejder
Dagens program 21.nov.
• Projektleder Torben Larsen byder velkommen.
• Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) ved Thomas Collier
– De overordnede principper/metoder i DAT
– Behandlingshierarki
– Fase 1, 2 i behandlingen
• Pause
• Præsentation af to cases ved Signe Trøst og John Eltong
– Signe fortæller om ’sommerfugle’ og hvilken støtte det kræver
– John fortæller om afslutningsprocessen og hvilken støtte det
kræver
• Drøftelse og dialog
• Afslutning og let frokost
Helhed
• o
Virvar
Skam
Boligløs
Misbruget
Studieløs
Venneløs
Arbejdsløs
Meningsfuldhed
• Tillid
– Nærvær
• Anerkendelse
– Netværk
» Sundhed
• Glæde
• Frihed
Formål med udviklingsprojektet
•
•
•
•
•
•
Fastholde klienterne i behandlingen.
Selvdestruktiv adfærd reduceres.
Få støtte til socialfaglige forhold.
Boligforhold stabiliseres.
Sociale relationer forbedres og vedligeholdes.
Forældrerollen styrkes (for dem der har børn).
Hvorfor DAT for dobbeltbelastede
misbrugsklienter?
• Begrænsninger i traditionel
misbrugsbehandling mht. dobbeltbelastning
• Vigtigt at behandle begge problematikker
samtidigt – stor komorbiditet mellem misbrug
og ”borderline”
• Den biosociale model, der underbygger DAT,
er forenelig med teorier om misbrug og
understøttes af klinisk forskning
”Borderline” og misbrugsbehandling
• Borderline er en vanskelig gruppe at arbejde med
• I misbrugsbehandlingen er de ofte kaotiske –
både i deres indre og i deres ydre sociale forhold
• De falder ofte mellem ”to stole” – de får ikke den
behandlingen, de har brug for i psykiatrien, enten
på grund af deres misbrug eller ventetid – og
misbrugsbehandlingen slår ofte fejl, fordi der ikke
er en grundlæggende viden og skræddersyet
behandlingsindsats over for gruppen
Hvad er det, DAT kan?
• DAT behandling for klienter med ”borderline”
og misbrug har vist sig at være effektiv i at
reducere problemadfærd som:
– Stof- og alkoholmisbrug
– Selvskade og selvmordsadfærd
– Impulsivitet
– ”Drop-out”
Hvad er det, DAT kan?
• DAT hjælper klienten til:
– At forbedre evnen til at identificere, acceptere og
håndtere vanskelige følelser
– At reducere dysfunktionel adfærd, herunder misbrug
– At udholde det ubehag, der er forbundet med at
reducere misbruget
– At håndtere den ”truende” virkelighed, klienten har
lukket øjnene for gennem misbruget
Dialektikken i DAT
At balancere accept og forandring
Hvorfor dialektisk?
• Accept uden forandring lærer ikke klienten at
løse problemer, uden at misbruge
• Forandring uden accept risikerer, at klienten
oplever at blive følelsesmæssigt invalideret i
terapien, dvs. øget risiko for tilbagefald og
”drop-out”
Dialektikken i DAT
• Accept og forandring skal være i terapeutisk
balance for at fremme adfærdsforandring og
forstærke funktionel adfærd
– At styrke den terapeutiske relation og motivere
klienten ved brug af valideringsstrategier
– At lære klienten at ændre på problemadfærd ved
brug af forandringsstrategier
Emotionel dysregulering
Emotionel dysregulering
• Følelsesreguleringsproblemer indgår i flere
psykiske lidelser og misbrug
• Forstås som en af kerneproblematikkerne ved
”borderline”
• Samspillet mellem ”arv og miljø”
• Dysregulering er også en følge af at blive i
misbrug
– Stoffer i sig selv påvirker følelsesregulering
– Livstil forbundet med misbrug er dysregulerende
Biosocial Model
• Følelsesmæssige sårbarheder
– Høj sensitivitet
– Høj intensitet
– Langsom tilbagevenden til ”baseline”
• Omsiggribende historie med invaliderende
responser
– Følelserne og identiteten er ignorerede,
minimerede, afviste, straffede
– Klienten er misbrugt fysisk og psykisk
Biosocial Model
• Vanskeligheder ved at øge, reducere og
vedligeholde følelser efter situationens ”krav”
– Problemer med at reducere negative følelser som
vrede/raseri, angst/frygt, skam/skyld på tværs af
forskellige situationer som skole, arbejde,
relationer – også når alene
– Problemer med at øge positive følelser
– Problemer med at udtrykke vrede
hensigtsmæssigt
Biosocial Model
• Manglende evne til at kontrollere impulsivitet
– Misbrug og selvdestruktiv adfærd forstås som
impulsive og affektregulerende: Forsøg på at løse
følelsesmæssige problemer
– Misbrug som strategi for ikke at selvskade og for
at regulere selvmordstanker /-adfærd
En mangel på følelsesregulering fører
til kaos
• Høj følelsesmæssig arousal / sårbarhed
• Manglende evne til at regulere egne følelser
• Stor vrede og/eller stor selvinvalidering
• Mangel på selvkontrol – klienten bliver impulsiv
• Problemadfærd og / eller undvigeadfærd
DAT behandlingshierarki
DAT behandlingshierarki
Inddelt efter typen og sværhedsgraden af
problemadfærd
• Sikkerhedsproblemer
– Adfærd, der direkte truer klientens eller andres
fysisk integritet eller psykisk velbefindende
•
•
•
•
Misbrug
Selvskade
Selvmordsadfærd
Vold eller trusler og vold
Behandlingshierarki
• Stabilitetsproblemer
– Problemadfærd og andre faktorer, der gør klienten
ustabil og sårbar i hverdagen
• Stof- og alkoholmisbrug
• Undvige- og terapiforstyrrende adfærd, herunder manglende
fremmøde i behandlingen, drop-out
• Kroniske sove- og spiseproblemer
• Kaotiske, voldelige relationer
• Negative følelser som vrede, frygt, skam, skyld
• Dømmende tanker om sig selv, andre og omverdenen
• Andre ubehandlede psykiske lidelser som angst, depression,
PTSD, ADHD
Behandlingshierarki
• Livskvalitetsproblemer
– De ting, der forringer livskvalitet og gør, at klienten
bliver fastholdt i stabilitetsproblemer
•
•
•
•
•
•
Dårlig økonomi
Usikkert boligforhold
Manglende uddannelse eller arbejde
Familie/parforhold/børn
Ensomhed, ”elendighed”
Ubearbejdet traume og sorg
Strukturen i DAT behandling
Strukturen i DAT behandling
• Intromodul
– At psykoedukere omkring den biosociale model,
”borderline” problematikken og misbrug
– At motivere klienten til at arbejde på sine
problemadfærd og indarbejde ugeskemaer og
hjemmearbejde i behandlingen
– At få ”commitment” fra klienten til at arbejde på
aftalte målsætninger, herunder at holde op med at
misbrug
– At prioritere de aftalte behandlingsmål ud fra
behandlingshierarkiet
Strukturen i DAT behandling
• Fase 1
– Overordnede målsætninger
• At få problemadfærd under kontrol
• At begynde at regulere sig selv uden at misbrug
• At engagere sig i hverdagen via beskæftigelse,
uddannelse, praktik
• At opnå balance i hverdagen
Primære behandlingsmål i Fase 1
• At reducere misbrug via ”Dialektisk abstinens”
– At afbalancere 100 % commitment til stoffrihed med harm
reduction strategier, når der er tilbagefald
• At reducere terapiforstyrrende adfærd
–
–
–
–
Manglende fremmøde / ”Drop-out”
Dagens krise
Påvirket eller abstinent i terapien eller i gruppen
Manglende gennemførelse af ugeskemaer og
hjemmearbejde
• At øge opmærksomhed, relationsfærdigheder,
følelsesregulering, krisehåndtering og egenomsorg
Strukturen i DAT behandling
• Fase 2
– At øge emotionel oplevelse
– At behandle blokeret sorg
– At behandle ubearbejdet traume
Organiseringen af DAT
misbrugsbehandling i KKUC
Intromodul
8 uger
Individuelt forløb
med
primærterapeut
Modul 1
16 uger
Modul 2
16 uger
Modul 3
16 uger
ASI
Intro til DAT
Livshistorie ”Rusens
funktion”
Biosocial model
Målsætning
Problemhierarki
Samarbejdsaftale
1 x individuel terapi
1 x individuel terapi
1 x individuel terapi
1 x Gruppe i
Færdighedstræning
1 x Gruppe i
Færdighedstræning
1 x Gruppe i
Færdighedstræning
Telefonsamtaler og
sms
Telefonsamtaler og
sms
Hjemmeopgaver
Hjemmeopgaver
Hjemmeopgaver
Hjemmeopgaver

similar documents