تصميم گيري و حل مساله

Report
‫به نام خدا‬
‫فصل چهارم ‪:‬‬
‫تصميم گيري و حل مساله‬
‫اهداف ‪:‬‬
‫آشنايي با فراگرد تصميم گيري و حل مسائل‬
‫مديريتي در ارتباط با برنامه ريزي‬
‫تصميم گيري و مديريت را ميتوان مترادف دانست‪ .‬اهميت‬
‫آن به ان دليل است كه تصميم گيري جزء اصلي مديريت‬
‫است‪.‬‬
‫تصميم گيري‬
‫ارزيابي بديلها اجراي راه حل‬
‫ساختن‬
‫شناسايي‬
‫تشخيص وجود‬
‫انتخاب شده‬
‫مسائل و ميزان وتشخيص يافتن راه حلها وانتخاب يكي‬
‫از آنها‬
‫بديل‬
‫ماهيت مسائل‬
‫اهميت آنها‬
‫اجرا‬
‫انتخاب‬
‫مساله يابي‬
‫حل مساله‬
‫مساله يابي ‪ :‬فراگرد شناسايي و‬
‫تعريف و اولويت بندي آنها‬
‫‪ .1‬تغيير روندهاي قبلي‬
‫مساله يابي‬
‫رسمي‬
‫رويه مستقيم ‪ .2‬انحراف از برنامه تنظيم شده‬
‫‪ .3‬پيشي گرفتن از رقبا‬
‫رويه غير مستقيم‬
‫‪ .1‬از طريق كاركنان‬
‫‪ .2‬از طريق مافوقها‬
‫‪ .3‬از طريق مشتريان‬
‫انواع مسأله‬
‫و تصميم‬
‫موقعيتهاي‬
‫تصميم گيري‬
‫تصميمهاي برنامه ريزي شده‬
‫تصميمهاي برنامه ريزي نشده‬
‫‪ .1‬موقعيت اطمينان‬
‫‪ .2‬موقعيت مخاطره‬
‫‪ .3‬موقعيت عدم اطمينان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ضروت موقعيت شناسي‪:‬‬
‫هنگام مواجهه با يك وضعيت نمي توان مطمئن بود كه وضعيت‬
‫مذكور يك محدوديت محسوب مي شود يا يك موقعيت !‬
‫به عقيده برخي از مديران ”در دل هر مساله فرصتي نيز نهفته است‬
‫“ انها مساله را چيزي مي دانند كه توان سازمان را در مسير نيل به‬
‫اهداف به طر بيندازد در حالي كه فرصت از آنها چيزي است كه‬
‫امكان دستيابي به اهداف را افزايش مي دهد‪.‬‬
‫بحران‪ :‬پيش آمدن حادثه اي نظير آتش سوزي ورشكستگي و ‪....‬‬
‫كه به تصميم گيري فوري نياز دارد ‪.‬‬
‫مساله‪ :‬ابهام ناشي از انباشتگي حوادث متعدد كه جرياني از دادهاي‬
‫اطالعاتي را به همراه دارد‪.‬‬
‫فرصت‪ :‬موقعيتي كه امكان فراتر رفتن از اهداف تعيين شده را ميسر‬
‫مي سازد‪.‬‬
‫فراگرد منطقي حل مسئله‬
‫‪ .1‬شناسايي‬
‫وضعيت‬
‫• تعريف مساله‬
‫• تعيين اهداف‬
‫تصميم‬
‫• تشخيص علل‬
‫(جمع آوري و‬
‫تحليل اطالعات)‬
‫‪ .2‬راه حل يابي‬
‫•جستجوي‬
‫بديلها ي‬
‫ابتكاري‬
‫(بدون ارزيابي‬
‫آنها)‬
‫‪ .1‬اجتناب آرام‬
‫موانع‬
‫حل مسأله‬
‫‪ .2‬تغيير آرام‬
‫‪ .3‬اجتناب دفاعي‬
‫‪ .4‬ترس (هراس)‬
‫‪.3‬ارزيابي و‬
‫انتخاب‬
‫‪.4‬اجرا و‬
‫پيگيري‬
‫•ارزيابي‬
‫راه حلهاي بديل‬
‫•انتخاب بهترين‬
‫راه حل يافته‬
‫شده‬
‫•برنامه ريزي‬
‫براي اجراي‬
‫تصميم‬
‫•هدايت فعاليتها‬
‫در ضمن اجراي‬
‫تصميم‬
‫•انجام اصالحات‬
‫ضروري‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫غلبه بر موانع فردي در حل مسأ له‪:‬‬
‫آشنايي با فراگرد منطقي حل مساله به مدير اطمينان مي دهد كه مي‬
‫توان شناخت و برخورد با وضعيتهاي پيچيده را دارد ‪ .‬اين اعتماد‬
‫به نفس به دو دليل حائز اهويت است‪:‬‬
‫احتمال تالش مديران را براي تعيين مقتضيات موجمود (مسائل و‬
‫فرصتها ) افزايش مي دهد‪.‬‬
‫احتمال يافتن بديلها ي مطلوب را براي مساله افزايش مي دهد‪.‬‬
‫راههاي ديگر اتخادذ تصميم‪:‬‬
‫اولويت بندي‬
‫كسب اطالعات بيشتر‬
‫بررسي منظم و دقيق‬
‫روشها وفنون تصميم گيري‪:‬‬
‫‪ .1‬تفكر خالق‬
‫‪.2‬تحقيق در عمليات ‪ 0‬برنامه ريزي ‪ 0‬فن مونت كارلو ‪ 0‬نظريه صف‬
‫‪ .3‬بكار گيري استراتژيها و مفهيم زير بنايي ‪.‬‬
‫منابع پيچيدگي فراگرد تصميم‪:‬‬
‫• معيارهاي چند گانه‬
‫• اطالعات ميان رشته اي‬
‫• عوامل نا مشهود‬
‫• قضاوتهاي ارزشي‬
‫• مخاطره و عدم اطمينان‬
‫• مشاركت افراد متعدد درتصميم گيري‬
‫آثار بلند مدت‬
‫سبكهاي پردازش اطالعات‪:‬‬
‫‪ .1‬سبك انديشه‬
‫‪ .2‬سبك شهود‬
‫دامهاي ادراكي و رفتاري در تصميم گيري ‪:‬‬
‫‪ .1‬دام ظاهر نگري‬
‫‪ .2‬دام تعهدات احساسي و اخالقي‬
‫‪ .3‬دام اعتماد بيش از حد‬
‫كليد واژه هاي‬
‫فصل چهارم‬
Best design
Crisis
Crisis problem
decision
Decision making
Design indicator
Decides gold’s
Group decide
innovate
Innovate attitude
Monotonous perimeter
‫تصميم بهينه‬
‫بحران‬
‫مساله بحرانی‬
‫تصميم‬
‫تصميم گيری‬
‫شاخصهای تصميم‬
‫هدف های تصميم‬
‫تصميم گروهی‬
‫ابتکار‬
‫نگرش ابتکاری‬
‫نگرش چند بعدی‬
‫محيط يکنواخت‬
‫تصميم برنامه ريزی نشده‬
‫مساله ساختار يافته‬
‫مساله بدون اختيار‬
‫فرصت‬
‫مساله‬
‫تصميم برنامه ريزی شده‬
‫عاليم مسائل‬
‫علل مسائل‬
‫محيط مخاطره آميز‬
‫بايدها‬
‫تصميم رضايت بخش‬
‫تصميم گيری منطقی‬
‫محيط نامطمئن‬
‫‪Non programmed decide‬‬
‫‪opportunity‬‬
‫‪Problem‬‬
‫‪Programmed decide‬‬
‫‪Problems sigh‬‬
‫‪Problems‬‬
‫‪Perilous perimeter‬‬
‫‪Should‬‬
‫‪Satisfying design‬‬
‫‪Sensible design‬‬
‫‪Uncertain perimeter‬‬
‫سايتهاي اينترنتي‬
www.findarticles. Com
www. Suite 101.com
www.sciencediret.com
www.mekinseyquarterly.com
www.irpjournal.com
www.elserierbusinees and management.com







‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫كنفراس‬
‫دانشجويان عزيز بر اساس يكي از سر فصلهاي منبع شماره يك اقدام بهتهيه متن‬
‫كنفراس و خالصه حداقل يا يك مقاله كامل از مجالت علمي از سال ‪ 2001‬به بعد‬
‫كنفراس علمي خود را تدوينو ارائه داده و با طرح سئواالتي مباحث طرح شده را نقد‬
‫و بررسي نمايند‪.‬براي تهيه و تدوين كنفرانس خود به صورت زير اقدام كنند‪.‬‬
‫اهداف مورد نظر را مشخص كنيد‬
‫مبحث مربوط به هر فصل را خالصه و جمع بندي نمائيد‬
‫از مباحث مطرح شده نتيجه گيري كنيد‬
‫براي هر هدف چند سوال طراحي كنيد در ضمن كنفراس يا در خاتمه از دانشجويان‬
‫سوال كنيد‬
‫ب) ارائه مجموعه مطالب كنفراس به صورت مكتوب كه حاوي مطالب زير خواهد‬
‫بود‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اهداف فصل‬
‫مطالب اضافي بر متن‬
‫ترجمه خالصه مقاالت بانضمام كليد واژگان و آدرس سايت اينترنتي‬
‫نقشه ذهني بحث‬
‫پاور پوينت مطالب‬

similar documents